Giáo Dục

Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 20 ngắn gọn nhất: Phong trào dân chủ những năm 1936-1939và chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

– Trình bày sự thành lập của các vương triều Đêli, Mogolin và các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá của họ.

– Nhận xét về vai trò của các triều đại này đối với lịch sử Ấn Độ

– Trình bày và phân tích sự lan tỏa của Văn hoá Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới.


Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 20 ngắn nhất

Câu hỏi trang 41 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Sự phát triển văn hóa của thời kỳ Gupta đã dẫn đến điều gì?

Câu trả lời:

Sau thời kỳ Gup-ta, văn hóa truyền thống Ấn Độ được hình thành. Nền văn hóa đó tiếp tục được phát triển vào thời hậu Gup-ta và Hacsha, được mở rộng ra khắp Ấn Độ và tiếp tục được duy trì trong các thời kỳ sau đó cùng với các nền văn hóa khác.

+ Đạo Phật tiếp tục được phát triển và truyền bá khắp Ấn Độ ra bên ngoài.

+ Đạo Hinđu ra đời và phát triển.

+ Phạn ngữ hoàn chỉnh và được sử dụng phổ biến.

+ Văn học nghệ thuật Hinđu rất phát triển.

– Văn hóa thời Gúp phát triển – chúng ta đã định hình nền văn hóa truyền thống Ấn Độ với các tôn giáo truyền thống Ấn Độ, các công trình kiến ​​trúc, tượng, tác phẩm văn học tuyệt vời, làm nền tảng cho văn hóa truyền thống. Hệ thống Ấn Độ có giá trị văn hóa muộn hơn.

Câu hỏi trang 42 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Đặc điểm chính của Vương quốc Hồi giáo Delhi.

Câu trả lời:

– Thành lập: Người Hồi giáo gốc Trung Á, tiến hành chiến tranh trên vùng đất Ấn Độ và thành lập Vương quốc Hồi giáo Delhi (1206-1526).

– Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương quốc Hồi giáo Delhi đã truyền bá và áp đặt đạo Hồi lên những cư dân theo đạo Phật và đạo Hinđu, dành cho mình những ưu tiên về đất đai, địa vị trong bộ máy hành chính. Mặc dù các vị vua đã thi hành nhiều chính sách mềm mỏng để giữ yên nước, nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo vẫn không thể xoa dịu được sự bất bình của người dân.

– Văn hóa Hồi giáo – cũng được du nhập vào Ấn Độ, làm phong phú và đa dạng nền văn hóa.

– Sự giao lưu văn hóa Đông Tây cũng được đẩy mạnh, các thương nhân Ấn Độ đã tích cực truyền bá đạo Hồi đến một số nơi, đặc biệt là một số nước ở Đông Nam Á.

Câu hỏi trang 44 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Những nét chính về triều đại Mughal.

Câu trả lời:

– Vào thế kỷ 15, một bộ phận người Trung Á khác tự xưng là người gốc Mông Cổ tấn công Ấn Độ, chiếm Delhi, thành lập vương triều mới gọi là Mughal (gốc Mông Cổ).

– Vương triều Mughal (1526 – 1707) là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​Ấn Độ. Các vị vua ban đầu đã cố gắng củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước, đến thời kỳ trị vì của Acoba, Ấn Độ đã đạt được bước phát triển mới. Akbar đã thực hiện một loạt các chính sách tích cực nhằm làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa đạt được những thành tựu mới và đất nước thịnh vượng.

Tuy nhiên, hầu hết các vị vua của triều đại này đều cai trị một cách chuyên quyền, độc đoán, khiến sự đối kháng của nhân dân ngày càng tăng, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu được xây dựng dưới thời kỳ này là: Lăng mộ Tagio Mahan, lâu đài Thành đỏ (La Kila), ..

Soạn phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 7

Bài 1 trang 44 Lịch Sử mười Bài 20 ngắn nhất: Mô tả các chính sách của Acoba và ý nghĩa của chúng.

Câu trả lời:

– Các chính sách của Acoba

+ Xây dựng chính quyền vững mạnh, dựa trên sự liên kết của các tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế phân biệt dân tộc, tôn giáo. Hạn chế sự bóc lột quá mức của giới chủ đất và quý tộc.

+ Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để xác định mức thuế hợp lý, thống nhất hệ thống đo đạc đo đạc.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

– Có ý nghĩa:

Những chính sách đó đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước phát triển thịnh vượng. Acoba được coi là một anh hùng dân tộc, Đấng tối cao.

