Là gì?

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào?

Bạn đang xem: Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi: Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Câu hỏi của anh Thành đến từ Khánh Hòa.

Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của trường tiểu học phải đảm bảo yêu cầu gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 40 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Cơ sở vật chất của trường tiểu học

1. Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của nhà trường đảm bảo đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học, cơ sở vật chất cấp tiểu học ít nhất phải đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm duy trì, nâng cao mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nhà trường có trách nhiệm quản lý và sử dụng cơ sở vật chất hiện có một cách hiệu quả, tránh lãng phí. Định kỳ có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định. Không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng khi chưa cải tạo, sửa chữa.

Như vậy theo quy định trên hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của nhà trường đảm bảo đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học, cơ sở vật chất cấp tiểu học ít nhất phải đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường phổ thông có nhiều cấp học.

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Thiết bị giáo dục trong trường tiểu học phải đảm bảo yêu cầu gì?

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Thiết bị giáo dục trong trường tiểu học phải đảm bảo yêu cầu gì? (Hình từ Internet)

Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào?

Căn cứ tại Điều 41 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như sau:

– Trường học được trang bị đủ thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy và học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Giáo viên có trách nhiệm sử dụng thiết bị giáo dục của nhà trường vào các hoạt động dạy và học; tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương.

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 42 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Thư viện

1. Mỗi trường có ít nhất một thư viện được tổ chức và hoạt động theo quy định về Tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; mỗi điểm trường có tủ sách dùng chung, khuyến khích mỗi lớp đều có tủ sách lớp học.

2. Thư viện nhà trường phục vụ hoạt động học tập, dạy học, nghiên cứu khoa học, giải trí cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.

3. Thư viện nhà trường được sắp xếp bố trí an toàn, khoa học, có không gian mở với khu đọc riêng dành cho học sinh, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

4. Phát triển thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện và nhu cầu.

5. Thực hiện xã hội hóa trong đóng góp, phát triển thư viện theo quy định.

Như vậy theo quy định trên mỗi trường tiểu học có ít nhất một thư viện được tổ chức và hoạt động theo quy định về tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Việc quản lý tài chính đối với trường tiểu học công lập được thực hiện như thế nào?

Căn cứ tại Điều 43 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tài chính

1. Đối với trường tiểu học công lập: thực hiện thu, chi và quản lý tài chính theo Luật ngân sách và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

2. Đối với trường tiểu học tư thục: thực hiện thu, chi và quản lý tài chính theo nguyên tắc cân đối thu chi và thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính của pháp luật.

3. Nhà trường có trách nhiệm công khai thu, chi hàng năm và quản lý tài chính, theo quy định hiện hành.

Như vậy theo quy định trên đối với trường tiểu học công lập thực hiện thu, chi và quản lý tài chính theo Luật ngân sách và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào?

Video về Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào?

Wiki về Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào?

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào?

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào? -

Cho tôi hỏi: Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Câu hỏi của anh Thành đến từ Khánh Hòa.

Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của trường tiểu học phải đảm bảo yêu cầu gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 40 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Cơ sở vật chất của trường tiểu học

1. Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của nhà trường đảm bảo đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học, cơ sở vật chất cấp tiểu học ít nhất phải đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm duy trì, nâng cao mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nhà trường có trách nhiệm quản lý và sử dụng cơ sở vật chất hiện có một cách hiệu quả, tránh lãng phí. Định kỳ có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định. Không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng khi chưa cải tạo, sửa chữa.

Như vậy theo quy định trên hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của nhà trường đảm bảo đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học, cơ sở vật chất cấp tiểu học ít nhất phải đạt mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường phổ thông có nhiều cấp học.

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Thiết bị giáo dục trong trường tiểu học phải đảm bảo yêu cầu gì?

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Thiết bị giáo dục trong trường tiểu học phải đảm bảo yêu cầu gì? (Hình từ Internet)

Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào?

Căn cứ tại Điều 41 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như sau:

- Trường học được trang bị đủ thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy và học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên có trách nhiệm sử dụng thiết bị giáo dục của nhà trường vào các hoạt động dạy và học; tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương.

Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 42 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Thư viện

1. Mỗi trường có ít nhất một thư viện được tổ chức và hoạt động theo quy định về Tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; mỗi điểm trường có tủ sách dùng chung, khuyến khích mỗi lớp đều có tủ sách lớp học.

2. Thư viện nhà trường phục vụ hoạt động học tập, dạy học, nghiên cứu khoa học, giải trí cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.

3. Thư viện nhà trường được sắp xếp bố trí an toàn, khoa học, có không gian mở với khu đọc riêng dành cho học sinh, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

4. Phát triển thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện và nhu cầu.

5. Thực hiện xã hội hóa trong đóng góp, phát triển thư viện theo quy định.

Như vậy theo quy định trên mỗi trường tiểu học có ít nhất một thư viện được tổ chức và hoạt động theo quy định về tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Việc quản lý tài chính đối với trường tiểu học công lập được thực hiện như thế nào?

Căn cứ tại Điều 43 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tài chính

1. Đối với trường tiểu học công lập: thực hiện thu, chi và quản lý tài chính theo Luật ngân sách và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

2. Đối với trường tiểu học tư thục: thực hiện thu, chi và quản lý tài chính theo nguyên tắc cân đối thu chi và thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính của pháp luật.

3. Nhà trường có trách nhiệm công khai thu, chi hàng năm và quản lý tài chính, theo quy định hiện hành.

Như vậy theo quy định trên đối với trường tiểu học công lập thực hiện thu, chi và quản lý tài chính theo Luật ngân sách và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mỗi trường tiểu học có ít nhất bao nhiêu thư viện? Quy định về thiết bị giáo dục trong trường tiểu học như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Mỗi #trường #tiểu #học #có #ít #nhất #bao #nhiêu #thư #viện #Quy #định #về #thiết #bị #giáo #dục #trong #trường #tiểu #học #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button