Giáo Dục

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột, đáp án đúng

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

A. Tên trường.

B. Kiểu dữ liệu

C. Kích thước trường

D. Định dạng

Câu trả lời: A. Tên trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột Tên trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

Các khái niệm chính

Table: Một đối tượng Access bao gồm các cột và hàng để chứa dữ liệu mà người dùng cần khai thác.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 2)
Hình 1. Danh sách khách hàng

– Trường: Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của đối tượng cần quản lý. Ví dụ, trong bảng HOC_SINH có các trường: Ten, NgSinh, DiaChi, GT, v.v.

– Bản ghi: Mỗi bản ghi là một hàng chứa dữ liệu về các thuộc tính của đối tượng được quản lý. Ví dụ, trong bảng HOC_SINH, bản ghi thứ 5 có tập dữ liệu: {5, Pham Kim, Anh, Female, 5/12/1991, not a member, 12 Le Loi, 2}.

Kiểu dữ liệu: Một kiểu dữ liệu được lưu trữ trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu

• Kiểu dữ liệu: Là kiểu dữ liệu được lưu trữ trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu

Dưới đây là một số kiểu dữ liệu thường được sử dụng trong Access:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 3)
Bảng 1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access

Tạo và chỉnh sửa cấu trúc bảng

Các bước tạo cấu trúc bảng

* Bước 1. Chọn đối tượng Bảng -> bấm đúp vào Tạo bảng trong dạng xem Thiết kế

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 4)
Hình 2. Tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế

* Bước 2. Nhập các thông số:

– Tên trường trong cột Tên trường;

– Chọn kiểu dữ liệu trong cột Kiểu dữ liệu;

– Mô tả nội dung trường trong cột Mô tả (tùy chọn);

– Chọn thuộc tính của trường trong phần Thuộc tính trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 5)

– Trong cửa sổ thiết kế gồm 2 phần: Định nghĩa trường và thuộc tính trường. Định nghĩa trường bao gồm:

+ Tên trường: ta gõ tên trường cần tạo.

+ Kiểu dữ liệu: ta chọn kiểu dữ liệu tương ứng của trường.

+ Mô tả: Cung cấp cho chúng tôi bản mô tả hiện trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 6).
Hình 4. Lựa chọn dữ liệu cho một trường

Cách tạo trường Bước 1: Nhập tên trường vào cột Tên trường

+ Bước 2: Chọn kiểu dữ liệu trong cột Kiểu dữ liệu bằng cách nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải của ô trong cột Kiểu dữ liệu của một trường rồi chọn một kiểu trong danh sách mở ra.

+ Bước 3: Mô tả nội dung lĩnh vực tại cột Mô tả (không bắt buộc).

+ Bước 4: Chọn thuộc tính của trường trong phần Thuộc tính trường.

Để thay đổi các thuộc tính của một trường:

Bấm vào dòng xác định trường.

Các thuộc tính trường tương ứng sẽ xuất hiện trong phần Thuộc tính trường ở nửa dưới của cửa sổ cấu trúc bảng.

– Chỉ định khóa chính:

Cơ sở dữ liệu Access được thiết kế tốt là cơ sở dữ liệu trong đó mỗi bản ghi trong bảng phải là duy nhất, không có hai hàng dữ liệu giống nhau.

Khi tạo bảng trong Access, người dùng cần chỉ định một trường có giá trị xác định duy nhất mỗi hàng của bảng.

+ Trường đó tạo thành khóa chính của bảng.

Để chỉ định khóa chính, chúng tôi thực hiện:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 7)

– Lưu cấu trúc bảng

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 8)

Một số thuộc tính thường dùng của trường:

+ Kích thước trường: Cho phép thiết lập kích thước tối đa cho dữ liệu của các trường kiểu text, number, autonumber;

+ Định dạng: Chỉ định cách hiển thị và in dữ liệu;

+ Giá trị mặc định: Xác định giá trị mặc định được nhập khi tạo bản ghi mới;

+ Thay đổi thuộc tính của một trường: Nháy chuột vào dòng xác định trường. Các thuộc tính của trường tương ứng sẽ xuất hiện trong Thuộc tính trường.

