Kiến thức chung

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn đang xem: Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng tại ĐH KD & CN Hà Nội

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất

in

style = “text-align: center”>

Trong năm 2017, một số chính sách thuế GTGT đã được bổ sung và thay đổi. Thiquocgia.vn Giới thiệu bài viết hướng dẫn hoàn thuế GTGT mới, chính xác và đầy đủ nhất giúp các bạn kế toán thuế thực hiện vững chắc và hiểu rõ các quy định của pháp luật thuế.

Thông tư 84/2016 / TT-BTC Hướng dẫn thu nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và thu nhập nội địa.

Công văn 3593 / TCT-KK giới thiệu nội dung mới của thông tư. 99/2016 / TT-BTC Hướng dẫn xử lý hoàn thuế

Điểm mới của thông tư số. 133/2016 / TT-BTC thay vì quyết định 48/2006 / QĐ-BTC

style = “text-align: center”>

Điều kiện yêu cầu hoàn thuế Hướng dẫn lập tờ khai thuế Trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT theo Thông tư 99/2016 / TT-BTC, Thông tư 130/2016 / TT-BTC, Thông tư 219/2013 / TT-BTC và Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Từ ngày 01/07/2016 theo Điều 3 Khoản 1 Thông tư 130/2016 / TT-BTC cụ thể như sau:

1. Cơ sở kinh doanh phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết tháng. (Trường hợp thông báo hàng tháng) hoặc hàng quý (trường hợp thông báo theo phương pháp khấu trừ thuế) sẽ được trừ vào đợt sau

– Trường hợp cơ sở có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý III / 2016 (đối với trường hợp nộp thuế) theo quý. kê khai) được hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 1 Mục 18 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC Khi đó cơ quan thuế sẽ hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Tổ chức A lập tờ khai thuế GTGT theo quý, trong kỳ tính thuế quý III năm 2016, tổng số thuế GTGT chưa được quyết toán là 80 triệu. Tổ chức A được khấu trừ thuế quý IV năm 2016. Quý IV năm 2016, ngày 01 quý năm 2017 và quý 2 năm 2017 còn số thuế chưa được khấu trừ hết. Cơ sở A chuyển số thuế chưa khấu trừ hết sang thuế khấu trừ, tính thuế quý 3/2017 và kỳ tính thuế tiếp theo.

2. Cơ sở kinh doanh mới được thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc các dự án tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư chưa thực hiện;Trường hợp thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì hàng năm được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đầu tư. Trừ trường hợp quy định tại khoản c, khoản 3 Điều này, trường hợp có số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào, sử dụng để đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng theo phương thức khấu trừ có dự án đầu tư. (trừ các trường hợp quy định tại Điều C, Điều 3 Điều này và loại trừ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê không phát sinh tài sản cố định) trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố đang thực hiện đầu tư lập tờ khai riêng. đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT của dự án đầu tư để bù trừ tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện Thanh toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình thành lập doanh nghiệp

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội. Tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty A kê khai riêng thuế GTGT của dự án. khoản đầu tư này Tháng 8/2016, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là 900 triệu đồng, Công ty A được khấu trừ vào dự án đầu tư 500 triệu đồng với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh (900 triệu đồng). ) nên số thuế GTGT Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/2016 là 400 triệu đồng.

Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 7/2016 công ty có dự án đầu tư tại Hải Phòng, dự án đang trong giai đoạn đầu tư Công ty B đã ban hành Tờ khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 200 triệu đồng, Công ty B phải bù trừ số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 200 triệu đồng với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh. (200 triệu đồng) Như vậy trong kỳ tính thuế tháng 8/2016, Công ty B có tổng số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của Dự án đầu tư là 300 triệu đồng nên Công ty B được xét hoàn thuế GTGT đầu tư. Dự án.

Ví dụ: Công ty C có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại TP. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty C lập tờ khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 300 triệu đồng, Công ty C phải bù thêm 300 triệu đồng thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư vào số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại (300 triệu đồng) Do đó, trong kỳ tính thuế tháng 8/2016, Công ty C có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng, Công ty C không được xét hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Công ty C được kết chuyển 200 triệu đồng vào giá trị gia tăng thuế bổ sung của dự án đầu tư trong thời gian công bố tháng 9/2016.

Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại Đà Nẵng. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty D đã lập tờ khai thuế GTGT riêng. Nhập thông tin của dự án đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT chưa được khấu trừ của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là 100 triệu đồng. Do đó, trong kỳ tính thuế tháng 8/2016, thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư (500 triệu đồng) được coi là hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là số thuế GTGT chưa được khấu trừ của tổng dự án đầu tư. sản xuất hiện nay và hoạt động kinh doanh (100 triệu đồng) sẽ được khấu trừ trong kỳ tính thuế tháng 9/2016.

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới. (trừ các trường hợp quy định tại Điều C, Điều 3 Điều này và trừ dự án xây dựng, bán, cho thuê nhà ở mà không có tài sản cố định) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải tỉnh, thành phố mà đầu mối. văn phòng được đặt. Nó đang trong quá trình đầu tư và vẫn chưa được triển khai. Chưa kinh doanh Bản đăng ký chưa chịu thuế để cơ sở lập hóa đơn thuế riêng cho dự án đầu tư, đồng thời phải kết chuyển số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư để bù trừ số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư tương đương với số Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

sau khi dọn dẹp Trường hợp dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư.

sau khi dọn dẹp Trường hợp giá trị thuế GTGT của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết dưới 300 triệu đồng thì được kết chuyển vào giá trị thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư trong kỳ thông báo tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh quyết định thành lập Ban quản lý dự án, chi nhánh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính để trực tiếp thay mặt người nộp thuế quản lý dự án đầu tư, dự án tại nhiều địa phương; Các ban, ngành quản lý dự án, có con dấu hợp pháp. Lưu giữ sổ sách, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về kế toán. có một tài khoản ở ngân hàng có đăng ký thuế và đã nhận được mã số thuế, số thuế thì Ban quản lý dự án ngành phải lập hóa đơn thuế riêng và nộp lại hồ sơ với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư của doanh nghiệp hoàn thành, làm thủ tục đăng ký kinh doanh và nộp thuế thì cơ sở kinh doanh sở hữu dự án đầu tư phải tính cả số thuế GTGT phát sinh, giá trị phát sinh – số thuế gia tăng, số thuế GTGT không được hoàn . của dự án để giao cho tổ chức mới thành lập, để tổ chức mới kê khai và nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

style = “text-align: center”>

Ngoài các điều khoản và điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT nêu trên. Thiquocgia.vn Cùng chia sẻ thêm để bạn có thể so sánh các khoản hoàn thuế của mình trước ngày 7/7/2016 Các doanh nghiệp kinh doanh trong nước chỉ được khấu trừ thuế GTGT. nhưng không thể yêu cầu hoàn lại tiền Làm thế nào để có thể hoàn thuế VAT trước ngày 1 tháng 7 năm 2016?

Tại Điều 3, Điều 1 của Luật số 106/2016 / QH13 Việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008 / QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 31/2013 / QH13) quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:

“Thứ nhất. Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ thuế có tổng số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, quý đó, có thể sẽ được giảm trừ trong đợt tiếp theo. “

Điều 1 Mục 18 Thông tư 219/2013 / TT-BTC Yêu cầu hoàn thuế VAT như sau:

“Mục 18 Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

Cơ sở phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết tháng. (Trong trường hợp thông báo hàng tháng) hoặc hàng quý (trong trường hợp thông báo hàng quý) sẽ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trong trường hợp lũy kế ít nhất mười hai tháng sau tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý kể từ quý đầu tiên, dẫn đến số thuế GTGT chưa được khấu trừ, đã bán hết nhưng còn số thuế đầu vào chưa được khấu trừ sau đó. trao cho cơ sở kinh doanh quyền yêu cầu hoàn thuế ”.