Bài 2 trang 44 Lịch Sử mười Bài 20 ngắn nhất: Cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Delhi và Vương triều Mughal trong lịch sử Ấn Độ.

Câu trả lời:

Nơi đặt Vương triều Hồi giáo Delhi và Vương triều Mughal trong lịch sử Ấn Độ:

– Vương quốc Hồi giáo Delhi (1206 – 1526) tồn tại và phát triển hơn 300 năm và đóng vai trò to lớn trong việc truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với dân chúng theo đạo Phật và đạo Hinđu. Nhờ đó, đạo Hồi trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ.

– Vương triều Mughal (1526 – 1707) là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​Ấn Độ. Vương triều Mughal với sự trị vì của Aco-ba đã thực hiện một số chính sách tích cực nhằm làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, phát triển về kinh tế và thành công về văn hóa.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 7

Câu hỏi 1: Một đặc điểm độc đáo trong lịch sử Ấn Độ từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 12 là

A, Đất nước bị chia cắt thành nhiều nước nhỏ.

B, Sự chia cắt đất nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa phát triển trên toàn lãnh thổ.

C, Cuộc ly giáo đã tạo điều kiện cho sự truyền bá văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài.

D, Đất nước bị chia cắt, mỗi vùng miền có sự phát triển văn hóa khác nhau.

Câu 2. Vương quốc Hồi giáo Delhi ở Ấn Độ

A, Người da đỏ thành lập.

B, do người Mông Cổ thành lập.

C, Người Hồi giáo gốc Trung Á.

D, được thành lập bởi Deli.

Câu 3. Vương triều Hồi giáo Delhi và vương triều Mughal có những điểm tương đồng

A, Các triều đại nước ngoài.

B, Thực hiện chính sách áp bức dân tộc và kỳ thị tôn giáo.

C, Sự du nhập của tôn giáo vào Ấn Độ.

D, Khuyến khích sự hòa hợp văn hóa.

Câu 4. Vua Acoba được coi là anh hùng dân tộc vì

A, Chính quyền vững mạnh đã được xây dựng trên cơ sở hòa hợp các dân tộc.

B, Đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, đất nước phồn vinh.

C, Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

D, Thống nhất các đơn vị đo và số đo.

Câu hỏi 5. Để chứng tỏ sức mạnh và ý chí của mình, con cháu của Acobah

A, Chuyên quyền, chuyên quyền.

B, Đàn áp, buộc nhân dân phải phục tùng.

C, Vì đã xây dựng nhiều công trình kiến ​​trúc đắt tiền.

D, Lạm dụng quyền lực, công quỹ, sức lao động của nhân dân.

Câu 6. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia cắt, chia cắt vào thời gian nào?

A, Thế kỷ thứ sáu.

B, Thế kỷ thứ bảy.

C, thế kỉ VIII.

D, Giữa thế kỉ VI.

Câu 7. Nguyên nhân khiến Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, chia cắt là

A, Đất nước rộng lớn nhưng chia thành nhiều vùng kinh tế khác nhau, chính quyền trung ương yếu kém.

B, Đất nước bị xâm lược, xung đột tôn giáo gia tăng.

C, Lãnh thổ rộng lớn nhưng địa hình bị chia cắt.

D, Do tác động của ngoại lực.

Câu 8. Được gọi là Vương quốc Hồi giáo Delhi vì

A, Vị vua đầu tiên của vương triều tên là Deli.

B, Đê-li là chiến công lớn nhất của vương triều khi xâm lược và chiếm đóng Ấn Độ.

C, Nhà vua đã đóng đô ở Delhi, một thành phố ở Bắc Ấn Độ.

D, Deli là tên vị thần được nhân dân tôn thờ.

Câu 9. Vua Acoba được coi là anh hùng dân tộc với danh hiệu Chúa tể tối cao vì ông

A, Đã tiến hành nhiều cuộc xâm lược mở rộng lãnh thổ.

B, Tạo điều kiện cho đạo Hồi phát triển.

C, Khuyến khích các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

D, Thực hiện nhiều chính sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ phồn vinh.

Câu 10. Lăng Taje Mahan được xây dựng dưới thời vua nào?

À, Babu.

B, Acoba.

C, Sha Jahan.

D, Jahangia.

Câu trả lời

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất

Video về Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất

Wiki về Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất

Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất

Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất -

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 20 ngắn gọn nhất: Phong trào dân chủ những năm 1936-1939và chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

- Trình bày sự thành lập của các vương triều Đêli, Mogolin và các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá của họ.

