Giáo Dục

Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

Bạn đang xem: Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng ban hành kèm theo Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 được lập để cá nhân Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tự đánh giá theo các tiêu chí.

Từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường. Vậy mời quý thầy cô cùng theo dõi mẫu phiếu và cách điền phiếu Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng tự đánh giá trong bài viết dưới đây của Trường THPT Chuyên Sóc Trăng:

Giấy tự đánh giá của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

CHỦ ĐỀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bạn đang xem: Bản Tự Đánh Giá Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng 2021 Mẫu Bản Tự Đánh Giá Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng Mới Nhất

1) Tỉnh/Thành phố……………………………………………………..……………………………………………………….

2) Quận/Huyện/Thị xã: …………………………………. …………………….

3) Trình độ học vấn:………………………………………………………. …………………….

4) Trường:……………………..……………………………………………………….

5) Họ và tên người tự đánh giá:……………………..……………………….

6) Kỳ đánh giá (ngày, tháng, năm):……./…………/20……..

Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột chứng minh ít nhất 1 bằng chứng về sự phù hợp, sau đó đánh dấu X vào duy nhất 1 ô phù hợp với mức độ đạt được của tiêu chí (có sẵn bằng chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc đánh giá là không đạt thì đánh dấu X vào ô “Không đạt”. Kèm theo mẫu này là minh chứng về việc đạt từng tiêu chí để kết quả tự đánh giá có giá trị.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Mức đánh giá tiêu chí bằng chứng
Không đạt Đạt được Hơn là Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp

Tiêu chí 2. Đổi mới tư tưởng trong lãnh đạo, quản lý nhà trường

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển bản thân và chuyên môn

Tiêu chuẩn 2. Quản lý nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Tiêu chí 5. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục học sinh

Tiêu chí 6. Quản lý nhân sự trường học

Tiêu chí 7. Tổ chức, quản lý hành chính nhà trường
Tiêu chí 8. Quản lý tài chính trường học
Tiêu chí 9. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ dạy học và giáo dục học sinh của nhà trường
Tiêu chí 10. Quản lý chất lượng giáo dục trong nhà trường
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường
Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong trường học
Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện hoạt động giáo dục học sinh
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong huy động và sử dụng các nguồn lực phát triển nhà trường
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và tin học
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

tự đánh giá (ghi rõ):

– Sức mạnh: ……………………………………………………………………………………………….

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

– CácHở?NDĐúng cHở?n cải thiện: ……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý trường học năm học tới

– Mục tiêu: ……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

– Nội dung đăng ký học (đặc điểm) lực lượng cần thiết thuận cải thiện đầu tiên): ……………………..

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

– Thời gian: ………………………………………………………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

– Điều kiện thực hiện: …………………….. ………………………………………………………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

……………………. ……………………………………………………

Tự đánh giá kết quả đánh giá:……………………

……………………ngày……tháng……năm……………Người tự đánh giá(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách điền phiếu Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tự đánh giá

CHỦ ĐỀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1) Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………….

2) Quận/Huyện/Thị xã:……………………………………………………….

3) Cấp học: Tiểu học

4) Trường học: Tiểu học………………………………………………………

5) Họ và tên người tự đánh giá:……………………..

6) Thời gian thẩm định: Ngày…..tháng…năm 2021

Dạy: Người đánh giá điền vào cột thể hiện ít nhất 1 minh chứng phù hợp, sau đó đánh dấu X vào duy nhất 1 ô phù hợp với mức độ đạt được của tiêu chí (có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “không đạt”. Kèm theo mẫu này là minh chứng về việc đạt từng tiêu chí để kết quả tự đánh giá có giá trị.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Mức đánh giá tiêu chí bằng chứng
Không đạt Đạt được Hơn là Tốt
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. đạo đức nghề nghiệp

X

– Báo cáo đánh giá chính thức 2020-2021

– Phân loại đảng viên năm 2020

– VB quy chế bồi dưỡng giáo viên

Tiêu chí 2. Đổi mới tư tưởng trong lãnh đạo, quản lý nhà trường

X

– Kế hoạch chuyên môn năm học 2020-2021.

– Kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 năm 2018

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển bản thân và chuyên môn

X

– Các chứng chỉ, chứng chỉ.