Theo quy định trên, trước ngày 01/7/2016, điều kiện hoàn thuế GTGT như sau:

Tại Điều 3, Điều 1 của Thông tư số 130/2016 / TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính kiến ​​nghị về việc hoàn thuế GTGT như sau:

“Thứ nhất, cơ sở phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết tháng. (trường hợp thông báo hàng tháng) hoặc hàng quý (trường hợp thông báo hàng quý) được trừ vào kỳ tiếp theo.

theo quy định trên Từ ngày 1/7/2016 trở đi, toàn bộ số thuế GTGT doanh nghiệp chưa quyết toán được chuyển sang kỳ sau. nhưng sẽ không có tiền hoàn lại

Ngày 25/7/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 10315 / BTC-TCT Hướng dẫn tại điểm 1 về hoàn thuế VAT để thực thi luật số. 106/2016 / QH13 như sau:

“Trường hợp cơ sở có số thuế còn lại chưa được khấu trừ hết. trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp nộp thuế theo quý) thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 1, Mục 18 của Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế vẫn chấp nhận Làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở và làm thủ tục hoàn thuế theo quy định của pháp luật. ”

theo quy định trên Nếu tổ chức đã khai thuế đủ điều kiện hoàn thuế trước ngày 1/7/2016 thì có thể tiếp tục quy trình hoàn thuế.

Trên đây là vấn đề hoàn thuế một phần. Bạn cần biết để thấy sự khác biệt giữa hoàn thuế trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2016.

style = “text-align: center”>

Mới đây, Cục Doanh thu đã có công văn 3978 / TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Do đó, cơ quan thuế được hướng dẫn xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT trên Hệ thống TMS với những nội dung còn tồn tại sau:

– Xử lý các trường hợp hoàn trả có nhiều quyết định hoàn trả

– Về phân cấp phê duyệt đánh giá chức năng / Phê duyệt đánh giá hủy bỏ Quyết định hoàn tiền Phê duyệt / Huỷ bỏ Quyết định hoàn tiền Phê duyệt

– Xử lý trường hợp đã có quyết định hoàn thuế nhưng người nộp thuế lại trả cho người nộp thuế theo nhiều lệnh hoàn thuế.

Công văn 3978 / TCT-KK ban hành ngày 05/09/2017.

Làm tốt công việc kế toán!

Thông tin cần xem thêm: Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Hình Ảnh về Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Video về Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Wiki về Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng -

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất

in

style = "text-align: center">

Trong năm 2017, một số chính sách thuế GTGT đã được bổ sung và thay đổi. Thiquocgia.vn Giới thiệu bài viết hướng dẫn hoàn thuế GTGT mới, chính xác và đầy đủ nhất giúp các bạn kế toán thuế thực hiện vững chắc và hiểu rõ các quy định của pháp luật thuế.

Thông tư 84/2016 / TT-BTC Hướng dẫn thu nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và thu nhập nội địa.

Công văn 3593 / TCT-KK giới thiệu nội dung mới của thông tư. 99/2016 / TT-BTC Hướng dẫn xử lý hoàn thuế

Điểm mới của thông tư số. 133/2016 / TT-BTC thay vì quyết định 48/2006 / QĐ-BTC

style = "text-align: center">

Điều kiện yêu cầu hoàn thuế Hướng dẫn lập tờ khai thuế Trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT theo Thông tư 99/2016 / TT-BTC, Thông tư 130/2016 / TT-BTC, Thông tư 219/2013 / TT-BTC và Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Từ ngày 01/07/2016 theo Điều 3 Khoản 1 Thông tư 130/2016 / TT-BTC cụ thể như sau:

1. Cơ sở kinh doanh phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết tháng. (Trường hợp thông báo hàng tháng) hoặc hàng quý (trường hợp thông báo theo phương pháp khấu trừ thuế) sẽ được trừ vào đợt sau

- Trường hợp cơ sở có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý III / 2016 (đối với trường hợp nộp thuế) theo quý. kê khai) được hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 1 Mục 18 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC Khi đó cơ quan thuế sẽ hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Tổ chức A lập tờ khai thuế GTGT theo quý, trong kỳ tính thuế quý III năm 2016, tổng số thuế GTGT chưa được quyết toán là 80 triệu. Tổ chức A được khấu trừ thuế quý IV năm 2016. Quý IV năm 2016, ngày 01 quý năm 2017 và quý 2 năm 2017 còn số thuế chưa được khấu trừ hết. Cơ sở A chuyển số thuế chưa khấu trừ hết sang thuế khấu trừ, tính thuế quý 3/2017 và kỳ tính thuế tiếp theo.

