Là gì?

Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào?

Bạn đang xem: Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Xin hỏi giáo viên mầm non mà muốn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm gì? – Câu hỏi của Thuỳ Linh (Hoà Bình).

Điều kiện giáo viên mầm non được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là gì?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện giáo viên mầm non được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

4. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hạng đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường hợp giáo viên đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì được xác định là đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Theo đó, điều kiện giáo viên mầm non được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

– Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi;

– Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 05 năm liền kề trước xét thăng hạng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt;

– Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức.

xét thăng hạng

Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào? (Hình từ Internet)

Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định về hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Trường hợp đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngoài các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này thì cần nộp các minh chứng đạt tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Theo quy định Điều 36 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học;

4. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Như vậy, hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

– Sơ yếu lý lịch viên chức;

– Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng;

– Các minh chứng đạt tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét;

– Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như thế nào?

Tại Điều 6 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định về cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100, không làm tròn số khi cộng các điểm thành phần, cụ thể:

a) Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm

b) Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 80 điểm.

2. Hướng dẫn minh chứng và chấm điểm các nhóm tiêu chí được quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Theo đó, hồ sơ xét thăng hạng có điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng là 20 điểm và điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ là 80 điểm.

Xem chi tiết hướng dẫn minh chứng và chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non: Tại đây.

Lưu ý, các quy định trên chỉ áp dụng đối với giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào?

Video về Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào?

Wiki về Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào?

Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào?

Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào? -

Xin hỏi giáo viên mầm non mà muốn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm gì? - Câu hỏi của Thuỳ Linh (Hoà Bình).

Điều kiện giáo viên mầm non được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là gì?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện giáo viên mầm non được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

4. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hạng đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường hợp giáo viên đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì được xác định là đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Theo đó, điều kiện giáo viên mầm non được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi;

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 05 năm liền kề trước xét thăng hạng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt;

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức.

xét thăng hạng

Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào? (Hình từ Internet)

Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định về hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Trường hợp đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngoài các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này thì cần nộp các minh chứng đạt tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Theo quy định Điều 36 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học;

4. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Như vậy, hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

- Sơ yếu lý lịch viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng;

- Các minh chứng đạt tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét;

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như thế nào?

Tại Điều 6 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định về cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100, không làm tròn số khi cộng các điểm thành phần, cụ thể:

a) Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm

b) Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 80 điểm.

2. Hướng dẫn minh chứng và chấm điểm các nhóm tiêu chí được quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Theo đó, hồ sơ xét thăng hạng có điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng là 20 điểm và điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ là 80 điểm.

Xem chi tiết hướng dẫn minh chứng và chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non: Tại đây.

Lưu ý, các quy định trên chỉ áp dụng đối với giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm gì? Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Hồ #sơ #xét #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp #giáo #viên #mầm #gồm #gì #Cách #tính #điểm #hồ #sơ #xét #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button