Là gì?

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Bạn đang xem: Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Thanh đến từ Nha Trang.

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì?

Theo quy định tại Điều 2 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội tự nguyện thành lập, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nghề công tác xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đối chiếu quy định trên, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội tự nguyện thành lập, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi.

Hiệp hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nghề công tác xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam

(Hình từ Internet)

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Căn cứ Điều 3 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Hiệp hội hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được Bộ Nội vụ phê duyệt.

2. Trụ sở Hiệp hội đặt tại số I Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiệp hội có thể đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có những quyền hạn gì?

Theo quy định tại Điều 6 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định Hiệp hội có những quyền hạn như sau:

– Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.

– Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

– Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp dịch vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.

– Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

– Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

– Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

– Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).

– Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động và cơ quan có liên quan về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Video về Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Wiki về Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không? -

Cho tôi hỏi Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Thanh đến từ Nha Trang.

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì?

Theo quy định tại Điều 2 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội tự nguyện thành lập, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nghề công tác xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối chiếu quy định trên, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội tự nguyện thành lập, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi.

Hiệp hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nghề công tác xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam

(Hình từ Internet)

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không?

Căn cứ Điều 3 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Hiệp hội hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được Bộ Nội vụ phê duyệt.

2. Trụ sở Hiệp hội đặt tại số I Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiệp hội có thể đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có những quyền hạn gì?

Theo quy định tại Điều 6 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định Hiệp hội có những quyền hạn như sau:

- Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.

- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

- Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp dịch vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

- Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

- Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động và cơ quan có liên quan về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam là tổ chức gì? Hiệp hội có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Hiệp #hội #Giáo #dục #nghề #nghiệp #và #Nghề #công #tác #xã #hội #Việt #Nam #là #tổ #chức #gì #Hiệp #hội #có #tư #cách #pháp #nhân #và #tài #khoản #riêng #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button