Giáo Dục

Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Cách trình bày bài thu hoạch nhận thức về Đảng

Sau mỗi khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hầu hết các học viên sẽ được yêu cầu làm tuyển tập các bài tiểu luận về nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới đây, ĐH KD & CN Hà Nội xin gợi ý cách trình bày và thể hiện những nội dung trọng tâm cho tuyển tập này. Mời bạn đọc tham khảo.

1. Cách làm bài văn trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhìn chung, các mẫu được thu thập để trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm những nội dung chính sau:

1.1. Trình bày chính xác, hiểu đúng và đầy đủ nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Để có nhận thức đúng đắn nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi mỗi đảng viên, quần chúng nhân dân phải hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển cũng như hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ta xây dựng tư tưởng, đường lối lãnh đạo trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ta luôn hướng tới kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kế thừa những tinh hoa văn hóa, trí tuệ của các vĩ nhân. Đồng thời, căn cứ vào quy luật khách quan, lý luận và thực tiễn đất nước để đề ra chủ trương, chính sách, cương lĩnh chính trị phù hợp nhất. Đối với Đảng, nhân dân là gốc, là động lực của mọi cuộc cách mạng và sự phát triển của đất nước.

Đảng là tổ chức chính trị duy nhất ở nước ta, thống nhất về ý chí và hành động, hoạt động theo nguyên tắc cơ bản về tổ chức, kỷ luật, thực hiện phê bình và tự phê bình, hoạt động trên cơ sở hiến pháp. và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất ở Việt Nam, là Đảng cầm quyền, do nhân dân làm chủ, hoạt động dưới sự giám sát của nhân dân và vì nhân dân, được hình thành và phát triển.

1.2. Điều lệ Đảng và nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên

Cách trình bày bài nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định bốn nhiệm vụ cơ bản của Đảng viên (Điều 2). Theo đó, mỗi Đảng viên cần nhận thức rõ nhiệm vụ, gồm:

Luôn kiên định, trung thành với quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng hoạt động; Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất không chấp nhận đa nguyên, đa đảng; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Nguyên tắc tập trung dân chủ;…

Đảng viên cần có nhận thức đúng, nhìn nhận và nắm bắt nhanh những thời cơ, vận hội để phát triển đất nước; cùng với đó là đẩy lùi, ngăn chặn kịp thời những nguy cơ, hiểm họa đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến nhân dân; Mỗi đồng chí phải luôn phấn đấu, rèn luyện giữ vững lập trường cách mạng, chống mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Luôn học tập, tìm tòi để phát triển, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay, đòi hỏi mỗi đồng chí phải trở thành tấm gương sáng trong công tác học tập để quần chúng học tập. mọi người làm theo.

Giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lao động, v.v.

Tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình…

Ngoài ra, mỗi Đảng viên còn có những quyền nhất định được thể hiện tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí rèn luyện, phát triển bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Trình Bày Các Quan Điểm Về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Để bài viết nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam được trình bày có chất lượng và có chiều sâu, bạn đọc cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

đầu tiên, những kiến ​​thức cơ bản về Đảng nêu trong bài phải chính xác về mốc thời gian, sự kiện, nội dung, ý nghĩa;

Thứ hai, cần có nhận thức đúng đắn, rõ ràng về quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng hệ thống tư tưởng của Đảng;

Thứ ba, thể hiện cái tôi cá nhân cũng như nhận thức của bản thân về vai trò của Đảng cũng như nhiệm vụ, vai trò của mình là không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, đạo đức bản thân.

Thứ Tư, Trình bày bài viết một cách khoa học, rõ ràng. Trường hợp viết tay phải đúng chính tả, sạch sẽ, không tẩy xóa.

