Giáo Dục

Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic

Lý thuyết Hóa học 11 Bài 46. Luyện tập. anđehit – xeton – axit cacboxylic

KIẾN THỨC CẦN THIẾT KIẾN THỨC

1. Định nghĩa

Anđehit là hợp chất hữu cơ trong đó nhóm chức -CHO gắn trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo thu gọn là CNH2n + 1CHO (với n⩾0).

Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có các nhóm chức liên kết trực tiếp với hai nguyên tử cacbon.

Axit cacboxylic là hợp chất mà phân tử có nhóm chức −COOH. − COOH. Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo C thu gọn.NH2n + 1COOH (với n⩾0).

2. Thuộc tính

a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa


Quá trình oxy hóa:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11


Tính khử:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

b) Xeton là chất oxi hóa

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

c) Axit cacboxylic có những tính chất chung của axit

Trong dung dịch, axit cacboxylic phân ly thành các ion:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Phản ứng với dung dịch bazơ, oxit bazơ, dung dịch muối và với kim loại đứng trước hiđro trong dãy phản ứng của kim loại.

Phản ứng với rượu (có xúc tác) tạo thành este:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

3. Điều chế

a) Điều chế anđehit và xeton

Oxi hóa ancol bậc một tạo ra anđehit:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa ethylene là một phương pháp hiện đại để sản xuất andehit axetic:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa rượu thứ cấp tạo ra xeton:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

b) Điều chế axit cacboxylic

Oxi hóa không hoàn toàn anđehit:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa cắt chuỗi alkane:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Lên men rượu etylic với men giấm để điều chế axit axetic:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic từ metanol:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

xem thêm Giải bài tập Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic

Video về Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic

Wiki về Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic

Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic

Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic -

Lý thuyết Hóa học 11 Bài 46. Luyện tập. anđehit - xeton - axit cacboxylic

KIẾN THỨC CẦN THIẾT KIẾN THỨC

1. Định nghĩa

Anđehit là hợp chất hữu cơ trong đó nhóm chức -CHO gắn trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo thu gọn là CNH2n + 1CHO (với n⩾0).

Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có các nhóm chức liên kết trực tiếp với hai nguyên tử cacbon.

Axit cacboxylic là hợp chất mà phân tử có nhóm chức −COOH. − COOH. Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo C thu gọn.NH2n + 1COOH (với n⩾0).

2. Thuộc tính

a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa


Quá trình oxy hóa:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11


Tính khử:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

b) Xeton là chất oxi hóa

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

c) Axit cacboxylic có những tính chất chung của axit

Trong dung dịch, axit cacboxylic phân ly thành các ion:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Phản ứng với dung dịch bazơ, oxit bazơ, dung dịch muối và với kim loại đứng trước hiđro trong dãy phản ứng của kim loại.

Phản ứng với rượu (có xúc tác) tạo thành este:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

3. Điều chế

a) Điều chế anđehit và xeton

Oxi hóa ancol bậc một tạo ra anđehit:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa ethylene là một phương pháp hiện đại để sản xuất andehit axetic:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa rượu thứ cấp tạo ra xeton:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

b) Điều chế axit cacboxylic

Oxi hóa không hoàn toàn anđehit:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa cắt chuỗi alkane:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Lên men rượu etylic với men giấm để điều chế axit axetic:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic từ metanol:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

xem thêm Giải bài tập Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

[rule_{ruleNumber}]

Lý thuyết Hóa học 11 Bài 46. Luyện tập. anđehit – xeton – axit cacboxylic

KIẾN THỨC CẦN THIẾT KIẾN THỨC

1. Định nghĩa

Anđehit là hợp chất hữu cơ trong đó nhóm chức -CHO gắn trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo thu gọn là CNH2n + 1CHO (với n⩾0).

Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có các nhóm chức liên kết trực tiếp với hai nguyên tử cacbon.

Axit cacboxylic là hợp chất mà phân tử có nhóm chức −COOH. − COOH. Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức cấu tạo C thu gọn.NH2n + 1COOH (với n⩾0).

2. Thuộc tính

a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa


Quá trình oxy hóa:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11


Tính khử:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

b) Xeton là chất oxi hóa

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

c) Axit cacboxylic có những tính chất chung của axit

Trong dung dịch, axit cacboxylic phân ly thành các ion:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Phản ứng với dung dịch bazơ, oxit bazơ, dung dịch muối và với kim loại đứng trước hiđro trong dãy phản ứng của kim loại.

Phản ứng với rượu (có xúc tác) tạo thành este:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

3. Điều chế

a) Điều chế anđehit và xeton

Oxi hóa ancol bậc một tạo ra anđehit:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa ethylene là một phương pháp hiện đại để sản xuất andehit axetic:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa rượu thứ cấp tạo ra xeton:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

b) Điều chế axit cacboxylic

Oxi hóa không hoàn toàn anđehit:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Quá trình oxy hóa cắt chuỗi alkane:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Lên men rượu etylic với men giấm để điều chế axit axetic:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic từ metanol:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập. Anđehit - xeton - axit cacboxylic | Giải bài tập Hóa học 11

xem thêm Giải bài tập Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Bạn thấy bài viết Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hóa 11 Bài 46. Luyện tập. Anđehit – xeton – axit cacboxylic bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hóa #Bài #Luyện #tập #Anđehit #xeton #axit #cacboxylic

Xem thêm bài viết hay:  Phân biệt ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button