Là gì?

Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Bạn đang xem: Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không? Trong thời gian 5 năm sau ngày được cấp thẻ, kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm phải tham gia ít nhất mấy đoàn đánh giá ngoài? Câu hỏi của anh Trạch đến từ Nha Trang.

Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Các trường hợp kiểm định viên không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

1. Kiểm định viên không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi:

a) Đang làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân đầu tư của cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) đang làm việc hoặc học tập tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

c) Đã hoặc đang là người học, người làm việc ở cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

d) Trong thời gian 24 tháng liền kề trước thời điểm quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện tư vấn tự đánh giá cho cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Kiểm định viên không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi có liên quan đến phản ánh, kiến nghị đang trong thời gian được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, kiểm định viên của trường cao đẳng không được tham gia hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi:

– Đang làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân đầu tư của cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

– Có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) đang làm việc hoặc học tập tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

– Đã hoặc đang là người học, người làm việc ở cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

– Trong thời gian 24 tháng liền kề trước thời điểm quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện tư vấn tự đánh giá cho cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

– Kiểm định viên trường cao đẳng không được tham gia hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi có liên quan đến phản ánh, kiến nghị đang trong thời gian được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Do đó, kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài.

kiểm định

Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Để trở thành kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tiêu chuẩn của kiểm định viên

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, công tâm trong công việc.

2. Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

3. Có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Có từ 05 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

5. Có thẻ kiểm định viên còn hiệu lực.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, để trở thành kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm cần phải đảm bảo những tiêu chuẩn sau:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, công tâm trong công việc.

– Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

– Có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Có từ 05 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

– Có thẻ kiểm định viên còn hiệu lực.

Trong thời gian 5 năm sau ngày được cấp thẻ, kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm phải tham gia ít nhất mấy đoàn đánh giá ngoài?

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của kiểm định viên và những việc kiểm định viên không được làm

2. Trách nhiệm

a) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của kiểm định viên; tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khi thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Trong thời gian mỗi 05 năm (60 tháng) sau ngày được cấp thẻ, phải tham gia ít nhất 02 (hai) đoàn đánh giá ngoài và 01 (một) khóa bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên do cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư này tổ chức hoặc 01 (một) khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

c) Thực hiện việc giải trình về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Như vậy, trong thời gian 5 năm sau ngày được cấp thẻ, kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm phải tham gia ít nhất 02 đoàn đánh giá ngoài.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Video về Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Wiki về Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không? -

Cho tôi hỏi kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không? Trong thời gian 5 năm sau ngày được cấp thẻ, kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm phải tham gia ít nhất mấy đoàn đánh giá ngoài? Câu hỏi của anh Trạch đến từ Nha Trang.

Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Các trường hợp kiểm định viên không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

1. Kiểm định viên không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi:

a) Đang làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân đầu tư của cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) đang làm việc hoặc học tập tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

c) Đã hoặc đang là người học, người làm việc ở cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

d) Trong thời gian 24 tháng liền kề trước thời điểm quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện tư vấn tự đánh giá cho cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Kiểm định viên không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi có liên quan đến phản ánh, kiến nghị đang trong thời gian được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, kiểm định viên của trường cao đẳng không được tham gia hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi:

- Đang làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân đầu tư của cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

- Có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) đang làm việc hoặc học tập tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

- Đã hoặc đang là người học, người làm việc ở cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục;

- Trong thời gian 24 tháng liền kề trước thời điểm quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện tư vấn tự đánh giá cho cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

- Kiểm định viên trường cao đẳng không được tham gia hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục khi có liên quan đến phản ánh, kiến nghị đang trong thời gian được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Do đó, kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì không được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài.

kiểm định

Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không?

Để trở thành kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tiêu chuẩn của kiểm định viên

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, công tâm trong công việc.

2. Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

3. Có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Có từ 05 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

5. Có thẻ kiểm định viên còn hiệu lực.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, để trở thành kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm cần phải đảm bảo những tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, công tâm trong công việc.

- Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

- Có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Có từ 05 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

- Có thẻ kiểm định viên còn hiệu lực.

Trong thời gian 5 năm sau ngày được cấp thẻ, kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm phải tham gia ít nhất mấy đoàn đánh giá ngoài?

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của kiểm định viên và những việc kiểm định viên không được làm

...

2. Trách nhiệm

a) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của kiểm định viên; tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khi thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Trong thời gian mỗi 05 năm (60 tháng) sau ngày được cấp thẻ, phải tham gia ít nhất 02 (hai) đoàn đánh giá ngoài và 01 (một) khóa bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên do cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư này tổ chức hoặc 01 (một) khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

c) Thực hiện việc giải trình về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Như vậy, trong thời gian 5 năm sau ngày được cấp thẻ, kiểm định viên của trường cao đẳng sư phạm phải tham gia ít nhất 02 đoàn đánh giá ngoài.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kiểm định viên của trường cao đẳng có vợ đang làm việc tại cơ sở đào tạo đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục thì có được tham gia thành viên đoàn đánh giá ngoài không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Kiểm #định #viên #của #trường #cao #đẳng #có #vợ #đang #làm #việc #tại #cơ #sở #đào #tạo #đăng #ký #kiểm #định #chất #lượng #giáo #dục #thì #có #được #tham #gia #thành #viên #đoàn #đánh #giá #ngoài #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button