Giáo Dục

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Câu hỏi: Ở sinh vật nhân thực, vùng tận cùng của nhiễm sắc thể là gì?

A. Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.

B. Là nơi liên kết của thoi phân bào giúp các nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào.

C. Là vị trí duy nhất có thể xảy ra giao thoa trong quá trình meiosis.

D. Đây là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu nhân đôi.

Câu trả lời:

Chọn một

Vùng tận cùng của sinh vật nhân thực bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như ngăn các nhiễm sắc thể dính vào nhau.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài viết về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dưới đây nhé!

I. Hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Hình thái của nhiễm sắc thể

hình thái nhiễm sắc thể ở giữa pha

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Nhiễm sắc thể là một cấu trúc bao gồm một phân tử DNA và liên kết với các protein khác nhau (chủ yếu là protein histone).

– Mỗi NST chứa: tâm động, vùng tận cùng

– Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.

Có hai loại nhiễm sắc thể: nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.

2. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Ở sinh vật nhân thực: Nhiễm sắc thể được tạo thành từ chất nhiễm sắc gồm ADN và prôtêin:

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 2)

Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là thể nhân.

– (ADN + prôtêin) → Nuclêôtit (8 phân tử prôtêin histôn quấn quanh một đoạn phân tử ADN khoảng 146 cặp nuclêôtit, quấn 1 ¾ vòng) → Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) → Nhiễm sắc thể (25 – 30 nm) → Ống siêu xoắn (300 nm) → Chromatit (700 nm) → Nhiễm sắc thể.

II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Các khái niệm.

– Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, thực chất là sắp xếp lại trình tự các gen, làm thay đổi hình dạng, cấu trúc của nhiễm sắc thể.

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 3)

2. Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể.

một. Thiếu đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 4)

– Đột biến làm mất một đoạn NST.

– Làm giảm số lượng gen trên NST, mất cân bằng gen.

Thường gây chết hoặc giảm sức sống.

b. Lặp lại đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 5)

– Là đột biến làm lặp đoạn NST một hoặc nhiều lần.

– Làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể, mất cân bằng gen.

– Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng, không gây hậu quả nghiêm trọng, tạo ra gen mới trong quá trình tiến hóa.

c. Đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 6)

– Là dạng đột biến mà một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt và đảo ngược 180 độ và nối lại.

– Làm thay đổi sự phân bố của các gen trên NST.

– Có thể ảnh hưởng đến sức sống, làm giảm khả năng sinh sản của các thể đột biến, tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

d. Chuyển tiếp

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 7)

– Đột biến dẫn đến trao đổi đoạn trong nhiễm sắc thể hoặc giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.

– Một số gen nằm trên nhiễm sắc thể này được chuyển sang nhiễm sắc thể khác làm thay đổi nhóm gen liên kết.

– Chuyển vị lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Video về Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Wiki về Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? -

Câu hỏi: Ở sinh vật nhân thực, vùng tận cùng của nhiễm sắc thể là gì?

A. Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.

B. Là nơi liên kết của thoi phân bào giúp các nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào.

C. Là vị trí duy nhất có thể xảy ra giao thoa trong quá trình meiosis.

D. Đây là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu nhân đôi.

Câu trả lời:

Chọn một


Vùng tận cùng của sinh vật nhân thực bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như ngăn các nhiễm sắc thể dính vào nhau.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài viết về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dưới đây nhé!

I. Hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Hình thái của nhiễm sắc thể

hình thái nhiễm sắc thể ở giữa pha

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Nhiễm sắc thể là một cấu trúc bao gồm một phân tử DNA và liên kết với các protein khác nhau (chủ yếu là protein histone).

– Mỗi NST chứa: tâm động, vùng tận cùng

– Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.

Có hai loại nhiễm sắc thể: nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.

2. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Ở sinh vật nhân thực: Nhiễm sắc thể được tạo thành từ chất nhiễm sắc gồm ADN và prôtêin:

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 2)

Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là thể nhân.

– (ADN + prôtêin) → Nuclêôtit (8 phân tử prôtêin histôn quấn quanh một đoạn phân tử ADN khoảng 146 cặp nuclêôtit, quấn 1 ¾ vòng) → Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) → Nhiễm sắc thể (25 – 30 nm) → Ống siêu xoắn (300 nm) → Chromatit (700 nm) → Nhiễm sắc thể.

