Là gì?

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào?

Bạn đang xem: Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào? Cơ quan nào có thẩm quyền phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Minh Nhật đến từ Nha Trang.

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ Điều 19 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:

Nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung như sau:

Những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh (Hình từ Internet)

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào?

Căn cứ Điều 20 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:

Hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

3. Lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.

4. Thông qua hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ, nhà truyền thống, nhà bảo tàng, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và an ninh.

5. Các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức sau đây:

– Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

– Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

– Lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.

– Thông qua hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ, nhà truyền thống, nhà bảo tàng, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và an ninh.

– Các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư.

Cơ quan nào có thẩm quyền phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới?

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định như sau:

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa

1. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và bảo đảm yêu cầu sau đây:

a) Gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, hải đảo;

b) Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người có vai trò và ảnh hưởng tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số, chủ tàu, thuyền hoạt động dài ngày trên biển; chủ hộ gia đình, người lao động ở khu vực biên giới, hải đảo.

3. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp chủ trì, phối hợp với Bộ đội biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an địa phương tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Như vậy, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp chủ trì, phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào?

Video về Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào?

Wiki về Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào?

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào?

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào? -

Cho tôi hỏi phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào? Cơ quan nào có thẩm quyền phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Minh Nhật đến từ Nha Trang.

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ Điều 19 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:

Nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung như sau:

Những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh (Hình từ Internet)

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào?

Căn cứ Điều 20 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:

Hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

3. Lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.

4. Thông qua hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ, nhà truyền thống, nhà bảo tàng, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và an ninh.

5. Các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức sau đây:

- Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

- Lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.

- Thông qua hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ, nhà truyền thống, nhà bảo tàng, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và an ninh.

- Các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư.

Cơ quan nào có thẩm quyền phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới?

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định như sau:

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa

1. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và bảo đảm yêu cầu sau đây:

a) Gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, hải đảo;

b) Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người có vai trò và ảnh hưởng tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số, chủ tàu, thuyền hoạt động dài ngày trên biển; chủ hộ gia đình, người lao động ở khu vực biên giới, hải đảo.

...

3. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp chủ trì, phối hợp với Bộ đội biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an địa phương tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Như vậy, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp chủ trì, phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm những nội dung gì? Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thông qua những hình thức nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Phổ #biến #kiến #thức #quốc #phòng #và #ninh #bao #gồm #những #nội #dung #gì #Phổ #biến #kiến #thức #quốc #phòng #và #ninh #thông #qua #những #hình #thức #nào

Xem thêm bài viết hay:  Cách khắc phục: Sppsvc.exe dùng CPU cao trên Windows 10

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button