Là gì?

Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Bạn đang xem: Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi: Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Câu hỏi của chị Nhung đến từ Quảng Ninh.

Quy trình nhập điểm bài thi tự luận của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước?

Căn cứ tại Mục 5.1 Phụ lục VI ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 quy định như sau:

5. Nhập kết quả chấm thi

Việc nhập điểm thi phải thực hiện bằng Phần mềm Hỗ trợ chấm thi trong Hệ thống QLT thi do Bộ GDĐT cung cấp.

5.1. Nhập điểm bài thi tự luận:

Tổ nhập điểm được thành lập và thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Quy chế thi. Trong quá trình thực hiện nhập điểm cần lưu ý một số nội dung sau:

a) Quy trình nhập điểm: Người được giao nhiệm vụ tổ chức nhập điểm là thành viên của Ban Thư ký Hội đồng thi (sau đây gọi là người Quản trị nhập điểm) được cung cấp 01 tài khoản phần mềm để thực hiện việc nhập điểm vào Phần mềm Hỗ trợ chấm thi trong Hệ thống QLT của Bộ GDĐT. Ngay sau khi tài khoản được cấp, người sở hữu tài khoản phải đổi mật khẩu và bảo vệ mật khẩu của mình; sử dụng tài khoản được cấp với các chức năng của phần mềm để tổ chức nhập điểm theo các bước sau:

Bước 1. In Biên bản chấm thi (Biểu số 04 trên Phần mềm Hỗ trợ chấm thi), giao cho Trưởng ban Chấm thi tự luận để giao cho Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ chấm thi được ủy quyền;

Bước 2. Nhận Biểu số 04 (đã ghi điểm và có ký xác nhận của các CBChT và Trưởng môn chấm thi/Tổ trưởng Tổ chấm thi được ủy quyền);

Bước 3. Tổ chức nhập điểm 02 vòng độc lập (cách thức thực hiện theo hướng dẫn sử dụng phần mềm);

Bước 4. In biên bản đối sánh kết quả 02 vòng nhập (từ Phần mềm Hỗ trợ chấm thi), nếu có sai lệch giữa 02 vòng nhập, phải kiểm tra và nhập lại điểm của trường hợp có sai lệch;

Bước 5. In Biểu điểm đã nhập vào máy tính theo từng túi chấm (chỉ có thông tin số phách, điểm), tổ chức kiểm tra, đối chiếu lại với Biểu số 04, người Quản trị nhập điểm phải chịu trách nhiệm và xác nhận rằng việc nhập điểm không có sai sót;

Bước 6. Khóa chức năng nhập điểm bài thi tự luận.

Như vậy theo quy định trên quy trình nhập điểm bài thi tự luận của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo 06 bước, cụ thể như sau:

Bước 1: In biên bản chấm thi (biểu số 04 trên phần mềm hỗ trợ chấm thi), giao cho trưởng ban chấm thi tự luận để giao cho trưởng môn chấm thi hoặc tổ trưởng tổ chấm thi được ủy quyền.

Bước 2: Nhận biểu số 04 (đã ghi điểm và có ký xác nhận của các cán bộ chấm thi và trưởng môn chấm thi/tổ trưởng tổ chấm thi được ủy quyền).

Bước 3: Tổ chức nhập điểm 2 vòng độc lập (cách thức thực hiện theo hướng dẫn sử dụng phần mềm).

Bước 4: In biên bản đối sánh kết quả 2 vòng nhập (từ phần mềm hỗ trợ chấm thi), nếu có sai lệch giữa 2 vòng nhập, phải kiểm tra và nhập lại điểm của trường hợp có sai lệch.

Bước 5: In biểu điểm đã nhập vào máy tính theo từng túi chấm (chỉ có thông tin số phách, điểm), tổ chức kiểm tra, đối chiếu lại với biểu số 04, người quản trị nhập điểm phải chịu trách nhiệm và xác nhận rằng việc nhập điểm không có sai sót.

Bước 6: Khóa chức năng nhập điểm bài thi tự luận.

Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Quy trình cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT?

Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Quy trình cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT? (Hình từ Internet)

Quy trình nhập điểm bài thi trắc nghiệm của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước?