* Bước 3. Chỉ định khóa chính (Khóa chính)

– Khóa chính: là một hoặc nhiều trường có giá trị xác định duy nhất từng hàng trong bảng

– Các thao tác đã thực hiện:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 9)

Ghi chú:

+ Nếu khóa chính không được chỉ định, Access sẽ tự động tạo trường khóa chính có tên ID với kiểu AutoNumber

+ Access không cho phép các giá trị trùng lặp hoặc giá trị trống trong trường khóa chính

* Bước 4. Lưu cấu trúc của bảng

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 10).

Thay đổi cấu trúc của bảng

Thay đổi thứ tự của các trường:

+ Chọn trường bạn muốn thay đổi vị trí, nhấp và giữ

+ Xuất hiện hình ảnh ngang trên trường đã chọn

+ Di chuyển chuột đến vị trí mới, thả chuột

– Thêm các lĩnh vực:

+ Trỏ vào trường đó chọn

+ Nháy nút phải chuột để chọn Chèn hàng

– Xóa trường:

+ Chọn trường bạn muốn xóa

Kích chuột phải/Xóa hàng

– Thay đổi khóa chính:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (Hình 11).

Hướng dẫn Xóa và đổi tên bảng

– Xóa bảng: Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu, nhấp chuột phải vào bảng muốn xóa, chọn lệnh Xóa bỏ/ chọn Đúng để xác nhận bạn muốn xóa

– Đổi tên bảng:

+ Nhấp chuột phải vào bảng bạn muốn đổi tên

+ Chọn lệnh Đổi tên

+ Nhập tên mới và đi vào

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

Video về Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

Wiki về Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột -

Câu hỏi: Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

A. Tên trường.

B. Kiểu dữ liệu

C. Kích thước trường

D. Định dạng

Câu trả lời:

Câu trả lời. MỘT. Tên trường.


Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột Tên trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về cấu trúc bảng.

1. Các khái niệm chính

Table: Một đối tượng Access bao gồm các cột và hàng để chứa dữ liệu mà người dùng cần khai thác.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 2)
Hình 1. Danh sách khách hàng

– Trường: Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của đối tượng cần quản lý. Ví dụ, trong bảng HOC_SINH có các trường: Ten, NgSinh, DiaChi, GT, v.v.

– Bản ghi: Mỗi bản ghi là một hàng chứa dữ liệu về các thuộc tính của đối tượng được quản lý. Ví dụ, trong bảng HOC_SINH, bản ghi thứ 5 có tập dữ liệu: {5, Pham Kim, Anh, Female, 5/12/1991, not a member, 12 Le Loi, 2}.

Kiểu dữ liệu: Một kiểu dữ liệu được lưu trữ trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu

• Kiểu dữ liệu: Là kiểu dữ liệu được lưu trữ trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu

Dưới đây là một số kiểu dữ liệu thường được sử dụng trong Access:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 3)
Bảng 1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access

2. Tạo và chỉnh sửa cấu trúc bảng

một. Tạo cấu trúc bảng

* Bước 1. Chọn đối tượng Bảng -> bấm đúp vào Tạo bảng trong dạng xem Thiết kế

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 4)
Hình 2. Tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế

* Bước 2. Nhập các thông số:

– Tên trường trong cột Tên trường;

– Chọn kiểu dữ liệu trong cột Kiểu dữ liệu;

– Mô tả nội dung trường trong cột Mô tả (tùy chọn);

– Chọn thuộc tính của trường trong phần Thuộc tính trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 5)

– Trong cửa sổ thiết kế gồm 2 phần: Định nghĩa trường và thuộc tính trường. Định nghĩa trường bao gồm:

+ Tên trường: ta gõ tên trường cần tạo.

+ Kiểu dữ liệu: ta chọn kiểu dữ liệu tương ứng của trường.

+ Mô tả: Cung cấp cho chúng tôi bản mô tả hiện trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 6).
Hình 4. Lựa chọn dữ liệu cho một trường

– Cách tạo trường:

Bước 1: Nhập tên trường vào cột Tên trường

+ Bước 2: Chọn kiểu dữ liệu trong cột Kiểu dữ liệu bằng cách nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải của ô trong cột Kiểu dữ liệu của một trường rồi chọn một kiểu trong danh sách mở ra.

+ Bước 3: Mô tả nội dung lĩnh vực tại cột Mô tả (không bắt buộc).

+ Bước 4: Chọn thuộc tính của trường trong phần Thuộc tính trường.

Để thay đổi các thuộc tính của một trường:

Bấm vào dòng xác định trường.

