Tổng Hợp

Phương pháp lấy mẫu

Bạn đang xem: Phương pháp lấy mẫu tại hubm.edu.vn

(Cập nhật lần cuối Ngày: 18/06/2021 bởi Lytuong.net)

Mục đích của tất cả các phương pháp lấy mẫu là đạt được mẫu đại diện cho cả khả năng nghiên cứu. Khi chọn phương pháp lấy mẫu thì cần phải hiểu rõ các đặc tính của quần thể nghiên cứu để xác định mẫu quan sát đại diện và để đánh giá đối tượng chính xác của quần thể.

Trong nghiên cứu, không thể quan sát hết toàn bộ các cá thể trong quần thể, mà chỉ chọn một số lượng đủ các cá thể đại diện hay còn gọi là mẫu thí nghiệm. Phương pháp chọn mẫu thí nghiệm rất quan trọng, bởi vì có liên quan đến các biến động hoặc mức độ đồng đều của mẫu. Có hai phương pháp chọn mẫu: (1) Chọn mẫu không xác định (không chú ý đến mức đồng đều) và (2) chọn mẫu xác định (đề cập đến mức đồng đều).

Chọn mẫu không có giá trị

Phương pháp chọn mẫu không xác định là cách lấy mẫu trong đó các cá thể của mẫu được chọn không ngẫu nhiên hoặc không xác định lựa chọn giống nhau. Điều này có thể thực hiện theo cách chọn mẫu như sau:

 • Các mẫu đơn vị được lựa chọn tự do mà không có phương pháp.
 • Các đơn vị mẫu rất dễ dàng đạt được hoặc dễ dàng tiếp cận. Thí dụ chọn những hộ gia đình trên những con đường dễ đi.
 • Các mẫu đơn vị được chọn theo lý do kinh tế, ví dụ như trả tiền cho dự án.
 • Các đơn vị mẫu được quan tâm bởi người nghiên cứu trong cách “điển hình” của quần thể mục tiêu. Thí dụ người nghiên cứu chỉ quan tâm đến các nhân vật điển hình trong quần thể nghiên cứu, để so sánh với các nhân vật khác.
 • Các mẫu đơn vị trí được chọn mà không có sự xác định rõ ràng (ví dụ: chọn 50 người đầu tiên đến buổi sáng).

Phương pháp chọn mẫu không xác định thường có độ tin cậy thấp. Mức độ chính xác của cách chọn mẫu không xác định tùy thuộc vào sự dự đoán, cách nhìn, kinh nghiệm của người nghiên cứu, sự may mắn hoặc dễ dàng và không có cơ sở thống kê trong nhiệm vụ chọn mẫu.

Select mẫu xác định

Cơ sở của việc chọn mẫu xác định là cách lấy mẫu trong đó việc chọn các cá thể của mẫu sao cho mỗi cá thể có cơ hội lựa chọn giống nhau, nếu như có một số cá thể có cơ hội xuất hiện nhiều hơn thì sự việc lựa chọn không phải là ngẫu nhiên. Để tối ưu hóa mức độ chính xác, người nghiên cứu thường sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên.

Các phương pháp chọn ngẫu nhiên ngẫu nhiên

– Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (ngẫu nhiên đơn giản)

Cách đơn giản nhất của việc chọn các cá thể của mẫu trong cách chọn mẫu ngẫu nhiên là sử dụng xác định. Lựa chọn lựa chọn các cá thể từ một quần thể sao cho các cá thể có cơ hội bằng nhau hoặc một sự xác định bằng nhau trong phương pháp ngiệm. Thí dụ: Một trường học có 1.000 sinh viên, người nghiên cứu muốn chọn ra 100 sinh viên để nghiên cứu về tình trạng sức khỏe trong số 1.000 sinh viên. Theo cách chọn mẫu đơn giản thì chỉ cần ghi tên 1.000 sinh viên vào trong mẫu giấy nhỏ, sau đó bỏ tất cả vào một cái thùng và sau đó rút ngẫu nhiên ra 100 mẫu giấy. Như vậy, mỗi sinh viên có một cơ hội lựa chọn như nhau và xác định lựa chọn ngẫu nhiên một sinh viên dễ dàng được tính toán. Thí dụ trên ta có quần thể N = 1.000 sinh viên và mẫu n = 100 sinh viên. Như vậy, sinh viên của trường được chọn trong cách lấy mẫu ngẫu nhiên sẽ có giá trị xác định là n/(N x 100) hay 100/(1000 x 100) = 10%.

