Giáo Dục

Lý thuyết Sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

I. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐỘC LẬP Ở ĐÔNG NAM Á

So với những năm đầu thế kỷ XX, phong trào đã có những bước tiến mới:

Thứ nhất là: Sự phát triển của phong trào dân tộc tư sản và sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

– Giai cấp tư sản đề ra mục tiêu đấu tranh rõ ràng, ngoài mục tiêu kinh tế, độc lập tự chủ như tự chủ về chính trị, sử dụng tiếng mẹ đẻ trong trường học.

– Đảng Tư sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. (Đảng Quốc gia ở Indonesia, phong trào Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn người Mã Lai …)

Thứ hai: Sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản

– Người lao động tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê-nin nên có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Vì vậy, các Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước: Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5- 1920); 1930: Đảng Cộng sản Đông Dương, Malaixia, Xiêm, Philippin …).


– Đảng đã lãnh đạo cách mạng, đưa phong trào sôi nổi, quyết liệt như: khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926-1927); Phong trào 1930-1931 mà đỉnh cao là các Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam.

II. PHIM SƯU TẬP ANTI PHÁP TẠI LÀO VÀ CAMPUCHIA

1. Nguyên nhân

– Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa, nhất là ở Đông Dương – được coi là quan trọng nhất, giàu có nhất trong hệ thống thuộc địa của Pháp.

– Chính sách bóc lột dã man, chế độ thuế má, lao động nặng nhọc.

=> Ở Đông Dương nổ ra phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.

2. Kết quả

– Ở Lào: phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ nhưng mang tính tự phát, chủ yếu ở Bắc Lào, phong trào cách mạng gắn bó với Việt Nam.

– Ở Campuchia: phong trào bùng lên mạnh mẽ vào những năm 1925-1926, phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng tự phát, phân tán.

– Ở Việt Nam: phong trào phát triển mạnh mẽ:

+ Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, mở ra kỷ nguyên mới của cách mạng ba nước Đông Dương.

+ Tập hợp – đoàn kết mọi tầng lớp, lực lượng trong xã hội.

+ Xây dựng cơ sở Đảng cộng sản ở nhiều nơi.

+ Đưa phong trào cách mạng phát triển theo khuynh hướng vô sản.

– Trong những năm 1936-1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp nhân dân chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng Cộng sản Đông Dương được xây dựng và củng cố ở Viêng Chăn, Phnôm Pênh … đã kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh ở Lào và Campuchia cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 11 Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Lý thuyết Sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Video về Lý thuyết Sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Wiki về Lý thuyết Sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Lý thuyết Sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Lý thuyết Sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) -

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

I. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐỘC LẬP Ở ĐÔNG NAM Á

So với những năm đầu thế kỷ XX, phong trào đã có những bước tiến mới:

Thứ nhất là: Sự phát triển của phong trào dân tộc tư sản và sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

- Giai cấp tư sản đề ra mục tiêu đấu tranh rõ ràng, ngoài mục tiêu kinh tế, độc lập tự chủ như tự chủ về chính trị, sử dụng tiếng mẹ đẻ trong trường học.

- Đảng Tư sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. (Đảng Quốc gia ở Indonesia, phong trào Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn người Mã Lai ...)

Thứ hai: Sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản

- Người lao động tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin nên có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Vì vậy, các Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước: Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5- 1920); 1930: Đảng Cộng sản Đông Dương, Malaixia, Xiêm, Philippin ...).


- Đảng đã lãnh đạo cách mạng, đưa phong trào sôi nổi, quyết liệt như: khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926-1927); Phong trào 1930-1931 mà đỉnh cao là các Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam.

II. PHIM SƯU TẬP ANTI PHÁP TẠI LÀO VÀ CAMPUCHIA

1. Nguyên nhân

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa, nhất là ở Đông Dương - được coi là quan trọng nhất, giàu có nhất trong hệ thống thuộc địa của Pháp.

- Chính sách bóc lột dã man, chế độ thuế má, lao động nặng nhọc.

=> Ở Đông Dương nổ ra phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.

2. Kết quả

- Ở Lào: phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ nhưng mang tính tự phát, chủ yếu ở Bắc Lào, phong trào cách mạng gắn bó với Việt Nam.

- Ở Campuchia: phong trào bùng lên mạnh mẽ vào những năm 1925-1926, phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng tự phát, phân tán.

- Ở Việt Nam: phong trào phát triển mạnh mẽ:

+ Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, mở ra kỷ nguyên mới của cách mạng ba nước Đông Dương.

+ Tập hợp - đoàn kết mọi tầng lớp, lực lượng trong xã hội.

+ Xây dựng cơ sở Đảng cộng sản ở nhiều nơi.

+ Đưa phong trào cách mạng phát triển theo khuynh hướng vô sản.

- Trong những năm 1936-1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp nhân dân chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng Cộng sản Đông Dương được xây dựng và củng cố ở Viêng Chăn, Phnôm Pênh ... đã kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh ở Lào và Campuchia cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 11 Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

I. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐỘC LẬP Ở ĐÔNG NAM Á

So với những năm đầu thế kỷ XX, phong trào đã có những bước tiến mới:

Thứ nhất là: Sự phát triển của phong trào dân tộc tư sản và sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

– Giai cấp tư sản đề ra mục tiêu đấu tranh rõ ràng, ngoài mục tiêu kinh tế, độc lập tự chủ như tự chủ về chính trị, sử dụng tiếng mẹ đẻ trong trường học.

– Đảng Tư sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. (Đảng Quốc gia ở Indonesia, phong trào Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn người Mã Lai …)

Thứ hai: Sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản

– Người lao động tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê-nin nên có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Vì vậy, các Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước: Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5- 1920); 1930: Đảng Cộng sản Đông Dương, Malaixia, Xiêm, Philippin …).


– Đảng đã lãnh đạo cách mạng, đưa phong trào sôi nổi, quyết liệt như: khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926-1927); Phong trào 1930-1931 mà đỉnh cao là các Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam.

II. PHIM SƯU TẬP ANTI PHÁP TẠI LÀO VÀ CAMPUCHIA

1. Nguyên nhân

– Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa, nhất là ở Đông Dương – được coi là quan trọng nhất, giàu có nhất trong hệ thống thuộc địa của Pháp.

– Chính sách bóc lột dã man, chế độ thuế má, lao động nặng nhọc.

=> Ở Đông Dương nổ ra phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.

2. Kết quả

– Ở Lào: phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ nhưng mang tính tự phát, chủ yếu ở Bắc Lào, phong trào cách mạng gắn bó với Việt Nam.

– Ở Campuchia: phong trào bùng lên mạnh mẽ vào những năm 1925-1926, phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng tự phát, phân tán.

– Ở Việt Nam: phong trào phát triển mạnh mẽ:

+ Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, mở ra kỷ nguyên mới của cách mạng ba nước Đông Dương.

+ Tập hợp – đoàn kết mọi tầng lớp, lực lượng trong xã hội.

+ Xây dựng cơ sở Đảng cộng sản ở nhiều nơi.

+ Đưa phong trào cách mạng phát triển theo khuynh hướng vô sản.

– Trong những năm 1936-1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp nhân dân chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng Cộng sản Đông Dương được xây dựng và củng cố ở Viêng Chăn, Phnôm Pênh … đã kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh ở Lào và Campuchia cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 11 Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Bạn thấy bài viết Lý thuyết Sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết Sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Lý #thuyết #Sử #Bài #Các #nước #Đông #Nam #giữa #hai #cuộc #chiến #tranh #thế #giới

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button