Giáo Dục

Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng

Câu hỏi: Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

A. Phần mềm được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ

B. Phần mềm được sử dụng để tạo, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm giải quyết các vấn đề quản lý có chứa các mối quan hệ giữa các dữ liệu

Câu trả lời đúng: GET

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm dùng để tạo, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về quản trị cơ sở dữ liệu như dưới đây:

1. Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

một. Cung cấp môi trường tạo cơ sở dữ liệu

– Cung cấp môi trường tạo cơ sở dữ liệu là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu để người dùng khai báo kiểu, cấu trúc của dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu thông qua giao diện đồ họa.

– Lưu ý: Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu là hệ thống các ký hiệu để mô tả cơ sở dữ liệu

b. Cung cấp môi trường khai thác dữ liệu và cập nhật

Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để yêu cầu cập nhật hoặc khai thác thông tin.

Thao tác dữ liệu bao gồm:

+ Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

+ Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất, báo cáo ..)

– Lưu ý: Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu là hai thành phần của một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu duy nhất.

c. Cung cấp các công cụ để kiểm soát và kiểm soát quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có một bộ chương trình để thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép

– Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

– Tổ chức kiểm soát truy cập đồng thời

– Khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố về phần cứng hoặc phần mềm

– Quản lý mô tả dữ liệu

2. Hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu

[CHUẨN NHẤT]  Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ thống cơ sở dữ liệu

một. Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản lý tài nguyên, cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý, cấp phát quyền truy cập, cấp phần mềm và phần cứng, duy trì hoạt động của hệ thống.

b. Người lập trình ứng dụng

Xây dựng các chương trình ứng dụng để đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người dùng.

c. Người dùng cuối:

Mọi người trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu, thường được nhóm lại. Mỗi nhóm có quyền truy cập và khai thác khác nhau.

[CHUẨN NHẤT]  Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

4. Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Có 3 bước để xây dựng cơ sở dữ liệu:

– Bước 1. Khảo sát

+ Tìm hiểu các yêu cầu của quản lý

+ Xác định dữ liệu để lưu trữ, phân tích mối quan hệ dữ liệu

+ Phân tích các chức năng cần thiết của hệ thống khai thác để đáp ứng các yêu cầu đạt được

+ Xác định các khả năng phần cứng và phần mềm có thể được khai thác và sử dụng

– Bước 2. Thiết kế

Thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu để triển khai.

+ Xây dựng chương trình ứng dụng hệ thống.

– Bước 3. Kiểm tra

+ Nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu

+ Chạy thử. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì hệ thống được đưa vào sử dụng. Nếu hệ thống vẫn có lỗi, cần xem lại tất cả các bước trước đó. Xem lỗi xuất hiện ở đâu để sửa.

Bài tập trắc nghiệm:

Câu hỏi 1: Một mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình dữ liệu quan hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Mô hình cơ sở quan hệ

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình dữ liệu quan hệ EF Codd được đề xuất vào năm 1970. Trong 30 năm qua, các hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mô hình quan hệ đã được sử dụng rộng rãi.

Trả lời: BỎ

Câu 2: Những khái niệm nào dùng để mô tả các yếu tố tạo nên mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Ràng buộc dữ liệu

C. Các thao tác và thao tác trên dữ liệu

D. Tất cả các câu trên

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Các khái niệm được sử dụng để mô tả các phần tử tạo nên mô hình dữ liệu quan hệ là:

+ Cấu trúc dữ liệu

+ Các phép toán, phép toán trên dữ liệu

+ Ràng buộc dữ liệu

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Trong mô hình quan hệ, về cấu trúc, dữ liệu được biểu diễn như sau:

A. Cột (Trường)

B. Hàng hóa (Ghi)

C. Table (Bảng)

D. Báo cáo (Báo cáo)

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Trong mô hình quan hệ, cấu trúc dữ liệu được biểu diễn trong các bảng. Mỗi bảng bao gồm các hàng và cột thể hiện thông tin về một chủ đề. Các cột đại diện cho các thuộc tính, mỗi hàng đại diện cho một thể hiện.

Câu trả lời:

Câu 4: Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Chỉnh sửa bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Xóa bản ghi

D. Tất cả các câu trả lời trên

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Dữ liệu có thể được cập nhật chẳng hạn như thêm, xóa hoặc sửa các bản ghi trong bảng. Kết quả tìm kiếm thông tin thông qua truy vấn dữ liệu có được bằng cách thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai về miền?

A. Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau

B. Mỗi thuộc tính có thể có hai hoặc nhiều miền

C. Hai thuộc tính khác nhau có thể có cùng miền

D. Miền của thuộc tính họ thường có kiểu văn bản

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Miền là kiểu dữ liệu của một thuộc tính. Mỗi thuộc tính có một miền, ví dụ miền của thuộc tính họ thường là văn bản kiểu, dài không quá 25 ký tự.

Câu trả lời:

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của một quan hệ trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ?

A. Các bộ giá trị khác nhau và thứ tự của các bộ giá trị không quan trọng

B. Quan hệ không có thuộc tính đa giá trị hoặc phức tạp

C. Mỗi thuộc tính có một tên riêng và thứ tự của các thuộc tính là quan trọng

D. Tên các quan hệ có thể trùng nhau

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Các đặc điểm của một quan hệ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ là:

+ Các bộ giá trị khác nhau và thứ tự của các bộ giá trị không quan trọng

+ Mối quan hệ không có thuộc tính đa giá trị hoặc phức tạp

Mỗi thuộc tính có một tên riêng và thứ tự của các thuộc tính rất quan trọng

+ Mỗi quan hệ có tên để phân biệt với tên của các quan hệ khác

Trả lời: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng

Video về Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng

Wiki về Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng

Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng

Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng -

Câu hỏi: Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

A. Phần mềm được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ

B. Phần mềm được sử dụng để tạo, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm giải quyết các vấn đề quản lý có chứa các mối quan hệ giữa các dữ liệu

Câu trả lời đúng: GET

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm dùng để tạo, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về quản trị cơ sở dữ liệu như dưới đây:

1. Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

một. Cung cấp môi trường tạo cơ sở dữ liệu

- Cung cấp môi trường tạo cơ sở dữ liệu là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu để người dùng khai báo kiểu, cấu trúc của dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu thông qua giao diện đồ họa.

- Lưu ý: Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu là hệ thống các ký hiệu để mô tả cơ sở dữ liệu

b. Cung cấp môi trường khai thác dữ liệu và cập nhật

Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để yêu cầu cập nhật hoặc khai thác thông tin.

Thao tác dữ liệu bao gồm:

+ Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

+ Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất, báo cáo ..)

- Lưu ý: Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu là hai thành phần của một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu duy nhất.

c. Cung cấp các công cụ để kiểm soát và kiểm soát quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có một bộ chương trình để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép

- Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

- Tổ chức kiểm soát truy cập đồng thời

- Khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố về phần cứng hoặc phần mềm

- Quản lý mô tả dữ liệu

2. Hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu

[CHUẨN NHẤT]  Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ thống cơ sở dữ liệu

một. Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản lý tài nguyên, cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý, cấp phát quyền truy cập, cấp phần mềm và phần cứng, duy trì hoạt động của hệ thống.

b. Người lập trình ứng dụng

Xây dựng các chương trình ứng dụng để đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người dùng.

c. Người dùng cuối:

Mọi người trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu, thường được nhóm lại. Mỗi nhóm có quyền truy cập và khai thác khác nhau.

[CHUẨN NHẤT]  Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

4. Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Có 3 bước để xây dựng cơ sở dữ liệu:

- Bước 1. Khảo sát

+ Tìm hiểu các yêu cầu của quản lý

+ Xác định dữ liệu để lưu trữ, phân tích mối quan hệ dữ liệu

+ Phân tích các chức năng cần thiết của hệ thống khai thác để đáp ứng các yêu cầu đạt được

+ Xác định các khả năng phần cứng và phần mềm có thể được khai thác và sử dụng

- Bước 2. Thiết kế

Thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu để triển khai.

+ Xây dựng chương trình ứng dụng hệ thống.

- Bước 3. Kiểm tra

+ Nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu

+ Chạy thử. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì hệ thống được đưa vào sử dụng. Nếu hệ thống vẫn có lỗi, cần xem lại tất cả các bước trước đó. Xem lỗi xuất hiện ở đâu để sửa.

Bài tập trắc nghiệm:

Câu hỏi 1: Một mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình dữ liệu quan hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Mô hình cơ sở quan hệ

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình dữ liệu quan hệ EF Codd được đề xuất vào năm 1970. Trong 30 năm qua, các hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mô hình quan hệ đã được sử dụng rộng rãi.