Một cách chọn ngẫu nhiên ngẫu nhiên khác là sử dụng bảng số ngẫu nhiên trong bảng thống kê cho phép thí nghiệm hoặc cách chọn số ngẫu nhiên bằng các chương trình thống kê trên máy tính.

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong các thí nghiệm lấy mẫu trong thực tế có thể thực hiện trong hình 1.

Hình 1. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong thực tế

– Chọn mẫu phân lớp (mẫu phân tầng)

Chọn mẫu phân lớp được thực hiện khi quần thể mục tiêu được chia thành các nhóm hoặc phân lớp. Trong phương pháp lấy mẫu phân lớp, tổng quần thể (N) lần đầu tiên được chia ra thành L lớp của các quần thể phụ N1N2 … NLsuch:

Để áp dụng kỹ thuật chọn mẫu phân lớp thì trước tiên người nghiên cứu cần kiểm tra thông tin và các số liệu nghiên cứu trước đây có liên quan đến cách lấy mẫu phân lớp. Sau đó, người nghiên cứu sẽ xác định mẫu và chọn ngẫu nhiên các cá thể trong mỗi lớp.

Thí dụ: khi nghiên cứu về mức độ giàu có của một khu nghiên cứu có 4 huyện (4 phân lớp), mỗi huyện có số hộ gia đình khác nhau được biết đến trong Bảng bên dưới.

Người nghiên cứu muốn thực hiện 200 cuộc phỏng vấn hộ gia đình trong nghiên cứu, như vậy mẫu của mỗi huyện sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm trong Bảng như sau:

Bảng 1. Ví dụ về cách chọn mẫu phân lớp

huyện Số hộ trong mỗi lớp Tỷ lệ hộ trong mỗi lớp (%) Mô phỏng kích thước mỗi lớp
Một 250 25 50
b 150 15 30
C 400 40 80
Đ. 200 20 40
1000 100 200

Nếu như số hộ của 4 huyện gần nhau, người nghiên cứu chỉ cần chọn 50 cuộc phỏng vấn trong mỗi huyện và sau đó chọn mẫu ngẫu nhiên trong mỗi lớp.

Cũng trong nghiên cứu trên, nếu người nghiên cứu không phân tích các nghiên cứu ra thành các lớp, thì phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phỏng vấn hộ gia đình trong nghiên cứu sẽ sai và số liệu thu thập sẽ không đại diện cho nghiên cứu save, do sample could not be center at any district that.

Một số nghiên cứu thường được chia lớp trong quần thể mục tiêu bao gồm:

 • Phân lớp các mục tiêu của quần thể là các thành phố, tỉnh, huyện;
 • phân lớp theo các vùng sinh thái khác nhau;
 • phân lớp quần áo có thể mục tiêu là các hộ gia đình theo mức độ nghèo khó, trình độ học vấn, …;

Trong phương pháp chọn mẫu phân lớp, quần áo có thể phụ là các vùng chia phụ hay các lô được chia trong Hình 2 khi đã xác định các yếu tố như loại đất, dạng đời sống thực hoặc dạng địa hình,… Các điểm được select random in per subtitles can be current in Hình 2.

Hình 2 Phương pháp chọn mẫu phân lớp

– Chọn mẫu hệ thống (mẫu hệ thống)

Đôi khi cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn vị không tốt hơn cách chọn mẫu hệ thống. Trong việc chọn mẫu hệ thống, mẫu n được chọn (có phương pháp xác định hiệu suất tương tự) từ một quần áo có thể N. Cách lấy mẫu hệ thống là các khung mẫu giống như là 1 “hàng” của các đơn vị mẫu và mẫu as a chuổi liên tiếp của các điểm số có khoảng cách bằng nhau theo hàng dọc.

