Giáo Dục

Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

Bạn đang xem: Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Mẫu đơn đánh giá kết quả thử việc năm 2021 gồm 4 mẫu là bản báo cáo, nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn thử việc được lập ra để đánh giá kết quả thử việc của công chức.

Nội dung của Phiếu nhận xét kết quả học nghề cần nêu rõ thông tin người hướng dẫn học nghề. Sau đó nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm của viên chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, quan hệ với đồng nghiệp. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm báo cáo kết quả thực tập, bản tự nhận xét kết quả thử việc.

Phiếu đánh giá kết quả học nghề – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT TP……………TRƯỜNG…………………….…

Bạn đang xem: Mẫu nhận xét đánh giá học nghề (4 mẫu) Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn học nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

……ngày tháng năm……..

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi: Hội đồng xét duyệt học nghề trường THPT………….

Tôi tên: ……………………………………………………, sinh ngày……………………..

Năm vào ngành: ……………….., chức vụ hiện nay: ………………..

Sau thời gian thử việc đối với …………………………………………………….

+ Sinh ngày: …………., nơi sinh……………………

+ Trình độ chuyên môn: …………………………………………………….

+ Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………….

Tôi có ý kiến ​​như sau:

1. Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Đánh giá: ……………..

2. Về ý thức tổ chức kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Đánh giá: ……………..

3. Về phẩm chất đạo đức:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Đánh giá: ……………..

4. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thử việc:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Đánh giá: ……………..

5. Đánh giá chung:

– Lợi thế: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Giới hạn: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Trên đây là những nhận xét về những mặt mà …………………………………………………… đã cố gắng trong thời gian làm hướng dẫn viên tập sự.

Nay tôi xin chuyển đến Hội đồng xét duyệt học nghề Trường THPT……, Phòng TCKT – Sở GDĐT TP.HCM. xem xét …..công nhận tất cả các học viên cho……………………

Trân trọng.

……,ngày tháng năm …

GIÁO VIÊN(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá kết quả học nghề – Mẫu 2

TRƯỜNG HỌC .………………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

……ngày tháng năm……..

BÁO CÁO NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈ THỊ LÃI SUẤT

Kính gửi: Hiệu trưởng nhà trường (Giám đốc trung tâm)……………………

Tôi tên là Nam,…. Nữ giới:………….

Năm nhập học:…………………….. Môn dạy:……………………

Trình độ chuyên môn (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông):………….

Chức danh nghề nghiệp:…………………….. Mã số:………….

Thực hiện Quyết định số:……………………. ngày…….…… tháng…….………của Hiệu trưởng Nhà trường (Giám đốc Trung tâm)…………………………….về việc cử người hướng dẫn tập sự cho Ông (Bà)…………… ………………. Sau thời gian thử việc từ ngày…….. tháng……..…….. đến ngày…….. tháng…….……….. (………… tháng).

Tôi xin báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả bồi dưỡng như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (Ưu điểm, hạn chế)

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

2. Về năng lực, trình độ và kết quả công tác, học tập (Ưu điểm, hạn chế)

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

3. Ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của đơn vị (Ưu điểm, hạn chế)

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

4. Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (Ưu điểm, hạn chế)

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……,ngày tháng năm …

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………………

……………………..

NGƯỜI THÔNG BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, ngày… tháng… năm 20….

HIỆU TRƯỞNG

Phiếu đánh giá kết quả học nghề – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….. TRƯỜNG…………………….———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

NHẬN XÉT KẾT QUẢ QUAN TÂM (đối với giáo viên hướng dẫn tập sự)

– Họ và tên người hướng dẫn thực tập sinh:……………………

– Các phòng ban:………………………………………..……..

– Chức vụ:……………………………………………. ……..

Sau thời gian hướng dẫn viên chức tập sự…, từ ………… đến……. Tôi có ý kiến ​​như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

……………………..

……………………..

……………………………………………………

2. Năng lực chuyên môn công việc:

…………………….

…………………….

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

…………………….

…………………….

4. Quan hệ với đồng nghiệp và học sinh:

…………………….

…………………….

5. Tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội:

…………………….

…………………….

6. Hạn chế:

…………………….

…………………….

7. Kết luận: (viên chức thử việc hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thử việc, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian thử việc).

…………………….

…………………….

người hướng dẫn tập sự

Phiếu đánh giá kết quả học nghề – Mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….TRƯỜNG……………….———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——-

Rà soát, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃI SUẤT

Tên tôi là:……………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………

Trình độ chuyên môn:……………………………

Đơn vị công tác: ………………………………….

Chức vụ:……………………………………………..

Tôi được phân công hướng dẫn đồng chí ………….., từ…………………… đến…………… theo quyết định của Trưởng huyện……. …………………….