Các thuộc tính trường tương ứng sẽ xuất hiện trong phần Thuộc tính trường ở nửa dưới của cửa sổ cấu trúc bảng.

– Chỉ định khóa chính:

Cơ sở dữ liệu Access được thiết kế tốt là cơ sở dữ liệu trong đó mỗi bản ghi trong bảng phải là duy nhất, không có hai hàng dữ liệu giống nhau.

Khi tạo bảng trong Access, người dùng cần chỉ định một trường có giá trị xác định duy nhất mỗi hàng của bảng.

+ Trường đó tạo thành khóa chính của bảng.

Để chỉ định khóa chính, chúng tôi thực hiện:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 7)

– Lưu cấu trúc bảng

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 8)

Một số thuộc tính thường dùng của trường:

+ Kích thước trường: Cho phép thiết lập kích thước tối đa cho dữ liệu của các trường kiểu text, number, autonumber;

+ Định dạng: Chỉ định cách hiển thị và in dữ liệu;

+ Giá trị mặc định: Xác định giá trị mặc định được nhập khi tạo bản ghi mới;

+ Thay đổi thuộc tính của một trường: Nháy chuột vào dòng xác định trường. Các thuộc tính của trường tương ứng sẽ xuất hiện trong Thuộc tính trường.

* Bước 3. Chỉ định khóa chính (Khóa chính)

– Khóa chính: là một hoặc nhiều trường có giá trị xác định duy nhất từng hàng trong bảng

– Các thao tác đã thực hiện:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 9)

Ghi chú:

+ Nếu khóa chính không được chỉ định, Access sẽ tự động tạo trường khóa chính có tên ID với kiểu AutoNumber

+ Access không cho phép các giá trị trùng lặp hoặc giá trị trống trong trường khóa chính

* Bước 4. Lưu cấu trúc của bảng

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 10).

b. Thay đổi cấu trúc của bảng

Thay đổi thứ tự của các trường:

+ Chọn trường bạn muốn thay đổi vị trí, nhấp và giữ

+ Xuất hiện hình ảnh ngang trên trường đã chọn

+ Di chuyển chuột đến vị trí mới, thả chuột

– Thêm các lĩnh vực:

+ Trỏ vào trường đó chọn

+ Nháy nút phải chuột để chọn Chèn hàng

– Xóa trường:

+ Chọn trường bạn muốn xóa

Kích chuột phải/Xóa hàng

– Thay đổi khóa chính:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (Hình 11).

c. Xóa và đổi tên bảng

– Xóa bảng: Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu, nhấp chuột phải vào bảng muốn xóa, chọn lệnh Xóa bỏ/ chọn Đúng để xác nhận bạn muốn xóa

– Đổi tên bảng:

+ Nhấp chuột phải vào bảng bạn muốn đổi tên

+ Chọn lệnh Đổi tên

+ Nhập tên mới và đi vào

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

A. Tên trường.

B. Kiểu dữ liệu

C. Kích thước trường

D. Định dạng

Câu trả lời:

Câu trả lời. MỘT. Tên trường.


Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột Tên trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về cấu trúc bảng.

1. Các khái niệm chính

Table: Một đối tượng Access bao gồm các cột và hàng để chứa dữ liệu mà người dùng cần khai thác.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 2)
Hình 1. Danh sách khách hàng

– Trường: Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của đối tượng cần quản lý. Ví dụ, trong bảng HOC_SINH có các trường: Ten, NgSinh, DiaChi, GT, v.v.

– Bản ghi: Mỗi bản ghi là một hàng chứa dữ liệu về các thuộc tính của đối tượng được quản lý. Ví dụ, trong bảng HOC_SINH, bản ghi thứ 5 có tập dữ liệu: {5, Pham Kim, Anh, Female, 5/12/1991, not a member, 12 Le Loi, 2}.

Kiểu dữ liệu: Một kiểu dữ liệu được lưu trữ trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu

• Kiểu dữ liệu: Là kiểu dữ liệu được lưu trữ trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu

Dưới đây là một số kiểu dữ liệu thường được sử dụng trong Access:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 3)
Bảng 1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access

2. Tạo và chỉnh sửa cấu trúc bảng

một. Tạo cấu trúc bảng

* Bước 1. Chọn đối tượng Bảng -> bấm đúp vào Tạo bảng trong dạng xem Thiết kế

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 4)
Hình 2. Tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế

* Bước 2. Nhập các thông số:

– Tên trường trong cột Tên trường;

– Chọn kiểu dữ liệu trong cột Kiểu dữ liệu;

– Mô tả nội dung trường trong cột Mô tả (tùy chọn);

– Chọn thuộc tính của trường trong phần Thuộc tính trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 5)

– Trong cửa sổ thiết kế gồm 2 phần: Định nghĩa trường và thuộc tính trường. Định nghĩa trường bao gồm:

+ Tên trường: ta gõ tên trường cần tạo.