2. Cơ sở kinh doanh mới được thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc các dự án tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư chưa thực hiện;Trường hợp thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì hàng năm được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đầu tư. Trừ trường hợp quy định tại khoản c, khoản 3 Điều này, trường hợp có số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào, sử dụng để đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng theo phương thức khấu trừ có dự án đầu tư. (trừ các trường hợp quy định tại Điều C, Điều 3 Điều này và loại trừ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê không phát sinh tài sản cố định) trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố đang thực hiện đầu tư lập tờ khai riêng. đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT của dự án đầu tư để bù trừ tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện Thanh toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình thành lập doanh nghiệp

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội. Tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty A kê khai riêng thuế GTGT của dự án. khoản đầu tư này Tháng 8/2016, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là 900 triệu đồng, Công ty A được khấu trừ vào dự án đầu tư 500 triệu đồng với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh (900 triệu đồng). ) nên số thuế GTGT Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/2016 là 400 triệu đồng.

Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 7/2016 công ty có dự án đầu tư tại Hải Phòng, dự án đang trong giai đoạn đầu tư Công ty B đã ban hành Tờ khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 200 triệu đồng, Công ty B phải bù trừ số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 200 triệu đồng với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh. (200 triệu đồng) Như vậy trong kỳ tính thuế tháng 8/2016, Công ty B có tổng số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của Dự án đầu tư là 300 triệu đồng nên Công ty B được xét hoàn thuế GTGT đầu tư. Dự án.

Ví dụ: Công ty C có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại TP. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty C lập tờ khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 300 triệu đồng, Công ty C phải bù thêm 300 triệu đồng thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư vào số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại (300 triệu đồng) Do đó, trong kỳ tính thuế tháng 8/2016, Công ty C có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng, Công ty C không được xét hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Công ty C được kết chuyển 200 triệu đồng vào giá trị gia tăng thuế bổ sung của dự án đầu tư trong thời gian công bố tháng 9/2016.

Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại Đà Nẵng. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty D đã lập tờ khai thuế GTGT riêng. Nhập thông tin của dự án đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT hàng nhập khẩu của dự án đầu tư là 500 triệu đồng. Số thuế GTGT chưa được khấu trừ của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là 100 triệu đồng. Do đó, trong kỳ tính thuế tháng 8/2016, thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư (500 triệu đồng) được coi là hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là số thuế GTGT chưa được khấu trừ của tổng dự án đầu tư. sản xuất hiện nay và hoạt động kinh doanh (100 triệu đồng) sẽ được khấu trừ trong kỳ tính thuế tháng 9/2016.

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới. (trừ các trường hợp quy định tại Điều C, Điều 3 Điều này và trừ dự án xây dựng, bán, cho thuê nhà ở mà không có tài sản cố định) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải tỉnh, thành phố mà đầu mối. văn phòng được đặt. Nó đang trong quá trình đầu tư và vẫn chưa được triển khai. Chưa kinh doanh Bản đăng ký chưa chịu thuế để cơ sở lập hóa đơn thuế riêng cho dự án đầu tư, đồng thời phải kết chuyển số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư để bù trừ số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư tương đương với số Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

sau khi dọn dẹp Trường hợp dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư.

sau khi dọn dẹp Trường hợp giá trị thuế GTGT của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết dưới 300 triệu đồng thì được kết chuyển vào giá trị thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư trong kỳ thông báo tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh quyết định thành lập Ban quản lý dự án, chi nhánh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính để trực tiếp thay mặt người nộp thuế quản lý dự án đầu tư, dự án tại nhiều địa phương; Các ban, ngành quản lý dự án, có con dấu hợp pháp. Lưu giữ sổ sách, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về kế toán. có một tài khoản ở ngân hàng có đăng ký thuế và đã nhận được mã số thuế, số thuế thì Ban quản lý dự án ngành phải lập hóa đơn thuế riêng và nộp lại hồ sơ với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư của doanh nghiệp hoàn thành, làm thủ tục đăng ký kinh doanh và nộp thuế thì cơ sở kinh doanh sở hữu dự án đầu tư phải tính cả số thuế GTGT phát sinh, giá trị phát sinh - số thuế gia tăng, số thuế GTGT không được hoàn . của dự án để giao cho tổ chức mới thành lập, để tổ chức mới kê khai và nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

