Là gì?

Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào?

Bạn đang xem: Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho hỏi sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Bên cạnh đó thì trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Long đến từ Đồng Nai.

Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Sinh viên, đối tượng BDKTQPAN có nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện đầy đủ nội quy, kế hoạch học tập, rèn luyện của trung tâm;

b) Bảo quản, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu, trang phục dùng chung và cơ sở vật chất được giao;

c) Xây dựng nếp sống văn hóa, cảnh quan môi trường và tham gia hoạt động ngoại khóa của trung tâm;

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Sinh viên, đối tượng BDKTQPAN có các quyền sau:

a) Được phổ biến các văn bản pháp luật về GDQPAN, nội quy của trung tâm;

b) Được sử dụng các dụng cụ, trang phục theo quy định trong thời gian học tập tại trung tâm;

c) Được thông báo kết quả học tập, rèn luyện tại trung tâm, được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc môn học GDQPAN, chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQPAN theo quy định;

d) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, sinh viên, đối tượng BDKTQPAN có các quyền sau:

+ Được phổ biến các văn bản pháp luật về GDQPAN, nội quy của trung tâm;

+ Được sử dụng các dụng cụ, trang phục theo quy định trong thời gian học tập tại trung tâm;

+ Được thông báo kết quả học tập, rèn luyện tại trung tâm, được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc môn học GDQPAN, chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQPAN theo quy định;

+ Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh (Hình từ Internet)

Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

1. Trung tâm được sử dụng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học, vật liệu nổ quân dụng, thao trường, bãi tập, trường bắn của đơn vị chủ quản và liên kết với các đơn vị quân đội, tổ chức liên quan để thực hiện môn học GDQPAN và BDKTQPAN.

2. Hằng năm, trung tâm được củng cố, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập, trường bắn để bảo đảm hoạt động.

Theo đó, trung tâm được sử dụng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học, vật liệu nổ quân dụng, thao trường, bãi tập, trường bắn của đơn vị chủ quản và liên kết với các đơn vị quân đội, tổ chức liên quan để thực hiện môn học GDQPAN và BDKTQPAN.

Hằng năm, trung tâm được củng cố, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập, trường bắn để bảo đảm hoạt động.

Như vậy, trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị như quy định trên.

Nguồn kinh phí của các trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh từ đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Nguồn kinh phí

1. Ngân sách Trung ương.

2. Ngân sách địa phương.

3. Cơ quan chủ quản hỗ trợ.

4. Kinh phí của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chi cho GDQPAN.

5. Học phí thu từ các hợp đồng liên kết.

6. Các khoản đầu tư, tài trợ của tổ chức, cá nhân và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, kinh phí của các trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ lấy từ các nguồn như:

– Ngân sách Trung ương.

– Ngân sách địa phương.

– Cơ quan chủ quản hỗ trợ.

– Kinh phí của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chi cho GDQPAN.

– Học phí thu từ các hợp đồng liên kết.

– Các khoản đầu tư, tài trợ của tổ chức, cá nhân và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các nguồn trên sẽ hình thành nguồn kinh phí cho các hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh của các trung tâm.

Nội dung chi của các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Nội dung chi

1. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của trung tâm.

2. Tiền lương đối với người lao động hợp đồng, tiền điện, nước, thuốc chữa bệnh thông thường, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

3. Chi cho hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và thực hiện GDQPAN.

4. Chi cho công tác quản lý, điều hành.

5. Các nội dung chi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các khoản chi của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ thực hiện theo quy định trên.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào?

Video về Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào?

Wiki về Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào?

Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào?

Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào? -

Cho hỏi sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Bên cạnh đó thì trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Long đến từ Đồng Nai.

Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Sinh viên, đối tượng BDKTQPAN có nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện đầy đủ nội quy, kế hoạch học tập, rèn luyện của trung tâm;

b) Bảo quản, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu, trang phục dùng chung và cơ sở vật chất được giao;

c) Xây dựng nếp sống văn hóa, cảnh quan môi trường và tham gia hoạt động ngoại khóa của trung tâm;

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Sinh viên, đối tượng BDKTQPAN có các quyền sau:

a) Được phổ biến các văn bản pháp luật về GDQPAN, nội quy của trung tâm;

b) Được sử dụng các dụng cụ, trang phục theo quy định trong thời gian học tập tại trung tâm;

c) Được thông báo kết quả học tập, rèn luyện tại trung tâm, được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc môn học GDQPAN, chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQPAN theo quy định;

d) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, sinh viên, đối tượng BDKTQPAN có các quyền sau:

+ Được phổ biến các văn bản pháp luật về GDQPAN, nội quy của trung tâm;

+ Được sử dụng các dụng cụ, trang phục theo quy định trong thời gian học tập tại trung tâm;

+ Được thông báo kết quả học tập, rèn luyện tại trung tâm, được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc môn học GDQPAN, chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQPAN theo quy định;

+ Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh (Hình từ Internet)

Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

1. Trung tâm được sử dụng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học, vật liệu nổ quân dụng, thao trường, bãi tập, trường bắn của đơn vị chủ quản và liên kết với các đơn vị quân đội, tổ chức liên quan để thực hiện môn học GDQPAN và BDKTQPAN.

2. Hằng năm, trung tâm được củng cố, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập, trường bắn để bảo đảm hoạt động.

Theo đó, trung tâm được sử dụng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học, vật liệu nổ quân dụng, thao trường, bãi tập, trường bắn của đơn vị chủ quản và liên kết với các đơn vị quân đội, tổ chức liên quan để thực hiện môn học GDQPAN và BDKTQPAN.

Hằng năm, trung tâm được củng cố, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập, trường bắn để bảo đảm hoạt động.

Như vậy, trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị như quy định trên.

Nguồn kinh phí của các trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh từ đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Nguồn kinh phí

1. Ngân sách Trung ương.

2. Ngân sách địa phương.

3. Cơ quan chủ quản hỗ trợ.

4. Kinh phí của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chi cho GDQPAN.

5. Học phí thu từ các hợp đồng liên kết.

6. Các khoản đầu tư, tài trợ của tổ chức, cá nhân và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, kinh phí của các trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ lấy từ các nguồn như:

- Ngân sách Trung ương.

- Ngân sách địa phương.

- Cơ quan chủ quản hỗ trợ.

- Kinh phí của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chi cho GDQPAN.

- Học phí thu từ các hợp đồng liên kết.

- Các khoản đầu tư, tài trợ của tổ chức, cá nhân và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các nguồn trên sẽ hình thành nguồn kinh phí cho các hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh của các trung tâm.

Nội dung chi của các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH như sau:

Nội dung chi

1. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của trung tâm.

2. Tiền lương đối với người lao động hợp đồng, tiền điện, nước, thuốc chữa bệnh thông thường, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

3. Chi cho hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và thực hiện GDQPAN.

4. Chi cho công tác quản lý, điều hành.

5. Các nội dung chi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các khoản chi của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ thực hiện theo quy định trên.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh thì có những quyền gì? Trung tâm dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được trang bị thiết bị nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Sinh #viên #học #giáo #dục #quốc #phòng #và #ninh #thì #có #những #quyền #gì #Trung #tâm #dạy #học #giáo #dục #quốc #phòng #và #ninh #sẽ #được #trang #bị #thiết #bị #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button