Căn cứ tại Mục 5.2 Phụ lục VI ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 quy định quy trình nhập nhập điểm bài thi trắc nghiệm của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo 02 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Nhận đĩa CD kết quả chấm thi (được xuất từ Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm).

Bước 2: Sử dụng chức năng của phần mềm hỗ trợ chấm thi trong hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT để nhập (import) điểm từ CD kết quả chấm thi vào máy tính.

Quy trình cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT được diễn ra như thế nào?

Căn cứ tại Mục 5.3 Phụ lục VI ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 quy định quy trình cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT được diễn ra theo 03 bước như sau:

Bước 1: Ghi đĩa tổng hợp điểm:

Sau khi đã nhập xong toàn bộ điểm của tất cả các bài thi của hội đồng thi vào máy tính qua phần mềm hỗ trợ chấm thi, quản trị nhập điểm xuất tệp tổng hợp điểm thi bằng chức năng của phần mềm hỗ trợ chấm thi, ghi tệp tổng hợp điểm thi vào đĩa 2 CD giống nhau; 1 đĩa gửi về Cục Quản lý chất lượng, 1 đĩa giữ lại hội đồng thi.

Bước 2: Tải điểm lên hệ thống Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT. Cục Quản lý chất lượng tải điểm từ đĩa tổng hợp điểm (do hội đồng thi gửi đến) lên Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT.

Bước 3: Đối sánh kết quả:

Hội đồng thi sử dụng chức năng của Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT và đĩa tổng hợp điểm hoặc tệp tổng hợp điểm lưu tại hội đồng để đối sánh với điểm đã tải lên hệ thống.

Các hội đồng thi kiểm soát chặt chẽ tình trạng vắng thi của thí sinh, bảo đảm thí sinh vắng thi bài thi/môn thi nào sẽ không hiển thị điểm của bài thi/môn thi đó trên hệ thống.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Video về Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Wiki về Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào? -

Cho tôi hỏi: Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Câu hỏi của chị Nhung đến từ Quảng Ninh.

Quy trình nhập điểm bài thi tự luận của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước?

Căn cứ tại Mục 5.1 Phụ lục VI ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 quy định như sau:

5. Nhập kết quả chấm thi

Việc nhập điểm thi phải thực hiện bằng Phần mềm Hỗ trợ chấm thi trong Hệ thống QLT thi do Bộ GDĐT cung cấp.

5.1. Nhập điểm bài thi tự luận:

Tổ nhập điểm được thành lập và thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Quy chế thi. Trong quá trình thực hiện nhập điểm cần lưu ý một số nội dung sau:

a) Quy trình nhập điểm: Người được giao nhiệm vụ tổ chức nhập điểm là thành viên của Ban Thư ký Hội đồng thi (sau đây gọi là người Quản trị nhập điểm) được cung cấp 01 tài khoản phần mềm để thực hiện việc nhập điểm vào Phần mềm Hỗ trợ chấm thi trong Hệ thống QLT của Bộ GDĐT. Ngay sau khi tài khoản được cấp, người sở hữu tài khoản phải đổi mật khẩu và bảo vệ mật khẩu của mình; sử dụng tài khoản được cấp với các chức năng của phần mềm để tổ chức nhập điểm theo các bước sau:

Bước 1. In Biên bản chấm thi (Biểu số 04 trên Phần mềm Hỗ trợ chấm thi), giao cho Trưởng ban Chấm thi tự luận để giao cho Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ chấm thi được ủy quyền;

Bước 2. Nhận Biểu số 04 (đã ghi điểm và có ký xác nhận của các CBChT và Trưởng môn chấm thi/Tổ trưởng Tổ chấm thi được ủy quyền);

Bước 3. Tổ chức nhập điểm 02 vòng độc lập (cách thức thực hiện theo hướng dẫn sử dụng phần mềm);

Bước 4. In biên bản đối sánh kết quả 02 vòng nhập (từ Phần mềm Hỗ trợ chấm thi), nếu có sai lệch giữa 02 vòng nhập, phải kiểm tra và nhập lại điểm của trường hợp có sai lệch;

Bước 5. In Biểu điểm đã nhập vào máy tính theo từng túi chấm (chỉ có thông tin số phách, điểm), tổ chức kiểm tra, đối chiếu lại với Biểu số 04, người Quản trị nhập điểm phải chịu trách nhiệm và xác nhận rằng việc nhập điểm không có sai sót;

Bước 6. Khóa chức năng nhập điểm bài thi tự luận.

