Là gì?

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định?

Bạn đang xem: Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho hỏi: Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định? Mỗi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc gồm có bao nhiêu phần? – câu hỏi của anh Thành (TP. HCM)

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định?

Theo khoản 2 Điều 4 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định như sau:

Địa điểm, thời gian tổ chức Hội thi

1. Địa điểm tổ chức Hội thi: Do Ban Tổ chức quy định.

2. Thời gian tổ chức Hội thi: Hội thi tổ chức định kỳ 4 năm một lần, có thể tổ chức muộn hoặc sớm hơn nhưng không quá 01 năm và do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Căn cứ trên quy định Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, có thể tổ chức muộn hoặc sớm hơn nhưng không quá 01 năm và do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Mỗi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc gồm có bao nhiêu phần?

Theo khoản 5 Điều 5 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định như sau:

Nội dung và hình thức thi

5. Mỗi Hội thi gồm 02 phần: Phần thi bắt buộc và phần thi tự chọn, mỗi phần thi gồm 01 hoặc nhiều nội dung thi quy định tại khoản 4 Điều này do Ban Tổ chức mỗi Hội thi quyết định. Phần thi tự chọn có thể do đơn vị dự thi đề xuất được Ban Tổ chức phê duyệt.

6. Có 02 hình thức thi: Thi theo đội và thi cá nhân. Mỗi đội dự thi thực hiện đủ các phần thi bắt buộc và ít nhất 01 phần thi tự chọn do đơn vị dự thi đăng ký. Mỗi cá nhân dự thi thực hiện 01 phần thi bắt buộc và 01 phần thi tự chọn do đơn vị đăng ký.

7. Hướng dẫn về thời gian, hình thức thể hiện, yêu cầu cụ thể của từng nội dung đối với mỗi hình thức thi do Ban Tổ chức Hội thi quy định và thông báo tới các đội và giảng viên dự thi trước khi thi ít nhất 01 tháng; thời gian thể hiện nội dung thi tự chọn do đơn vị đề xuất không quá 10 phút.

Căn cứ trên quy định mỗi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc gồm có 02 phần:

– Phần thi bắt buộc;

– Phần thi tự chọn.

Mỗi phần thi gồm 01 hoặc nhiều nội dung thi quy định tại khoản 4 Điều này do Ban Tổ chức mỗi Hội thi quyết định. Phần thi tự chọn có thể do đơn vị dự thi đề xuất được Ban Tổ chức phê duyệt.

Nội dung thi của Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc cụ thể gồm:

+ Chào hỏi – giới thiệu;

+ Hiểu biết giáo dục;

+ Phát triển chương trình đào tạo;

+ Xử lý tình huống sư phạm;

+ Hướng dẫn, tư vấn sinh viên học tập, rèn luyện;

+ Thi giảng;

+ Thuyết trình; hùng biện;

+ Trang phục giảng viên;

+ Tài năng;

+ Thiết kế hoạt động cộng đồng; thiết kế hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện;

+ Thuyết trình về ứng dụng và hiệu quả thực tế của công trình khoa học;

+ Báo cáo kết quả và định hướng nghiên cứu khoa học;

+ Sáng tạo thiết bị – đồ dùng dạy học;

+ Hoạt động phát triển cộng đồng gắn với đào tạo và nghiên cứu khoa học; bài viết khoa học;

+ Đánh giá các vấn đề giáo dục và đào tạo;

+ Hồ sơ giảng dạy;

+ Thiết kế bài giảng phát triển năng lực người học;

+ Báo cáo ý tưởng hoặc kinh nghiệm thực tế đổi mới phương thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.

giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định? (Hình từ Internet)

Kinh phí tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được quy định như thế nào?

Theo Điều 20 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định như sau:

Kinh phí tổ chức Hội thi

1. Kinh phí tổ chức Hội thi do ngân sách nhà nước bảo đảm trong kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục được giao hàng năm của đơn vị có thẩm quyền tổ chức Hội thi và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức Hội thi hoặc Ban Tổ chức Hội thi được phép huy động các nguồn kinh phí khác theo đúng quy định của pháp luật để hỗ trợ kinh phí Hội thi.

3. Nội dung chi, định mức chi cho các hoạt động của Hội thi được thực hiện theo quy định hiện hành.

Căn cứ trên quy định kinh phí tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được quy định như sau:

– Kinh phí tổ chức Hội thi do ngân sách nhà nước bảo đảm trong kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục được giao hàng năm của đơn vị có thẩm quyền tổ chức Hội thi và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

– Cơ quan có thẩm quyền tổ chức Hội thi hoặc Ban Tổ chức Hội thi được phép huy động các nguồn kinh phí khác theo đúng quy định của pháp luật để hỗ trợ kinh phí Hội thi.

– Nội dung chi, định mức chi cho các hoạt động của Hội thi được thực hiện theo quy định hiện hành.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định?

Video về Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định?

Wiki về Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định?

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định?

