Giáo Dục

Lý thuyết Vật lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Lý thuyết Vật Lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

I. Vectơ quay

Khi điểm M chuyển động tròn đều thì vectơ vị trí

quay đều với cùng tốc độ góc ω. Tại thời điểm đó x = Acos (ωt +) là phương trình hình chiếu của vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

lên trục x. Dựa vào đó, biểu diễn phương trình của dao động điều hòa bằng vectơ quay được vẽ ở thời điểm ban đầu như hình minh họa sau:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Véc tơ quay có các đặc điểm sau:

– Có gốc tọa độ tại gốc tọa độ trục Ox.

– Có độ dài bằng biên độ dao động, OM = A;


– Với trục Ox một góc bằng pha ban đầu (chọn chiều dương là chiều dương của đường tròn lượng giác).

II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Đặt vấn đề

Phương pháp giản đồ Fre-nen thường được dùng để tìm biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng khác biên độ, như sau:

xĐầu tiên = AĐầu tiêncos (ωt +Đầu tiên)

x2 = A2cos (ωt +2) với mộtĐầu tiên Một2

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

– Vẽ hai vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

vẽ vector

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

là tổng của hai vectơ trên như hình vẽ bên.

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

xĐầu tiên = AĐầu tiêncos (ωt +Đầu tiên)

x2 = A2cos (ωt +2) với mộtĐầu tiên Một2

suy ra, x = Acos (ωt+ φ)

Vậy dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động đó.

– Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính theo công thức sau:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

Từ công thức trên ta thấy biên độ của dao động tổng hợp phụ thuộc vào biên độ AĐầu tiênMột2 và lệch pha (2 Đầu tiên) của các dao động thành phần.

Nếu các dao động thành phần cùng pha, tức là =2Đầu tiên = 2nπ, (n = 0, ± 1, ± 2,…)khi đó biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng của hai biên độ: A = AĐầu tiên + A2.

Nếu hai dao động thành phần lệch pha, tức là =2Đầu tiên = (2n + 1) π, (n = 0, ± 1, ± 2,…)thì biên độ dao động tổng hợp nhỏ nhất: A = | AĐầu tiên – MỘT2|

Ví dụ

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:

xĐầu tiên = 3cos (5πt) (cm)

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Giải: Ta vẽ hai vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

biểu diễn hai dao động thành phần tại thời điểm ban đầu.

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Áp dụng hai công thức:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Vậy phương trình của dao động tổng hợp là:

x = 6,1cos (5πt + 0,19π) (cm)

xem thêm Lời giải bài tập Vật Lí 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Lý thuyết Vật lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Video về Lý thuyết Vật lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Wiki về Lý thuyết Vật lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Lý thuyết Vật lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Lý thuyết Vật lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen -

Lý thuyết Vật Lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen

I. Vectơ quay

Khi điểm M chuyển động tròn đều thì vectơ vị trí

quay đều với cùng tốc độ góc ω. Tại thời điểm đó x = Acos (ωt +) là phương trình hình chiếu của vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

lên trục x. Dựa vào đó, biểu diễn phương trình của dao động điều hòa bằng vectơ quay được vẽ ở thời điểm ban đầu như hình minh họa sau:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Véc tơ quay có các đặc điểm sau:

- Có gốc tọa độ tại gốc tọa độ trục Ox.

- Có độ dài bằng biên độ dao động, OM = A;


- Với trục Ox một góc bằng pha ban đầu (chọn chiều dương là chiều dương của đường tròn lượng giác).

II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Đặt vấn đề

Phương pháp giản đồ Fre-nen thường được dùng để tìm biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng khác biên độ, như sau:

xĐầu tiên = AĐầu tiêncos (ωt +Đầu tiên)

x2 = A2cos (ωt +2) với mộtĐầu tiên Một2

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

- Vẽ hai vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

vẽ vector

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

là tổng của hai vectơ trên như hình vẽ bên.

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

xĐầu tiên = AĐầu tiêncos (ωt +Đầu tiên)

x2 = A2cos (ωt +2) với mộtĐầu tiên Một2

suy ra, x = Acos (ωt+ φ)

Vậy dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động đó.

- Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính theo công thức sau:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

Từ công thức trên ta thấy biên độ của dao động tổng hợp phụ thuộc vào biên độ AĐầu tiênMột2 và lệch pha (2 -Đầu tiên) của các dao động thành phần.

Nếu các dao động thành phần cùng pha, tức là =2 -Đầu tiên = 2nπ, (n = 0, ± 1, ± 2,…)khi đó biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng của hai biên độ: A = AĐầu tiên + A2.

Nếu hai dao động thành phần lệch pha, tức là =2 -Đầu tiên = (2n + 1) π, (n = 0, ± 1, ± 2,…)thì biên độ dao động tổng hợp nhỏ nhất: A = | AĐầu tiên - MỘT2|

Ví dụ

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:

xĐầu tiên = 3cos (5πt) (cm)

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Giải: Ta vẽ hai vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

biểu diễn hai dao động thành phần tại thời điểm ban đầu.

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Áp dụng hai công thức:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Vậy phương trình của dao động tổng hợp là:

x = 6,1cos (5πt + 0,19π) (cm)

xem thêm Lời giải bài tập Vật Lí 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Lý thuyết Vật Lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

I. Vectơ quay

Khi điểm M chuyển động tròn đều thì vectơ vị trí

quay đều với cùng tốc độ góc ω. Tại thời điểm đó x = Acos (ωt +) là phương trình hình chiếu của vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

lên trục x. Dựa vào đó, biểu diễn phương trình của dao động điều hòa bằng vectơ quay được vẽ ở thời điểm ban đầu như hình minh họa sau:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Véc tơ quay có các đặc điểm sau:

– Có gốc tọa độ tại gốc tọa độ trục Ox.

– Có độ dài bằng biên độ dao động, OM = A;


– Với trục Ox một góc bằng pha ban đầu (chọn chiều dương là chiều dương của đường tròn lượng giác).

II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Đặt vấn đề

Phương pháp giản đồ Fre-nen thường được dùng để tìm biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng khác biên độ, như sau:

xĐầu tiên = AĐầu tiêncos (ωt +Đầu tiên)

x2 = A2cos (ωt +2) với mộtĐầu tiên Một2

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

– Vẽ hai vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

vẽ vector

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

là tổng của hai vectơ trên như hình vẽ bên.

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

xĐầu tiên = AĐầu tiêncos (ωt +Đầu tiên)

x2 = A2cos (ωt +2) với mộtĐầu tiên Một2

suy ra, x = Acos (ωt+ φ)

Vậy dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động đó.

– Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính theo công thức sau:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

Từ công thức trên ta thấy biên độ của dao động tổng hợp phụ thuộc vào biên độ AĐầu tiênMột2 và lệch pha (2 Đầu tiên) của các dao động thành phần.

Nếu các dao động thành phần cùng pha, tức là =2Đầu tiên = 2nπ, (n = 0, ± 1, ± 2,…)khi đó biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng của hai biên độ: A = AĐầu tiên + A2.

Nếu hai dao động thành phần lệch pha, tức là =2Đầu tiên = (2n + 1) π, (n = 0, ± 1, ± 2,…)thì biên độ dao động tổng hợp nhỏ nhất: A = | AĐầu tiên – MỘT2|

Ví dụ

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:

xĐầu tiên = 3cos (5πt) (cm)

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Giải: Ta vẽ hai vectơ quay

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

biểu diễn hai dao động thành phần tại thời điểm ban đầu.

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Áp dụng hai công thức:

Lý thuyết Vật Lý 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen | Giải bài tập Vật lý 12

Vậy phương trình của dao động tổng hợp là:

x = 6,1cos (5πt + 0,19π) (cm)

xem thêm Lời giải bài tập Vật Lí 12: Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Bạn thấy bài viết Lý thuyết Vật lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết Vật lý 12 Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Lý #thuyết #Vật #lý #Bài #Tổng #hợp #hai #dao #động #điều #hòa #cùng #phương #cùng #tần #số #Phương #pháp #giản #đồ #Fre #nen

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button