Thí dụ chọn mẫu hệ thống như sau: mong muốn nghiên cứu 1 thành viên trong mỗi nhóm có 10 cá thể, quần thể có 10 nhóm (tổng số cá thể của quần thể là 100), đánh số cá thể từ 1-100. Lúc này nhóm 1 được đánh số từ 1-10; nhóm 2 từ ngày 20-11; nhóm 3 từ 21-30; … nhóm 10 từ 91-100.

Trước tiên cần sắp xếp thứ tự các đơn vị mẫu (thí dụ theo thứ tự gia tăng trong trường hợp này). Sau đó chọn điểm đầu tiên bất kỳ có giá trị < 10 (thí dụ chọn ngẫu nhiên một số trong khoảng từ 1-10 là 7. Số lượng cá nhân có thể tiếp theo sẽ cộng thêm là 10. Như vậy các thành viên được chọn sẽ có number thứ tự là 7, 17, 27, 37, 47,… 97.

Nhóm 1:

 1. 93535459
 2. 93781078
 3. 93732085
 4. 93763450
 5. 93763450
 6. 94407382
 7. 94409687 <======== (cá nhân được chọn có số thứ tự là 7)
 8. 94552345
 9. 94768091
 10. 94556321

Nhóm 2:

 1. 94562119
 2. 94127845
 3. 94675420
 4. 94562119
 5. 94127846
 6. 94675442
 7. 94675411 <======== (cá nhân được chọn có số thứ tự là 17)
 8. 94675420
 9. 94675422
 10. 94675416

Phương pháp chọn mẫu hệ thống tạo ra các ô có các điểm có khoảng cách đều nhau với các ô có cấu trúc khác nhau như hình vuông (Hình 3), chữ nhật, …

Hình 3 Phương pháp chọn mẫu hệ thống

– Chọn mẫu chỉ tiêu (lấy mẫu hạn ngạch)

Trong cách chọn mẫu chỉ tiêu, quan tâm nghiên cứu được phân nhóm hoặc phân lớp như cách chọn mẫu phân lớp. Các đối tượng nghiên cứu trong mỗi nhóm được lấy mẫu theo tỷ lệ đã biết và sau đó tiến hành phương pháp chọn mẫu không xuất. Để thiết lập mẫu chỉ tiêu thì người nghiên cứu cần phải biết ít nhất các số liệu, thông tin trong quần thể mục tiêu để phân chia các chỉ tiêu muốn kiểm soát. Ví dụ, một cuộc phỏng vấn để biết được hoạt động hoặc lý do khách du lịch đến Cần thơ. dựa trên số liệu nghiên cứu trước đây hoặc số liệu điều tra dân số cho biết lý do khách du lịch hướng tới Cần thơ như sau: 60% với lý do đi nghĩ mát, vui chơi; 20% lý do thăm bạn bè, gia đình; 15% lý do kinh doanh và 5% lý do hội chợ. Người nghiên cứu dự án tính mẫu muốn phỏng vấn 500 khách du lịch, và chọn những nơi có nhiều khách du lịch như khách sạn, nơi hội chợ, khu vui chơi giải trí,… Như vậy Tỷ lệ mẫu để muốn phỏng vấn đạt được cho mỗi lý do (chỉ tiêu) nêu trên sẽ tương ứng Tỷ lệ là 300, 100, 75 và 25 khách du lịch. Nếu như chỉ có 300 khách du lịch đến với lý do vui chơi, giải trí chưa được trả đủ thì phải tiếp tục phỏng vấn để đạt được chỉ tiêu.