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định? -

Cho hỏi: Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định? Mỗi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc gồm có bao nhiêu phần? - câu hỏi của anh Thành (TP. HCM)

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định?

Theo khoản 2 Điều 4 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định như sau:

Địa điểm, thời gian tổ chức Hội thi

1. Địa điểm tổ chức Hội thi: Do Ban Tổ chức quy định.

2. Thời gian tổ chức Hội thi: Hội thi tổ chức định kỳ 4 năm một lần, có thể tổ chức muộn hoặc sớm hơn nhưng không quá 01 năm và do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Căn cứ trên quy định Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, có thể tổ chức muộn hoặc sớm hơn nhưng không quá 01 năm và do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Mỗi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc gồm có bao nhiêu phần?

Theo khoản 5 Điều 5 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định như sau:

Nội dung và hình thức thi

...

5. Mỗi Hội thi gồm 02 phần: Phần thi bắt buộc và phần thi tự chọn, mỗi phần thi gồm 01 hoặc nhiều nội dung thi quy định tại khoản 4 Điều này do Ban Tổ chức mỗi Hội thi quyết định. Phần thi tự chọn có thể do đơn vị dự thi đề xuất được Ban Tổ chức phê duyệt.

6. Có 02 hình thức thi: Thi theo đội và thi cá nhân. Mỗi đội dự thi thực hiện đủ các phần thi bắt buộc và ít nhất 01 phần thi tự chọn do đơn vị dự thi đăng ký. Mỗi cá nhân dự thi thực hiện 01 phần thi bắt buộc và 01 phần thi tự chọn do đơn vị đăng ký.

7. Hướng dẫn về thời gian, hình thức thể hiện, yêu cầu cụ thể của từng nội dung đối với mỗi hình thức thi do Ban Tổ chức Hội thi quy định và thông báo tới các đội và giảng viên dự thi trước khi thi ít nhất 01 tháng; thời gian thể hiện nội dung thi tự chọn do đơn vị đề xuất không quá 10 phút.

Căn cứ trên quy định mỗi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc gồm có 02 phần:

- Phần thi bắt buộc;

- Phần thi tự chọn.

Mỗi phần thi gồm 01 hoặc nhiều nội dung thi quy định tại khoản 4 Điều này do Ban Tổ chức mỗi Hội thi quyết định. Phần thi tự chọn có thể do đơn vị dự thi đề xuất được Ban Tổ chức phê duyệt.

Nội dung thi của Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc cụ thể gồm:

+ Chào hỏi - giới thiệu;

+ Hiểu biết giáo dục;

+ Phát triển chương trình đào tạo;

+ Xử lý tình huống sư phạm;

+ Hướng dẫn, tư vấn sinh viên học tập, rèn luyện;

+ Thi giảng;

+ Thuyết trình; hùng biện;

+ Trang phục giảng viên;

+ Tài năng;

+ Thiết kế hoạt động cộng đồng; thiết kế hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện;

+ Thuyết trình về ứng dụng và hiệu quả thực tế của công trình khoa học;

+ Báo cáo kết quả và định hướng nghiên cứu khoa học;

+ Sáng tạo thiết bị - đồ dùng dạy học;

+ Hoạt động phát triển cộng đồng gắn với đào tạo và nghiên cứu khoa học; bài viết khoa học;

+ Đánh giá các vấn đề giáo dục và đào tạo;

+ Hồ sơ giảng dạy;

+ Thiết kế bài giảng phát triển năng lực người học;

+ Báo cáo ý tưởng hoặc kinh nghiệm thực tế đổi mới phương thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.

giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định? (Hình từ Internet)

Kinh phí tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được quy định như thế nào?

Theo Điều 20 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định như sau:

Kinh phí tổ chức Hội thi

1. Kinh phí tổ chức Hội thi do ngân sách nhà nước bảo đảm trong kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục được giao hàng năm của đơn vị có thẩm quyền tổ chức Hội thi và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức Hội thi hoặc Ban Tổ chức Hội thi được phép huy động các nguồn kinh phí khác theo đúng quy định của pháp luật để hỗ trợ kinh phí Hội thi.

3. Nội dung chi, định mức chi cho các hoạt động của Hội thi được thực hiện theo quy định hiện hành.

Căn cứ trên quy định kinh phí tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được quy định như sau:

- Kinh phí tổ chức Hội thi do ngân sách nhà nước bảo đảm trong kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục được giao hàng năm của đơn vị có thẩm quyền tổ chức Hội thi và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Cơ quan có thẩm quyền tổ chức Hội thi hoặc Ban Tổ chức Hội thi được phép huy động các nguồn kinh phí khác theo đúng quy định của pháp luật để hỗ trợ kinh phí Hội thi.

- Nội dung chi, định mức chi cho các hoạt động của Hội thi được thực hiện theo quy định hiện hành.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được tổ chức vào thời gian nào? Do ai quyết định? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Hội #thi #giảng #viên #giỏi #nghiệp #vụ #sư #phạm #toàn #quốc #được #tổ #chức #vào #thời #gian #nào #quyết #định

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button