Trên đây là hướng dẫn của ĐH KD & CN Hà Nội về cách làm bài Trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn tham khảo thêm bài thu hoạch nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài viết liên quan khác tại mục Văn bản: Bài thu hoạch, bài dự thi.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Video về Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Wiki về Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam -

Cách trình bày bài thu hoạch nhận thức về Đảng

Sau mỗi khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hầu hết các học viên sẽ được yêu cầu làm tuyển tập các bài tiểu luận về nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới đây, ĐH KD & CN Hà Nội xin gợi ý cách trình bày và thể hiện những nội dung trọng tâm cho tuyển tập này. Mời bạn đọc tham khảo.

Hướng dẫn làm bài văn trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Cách làm bài văn trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhìn chung, các mẫu được thu thập để trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm những nội dung chính sau:

1.1. Trình bày chính xác, hiểu đúng và đầy đủ nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Để có nhận thức đúng đắn nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi mỗi đảng viên, quần chúng nhân dân phải hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển cũng như hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ta xây dựng tư tưởng, đường lối lãnh đạo trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ta luôn hướng tới kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kế thừa những tinh hoa văn hóa, trí tuệ của các vĩ nhân. Đồng thời, căn cứ vào quy luật khách quan, lý luận và thực tiễn đất nước để đề ra chủ trương, chính sách, cương lĩnh chính trị phù hợp nhất. Đối với Đảng, nhân dân là gốc, là động lực của mọi cuộc cách mạng và sự phát triển của đất nước.

Đảng là tổ chức chính trị duy nhất ở nước ta, thống nhất về ý chí và hành động, hoạt động theo nguyên tắc cơ bản về tổ chức, kỷ luật, thực hiện phê bình và tự phê bình, hoạt động trên cơ sở hiến pháp. và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất ở Việt Nam, là Đảng cầm quyền, do nhân dân làm chủ, hoạt động dưới sự giám sát của nhân dân và vì nhân dân, được hình thành và phát triển.

1.2. Điều lệ Đảng và nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên

Cách trình bày bài nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định bốn nhiệm vụ cơ bản của Đảng viên (Điều 2). Theo đó, mỗi Đảng viên cần nhận thức rõ nhiệm vụ, gồm:

Luôn kiên định, trung thành với quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng hoạt động; Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất không chấp nhận đa nguyên, đa đảng; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Nguyên tắc tập trung dân chủ;…

Đảng viên cần có nhận thức đúng, nhìn nhận và nắm bắt nhanh những thời cơ, vận hội để phát triển đất nước; cùng với đó là đẩy lùi, ngăn chặn kịp thời những nguy cơ, hiểm họa đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến nhân dân; Mỗi đồng chí phải luôn phấn đấu, rèn luyện giữ vững lập trường cách mạng, chống mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Luôn học tập, tìm tòi để phát triển, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay, đòi hỏi mỗi đồng chí phải trở thành tấm gương sáng trong công tác học tập để quần chúng học tập. mọi người làm theo.

Giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lao động, v.v.

Tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình…

Ngoài ra, mỗi Đảng viên còn có những quyền nhất định được thể hiện tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí rèn luyện, phát triển bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Trình Bày Các Quan Điểm Về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Để bài viết nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam được trình bày có chất lượng và có chiều sâu, bạn đọc cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

đầu tiên, những kiến ​​thức cơ bản về Đảng nêu trong bài phải chính xác về mốc thời gian, sự kiện, nội dung, ý nghĩa;

Thứ hai, cần có nhận thức đúng đắn, rõ ràng về quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng hệ thống tư tưởng của Đảng;

Thứ ba, thể hiện cái tôi cá nhân cũng như nhận thức của bản thân về vai trò của Đảng cũng như nhiệm vụ, vai trò của mình là không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, đạo đức bản thân.

Thứ Tư, Trình bày bài viết một cách khoa học, rõ ràng. Trường hợp viết tay phải đúng chính tả, sạch sẽ, không tẩy xóa.

Trên đây là hướng dẫn của ĐH KD & CN Hà Nội về cách làm bài Trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn tham khảo thêm bài thu hoạch nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài viết liên quan khác tại mục Văn bản: Bài thu hoạch, bài dự thi.

