Là gì?

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao?

Bạn đang xem: Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi nếu một học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy của trường nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật như thế nào? Câu hỏi của anh Chiến từ Ninh Bình

Học sinh trường giáo dưỡng chấm dứt hành vi vi phạm nội quy giữa chừng thì có được xem là tình tiết giảm nhẹ hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về tình tiết giảm nhẹ trong xử lý kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng như sau:

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật

1. Những tình tiết giảm nhẹ hình thức kỷ luật

a) Chủ động báo cáo hành vi vi phạm của mình với cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, tự giác nhận khuyết điểm trước khi bị phát hiện;

b) Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm;

c) Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả vi phạm và tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm;

d) Vi phạm do nguyên nhân khách quan hoặc do bị ép buộc;

đ) Có nhiều thành tích trong quá trình chấp hành quyết định được cấp có thẩm quyền tặng Bằng khen, xác nhận lập công;

e) Tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi vi phạm, báo cáo kịp thời với cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc biết.

….

Theo đó, nếu học sinh trường giáo dưỡng tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi vi phạm của mình và có báo cáo kịp thời với cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng thì mới được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật ra sao?

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao? (Hình từ Internet)

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao?

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật như sau:

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật

….

3. Xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật

a) Trường hợp học sinh, trại viên vi phạm kỷ luật có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng hoặc có tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật theo quy định (trường hợp hình thức kỷ luật theo quy định là khiển trách, nếu có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng hoặc có tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng thì không áp dụng hình thức kỷ luật);

b) Trường hợp học sinh, trại viên vi phạm kỷ luật có tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng tương đương nhau thì áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định;

c) Trường hợp học sinh, trại viên vi phạm kỷ luật có tình tiết giảm nhẹ ít hơn tình tiết tăng nặng hoặc có tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ thì áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật theo quy định.

Theo đó, trường hợp học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nhẹ hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp hình thức kỷ luật theo quy định là khiển trách, nếu có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng hoặc có tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng thì không áp dụng hình thức kỷ luật.

Tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng gồm những tình tiết nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật như sau:

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật

2. Những tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật

a) Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mình mà còn gian dối, che giấu; không viết bản tường trình, kiểm điểm;

b) Bao che cho người cùng vi phạm; trả thù người tố cáo hành vi vi phạm hoặc người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm;

c) Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm; tiêu hủy chứng cứ;

d) Đối phó, cản trở, gây khó khăn cho quá trình xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm;

đ) Vi phạm trong thời gian thử thách được quy định tại Điều 25 Thông tư này;

e) Vi phạm có tổ chức; là người tổ chức, chủ mưu, khởi xướng thực hiện hành vi vi phạm;

g) Ép buộc, tổ chức, lôi kéo, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

Theo đó, tình tiết tăng nặng xử lý kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng gồm các tình tiết sau:

(1) Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mình mà còn gian dối, che giấu; không viết bản tường trình, kiểm điểm;

(2) Bao che cho người cùng vi phạm;

(3) Trả thù người tố cáo hành vi vi phạm hoặc người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm;

(4) Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật;

(5) Ngăn cản người khác cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm; tiêu hủy chứng cứ;

(6) Đối phó, cản trở, gây khó khăn cho quá trình xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm;

(7) Vi phạm trong thời gian thử thách (02 tháng) được quy định tại Điều 25 Thông tư 49/2022/TT-BCA;

(8) Vi phạm có tổ chức; là người tổ chức, chủ mưu, khởi xướng thực hiện hành vi vi phạm;

(9) Ép buộc, tổ chức, lôi kéo, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao?

Video về Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao?

Wiki về Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao?

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao?

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao? -

Cho tôi hỏi nếu một học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy của trường nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật như thế nào? Câu hỏi của anh Chiến từ Ninh Bình

Học sinh trường giáo dưỡng chấm dứt hành vi vi phạm nội quy giữa chừng thì có được xem là tình tiết giảm nhẹ hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về tình tiết giảm nhẹ trong xử lý kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng như sau:

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật

1. Những tình tiết giảm nhẹ hình thức kỷ luật

a) Chủ động báo cáo hành vi vi phạm của mình với cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, tự giác nhận khuyết điểm trước khi bị phát hiện;

b) Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm;

c) Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả vi phạm và tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm;

d) Vi phạm do nguyên nhân khách quan hoặc do bị ép buộc;

đ) Có nhiều thành tích trong quá trình chấp hành quyết định được cấp có thẩm quyền tặng Bằng khen, xác nhận lập công;

e) Tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi vi phạm, báo cáo kịp thời với cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc biết.

....

Theo đó, nếu học sinh trường giáo dưỡng tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi vi phạm của mình và có báo cáo kịp thời với cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng thì mới được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật ra sao?

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao? (Hình từ Internet)

Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao?

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật như sau:

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật

....

3. Xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật

a) Trường hợp học sinh, trại viên vi phạm kỷ luật có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng hoặc có tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật theo quy định (trường hợp hình thức kỷ luật theo quy định là khiển trách, nếu có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng hoặc có tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng thì không áp dụng hình thức kỷ luật);

b) Trường hợp học sinh, trại viên vi phạm kỷ luật có tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng tương đương nhau thì áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định;

c) Trường hợp học sinh, trại viên vi phạm kỷ luật có tình tiết giảm nhẹ ít hơn tình tiết tăng nặng hoặc có tình tiết tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ thì áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật theo quy định.

Theo đó, trường hợp học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nhẹ hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp hình thức kỷ luật theo quy định là khiển trách, nếu có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng hoặc có tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng thì không áp dụng hình thức kỷ luật.

Tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng gồm những tình tiết nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật như sau:

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hình thức kỷ luật

...

2. Những tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật

a) Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mình mà còn gian dối, che giấu; không viết bản tường trình, kiểm điểm;

b) Bao che cho người cùng vi phạm; trả thù người tố cáo hành vi vi phạm hoặc người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm;

c) Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm; tiêu hủy chứng cứ;

d) Đối phó, cản trở, gây khó khăn cho quá trình xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm;

đ) Vi phạm trong thời gian thử thách được quy định tại Điều 25 Thông tư này;

e) Vi phạm có tổ chức; là người tổ chức, chủ mưu, khởi xướng thực hiện hành vi vi phạm;

g) Ép buộc, tổ chức, lôi kéo, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

...

Theo đó, tình tiết tăng nặng xử lý kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng gồm các tình tiết sau:

(1) Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mình mà còn gian dối, che giấu; không viết bản tường trình, kiểm điểm;

(2) Bao che cho người cùng vi phạm;

(3) Trả thù người tố cáo hành vi vi phạm hoặc người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm;

(4) Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật;

(5) Ngăn cản người khác cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm; tiêu hủy chứng cứ;

(6) Đối phó, cản trở, gây khó khăn cho quá trình xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm;

(7) Vi phạm trong thời gian thử thách (02 tháng) được quy định tại Điều 25 Thông tư 49/2022/TT-BCA;

(8) Vi phạm có tổ chức; là người tổ chức, chủ mưu, khởi xướng thực hiện hành vi vi phạm;

(9) Ép buộc, tổ chức, lôi kéo, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Học sinh trường giáo dưỡng vi phạm nội quy nhưng có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng thì áp dụng hình thức kỷ luật ra sao? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Học #sinh #trường #giáo #dưỡng #phạm #nội #quy #nhưng #có #tình #tiết #giảm #nhẹ #nhiều #hơn #tình #tiết #tăng #nặng #thì #áp #dụng #hình #thức #kỷ #luật #sao

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button