- Nhận xét về vai trò của các triều đại này đối với lịch sử Ấn Độ

- Trình bày và phân tích sự lan tỏa của Văn hoá Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới.


Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 20 ngắn nhất

Câu hỏi trang 41 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Sự phát triển văn hóa của thời kỳ Gupta đã dẫn đến điều gì?

Câu trả lời:

Sau thời kỳ Gup-ta, văn hóa truyền thống Ấn Độ được hình thành. Nền văn hóa đó tiếp tục được phát triển vào thời hậu Gup-ta và Hacsha, được mở rộng ra khắp Ấn Độ và tiếp tục được duy trì trong các thời kỳ sau đó cùng với các nền văn hóa khác.

+ Đạo Phật tiếp tục được phát triển và truyền bá khắp Ấn Độ ra bên ngoài.

+ Đạo Hinđu ra đời và phát triển.

+ Phạn ngữ hoàn chỉnh và được sử dụng phổ biến.

+ Văn học nghệ thuật Hinđu rất phát triển.

- Văn hóa thời Gúp phát triển - chúng ta đã định hình nền văn hóa truyền thống Ấn Độ với các tôn giáo truyền thống Ấn Độ, các công trình kiến ​​trúc, tượng, tác phẩm văn học tuyệt vời, làm nền tảng cho văn hóa truyền thống. Hệ thống Ấn Độ có giá trị văn hóa muộn hơn.

Câu hỏi trang 42 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Đặc điểm chính của Vương quốc Hồi giáo Delhi.

Câu trả lời:

- Thành lập: Người Hồi giáo gốc Trung Á, tiến hành chiến tranh trên vùng đất Ấn Độ và thành lập Vương quốc Hồi giáo Delhi (1206-1526).

- Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương quốc Hồi giáo Delhi đã truyền bá và áp đặt đạo Hồi lên những cư dân theo đạo Phật và đạo Hinđu, dành cho mình những ưu tiên về đất đai, địa vị trong bộ máy hành chính. Mặc dù các vị vua đã thi hành nhiều chính sách mềm mỏng để giữ yên nước, nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo vẫn không thể xoa dịu được sự bất bình của người dân.

- Văn hóa Hồi giáo - cũng được du nhập vào Ấn Độ, làm phong phú và đa dạng nền văn hóa.

- Sự giao lưu văn hóa Đông Tây cũng được đẩy mạnh, các thương nhân Ấn Độ đã tích cực truyền bá đạo Hồi đến một số nơi, đặc biệt là một số nước ở Đông Nam Á.

Câu hỏi trang 44 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Những nét chính về triều đại Mughal.

Câu trả lời:

- Vào thế kỷ 15, một bộ phận người Trung Á khác tự xưng là người gốc Mông Cổ tấn công Ấn Độ, chiếm Delhi, thành lập vương triều mới gọi là Mughal (gốc Mông Cổ).

- Vương triều Mughal (1526 - 1707) là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​Ấn Độ. Các vị vua ban đầu đã cố gắng củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước, đến thời kỳ trị vì của Acoba, Ấn Độ đã đạt được bước phát triển mới. Akbar đã thực hiện một loạt các chính sách tích cực nhằm làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa đạt được những thành tựu mới và đất nước thịnh vượng.

Tuy nhiên, hầu hết các vị vua của triều đại này đều cai trị một cách chuyên quyền, độc đoán, khiến sự đối kháng của nhân dân ngày càng tăng, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu được xây dựng dưới thời kỳ này là: Lăng mộ Tagio Mahan, lâu đài Thành đỏ (La Kila), ..

Soạn phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 7

Bài 1 trang 44 Lịch Sử mười Bài 20 ngắn nhất: Mô tả các chính sách của Acoba và ý nghĩa của chúng.

Câu trả lời:

- Các chính sách của Acoba

+ Xây dựng chính quyền vững mạnh, dựa trên sự liên kết của các tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế phân biệt dân tộc, tôn giáo. Hạn chế sự bóc lột quá mức của giới chủ đất và quý tộc.

+ Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để xác định mức thuế hợp lý, thống nhất hệ thống đo đạc đo đạc.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

- Có ý nghĩa:

Những chính sách đó đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước phát triển thịnh vượng. Acoba được coi là một anh hùng dân tộc, Đấng tối cao.