+ Kiểu dữ liệu: ta chọn kiểu dữ liệu tương ứng của trường.

+ Mô tả: Cung cấp cho chúng tôi bản mô tả hiện trường.

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 6).
Hình 4. Lựa chọn dữ liệu cho một trường

– Cách tạo trường:

Bước 1: Nhập tên trường vào cột Tên trường

+ Bước 2: Chọn kiểu dữ liệu trong cột Kiểu dữ liệu bằng cách nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải của ô trong cột Kiểu dữ liệu của một trường rồi chọn một kiểu trong danh sách mở ra.

+ Bước 3: Mô tả nội dung lĩnh vực tại cột Mô tả (không bắt buộc).

+ Bước 4: Chọn thuộc tính của trường trong phần Thuộc tính trường.

Để thay đổi các thuộc tính của một trường:

Bấm vào dòng xác định trường.

Các thuộc tính trường tương ứng sẽ xuất hiện trong phần Thuộc tính trường ở nửa dưới của cửa sổ cấu trúc bảng.

– Chỉ định khóa chính:

Cơ sở dữ liệu Access được thiết kế tốt là cơ sở dữ liệu trong đó mỗi bản ghi trong bảng phải là duy nhất, không có hai hàng dữ liệu giống nhau.

Khi tạo bảng trong Access, người dùng cần chỉ định một trường có giá trị xác định duy nhất mỗi hàng của bảng.

+ Trường đó tạo thành khóa chính của bảng.

Để chỉ định khóa chính, chúng tôi thực hiện:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 7)

– Lưu cấu trúc bảng

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 8)

Một số thuộc tính thường dùng của trường:

+ Kích thước trường: Cho phép thiết lập kích thước tối đa cho dữ liệu của các trường kiểu text, number, autonumber;

+ Định dạng: Chỉ định cách hiển thị và in dữ liệu;

+ Giá trị mặc định: Xác định giá trị mặc định được nhập khi tạo bản ghi mới;

+ Thay đổi thuộc tính của một trường: Nháy chuột vào dòng xác định trường. Các thuộc tính của trường tương ứng sẽ xuất hiện trong Thuộc tính trường.

* Bước 3. Chỉ định khóa chính (Khóa chính)

– Khóa chính: là một hoặc nhiều trường có giá trị xác định duy nhất từng hàng trong bảng

– Các thao tác đã thực hiện:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 9)

Ghi chú:

+ Nếu khóa chính không được chỉ định, Access sẽ tự động tạo trường khóa chính có tên ID với kiểu AutoNumber

+ Access không cho phép các giá trị trùng lặp hoặc giá trị trống trong trường khóa chính

* Bước 4. Lưu cấu trúc của bảng

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (hình 10).

b. Thay đổi cấu trúc của bảng

Thay đổi thứ tự của các trường:

+ Chọn trường bạn muốn thay đổi vị trí, nhấp và giữ

+ Xuất hiện hình ảnh ngang trên trường đã chọn

+ Di chuyển chuột đến vị trí mới, thả chuột

– Thêm các lĩnh vực:

+ Trỏ vào trường đó chọn

+ Nháy nút phải chuột để chọn Chèn hàng

– Xóa trường:

+ Chọn trường bạn muốn xóa

Kích chuột phải/Xóa hàng

– Thay đổi khóa chính:

Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột (Hình 11).

c. Xóa và đổi tên bảng

– Xóa bảng: Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu, nhấp chuột phải vào bảng muốn xóa, chọn lệnh Xóa bỏ/ chọn Đúng để xác nhận bạn muốn xóa

– Đổi tên bảng:

+ Nhấp chuột phải vào bảng bạn muốn đổi tên

+ Chọn lệnh Đổi tên

+ Nhập tên mới và đi vào

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Bạn thấy bài viết Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khi #tạo #cấu #trúc #bảng #tên #trường #được #nhập #vào #cột

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button