...

Như vậy theo quy định trên quy trình nhập điểm bài thi tự luận của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo 06 bước, cụ thể như sau:

Bước 1: In biên bản chấm thi (biểu số 04 trên phần mềm hỗ trợ chấm thi), giao cho trưởng ban chấm thi tự luận để giao cho trưởng môn chấm thi hoặc tổ trưởng tổ chấm thi được ủy quyền.

Bước 2: Nhận biểu số 04 (đã ghi điểm và có ký xác nhận của các cán bộ chấm thi và trưởng môn chấm thi/tổ trưởng tổ chấm thi được ủy quyền).

Bước 3: Tổ chức nhập điểm 2 vòng độc lập (cách thức thực hiện theo hướng dẫn sử dụng phần mềm).

Bước 4: In biên bản đối sánh kết quả 2 vòng nhập (từ phần mềm hỗ trợ chấm thi), nếu có sai lệch giữa 2 vòng nhập, phải kiểm tra và nhập lại điểm của trường hợp có sai lệch.

Bước 5: In biểu điểm đã nhập vào máy tính theo từng túi chấm (chỉ có thông tin số phách, điểm), tổ chức kiểm tra, đối chiếu lại với biểu số 04, người quản trị nhập điểm phải chịu trách nhiệm và xác nhận rằng việc nhập điểm không có sai sót.

Bước 6: Khóa chức năng nhập điểm bài thi tự luận.

Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Quy trình cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT?

Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Quy trình cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT? (Hình từ Internet)

Quy trình nhập điểm bài thi trắc nghiệm của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước?

Căn cứ tại Mục 5.2 Phụ lục VI ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 quy định quy trình nhập nhập điểm bài thi trắc nghiệm của kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo 02 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Nhận đĩa CD kết quả chấm thi (được xuất từ Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm).

Bước 2: Sử dụng chức năng của phần mềm hỗ trợ chấm thi trong hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT để nhập (import) điểm từ CD kết quả chấm thi vào máy tính.

Quy trình cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT được diễn ra như thế nào?

Căn cứ tại Mục 5.3 Phụ lục VI ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 quy định quy trình cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT được diễn ra theo 03 bước như sau:

Bước 1: Ghi đĩa tổng hợp điểm:

Sau khi đã nhập xong toàn bộ điểm của tất cả các bài thi của hội đồng thi vào máy tính qua phần mềm hỗ trợ chấm thi, quản trị nhập điểm xuất tệp tổng hợp điểm thi bằng chức năng của phần mềm hỗ trợ chấm thi, ghi tệp tổng hợp điểm thi vào đĩa 2 CD giống nhau; 1 đĩa gửi về Cục Quản lý chất lượng, 1 đĩa giữ lại hội đồng thi.

Bước 2: Tải điểm lên hệ thống Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT. Cục Quản lý chất lượng tải điểm từ đĩa tổng hợp điểm (do hội đồng thi gửi đến) lên Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT.

Bước 3: Đối sánh kết quả:

Hội đồng thi sử dụng chức năng của Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT và đĩa tổng hợp điểm hoặc tệp tổng hợp điểm lưu tại hội đồng để đối sánh với điểm đã tải lên hệ thống.

Các hội đồng thi kiểm soát chặt chẽ tình trạng vắng thi của thí sinh, bảo đảm thí sinh vắng thi bài thi/môn thi nào sẽ không hiển thị điểm của bài thi/môn thi đó trên hệ thống.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Quy trình nhập kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo mấy bước? Cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Quy #trình #nhập #kết #quả #chấm #thi #tốt #nghiệp #THPT #được #thực #hiện #theo #mấy #bước #Cập #nhật #điểm #thi #vào #Hệ #thống #quản #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button