Là gì?

Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào?

Bạn đang xem: Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp. Cho tôi hỏi nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào? Câu hỏi anh Thanh Sơn ở Lâm Đồng.

Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào?

Căn cứ Điều 15 Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam kèm theo Quyết định 39/2005/QĐ-BNV năm 2005 quy định về nguồn thu của Hội như sau:

Nguồn thu của Hội:

– Hội phí của hội viên do nhà trường (cơ quan) có tổ chức Hội cơ sở đóng góp tính theo đầu sinh viên, học sinh và cán bộ. Mức đóng và kế hoạch sử dụng hội phí do Ban Chấp hành Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp quyết định.

– Kinh phí hỗ trợ của cơ quan bảo trợ.

– Lệ phí tham gia thi đấu các hoạt động ở khu vực trường và toàn ngành do các đơn vị tham gia đóng góp tùy theo điều kiện cụ thể.

– Tiền và hiện vật do các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và các cá nhân khác ở trong và ngoài nước đóng góp hoặc tài trợ.

– Khoản thu do tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cung ứng dụng cụ thể dục thể thao.

– Kinh phí hoạt động ở cơ sở do nhà trường (hoặc cơ quan) bảo trợ.

– Các khoản thu khác

Theo đó, nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn được quy định tại Điều 15 nêu trên.

Trong đó có hội phí của hội viên do nhà trường (cơ quan) có tổ chức Hội cơ sở đóng góp tính theo đầu sinh viên, học sinh và cán bộ và kinh phí hỗ trợ của cơ quan bảo trợ.

Đồng thời, nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam cũng bao gồm khoản thu do tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cung ứng dụng cụ thể dục thể thao.

Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam

Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào? (Hình từ Internet)

Chi phí của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những khoản chi nào?

Theo Điều 16 Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam kèm theo Quyết định 39/2005/QĐ-BNV năm 2005 quy định về chi phí của Hội như sau:

Chi phí của Hội:

Các chi phí của Hội bao gồm các khoản chính sau:

– Chi phí cho việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, các giải vô địch từng môn và Đại hội thể dục thể thao của Hội.

– Chi phí cho công tác thi đua khen thưởng.

– Chi phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tổ chức và huấn luyện các đội tuyển và các môn thể thao.

– Chi phí cho các đội tuyển của Hội đi thi đấu ở trong và ngoài nước.

– Chi tiền công cho cán bộ chuyên trách, phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm của Hội.

– Chi phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài các môn thể thao của Hội.

– Chi phí cho công tác đối ngoại, tuyên truyền.

– Chi phí cho việc cử cán bộ đi công tác cho Hội.

Theo đó, chi phí của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những khoản chi được quy định tại Điều 16 nêu trên.

Trong đó có chi phí cho việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, các giải vô địch từng môn và Đại hội thể dục thể thao của Hội, chi phí cho công tác thi đua khen thưởng.

Đồng thời cũng bao gồm chi phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tổ chức và huấn luyện các đội tuyển và các môn thể thao.

Việc quản lý tài chính của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam được thực hiện thế nào?

Theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam kèm theo Quyết định 39/2005/QĐ-BNV năm 2005 về quản lý tài chính như sau:

Quản lý tài chính

Tài chính của Hội được quản lý thống nhất theo quy định về tài chính của nhà nước và phải được báo cáo công khai trong các ký họp Đại hội và hội nghị Ban Chấp hành.

Trong trường hợp Hội giải thể thì tài sản của Hội được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc quản lý tài chính của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam được thực hiện thống nhất theo quy định về tài chính của nhà nước và phải được báo cáo công khai trong các ký họp Đại hội và hội nghị Ban Chấp hành.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào?

Video về Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào?

Wiki về Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào?

Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào?

Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào? -

Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp. Cho tôi hỏi nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào? Câu hỏi anh Thanh Sơn ở Lâm Đồng.

Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào?

Căn cứ Điều 15 Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam kèm theo Quyết định 39/2005/QĐ-BNV năm 2005 quy định về nguồn thu của Hội như sau:

Nguồn thu của Hội:

- Hội phí của hội viên do nhà trường (cơ quan) có tổ chức Hội cơ sở đóng góp tính theo đầu sinh viên, học sinh và cán bộ. Mức đóng và kế hoạch sử dụng hội phí do Ban Chấp hành Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp quyết định.

- Kinh phí hỗ trợ của cơ quan bảo trợ.

- Lệ phí tham gia thi đấu các hoạt động ở khu vực trường và toàn ngành do các đơn vị tham gia đóng góp tùy theo điều kiện cụ thể.

- Tiền và hiện vật do các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và các cá nhân khác ở trong và ngoài nước đóng góp hoặc tài trợ.

- Khoản thu do tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cung ứng dụng cụ thể dục thể thao.

- Kinh phí hoạt động ở cơ sở do nhà trường (hoặc cơ quan) bảo trợ.

- Các khoản thu khác

Theo đó, nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn được quy định tại Điều 15 nêu trên.

Trong đó có hội phí của hội viên do nhà trường (cơ quan) có tổ chức Hội cơ sở đóng góp tính theo đầu sinh viên, học sinh và cán bộ và kinh phí hỗ trợ của cơ quan bảo trợ.

Đồng thời, nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam cũng bao gồm khoản thu do tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cung ứng dụng cụ thể dục thể thao.

Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam

Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào? (Hình từ Internet)

Chi phí của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những khoản chi nào?

Theo Điều 16 Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam kèm theo Quyết định 39/2005/QĐ-BNV năm 2005 quy định về chi phí của Hội như sau:

Chi phí của Hội:

Các chi phí của Hội bao gồm các khoản chính sau:

- Chi phí cho việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, các giải vô địch từng môn và Đại hội thể dục thể thao của Hội.

- Chi phí cho công tác thi đua khen thưởng.

- Chi phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tổ chức và huấn luyện các đội tuyển và các môn thể thao.

- Chi phí cho các đội tuyển của Hội đi thi đấu ở trong và ngoài nước.

- Chi tiền công cho cán bộ chuyên trách, phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm của Hội.

- Chi phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài các môn thể thao của Hội.

- Chi phí cho công tác đối ngoại, tuyên truyền.

- Chi phí cho việc cử cán bộ đi công tác cho Hội.

Theo đó, chi phí của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những khoản chi được quy định tại Điều 16 nêu trên.

Trong đó có chi phí cho việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, các giải vô địch từng môn và Đại hội thể dục thể thao của Hội, chi phí cho công tác thi đua khen thưởng.

Đồng thời cũng bao gồm chi phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tổ chức và huấn luyện các đội tuyển và các môn thể thao.

Việc quản lý tài chính của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam được thực hiện thế nào?

Theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam kèm theo Quyết định 39/2005/QĐ-BNV năm 2005 về quản lý tài chính như sau:

Quản lý tài chính

Tài chính của Hội được quản lý thống nhất theo quy định về tài chính của nhà nước và phải được báo cáo công khai trong các ký họp Đại hội và hội nghị Ban Chấp hành.

Trong trường hợp Hội giải thể thì tài sản của Hội được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc quản lý tài chính của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam được thực hiện thống nhất theo quy định về tài chính của nhà nước và phải được báo cáo công khai trong các ký họp Đại hội và hội nghị Ban Chấp hành.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Nguồn thu của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam gồm những nguồn nào? Việc quản lý tài chính của Hội được thực hiện thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Nguồn #thu #của #Hội #Thể #thao #đại #học #và #chuyên #nghiệp #Việt #Nam #gồm #những #nguồn #nào #Việc #quản #lý #tài #chính #của #Hội #được #thực #hiện #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button