Là gì?

Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào?

Bạn đang xem: Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho hỏi Bộ Giáo dục hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông như thế nào? – Câu hỏi của bạn Thắng tại Gia Lai.

Việc đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được hướng dẫn thực hiện như thế nào?

Ngày tháng 01 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 68/BGDĐT-GDTrH năm 2023 hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT.

Theo đó, trước tình hình thực tế hiện nay đối với năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông như sau:

– Việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12.

Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.

Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

– Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

– Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)

Các môn học bắt buộc và tự chọn đối với học sinh trung học phổ thông là những môn nào?

Căn cứ Mục 2 phần IV Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT) có quy định về nội dung giáo dục giai đoạn định hướng nghề nghiệp như sau:

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

Các môn học lựa chọn: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. Học sinh chọn 4 môn học từ các môn học lựa chọn.

Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ các môn học và các chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Thời lượng của các môn học bắt buộc và tự chọn đối với học sinh trung học phổ thông được quy định như thế nào?

Căn cứ Mục 2 phần IV Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT) có quy định về thời lượng của các môn học bắt buộc và tự chọn đối với học sinh trung học phổ thông như sau:

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào?

Video về Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào?

Wiki về Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào? -

Cho hỏi Bộ Giáo dục hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông như thế nào? - Câu hỏi của bạn Thắng tại Gia Lai.

Việc đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được hướng dẫn thực hiện như thế nào?

Ngày tháng 01 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 68/BGDĐT-GDTrH năm 2023 hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT.

Theo đó, trước tình hình thực tế hiện nay đối với năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông như sau:

- Việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12.

Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.

Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

- Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

- Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)

Các môn học bắt buộc và tự chọn đối với học sinh trung học phổ thông là những môn nào?

Căn cứ Mục 2 phần IV Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT) có quy định về nội dung giáo dục giai đoạn định hướng nghề nghiệp như sau:

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

Các môn học lựa chọn: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. Học sinh chọn 4 môn học từ các môn học lựa chọn.

Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ các môn học và các chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Thời lượng của các môn học bắt buộc và tự chọn đối với học sinh trung học phổ thông được quy định như thế nào?

Căn cứ Mục 2 phần IV Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT) có quy định về thời lượng của các môn học bắt buộc và tự chọn đối với học sinh trung học phổ thông như sau:

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hướng dẫn đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh trung học phổ thông được thực hiện như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Hướng #dẫn #đổi #môn #học #lựa #chọn #cụm #chuyên #đề #học #tập #đối #với #học #sinh #trung #học #phổ #thông #được #thực #hiện #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button