Giáo Dục

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Câu hỏi: Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Câu trả lời:

[CHUẨN NHẤT] Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu bài học này nhé!

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

một. Nguồn gốc của tiểu bang

Nhà nước xuất hiện khi xã hội công xã nguyên thủy tan rã, xã hội chiếm hữu nô lệ hình thành với hai giai cấp đối lập nhau.

Đó là giai cấp thống trị (chủ nô) và giai cấp bị trị (nô lệ). Để bảo vệ địa vị thống trị của mình, giai cấp này đã tổ chức một bộ máy đàn áp. → Bộ máy đó là bộ máy nhà nước.

b. Bản chất trạng thái

Nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân. Hào phóng và chủ nghĩa dân tộc sâu sắc

Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bạo lực và trấn áp: chống các giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch để bảo vệ Tổ quốc và thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức và xây dựng: xây dựng xã hội mới – xây dựng kinh tế văn hoá xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ nghĩa

=> nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

một. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân: Thể hiện ở sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước.

– Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta vừa bao hàm tính nhân dân vừa mang tính dân tộc sâu sắc.

+ Quyền công dân:

~ Chính phủ của nhân dân, do nhân dân lập ra và do nhân dân quản lý

~ Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

~ Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Dân tộc:

~ Kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

~ Có chính sách dân tộc đúng đắn, quan tâm đến lợi ích của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

~ Thực hiện đoàn kết dân tộc.

c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Nhà nước dùng mọi sức mạnh để ngăn chặn, chặn đứng mọi âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, ổn định chính trị trong nước, tạo điều kiện cho hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước. xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

+ Tổ chức xây dựng và quản lý văn hoá, giáo dục, khoa giáo.

+ Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.

+ Xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng sản.

Tổ chức xây dựng xã hội mới – chủ nghĩa xã hội.

Thể chế hóa và tổ chức thực hiện quyền dân chủ chân chính của nhân dân. Là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo toàn xã hội trong công cuộc xây dựng xã hội mới.

Nó là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là công cụ sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hành động chống lại lợi ích của nhân dân.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

– Phê phán và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật

Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Video về Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Wiki về Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9 -

Câu hỏi: Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Câu trả lời:

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu bài học này nhé!

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

một. Nguồn gốc của tiểu bang

Nhà nước xuất hiện khi xã hội công xã nguyên thủy tan rã, xã hội chiếm hữu nô lệ hình thành với hai giai cấp đối lập nhau.

Đó là giai cấp thống trị (chủ nô) và giai cấp bị trị (nô lệ). Để bảo vệ địa vị thống trị của mình, giai cấp này đã tổ chức một bộ máy đàn áp. → Bộ máy đó là bộ máy nhà nước.


b. Bản chất trạng thái

Nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân. Hào phóng và chủ nghĩa dân tộc sâu sắc

Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bạo lực và trấn áp: chống các giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch để bảo vệ Tổ quốc và thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức và xây dựng: xây dựng xã hội mới – xây dựng kinh tế văn hoá xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ nghĩa

=> nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

một. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân: Thể hiện ở sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước.

– Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta vừa bao hàm tính nhân dân vừa mang tính dân tộc sâu sắc.

+ Quyền công dân:

~ Chính phủ của nhân dân, do nhân dân lập ra và do nhân dân quản lý

~ Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

~ Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Dân tộc:

~ Kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

~ Có chính sách dân tộc đúng đắn, quan tâm đến lợi ích của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

~ Thực hiện đoàn kết dân tộc.

c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Nhà nước dùng mọi sức mạnh để ngăn chặn, chặn đứng mọi âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, ổn định chính trị trong nước, tạo điều kiện cho hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước. xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

+ Tổ chức xây dựng và quản lý văn hoá, giáo dục, khoa giáo.

+ Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.

+ Xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng sản.

Tổ chức xây dựng xã hội mới – chủ nghĩa xã hội.

Thể chế hóa và tổ chức thực hiện quyền dân chủ chân chính của nhân dân. Là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo toàn xã hội trong công cuộc xây dựng xã hội mới.

Nó là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là công cụ sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hành động chống lại lợi ích của nhân dân.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

– Phê phán và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật

Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Câu trả lời:

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu bài học này nhé!

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

một. Nguồn gốc của tiểu bang

Nhà nước xuất hiện khi xã hội công xã nguyên thủy tan rã, xã hội chiếm hữu nô lệ hình thành với hai giai cấp đối lập nhau.

Đó là giai cấp thống trị (chủ nô) và giai cấp bị trị (nô lệ). Để bảo vệ địa vị thống trị của mình, giai cấp này đã tổ chức một bộ máy đàn áp. → Bộ máy đó là bộ máy nhà nước.


b. Bản chất trạng thái

Nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân. Hào phóng và chủ nghĩa dân tộc sâu sắc

Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bạo lực và trấn áp: chống các giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch để bảo vệ Tổ quốc và thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức và xây dựng: xây dựng xã hội mới – xây dựng kinh tế văn hoá xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ nghĩa

=> nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

một. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân: Thể hiện ở sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước.

– Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta vừa bao hàm tính nhân dân vừa mang tính dân tộc sâu sắc.

+ Quyền công dân:

~ Chính phủ của nhân dân, do nhân dân lập ra và do nhân dân quản lý

~ Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

~ Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Dân tộc:

~ Kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

~ Có chính sách dân tộc đúng đắn, quan tâm đến lợi ích của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

~ Thực hiện đoàn kết dân tộc.

c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Nhà nước dùng mọi sức mạnh để ngăn chặn, chặn đứng mọi âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, ổn định chính trị trong nước, tạo điều kiện cho hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước. xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

+ Tổ chức xây dựng và quản lý văn hoá, giáo dục, khoa giáo.

+ Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.

+ Xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng sản.

Tổ chức xây dựng xã hội mới – chủ nghĩa xã hội.

Thể chế hóa và tổ chức thực hiện quyền dân chủ chân chính của nhân dân. Là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo toàn xã hội trong công cuộc xây dựng xã hội mới.

Nó là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là công cụ sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hành động chống lại lợi ích của nhân dân.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

– Phê phán và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật

Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sơ #đồ #tư #duy #GDCD #bài

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button