style = "text-align: center">

Ngoài các điều khoản và điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT nêu trên. Thiquocgia.vn Cùng chia sẻ thêm để bạn có thể so sánh các khoản hoàn thuế của mình trước ngày 7/7/2016 Các doanh nghiệp kinh doanh trong nước chỉ được khấu trừ thuế GTGT. nhưng không thể yêu cầu hoàn lại tiền Làm thế nào để có thể hoàn thuế VAT trước ngày 1 tháng 7 năm 2016?

Tại Điều 3, Điều 1 của Luật số 106/2016 / QH13 Việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008 / QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 31/2013 / QH13) quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:

"Thứ nhất. Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ thuế có tổng số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, quý đó, có thể sẽ được giảm trừ trong đợt tiếp theo. "

Điều 1 Mục 18 Thông tư 219/2013 / TT-BTC Yêu cầu hoàn thuế VAT như sau:

“Mục 18 Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

Cơ sở phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết tháng. (Trong trường hợp thông báo hàng tháng) hoặc hàng quý (trong trường hợp thông báo hàng quý) sẽ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trong trường hợp lũy kế ít nhất mười hai tháng sau tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý kể từ quý đầu tiên, dẫn đến số thuế GTGT chưa được khấu trừ, đã bán hết nhưng còn số thuế đầu vào chưa được khấu trừ sau đó. trao cho cơ sở kinh doanh quyền yêu cầu hoàn thuế ”.

Theo quy định trên, trước ngày 01/7/2016, điều kiện hoàn thuế GTGT như sau:

Tại Điều 3, Điều 1 của Thông tư số 130/2016 / TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính kiến ​​nghị về việc hoàn thuế GTGT như sau:

“Thứ nhất, cơ sở phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết tháng. (trường hợp thông báo hàng tháng) hoặc hàng quý (trường hợp thông báo hàng quý) được trừ vào kỳ tiếp theo.

theo quy định trên Từ ngày 1/7/2016 trở đi, toàn bộ số thuế GTGT doanh nghiệp chưa quyết toán được chuyển sang kỳ sau. nhưng sẽ không có tiền hoàn lại

Ngày 25/7/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 10315 / BTC-TCT Hướng dẫn tại điểm 1 về hoàn thuế VAT để thực thi luật số. 106/2016 / QH13 như sau:

“Trường hợp cơ sở có số thuế còn lại chưa được khấu trừ hết. trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp nộp thuế theo quý) thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 1, Mục 18 của Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế vẫn chấp nhận Làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở và làm thủ tục hoàn thuế theo quy định của pháp luật. ”

theo quy định trên Nếu tổ chức đã khai thuế đủ điều kiện hoàn thuế trước ngày 1/7/2016 thì có thể tiếp tục quy trình hoàn thuế.

Trên đây là vấn đề hoàn thuế một phần. Bạn cần biết để thấy sự khác biệt giữa hoàn thuế trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2016.

style = "text-align: center">

Mới đây, Cục Doanh thu đã có công văn 3978 / TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Do đó, cơ quan thuế được hướng dẫn xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT trên Hệ thống TMS với những nội dung còn tồn tại sau:

- Xử lý các trường hợp hoàn trả có nhiều quyết định hoàn trả

- Về phân cấp phê duyệt đánh giá chức năng / Phê duyệt đánh giá hủy bỏ Quyết định hoàn tiền Phê duyệt / Huỷ bỏ Quyết định hoàn tiền Phê duyệt

- Xử lý trường hợp đã có quyết định hoàn thuế nhưng người nộp thuế lại trả cho người nộp thuế theo nhiều lệnh hoàn thuế.

Công văn 3978 / TCT-KK ban hành ngày 05/09/2017.

Làm tốt công việc kế toán!

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Hướng #dẫn #mới #về #hoàn #thuế #giá #trị #gia #tăng

Xem thêm bài viết hay:  Đại học Kinh tế – Luật công bố phương án tuyển sinh 2017

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button