Là gì?

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào?

Bạn đang xem: Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào? Học ngành này sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào? Đây là câu hỏi của bạn Thùy Linh đến từ Kiên Giang.

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào?

Căn cứ theo tiểu mục 3 Mục A Phần 12 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (sau đây gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Kỹ năng

– Khảo sát được nhu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ giải trí, thể thao và khả năng cung ứng dịch vụ giải trí, thể thao;

– Thiết kế và xây dựng được sản phẩm dịch vụ, thể thao cơ bản theo yêu cầu của khách hàng;

– Xây dựng được chính sách giá cho sản phẩm dịch vụ giải trí, thể thao và triển khai hiệu quả việc quảng bá sản phẩm;

– Tư vấn, bán và ký kết được hợp đồng với khách hàng;

– Lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp tác với các nhà cung ứng dịch vụ giải trí, thể thao và dịch vụ bổ trợ khác và thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu về các nhà cung ứng dịch vụ giải trí, thể thao;

– Vận hành được quy trình tổ chức thực hiện các dịch vụ giải trí, thể thao.

– Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị liên quan tới quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

– Xây dựng được các kế hoạch nghiệp vụ như: kế hoạch tiếp thị, kế hoạch nhân sự, kế hoạch phân công công việc, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch mua sắm trang thiết bị – dụng cụ;

– Điều hành được các công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả;

– Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận của doanh nghiệp;

– Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận và phát hiện ra các nguyên nhân, đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh;

– Xây dựng được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của doanh nghiệp;

– Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên;

– Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.

– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề;

Như vậy, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

quản trị dịch vụ

Ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao (Hình từ Internet)

Học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào?

Căn cứ theo tiểu mục 5 Mục A Phần 12 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Kinh doanh và tiếp thị;

– Thiết kế và xây dựng sản phẩm;

– Tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

– Tổ chức dịch vụ bổ trợ;

– Giám sát tổ chức dịch vụ;

– Giám sát kinh doanh và tiếp thị.

Như vậy, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc sau:

– Kinh doanh và tiếp thị;

– Thiết kế và xây dựng sản phẩm;

– Tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

– Tổ chức dịch vụ bổ trợ;

– Giám sát tổ chức dịch vụ;

– Giám sát kinh doanh và tiếp thị.

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải có mức độ tự chủ và trách nhiệm như thế nào?

Căn cứ theo tiểu mục 4 Mục A Phần 12 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

– Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

– Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

– Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc thường xuyên có sự thay đổi;

– Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc và thuyết phục được khách hàng;

– Hợp tác, thân thiện, chuyên nghiệp với đồng nghiệp và đối tác;

– Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc;

– Linh hoạt, bình tĩnh, hiệu quả trong xử lý tình huống;

– Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Tuân thủ các quy định về pháp luật trong kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

– Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Như vậy, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải có mức độ tự chủ và trách nhiệm như trên.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào?

Video về Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào?

Wiki về Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào?

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào?

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào? -

Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào? Học ngành này sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào? Đây là câu hỏi của bạn Thùy Linh đến từ Kiên Giang.

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào?

Căn cứ theo tiểu mục 3 Mục A Phần 12 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (sau đây gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Kỹ năng

- Khảo sát được nhu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ giải trí, thể thao và khả năng cung ứng dịch vụ giải trí, thể thao;

- Thiết kế và xây dựng được sản phẩm dịch vụ, thể thao cơ bản theo yêu cầu của khách hàng;

- Xây dựng được chính sách giá cho sản phẩm dịch vụ giải trí, thể thao và triển khai hiệu quả việc quảng bá sản phẩm;

- Tư vấn, bán và ký kết được hợp đồng với khách hàng;

- Lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp tác với các nhà cung ứng dịch vụ giải trí, thể thao và dịch vụ bổ trợ khác và thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu về các nhà cung ứng dịch vụ giải trí, thể thao;

- Vận hành được quy trình tổ chức thực hiện các dịch vụ giải trí, thể thao.

- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị liên quan tới quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

- Xây dựng được các kế hoạch nghiệp vụ như: kế hoạch tiếp thị, kế hoạch nhân sự, kế hoạch phân công công việc, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch mua sắm trang thiết bị - dụng cụ;

- Điều hành được các công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả;

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận của doanh nghiệp;

- Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận và phát hiện ra các nguyên nhân, đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh;

- Xây dựng được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của doanh nghiệp;

- Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên;

- Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề;

Như vậy, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

quản trị dịch vụ

Ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao (Hình từ Internet)

Học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào?

Căn cứ theo tiểu mục 5 Mục A Phần 12 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Kinh doanh và tiếp thị;

- Thiết kế và xây dựng sản phẩm;

- Tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

- Tổ chức dịch vụ bổ trợ;

- Giám sát tổ chức dịch vụ;

- Giám sát kinh doanh và tiếp thị.

Như vậy, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc sau:

- Kinh doanh và tiếp thị;

- Thiết kế và xây dựng sản phẩm;

- Tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

- Tổ chức dịch vụ bổ trợ;

- Giám sát tổ chức dịch vụ;

- Giám sát kinh doanh và tiếp thị.

Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải có mức độ tự chủ và trách nhiệm như thế nào?

Căn cứ theo tiểu mục 4 Mục A Phần 12 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH như sau:

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

- Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc thường xuyên có sự thay đổi;

- Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc và thuyết phục được khách hàng;

- Hợp tác, thân thiện, chuyên nghiệp với đồng nghiệp và đối tác;

- Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc;

- Linh hoạt, bình tĩnh, hiệu quả trong xử lý tình huống;

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Tuân thủ các quy định về pháp luật trong kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Như vậy, người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng phải có mức độ tự chủ và trách nhiệm như trên.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Người học ngành quản trị dịch vụ giải trí, thể thao trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có khả năng ngoại ngữ tối thiểu như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Người #học #ngành #quản #trị #dịch #vụ #giải #trí #thể #thao #trình #độ #cao #đẳng #sau #khi #tốt #nghiệp #phải #có #khả #năng #ngoại #ngữ #tối #thiểu #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button