Trả lời: BỎ

Câu 2: Những khái niệm nào dùng để mô tả các yếu tố tạo nên mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Ràng buộc dữ liệu

C. Các thao tác và thao tác trên dữ liệu

D. Tất cả các câu trên

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Các khái niệm được sử dụng để mô tả các phần tử tạo nên mô hình dữ liệu quan hệ là:

+ Cấu trúc dữ liệu

+ Các phép toán, phép toán trên dữ liệu

+ Ràng buộc dữ liệu

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Trong mô hình quan hệ, về cấu trúc, dữ liệu được biểu diễn như sau:

A. Cột (Trường)

B. Hàng hóa (Ghi)

C. Table (Bảng)

D. Báo cáo (Báo cáo)

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Trong mô hình quan hệ, cấu trúc dữ liệu được biểu diễn trong các bảng. Mỗi bảng bao gồm các hàng và cột thể hiện thông tin về một chủ đề. Các cột đại diện cho các thuộc tính, mỗi hàng đại diện cho một thể hiện.

Câu trả lời:

Câu 4: Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Chỉnh sửa bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Xóa bản ghi

D. Tất cả các câu trả lời trên

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Dữ liệu có thể được cập nhật chẳng hạn như thêm, xóa hoặc sửa các bản ghi trong bảng. Kết quả tìm kiếm thông tin thông qua truy vấn dữ liệu có được bằng cách thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai về miền?

A. Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau

B. Mỗi thuộc tính có thể có hai hoặc nhiều miền

C. Hai thuộc tính khác nhau có thể có cùng miền

D. Miền của thuộc tính họ thường có kiểu văn bản

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Miền là kiểu dữ liệu của một thuộc tính. Mỗi thuộc tính có một miền, ví dụ miền của thuộc tính họ thường là văn bản kiểu, dài không quá 25 ký tự.

Câu trả lời:

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của một quan hệ trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ?

A. Các bộ giá trị khác nhau và thứ tự của các bộ giá trị không quan trọng

B. Quan hệ không có thuộc tính đa giá trị hoặc phức tạp

C. Mỗi thuộc tính có một tên riêng và thứ tự của các thuộc tính là quan trọng

D. Tên các quan hệ có thể trùng nhau

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Các đặc điểm của một quan hệ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ là:

+ Các bộ giá trị khác nhau và thứ tự của các bộ giá trị không quan trọng

+ Mối quan hệ không có thuộc tính đa giá trị hoặc phức tạp

Mỗi thuộc tính có một tên riêng và thứ tự của các thuộc tính rất quan trọng

+ Mỗi quan hệ có tên để phân biệt với tên của các quan hệ khác

Trả lời: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

A. Phần mềm được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ

B. Phần mềm được sử dụng để tạo, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm giải quyết các vấn đề quản lý có chứa các mối quan hệ giữa các dữ liệu

Câu trả lời đúng: GET

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm dùng để tạo, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về quản trị cơ sở dữ liệu như dưới đây:

1. Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

một. Cung cấp môi trường tạo cơ sở dữ liệu

– Cung cấp môi trường tạo cơ sở dữ liệu là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu để người dùng khai báo kiểu, cấu trúc của dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu thông qua giao diện đồ họa.

– Lưu ý: Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu là hệ thống các ký hiệu để mô tả cơ sở dữ liệu

b. Cung cấp môi trường khai thác dữ liệu và cập nhật

Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để yêu cầu cập nhật hoặc khai thác thông tin.

Thao tác dữ liệu bao gồm:

+ Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

+ Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất, báo cáo ..)

– Lưu ý: Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu là hai thành phần của một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu duy nhất.

c. Cung cấp các công cụ để kiểm soát và kiểm soát quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có một bộ chương trình để thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép

– Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

– Tổ chức kiểm soát truy cập đồng thời

– Khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố về phần cứng hoặc phần mềm

– Quản lý mô tả dữ liệu

2. Hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu

[CHUẨN NHẤT]  Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ thống cơ sở dữ liệu

một. Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản lý tài nguyên, cài đặt cơ sở dữ liệu vật lý, cấp phát quyền truy cập, cấp phần mềm và phần cứng, duy trì hoạt động của hệ thống.

b. Người lập trình ứng dụng

Xây dựng các chương trình ứng dụng để đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người dùng.

c. Người dùng cuối:

Mọi người trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu, thường được nhóm lại. Mỗi nhóm có quyền truy cập và khai thác khác nhau.

