Giáo Dục

Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

Bạn đang xem: Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất tiền sử dụng đất;
 • Từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất;
 • Thay đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin trên giấy tờ pháp nhân.

Đây là mẫu đơn mới nhất theo quy định hiện hành ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Như vậy trên đây là nội dung chi tiết của mẫu đơn và cách viết, mời các bạn theo dõi tại đây.

Đơn đăng ký biến động đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————

Bạn đang xem: Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

ĐƠN XIN ĐỊNH GIÁ

ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính thưa: …………………….

PHẦN TRÁCH NHIỆM HỒ SƠ

Nội dung đơn đã được kiểm tra tính đầy đủ, rõ ràng và thống nhất với các giấy tờ đã xuất trình. Ghi số tiếp nhận hồ sơ:…….Sổ….Ngày…… / …… / …….…Người nhận hồ sơ(Ký và ghi rõ họ tên)

I. TỜ KHAI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem hướng dẫn cách viết đơn trước khi khai; không tẩy xóa, sửa chữa trong đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

1.2. Địa chỉ 1):……………………………………………………………………………………………….

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:………….…………; 2.2. Số cấp Giấy chứng nhận:…………..……………;

2.3. Ngày cấp giấy chứng nhận …/…/………….;

3. Nội dung thay đổi về: ……………………………………………………………………………………………….

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………….;

…………………….;

…………………….;

…………………….;

…………………….;

………….………….…………;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-……………………..;

…………………….……………;

………….………….…………;

………….………….…………;

………….………….…………;

………….………….…………;

4. Lý do biến động

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

5. Có thay đổi việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đã đăng ký

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi nộp kèm theo đơn này bao gồm:

– Các chứng chỉ đã cấp;

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

TÔI …………. có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận……. không cần cấp chứng chỉ mới

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày …… tháng …… năm…….

Người nộp đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA UBND XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết thời hạn sử dụng và đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận thì ghi thêm quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Ngày……. Có thể ……

công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. Có thể ……

TM. Uỷ ban nhân dân

chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Ngày……. Có thể ……

kiểm toán viên(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. Có thể ……

Giám đốc(Ký tên và đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Chỉ ghi nhận xét đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Ngày……. Có thể ……

kiểm toán viên

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. Có thể ……

trưởng đại lý

(Ký tên và đóng dấu)

Hướng dẫn cách viết đơn đăng ký biến động đất đai

*Kính thư

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất (Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất).

*Địa chỉ

– Khai theo đúng tên, địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp thay đổi tên thì ghi đầy đủ các thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp các giấy tờ chứng minh việc thay đổi.

* Thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể:

 • Số vào sổ cấp giấy chứng nhận.
 • Ngày cấp giấy chứng nhận.

* Nội dung thay đổi

Tuỳ theo nguyên nhân biến động mà ghi nội dung biến động cho đúng:

Ví dụ:

 • Những thay đổi về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải được thể hiện cụ thể trên Giấy chứng nhận trước khi chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở cũ; Khi có nhà hoặc có nhà mới phải ghi các thông tin về nhà như: Loại nhà, diện tích xây dựng, v.v.
 • Sửa thông tin trên giấy chứng nhận: Ví dụ sai tên thì ghi tên sai theo giấy chứng nhận đúng, tên đúng cần sửa lại.

* Nguyên nhân của sự thay đổi

Tuỳ từng trường hợp cụ thể ghi chính xác nguyên nhân biến động, cụ thể:

 • Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất tiền sử dụng đất;
 • Chuyển từ thuê đất trả tiền một lần sang thuê đất trả tiền hàng năm;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Gia hạn sử dụng đất;
 • Thay đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin trên giấy tờ pháp nhân, giấy tờ tùy thân;
 • Thay đổi địa chỉ;
 • Giảm diện tích khu đất do sạt lở tự nhiên;
 • Thay đổi giới hạn quyền; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai;
 • Thay đổi tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đính chính Giấy chứng nhận.

*Các tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi được gửi kèm theo đơn

 • Giấy chứng nhận ban hành;
 • Biên lai, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
 • Tùy theo từng trường hợp mà nộp các giấy tờ khác theo từng trường hợp cụ thể như:

Những lưu ý khi viết đơn đăng ký biến động đất đai

 • Khai theo đúng tên, địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp thay đổi tên thì ghi đầy đủ các thông tin trước, sau khi thay đổi và nộp các giấy tờ chứng minh việc thay đổi.
 • Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng thành sở hữu chung của vợ chồng; trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số Thẻ căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận thì không kê khai, xác nhận các thông tin quy định tại điểm 5 mục I. Mục II, III và IV của Đơn này.
 • Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê khai, xác nhận các thông tin tại điểm 5 mục I, mục II và IV của Đơn này. .

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

#Mẫu #09ĐK #Đơn #đăng #ký #biến #động #đất #đai

Video Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

Hình Ảnh Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

#Mẫu #09ĐK #Đơn #đăng #ký #biến #động #đất #đai

Tin tức Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

#Mẫu #09ĐK #Đơn #đăng #ký #biến #động #đất #đai

Review Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

#Mẫu #09ĐK #Đơn #đăng #ký #biến #động #đất #đai

Tham khảo Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

#Mẫu #09ĐK #Đơn #đăng #ký #biến #động #đất #đai

Mới nhất Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

#Mẫu #09ĐK #Đơn #đăng #ký #biến #động #đất #đai

Hướng dẫn Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

#Mẫu #09ĐK #Đơn #đăng #ký #biến #động #đất #đai

Tổng Hợp Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

Wiki về Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

Bạn thấy bài viết Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mẫu #09ĐK #Đơn #đăng #ký #biến #động #đất #đai

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button