Là gì?

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định?

Bạn đang xem: Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai có quyền quyết định? Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội được thông qua khi nào? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Thanh đến từ Nha Trang.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định?

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam như sau:

Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hiệp hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do Đại hội quyết định.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai có quyền quyết định?

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định? (Hình từ Internet)

Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội được thông qua khi nào? Các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội được hợp lệ khi nào?

Theo quy định điểm c, đ khoản 3 Điều 14 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành như sau:

Ban Chấp hành

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp định kỳ 6 (sáu) tháng/1 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

d) Giữa hai kỳ họp, Ban Chấp hành có thể biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành thông qua việc lấy ý kiến Ban Chấp hành bằng văn bản hoặc thư điện tử.

đ) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành.

Theo đó, nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam được thông qua khi có trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành.

Các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội là hợp lệ khi có trên 1/2 ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định.

Ban Chấp hành Hiệp hội có những quyền hạn và nhiệm vụ gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội;

– Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường; chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, chương trình, kế hoạch Đại hội;

– Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội;

– Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hiệp hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hiệp hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật;

– Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/5 (một phần năm) so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định?

Video về Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định?

Wiki về Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định?

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định?

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định? -

Cho tôi hỏi số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai có quyền quyết định? Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội được thông qua khi nào? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Thanh đến từ Nha Trang.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định?

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam như sau:

Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hiệp hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

...

Đối chiếu quy định trên, như vậy, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do Đại hội quyết định.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai có quyền quyết định?

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định? (Hình từ Internet)

Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội được thông qua khi nào? Các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội được hợp lệ khi nào?

Theo quy định điểm c, đ khoản 3 Điều 14 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành như sau:

Ban Chấp hành

...

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp định kỳ 6 (sáu) tháng/1 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

d) Giữa hai kỳ họp, Ban Chấp hành có thể biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành thông qua việc lấy ý kiến Ban Chấp hành bằng văn bản hoặc thư điện tử.

đ) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành.

Theo đó, nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam được thông qua khi có trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành.

Các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội là hợp lệ khi có trên 1/2 ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định.

Ban Chấp hành Hiệp hội có những quyền hạn và nhiệm vụ gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội;

- Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường; chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, chương trình, kế hoạch Đại hội;

- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội;

- Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hiệp hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hiệp hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật;

- Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/5 (một phần năm) so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai quyết định? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Số #lượng #ủy #viên #Ban #Chấp #hành #Hiệp #hội #Giáo #dục #nghề #nghiệp #và #Nghề #công #tác #xã #hội #Việt #Nam #quyết #định

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button