Thuận lợi của việc lấy mẫu chỉ tiêu áp dụng trong một vài nghiên cứu là chi phí thực hiện nghiên cứu tương đối và dễ dàng (không cần phải thiết lập khung mẫu). Bất chấp lợi ích của việc chọn mẫu chỉ tiêu là không đại diện cho toàn bộ quần áo thể thao, lấy mẫu không xác định như ưu tiên phỏng vấn khách hàng trước trong lịch trình, chọn nơi có nhiều khách lui tới, khách ở khách sạn,… và vì vậy mức độ tin cậy phụ thuộc vào kinh nghiệm hay sự dự đoán của người nghiên cứu và sự nhiệt tình của người trả lời phỏng vấn.

Để tăng cường độ tin cậy, người nghiên cứu cần thực hiện cuộc phỏng vấn bước đầu để kiểm tra những người trả lời có rơi vào các tiêu chí hay không. Chọn mẫu chỉ tiêu ít được áp dụng trong các nghiên cứu phát triển, nhưng đôi khi được sử dụng trong một vài nghiên cứu nhỏ mang các đặc tính quan sát.

– Chọn mẫu không gian (lấy mẫu không gian)

Người nghiên cứu có thể sử dụng cách lấy mẫu thám tử khi hiện tượng, sự kiện được quan sát có sự phân bố mẫu theo không gian (các đối tượng khảo sát trong khung mẫu có vị trí không gian 2 hoặc 3 chiều). Thí dụ lấy mẫu nước ở sông, đất ở sườn đồi, hoặc không khí trong phòng. Cách chọn mẫu như vậy thường gặp trong các nghiên cứu sinh học, địa chất, địa lý.

Lấy mẫu theo sự phân bố này yêu cầu có sự giống nhau về không gian thông qua các phương pháp ngẫu nhiên, hệ thống và phân lớp. Kết quả của một mẫu được chọn có thể được biểu diễn dưới dạng một loạt các điểm trong không gian hai chiều, giống như bản đồ.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Nghiên cứu khoa học

Phương pháp thu thập dữ liệu

Xem thêm thông tin chi tiết về Phương pháp lấy mẫu

Hình Ảnh về Phương pháp lấy mẫu

Video về Phương pháp lấy mẫu

Wiki về Phương pháp lấy mẫu

Phương pháp lấy mẫu

Phương pháp lấy mẫu -
(Cập nhật lần cuối Ngày: 18/06/2021 bởi Lytuong.net)

Mục đích của tất cả các phương pháp lấy mẫu là đạt được mẫu đại diện cho cả khả năng nghiên cứu. Khi chọn phương pháp lấy mẫu thì cần phải hiểu rõ các đặc tính của quần thể nghiên cứu để xác định mẫu quan sát đại diện và để đánh giá đối tượng chính xác của quần thể.

Trong nghiên cứu, không thể quan sát hết toàn bộ các cá thể trong quần thể, mà chỉ chọn một số lượng đủ các cá thể đại diện hay còn gọi là mẫu thí nghiệm. Phương pháp chọn mẫu thí nghiệm rất quan trọng, bởi vì có liên quan đến các biến động hoặc mức độ đồng đều của mẫu. Có hai phương pháp chọn mẫu: (1) Chọn mẫu không xác định (không chú ý đến mức đồng đều) và (2) chọn mẫu xác định (đề cập đến mức đồng đều).

Chọn mẫu không có giá trị

Phương pháp chọn mẫu không xác định là cách lấy mẫu trong đó các cá thể của mẫu được chọn không ngẫu nhiên hoặc không xác định lựa chọn giống nhau. Điều này có thể thực hiện theo cách chọn mẫu như sau:

 • Các mẫu đơn vị được lựa chọn tự do mà không có phương pháp.
 • Các đơn vị mẫu rất dễ dàng đạt được hoặc dễ dàng tiếp cận. Thí dụ chọn những hộ gia đình trên những con đường dễ đi.
 • Các mẫu đơn vị được chọn theo lý do kinh tế, ví dụ như trả tiền cho dự án.
 • Các đơn vị mẫu được quan tâm bởi người nghiên cứu trong cách “điển hình” của quần thể mục tiêu. Thí dụ người nghiên cứu chỉ quan tâm đến các nhân vật điển hình trong quần thể nghiên cứu, để so sánh với các nhân vật khác.
 • Các mẫu đơn vị trí được chọn mà không có sự xác định rõ ràng (ví dụ: chọn 50 người đầu tiên đến buổi sáng).

