Là gì?

Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao?

Bạn đang xem: Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Xin hỏi về mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao? – Câu hỏi của Tú Huyền (An Giang).

Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao?

Căn cứ Điều 10 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Quy trình đánh giá

a) Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

b) Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

c) Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

2. Xếp loại kết quả đánh giá

a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

d) Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Theo đó, quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Bước 2: Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Bước 3: Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

phiếu tự đánh giá

Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thế nào? (Hình từ Internet)

Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào?

Căn cứ Biểu mẫu 1 Phụ lục II Gợi ý biểu mẫu đánh giá sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 quy định mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Phiếu tự đánh giá

Tải mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

Tại đây.

Lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo quy trình nào?

Tại khoản 2 Điều 12 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán như sau:

Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

1. Tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

a) Là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp ở cùng cấp học cho tới thời điểm xét chọn;

b) Được xếp loại đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này phải đạt mức tốt;

c) Có khả năng thiết kế, triển khai các giờ dạy mẫu, tổ chức các tọa đàm, hội thảo, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục, nội dung đổi mới liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng cho đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn tham khảo và học tập;

d) Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục, xây dựng và phát triển học liệu số, bồi dưỡng giáo viên;

e) Có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Trong trường hợp cơ sở giáo dục phổ thông có số lượng giáo viên đáp ứng các điều kiện được quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này nhiều hơn theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên thì ưu tiên lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán dựa trên các tiêu chuẩn sau: có trình độ trên chuẩn trình độ đào tạo; được xếp loại đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc trong dạy học, giáo dục; có sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giải pháp đổi mới trong dạy học và giáo dục được công nhận và sử dụng rộng rãi trong nhà trường, tại địa phương.

2. Quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

a) Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và đề xuất giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;

b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo sở giáo dục và đào tạo;

c) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.

Như vậy, quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán như sau:

Bước 1: Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và đề xuất giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;

Bước 2: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt và báo cáo Sở giáo dục và đào tạo;

Bước 3: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao?

Video về Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao?

Wiki về Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao?

Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao?

Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao? -

Xin hỏi về mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao? - Câu hỏi của Tú Huyền (An Giang).

Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao?

Căn cứ Điều 10 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Quy trình đánh giá

a) Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

b) Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

c) Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

2. Xếp loại kết quả đánh giá

a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

d) Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Theo đó, quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Bước 2: Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

Bước 3: Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

phiếu tự đánh giá

Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thế nào? (Hình từ Internet)

Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào?

Căn cứ Biểu mẫu 1 Phụ lục II Gợi ý biểu mẫu đánh giá sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 quy định mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Phiếu tự đánh giá

Tải mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

Tại đây.

Lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo quy trình nào?

Tại khoản 2 Điều 12 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán như sau:

Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

1. Tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

a) Là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp ở cùng cấp học cho tới thời điểm xét chọn;

b) Được xếp loại đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này phải đạt mức tốt;

c) Có khả năng thiết kế, triển khai các giờ dạy mẫu, tổ chức các tọa đàm, hội thảo, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục, nội dung đổi mới liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng cho đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn tham khảo và học tập;

d) Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục, xây dựng và phát triển học liệu số, bồi dưỡng giáo viên;

e) Có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Trong trường hợp cơ sở giáo dục phổ thông có số lượng giáo viên đáp ứng các điều kiện được quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này nhiều hơn theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên thì ưu tiên lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán dựa trên các tiêu chuẩn sau: có trình độ trên chuẩn trình độ đào tạo; được xếp loại đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc trong dạy học, giáo dục; có sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giải pháp đổi mới trong dạy học và giáo dục được công nhận và sử dụng rộng rãi trong nhà trường, tại địa phương.

2. Quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

a) Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và đề xuất giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;

b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo sở giáo dục và đào tạo;

c) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.

Như vậy, quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán như sau:

Bước 1: Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và đề xuất giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;

Bước 2: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt và báo cáo Sở giáo dục và đào tạo;

Bước 3: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Quy trình đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ra sao? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Mẫu #Phiếu #tự #đánh #giá #của #giáo #viên #cơ #sở #giáo #dục #phổ #thông #như #thế #nào #Quy #trình #đánh #giá #của #giáo #viên #cơ #sở #giáo #dục #phổ #thông #sao

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button