[CHUẨN NHẤT]  Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

4. Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Có 3 bước để xây dựng cơ sở dữ liệu:

– Bước 1. Khảo sát

+ Tìm hiểu các yêu cầu của quản lý

+ Xác định dữ liệu để lưu trữ, phân tích mối quan hệ dữ liệu

+ Phân tích các chức năng cần thiết của hệ thống khai thác để đáp ứng các yêu cầu đạt được

+ Xác định các khả năng phần cứng và phần mềm có thể được khai thác và sử dụng

– Bước 2. Thiết kế

Thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu để triển khai.

+ Xây dựng chương trình ứng dụng hệ thống.

– Bước 3. Kiểm tra

+ Nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu

+ Chạy thử. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì hệ thống được đưa vào sử dụng. Nếu hệ thống vẫn có lỗi, cần xem lại tất cả các bước trước đó. Xem lỗi xuất hiện ở đâu để sửa.

Bài tập trắc nghiệm:

Câu hỏi 1: Một mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình dữ liệu quan hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Mô hình cơ sở quan hệ

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Mô hình phổ biến để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình dữ liệu quan hệ EF Codd được đề xuất vào năm 1970. Trong 30 năm qua, các hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mô hình quan hệ đã được sử dụng rộng rãi.

Trả lời: BỎ

Câu 2: Những khái niệm nào dùng để mô tả các yếu tố tạo nên mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Ràng buộc dữ liệu

C. Các thao tác và thao tác trên dữ liệu

D. Tất cả các câu trên

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Các khái niệm được sử dụng để mô tả các phần tử tạo nên mô hình dữ liệu quan hệ là:

+ Cấu trúc dữ liệu

+ Các phép toán, phép toán trên dữ liệu

+ Ràng buộc dữ liệu

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Trong mô hình quan hệ, về cấu trúc, dữ liệu được biểu diễn như sau:

A. Cột (Trường)

B. Hàng hóa (Ghi)

C. Table (Bảng)

D. Báo cáo (Báo cáo)

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Trong mô hình quan hệ, cấu trúc dữ liệu được biểu diễn trong các bảng. Mỗi bảng bao gồm các hàng và cột thể hiện thông tin về một chủ đề. Các cột đại diện cho các thuộc tính, mỗi hàng đại diện cho một thể hiện.

Câu trả lời:

Câu 4: Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Chỉnh sửa bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Xóa bản ghi

D. Tất cả các câu trả lời trên

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Dữ liệu có thể được cập nhật chẳng hạn như thêm, xóa hoặc sửa các bản ghi trong bảng. Kết quả tìm kiếm thông tin thông qua truy vấn dữ liệu có được bằng cách thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai về miền?

A. Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau

B. Mỗi thuộc tính có thể có hai hoặc nhiều miền

C. Hai thuộc tính khác nhau có thể có cùng miền

D. Miền của thuộc tính họ thường có kiểu văn bản

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Miền là kiểu dữ liệu của một thuộc tính. Mỗi thuộc tính có một miền, ví dụ miền của thuộc tính họ thường là văn bản kiểu, dài không quá 25 ký tự.

Câu trả lời:

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của một quan hệ trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ?

A. Các bộ giá trị khác nhau và thứ tự của các bộ giá trị không quan trọng

B. Quan hệ không có thuộc tính đa giá trị hoặc phức tạp

C. Mỗi thuộc tính có một tên riêng và thứ tự của các thuộc tính là quan trọng

D. Tên các quan hệ có thể trùng nhau

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời: Các đặc điểm của một quan hệ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ là:

+ Các bộ giá trị khác nhau và thứ tự của các bộ giá trị không quan trọng

+ Mối quan hệ không có thuộc tính đa giá trị hoặc phức tạp

Mỗi thuộc tính có một tên riêng và thứ tự của các thuộc tính rất quan trọng

+ Mỗi quan hệ có tên để phân biệt với tên của các quan hệ khác

Trả lời: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Bạn thấy bài viết Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phát biểu nào về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Phát #biểu #nào #về #hệ #quản #trị #cơ #sở #dữ #liệu #quan #hệ #là #đúng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button