Phương pháp chọn mẫu không xác định thường có độ tin cậy thấp. Mức độ chính xác của cách chọn mẫu không xác định tùy thuộc vào sự dự đoán, cách nhìn, kinh nghiệm của người nghiên cứu, sự may mắn hoặc dễ dàng và không có cơ sở thống kê trong nhiệm vụ chọn mẫu.

Select mẫu xác định

Cơ sở của việc chọn mẫu xác định là cách lấy mẫu trong đó việc chọn các cá thể của mẫu sao cho mỗi cá thể có cơ hội lựa chọn giống nhau, nếu như có một số cá thể có cơ hội xuất hiện nhiều hơn thì sự việc lựa chọn không phải là ngẫu nhiên. Để tối ưu hóa mức độ chính xác, người nghiên cứu thường sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên.

Các phương pháp chọn ngẫu nhiên ngẫu nhiên

– Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (ngẫu nhiên đơn giản)

Cách đơn giản nhất của việc chọn các cá thể của mẫu trong cách chọn mẫu ngẫu nhiên là sử dụng xác định. Lựa chọn lựa chọn các cá thể từ một quần thể sao cho các cá thể có cơ hội bằng nhau hoặc một sự xác định bằng nhau trong phương pháp ngiệm. Thí dụ: Một trường học có 1.000 sinh viên, người nghiên cứu muốn chọn ra 100 sinh viên để nghiên cứu về tình trạng sức khỏe trong số 1.000 sinh viên. Theo cách chọn mẫu đơn giản thì chỉ cần ghi tên 1.000 sinh viên vào trong mẫu giấy nhỏ, sau đó bỏ tất cả vào một cái thùng và sau đó rút ngẫu nhiên ra 100 mẫu giấy. Như vậy, mỗi sinh viên có một cơ hội lựa chọn như nhau và xác định lựa chọn ngẫu nhiên một sinh viên dễ dàng được tính toán. Thí dụ trên ta có quần thể N = 1.000 sinh viên và mẫu n = 100 sinh viên. Như vậy, sinh viên của trường được chọn trong cách lấy mẫu ngẫu nhiên sẽ có giá trị xác định là n/(N x 100) hay 100/(1000 x 100) = 10%.

Một cách chọn ngẫu nhiên ngẫu nhiên khác là sử dụng bảng số ngẫu nhiên trong bảng thống kê cho phép thí nghiệm hoặc cách chọn số ngẫu nhiên bằng các chương trình thống kê trên máy tính.

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong các thí nghiệm lấy mẫu trong thực tế có thể thực hiện trong hình 1.

Hình 1. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong thực tế

– Chọn mẫu phân lớp (mẫu phân tầng)

Chọn mẫu phân lớp được thực hiện khi quần thể mục tiêu được chia thành các nhóm hoặc phân lớp. Trong phương pháp lấy mẫu phân lớp, tổng quần thể (N) lần đầu tiên được chia ra thành L lớp của các quần thể phụ N1N2 … NLsuch:

Để áp dụng kỹ thuật chọn mẫu phân lớp thì trước tiên người nghiên cứu cần kiểm tra thông tin và các số liệu nghiên cứu trước đây có liên quan đến cách lấy mẫu phân lớp. Sau đó, người nghiên cứu sẽ xác định mẫu và chọn ngẫu nhiên các cá thể trong mỗi lớp.

Thí dụ: khi nghiên cứu về mức độ giàu có của một khu nghiên cứu có 4 huyện (4 phân lớp), mỗi huyện có số hộ gia đình khác nhau được biết đến trong Bảng bên dưới.