Tính đến nay, thời gian được phân công hướng dẫn học viên cho bạn: …………. đã hết hạn, em xin báo cáo kết quả thực tập của em như sau:

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

– Đồng chí:…………… luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Thực hiện đúng quy định của khoa, nội quy của nhà trường đề ra. Tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.

Có lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, ý thức khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, tinh thần phục vụ nhân dân tốt, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

II. CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

1. Hồ sơ: Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định của Sở và nhà trường. Nội dung được cập nhật thường xuyên, đảm bảo theo quy định, trình bày khoa học.

2. Giáo án: Soạn giảng đảm bảo đúng phân phối chương trình, theo kế hoạch dạy học, đảm bảo nội dung kiến ​​thức quy định, có soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn bài theo đặc trưng của bộ môn.

3. Giảng dạy: Nhiệt tình trong giảng dạy, thực hiện tốt giờ lên lớp, quan tâm đến từng học sinh, truyền đạt kiến ​​thức đầy đủ, tiếp xúc nhiều với học sinh khá giỏi. Sử dụng tốt các thiết bị dạy học.

4. Chấm và trả bài: thực hiện đúng quy chế, chấm bài khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy chế, có nhận xét đầy đủ.

– Cập nhật sổ điểm theo đúng thời gian quy định.

5. Dự giờ: Dự đủ giờ theo quy định có nhận xét tham dự đầy đủ.

– Đóng góp ý kiến ​​xây dựng giúp đồng nghiệp tiến bộ.

6. Tự rèn luyện bản thân: Tham gia đầy đủ các hoạt động bồi dưỡng chính trị hàng năm.

– Tự bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên được củng cố.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên môn.

7. Chất lượng dạy học bộ môn: Đảm bảo chất lượng dạy học theo chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng, có số tiết dạy vượt so với kế hoạch.

III. NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC

1. Công tác công đoàn: Tham gia đầy đủ các cuộc họp công đoàn, chấp hành tốt quy chế và nhiệm vụ được giao.

Đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng tổ ấm công đoàn tốt.

2. Đoàn viên: Tham gia đầy đủ các hoạt động Đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ do Chi đoàn giao, có ý thức phấn đấu, phát huy vai trò của Đoàn viên.

3. Các nhiệm vụ khác: Chấp hành nghiêm túc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chế độ báo cáo kịp thời, chính xác. Giờ làm việc đảm bảo.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

– Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có lối sống lành mạnh, đoàn kết tốt trong tập thể.

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn; luôn trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.

– Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả về số lượng và chất lượng.

– Tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

2. Nhược điểm:

– Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao, có lúc chưa chủ động, linh hoạt trong công việc.

– Quá trình thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học còn thiếu sáng tạo, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc chưa phong phú.

Đối chiếu với tiêu chuẩn của giáo viên tập sự, tôi thấy đồng chí:……………………đủ điều kiện xét hết thời gian tập sự chuyển vào biên chế chính thức.

Vậy tôi đề nghị nhà trường và cấp trên xem xét, công nhận đủ điều kiện rèn luyện cho đồng chí: ………… theo quy định.

người hướng dẫn tập sự(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Biểu Mẫu Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

#Mẫu #bản #nhận #xét #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #mẫu #Bản #báo #cáo #nhận #xét #của #người #hướng #dẫn #tập #sự

Video Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

Hình Ảnh Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

#Mẫu #bản #nhận #xét #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #mẫu #Bản #báo #cáo #nhận #xét #của #người #hướng #dẫn #tập #sự

Tin tức Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

#Mẫu #bản #nhận #xét #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #mẫu #Bản #báo #cáo #nhận #xét #của #người #hướng #dẫn #tập #sự

Review Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

#Mẫu #bản #nhận #xét #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #mẫu #Bản #báo #cáo #nhận #xét #của #người #hướng #dẫn #tập #sự

Tham khảo Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

#Mẫu #bản #nhận #xét #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #mẫu #Bản #báo #cáo #nhận #xét #của #người #hướng #dẫn #tập #sự

Mới nhất Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

#Mẫu #bản #nhận #xét #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #mẫu #Bản #báo #cáo #nhận #xét #của #người #hướng #dẫn #tập #sự

Hướng dẫn Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

#Mẫu #bản #nhận #xét #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #mẫu #Bản #báo #cáo #nhận #xét #của #người #hướng #dẫn #tập #sự

Tổng Hợp Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

Wiki về Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

Bạn thấy bài viết Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (4 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mẫu #bản #nhận #xét #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #mẫu #Bản #báo #cáo #nhận #xét #của #người #hướng #dẫn #tập #sự

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button