II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Các khái niệm.

– Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, thực chất là sắp xếp lại trình tự các gen, làm thay đổi hình dạng, cấu trúc của nhiễm sắc thể.

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 3)

2. Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể.

một. Thiếu đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 4)

– Đột biến làm mất một đoạn NST.

– Làm giảm số lượng gen trên NST, mất cân bằng gen.

Thường gây chết hoặc giảm sức sống.

b. Lặp lại đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 5)

– Là đột biến làm lặp đoạn NST một hoặc nhiều lần.

– Làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể, mất cân bằng gen.

– Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng, không gây hậu quả nghiêm trọng, tạo ra gen mới trong quá trình tiến hóa.

c. Đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 6)

– Là dạng đột biến mà một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt và đảo ngược 180 độ và nối lại.

– Làm thay đổi sự phân bố của các gen trên NST.

– Có thể ảnh hưởng đến sức sống, làm giảm khả năng sinh sản của các thể đột biến, tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

d. Chuyển tiếp

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 7)

– Đột biến dẫn đến trao đổi đoạn trong nhiễm sắc thể hoặc giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.

– Một số gen nằm trên nhiễm sắc thể này được chuyển sang nhiễm sắc thể khác làm thay đổi nhóm gen liên kết.

– Chuyển vị lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Ở sinh vật nhân thực, vùng tận cùng của nhiễm sắc thể là gì?

A. Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.

B. Là nơi liên kết của thoi phân bào giúp các nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào.

C. Là vị trí duy nhất có thể xảy ra giao thoa trong quá trình meiosis.

D. Đây là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu nhân đôi.

Câu trả lời:

Chọn một


Vùng tận cùng của sinh vật nhân thực bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như ngăn các nhiễm sắc thể dính vào nhau.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nội dung bài viết về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dưới đây nhé!

I. Hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Hình thái của nhiễm sắc thể

hình thái nhiễm sắc thể ở giữa pha

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Nhiễm sắc thể là một cấu trúc bao gồm một phân tử DNA và liên kết với các protein khác nhau (chủ yếu là protein histone).

– Mỗi NST chứa: tâm động, vùng tận cùng

– Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.

Có hai loại nhiễm sắc thể: nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.

2. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Ở sinh vật nhân thực: Nhiễm sắc thể được tạo thành từ chất nhiễm sắc gồm ADN và prôtêin:

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 2)

Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là thể nhân.

– (ADN + prôtêin) → Nuclêôtit (8 phân tử prôtêin histôn quấn quanh một đoạn phân tử ADN khoảng 146 cặp nuclêôtit, quấn 1 ¾ vòng) → Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) → Nhiễm sắc thể (25 – 30 nm) → Ống siêu xoắn (300 nm) → Chromatit (700 nm) → Nhiễm sắc thể.

II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Các khái niệm.

– Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, thực chất là sắp xếp lại trình tự các gen, làm thay đổi hình dạng, cấu trúc của nhiễm sắc thể.

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 3)

2. Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể.

một. Thiếu đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 4)

– Đột biến làm mất một đoạn NST.

– Làm giảm số lượng gen trên NST, mất cân bằng gen.

Thường gây chết hoặc giảm sức sống.

b. Lặp lại đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 5)

– Là đột biến làm lặp đoạn NST một hoặc nhiều lần.

– Làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể, mất cân bằng gen.

– Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng, không gây hậu quả nghiêm trọng, tạo ra gen mới trong quá trình tiến hóa.

c. Đoạn văn

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 6)

– Là dạng đột biến mà một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt và đảo ngược 180 độ và nối lại.

– Làm thay đổi sự phân bố của các gen trên NST.

– Có thể ảnh hưởng đến sức sống, làm giảm khả năng sinh sản của các thể đột biến, tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

d. Chuyển tiếp

Ở sinh vật nhân thực các đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 7)

– Đột biến dẫn đến trao đổi đoạn trong nhiễm sắc thể hoặc giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.

– Một số gen nằm trên nhiễm sắc thể này được chuyển sang nhiễm sắc thể khác làm thay đổi nhóm gen liên kết.

– Chuyển vị lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Bạn thấy bài viết Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Ở #sinh #vật #nhân #thực #vùng #đầu #mút #của #nhiễm #sắc #thể

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button