Người nghiên cứu muốn thực hiện 200 cuộc phỏng vấn hộ gia đình trong nghiên cứu, như vậy mẫu của mỗi huyện sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm trong Bảng như sau:

Bảng 1. Ví dụ về cách chọn mẫu phân lớp

huyện Số hộ trong mỗi lớp Tỷ lệ hộ trong mỗi lớp (%) Mô phỏng kích thước mỗi lớp
Một 250 25 50
b 150 15 30
C 400 40 80
Đ. 200 20 40
1000 100 200

Nếu như số hộ của 4 huyện gần nhau, người nghiên cứu chỉ cần chọn 50 cuộc phỏng vấn trong mỗi huyện và sau đó chọn mẫu ngẫu nhiên trong mỗi lớp.

Cũng trong nghiên cứu trên, nếu người nghiên cứu không phân tích các nghiên cứu ra thành các lớp, thì phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phỏng vấn hộ gia đình trong nghiên cứu sẽ sai và số liệu thu thập sẽ không đại diện cho nghiên cứu save, do sample could not be center at any district that.

Một số nghiên cứu thường được chia lớp trong quần thể mục tiêu bao gồm:

 • Phân lớp các mục tiêu của quần thể là các thành phố, tỉnh, huyện;
 • phân lớp theo các vùng sinh thái khác nhau;
 • phân lớp quần áo có thể mục tiêu là các hộ gia đình theo mức độ nghèo khó, trình độ học vấn, …;

Trong phương pháp chọn mẫu phân lớp, quần áo có thể phụ là các vùng chia phụ hay các lô được chia trong Hình 2 khi đã xác định các yếu tố như loại đất, dạng đời sống thực hoặc dạng địa hình,… Các điểm được select random in per subtitles can be current in Hình 2.

Hình 2 Phương pháp chọn mẫu phân lớp

– Chọn mẫu hệ thống (mẫu hệ thống)

Đôi khi cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn vị không tốt hơn cách chọn mẫu hệ thống. Trong việc chọn mẫu hệ thống, mẫu n được chọn (có phương pháp xác định hiệu suất tương tự) từ một quần áo có thể N. Cách lấy mẫu hệ thống là các khung mẫu giống như là 1 “hàng” của các đơn vị mẫu và mẫu as a chuổi liên tiếp của các điểm số có khoảng cách bằng nhau theo hàng dọc.

Thí dụ chọn mẫu hệ thống như sau: mong muốn nghiên cứu 1 thành viên trong mỗi nhóm có 10 cá thể, quần thể có 10 nhóm (tổng số cá thể của quần thể là 100), đánh số cá thể từ 1-100. Lúc này nhóm 1 được đánh số từ 1-10; nhóm 2 từ ngày 20-11; nhóm 3 từ 21-30; … nhóm 10 từ 91-100.

Trước tiên cần sắp xếp thứ tự các đơn vị mẫu (thí dụ theo thứ tự gia tăng trong trường hợp này). Sau đó chọn điểm đầu tiên bất kỳ có giá trị < 10 (thí dụ chọn ngẫu nhiên một số trong khoảng từ 1-10 là 7. Số lượng cá nhân có thể tiếp theo sẽ cộng thêm là 10. Như vậy các thành viên được chọn sẽ có number thứ tự là 7, 17, 27, 37, 47,… 97.

Nhóm 1:

 1. 93535459
 2. 93781078
 3. 93732085
 4. 93763450
 5. 93763450
 6. 94407382
 7. 94409687 <======== (cá nhân được chọn có số thứ tự là 7)
 8. 94552345
 9. 94768091
 10. 94556321

Nhóm 2:

 1. 94562119
 2. 94127845
 3. 94675420
 4. 94562119
 5. 94127846
 6. 94675442
 7. 94675411 <======== (cá nhân được chọn có số thứ tự là 17)
 8. 94675420
 9. 94675422
 10. 94675416

Phương pháp chọn mẫu hệ thống tạo ra các ô có các điểm có khoảng cách đều nhau với các ô có cấu trúc khác nhau như hình vuông (Hình 3), chữ nhật, …