– Kế hoạch BDTX

– Danh sách học viên tham gia lớp tập huấn

Tiêu chuẩn 2. Quản lý nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

X

– Kế hoạch tháng, kế hoạch đào tạo mũi nhọn

– Bảng phân công tháng

– Bảng báo cáo sơ bộ và tổng hợp

Tiêu chí 5. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục học sinh

X

– Tài khoản của năm học

– Kế hoạch năm học, HK

– Kế hoạch hoạt động ngoại khóa, phiếu đánh giá tiết dạy của giáo viên

Tiêu chí 6. Quản lý nhân sự trường học

X

– KHBDTX.

– Danh sách giáo viên tham gia khóa đào tạo

Tiêu chí 7. Tổ chức, quản lý hành chính nhà trường

X

Quy chế làm việc và quy chế làm việc.

– Thông tin liên lạc điện tử

Tiêu chí 8. Quản lý tài chính trường học

X

– Tham mưu xây dựng QCCTNB.

Tiêu chí 9. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ dạy học và giáo dục học sinh của nhà trường

X

– Hồ sơ quản lý thiết bị, đồ dùng dạy học.

Tiêu chí 10. Quản lý chất lượng giáo dục trong nhà trường

X

– Kế hoạch chuyên môn năm học

– Báo cáo chất lượng cuối năm

– Kế hoạch dạy học 2b/ngày

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường

X

– Xây dựng quy tắc ứng xử của nhà trường

– Quy chế chuyên môn

– Biên bản họp chuyên môn hàng tháng

Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong trường học

X

– Quy chế dân chủ trường học

– Biên bản cuộc họp ghi các câu hỏi của giáo viên

Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

X

– Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện hoạt động giáo dục học sinh

X

BB gặp mặt PHHS hàng năm

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

X

BB tổ chức họp PHHS thường niên, hình ảnh

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong huy động và sử dụng các nguồn lực phát triển nhà trường

X

BB gặp PHHS về vấn đề này

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và tin học

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

X

– Chứng chỉ A, B tiếng Anh

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

X

– Chứng chỉ A Tin học

– Tin học ứng dụng

Tự kiểm điểm (ghi rõ):

– Sức mạnh:

  • Có đạo đức nghề nghiệp, có tư duy đổi mới trong lãnh đạo và quản lý nhà trường, không ngừng học tập nâng cao và phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Có năng lực tổ chức, quản lý hoạt động dạy và học, quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và chất lượng giáo dục.
  • Xây dựng cơ quan văn hóa, văn hóa ứng xử trong giao tiếp và an toàn trong trường học.
  • Xây dựng quy chế hợp tác trong và ngoài trường.

– Các vấn đề cần cải thiện:

  • Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chưa thành thạo.
  • Kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm trong quản lý đôi khi còn gặp khó khăn.

– Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý trường học của bản thân trong năm học tới:

  • Mục tiêu: Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ và Đào tạo.
  • Nội dung đăng ký học (Các năng lực được ưu tiên bồi dưỡng): Hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ và Đào tạo.
  • Thời gian: Tính đến năm 2021
  • Điều kiện thực hiện: Vừa học vừa làm.

– Tự xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

……., ngày…. tháng….năm 2021

Người tự đánh giá(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Biểu Mẫu Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

#Phiếu #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #tự #đánh #giá #năm #Mẫu #bản #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #mới #nhất

Video Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

Hình Ảnh Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

#Phiếu #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #tự #đánh #giá #năm #Mẫu #bản #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #mới #nhất

Tin tức Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

#Phiếu #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #tự #đánh #giá #năm #Mẫu #bản #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #mới #nhất

Review Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

#Phiếu #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #tự #đánh #giá #năm #Mẫu #bản #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #mới #nhất

Tham khảo Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

#Phiếu #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #tự #đánh #giá #năm #Mẫu #bản #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #mới #nhất

Mới nhất Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

#Phiếu #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #tự #đánh #giá #năm #Mẫu #bản #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #mới #nhất

Hướng dẫn Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

#Phiếu #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #tự #đánh #giá #năm #Mẫu #bản #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #mới #nhất

Tổng Hợp Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

Wiki về Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

Bạn thấy bài viết Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Phiếu #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #tự #đánh #giá #năm #Mẫu #bản #tự #đánh #giá #của #Hiệu #trưởng #phó #Hiệu #trưởng #mới #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button