[rule_{ruleNumber}]

Cách trình bày bài thu hoạch nhận thức về Đảng

Sau mỗi khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hầu hết các học viên sẽ được yêu cầu làm tuyển tập các bài tiểu luận về nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới đây, ĐH KD & CN Hà Nội xin gợi ý cách trình bày và thể hiện những nội dung trọng tâm cho tuyển tập này. Mời bạn đọc tham khảo.

Hướng dẫn làm bài văn trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Cách làm bài văn trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhìn chung, các mẫu được thu thập để trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm những nội dung chính sau:

1.1. Trình bày chính xác, hiểu đúng và đầy đủ nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Để có nhận thức đúng đắn nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi mỗi đảng viên, quần chúng nhân dân phải hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển cũng như hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ta xây dựng tư tưởng, đường lối lãnh đạo trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ta luôn hướng tới kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kế thừa những tinh hoa văn hóa, trí tuệ của các vĩ nhân. Đồng thời, căn cứ vào quy luật khách quan, lý luận và thực tiễn đất nước để đề ra chủ trương, chính sách, cương lĩnh chính trị phù hợp nhất. Đối với Đảng, nhân dân là gốc, là động lực của mọi cuộc cách mạng và sự phát triển của đất nước.

Đảng là tổ chức chính trị duy nhất ở nước ta, thống nhất về ý chí và hành động, hoạt động theo nguyên tắc cơ bản về tổ chức, kỷ luật, thực hiện phê bình và tự phê bình, hoạt động trên cơ sở hiến pháp. và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất ở Việt Nam, là Đảng cầm quyền, do nhân dân làm chủ, hoạt động dưới sự giám sát của nhân dân và vì nhân dân, được hình thành và phát triển.

1.2. Điều lệ Đảng và nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên

Cách trình bày bài nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định bốn nhiệm vụ cơ bản của Đảng viên (Điều 2). Theo đó, mỗi Đảng viên cần nhận thức rõ nhiệm vụ, gồm:

Luôn kiên định, trung thành với quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng hoạt động; Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất không chấp nhận đa nguyên, đa đảng; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Nguyên tắc tập trung dân chủ;…

Đảng viên cần có nhận thức đúng, nhìn nhận và nắm bắt nhanh những thời cơ, vận hội để phát triển đất nước; cùng với đó là đẩy lùi, ngăn chặn kịp thời những nguy cơ, hiểm họa đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến nhân dân; Mỗi đồng chí phải luôn phấn đấu, rèn luyện giữ vững lập trường cách mạng, chống mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Luôn học tập, tìm tòi để phát triển, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay, đòi hỏi mỗi đồng chí phải trở thành tấm gương sáng trong công tác học tập để quần chúng học tập. mọi người làm theo.

Giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lao động, v.v.

Tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình…

Ngoài ra, mỗi Đảng viên còn có những quyền nhất định được thể hiện tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí rèn luyện, phát triển bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Trình Bày Các Quan Điểm Về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Để bài viết nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam được trình bày có chất lượng và có chiều sâu, bạn đọc cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

đầu tiên, những kiến ​​thức cơ bản về Đảng nêu trong bài phải chính xác về mốc thời gian, sự kiện, nội dung, ý nghĩa;

Thứ hai, cần có nhận thức đúng đắn, rõ ràng về quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng hệ thống tư tưởng của Đảng;

Thứ ba, thể hiện cái tôi cá nhân cũng như nhận thức của bản thân về vai trò của Đảng cũng như nhiệm vụ, vai trò của mình là không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, đạo đức bản thân.

Thứ Tư, Trình bày bài viết một cách khoa học, rõ ràng. Trường hợp viết tay phải đúng chính tả, sạch sẽ, không tẩy xóa.

Trên đây là hướng dẫn của ĐH KD & CN Hà Nội về cách làm bài Trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn tham khảo thêm bài thu hoạch nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài viết liên quan khác tại mục Văn bản: Bài thu hoạch, bài dự thi.

Bạn thấy bài viết Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hướng #dẫn #làm #bài #thu #hoạch #trình #bày #nhận #thức #về #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Đò lèn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button