Hình 3 Phương pháp chọn mẫu hệ thống

– Chọn mẫu chỉ tiêu (lấy mẫu hạn ngạch)

Trong cách chọn mẫu chỉ tiêu, quan tâm nghiên cứu được phân nhóm hoặc phân lớp như cách chọn mẫu phân lớp. Các đối tượng nghiên cứu trong mỗi nhóm được lấy mẫu theo tỷ lệ đã biết và sau đó tiến hành phương pháp chọn mẫu không xuất. Để thiết lập mẫu chỉ tiêu thì người nghiên cứu cần phải biết ít nhất các số liệu, thông tin trong quần thể mục tiêu để phân chia các chỉ tiêu muốn kiểm soát. Ví dụ, một cuộc phỏng vấn để biết được hoạt động hoặc lý do khách du lịch đến Cần thơ. dựa trên số liệu nghiên cứu trước đây hoặc số liệu điều tra dân số cho biết lý do khách du lịch hướng tới Cần thơ như sau: 60% với lý do đi nghĩ mát, vui chơi; 20% lý do thăm bạn bè, gia đình; 15% lý do kinh doanh và 5% lý do hội chợ. Người nghiên cứu dự án tính mẫu muốn phỏng vấn 500 khách du lịch, và chọn những nơi có nhiều khách du lịch như khách sạn, nơi hội chợ, khu vui chơi giải trí,… Như vậy Tỷ lệ mẫu để muốn phỏng vấn đạt được cho mỗi lý do (chỉ tiêu) nêu trên sẽ tương ứng Tỷ lệ là 300, 100, 75 và 25 khách du lịch. Nếu như chỉ có 300 khách du lịch đến với lý do vui chơi, giải trí chưa được trả đủ thì phải tiếp tục phỏng vấn để đạt được chỉ tiêu.

Thuận lợi của việc lấy mẫu chỉ tiêu áp dụng trong một vài nghiên cứu là chi phí thực hiện nghiên cứu tương đối và dễ dàng (không cần phải thiết lập khung mẫu). Bất chấp lợi ích của việc chọn mẫu chỉ tiêu là không đại diện cho toàn bộ quần áo thể thao, lấy mẫu không xác định như ưu tiên phỏng vấn khách hàng trước trong lịch trình, chọn nơi có nhiều khách lui tới, khách ở khách sạn,… và vì vậy mức độ tin cậy phụ thuộc vào kinh nghiệm hay sự dự đoán của người nghiên cứu và sự nhiệt tình của người trả lời phỏng vấn.

Để tăng cường độ tin cậy, người nghiên cứu cần thực hiện cuộc phỏng vấn bước đầu để kiểm tra những người trả lời có rơi vào các tiêu chí hay không. Chọn mẫu chỉ tiêu ít được áp dụng trong các nghiên cứu phát triển, nhưng đôi khi được sử dụng trong một vài nghiên cứu nhỏ mang các đặc tính quan sát.

– Chọn mẫu không gian (lấy mẫu không gian)

Người nghiên cứu có thể sử dụng cách lấy mẫu thám tử khi hiện tượng, sự kiện được quan sát có sự phân bố mẫu theo không gian (các đối tượng khảo sát trong khung mẫu có vị trí không gian 2 hoặc 3 chiều). Thí dụ lấy mẫu nước ở sông, đất ở sườn đồi, hoặc không khí trong phòng. Cách chọn mẫu như vậy thường gặp trong các nghiên cứu sinh học, địa chất, địa lý.

Lấy mẫu theo sự phân bố này yêu cầu có sự giống nhau về không gian thông qua các phương pháp ngẫu nhiên, hệ thống và phân lớp. Kết quả của một mẫu được chọn có thể được biểu diễn dưới dạng một loạt các điểm trong không gian hai chiều, giống như bản đồ.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Nghiên cứu khoa học

Phương pháp thu thập dữ liệu

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Phương pháp lấy mẫu có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phương pháp lấy mẫu bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Phương #pháp #lấy #mẫu

Xem thêm bài viết hay:  Giá trị theo thời gian của tiền

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button