Bài 2 trang 44 Lịch Sử mười Bài 20 ngắn nhất: Cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Delhi và Vương triều Mughal trong lịch sử Ấn Độ.

Câu trả lời:

Nơi đặt Vương triều Hồi giáo Delhi và Vương triều Mughal trong lịch sử Ấn Độ:

- Vương quốc Hồi giáo Delhi (1206 - 1526) tồn tại và phát triển hơn 300 năm và đóng vai trò to lớn trong việc truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với dân chúng theo đạo Phật và đạo Hinđu. Nhờ đó, đạo Hồi trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ.

- Vương triều Mughal (1526 - 1707) là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​Ấn Độ. Vương triều Mughal với sự trị vì của Aco-ba đã thực hiện một số chính sách tích cực nhằm làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, phát triển về kinh tế và thành công về văn hóa.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 7

Câu hỏi 1: Một đặc điểm độc đáo trong lịch sử Ấn Độ từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 12 là

A, Đất nước bị chia cắt thành nhiều nước nhỏ.

B, Sự chia cắt đất nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa phát triển trên toàn lãnh thổ.

C, Cuộc ly giáo đã tạo điều kiện cho sự truyền bá văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài.

D, Đất nước bị chia cắt, mỗi vùng miền có sự phát triển văn hóa khác nhau.

Câu 2. Vương quốc Hồi giáo Delhi ở Ấn Độ

A, Người da đỏ thành lập.

B, do người Mông Cổ thành lập.

C, Người Hồi giáo gốc Trung Á.

D, được thành lập bởi Deli.

Câu 3. Vương triều Hồi giáo Delhi và vương triều Mughal có những điểm tương đồng

A, Các triều đại nước ngoài.

B, Thực hiện chính sách áp bức dân tộc và kỳ thị tôn giáo.

C, Sự du nhập của tôn giáo vào Ấn Độ.

D, Khuyến khích sự hòa hợp văn hóa.

Câu 4. Vua Acoba được coi là anh hùng dân tộc vì

A, Chính quyền vững mạnh đã được xây dựng trên cơ sở hòa hợp các dân tộc.

B, Đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, đất nước phồn vinh.

C, Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

D, Thống nhất các đơn vị đo và số đo.

Câu hỏi 5. Để chứng tỏ sức mạnh và ý chí của mình, con cháu của Acobah

A, Chuyên quyền, chuyên quyền.

B, Đàn áp, buộc nhân dân phải phục tùng.

C, Vì đã xây dựng nhiều công trình kiến ​​trúc đắt tiền.

D, Lạm dụng quyền lực, công quỹ, sức lao động của nhân dân.

Câu 6. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia cắt, chia cắt vào thời gian nào?

A, Thế kỷ thứ sáu.

B, Thế kỷ thứ bảy.

C, thế kỉ VIII.

D, Giữa thế kỉ VI.

Câu 7. Nguyên nhân khiến Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, chia cắt là

A, Đất nước rộng lớn nhưng chia thành nhiều vùng kinh tế khác nhau, chính quyền trung ương yếu kém.

B, Đất nước bị xâm lược, xung đột tôn giáo gia tăng.

C, Lãnh thổ rộng lớn nhưng địa hình bị chia cắt.

D, Do tác động của ngoại lực.

Câu 8. Được gọi là Vương quốc Hồi giáo Delhi vì

A, Vị vua đầu tiên của vương triều tên là Deli.

B, Đê-li là chiến công lớn nhất của vương triều khi xâm lược và chiếm đóng Ấn Độ.

C, Nhà vua đã đóng đô ở Delhi, một thành phố ở Bắc Ấn Độ.

D, Deli là tên vị thần được nhân dân tôn thờ.

Câu 9. Vua Acoba được coi là anh hùng dân tộc với danh hiệu Chúa tể tối cao vì ông

A, Đã tiến hành nhiều cuộc xâm lược mở rộng lãnh thổ.

B, Tạo điều kiện cho đạo Hồi phát triển.

C, Khuyến khích các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

D, Thực hiện nhiều chính sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ phồn vinh.

Câu 10. Lăng Taje Mahan được xây dựng dưới thời vua nào?

À, Babu.

B, Acoba.

C, Sha Jahan.

D, Jahangia.

Câu trả lời

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Trong bài học này Trường ĐH KD & CN Hà Nội Sẽ giải đáp thắc mắc cùng bạn Lịch sử mười Bài 20 ngắn gọn nhất: Phong trào dân chủ những năm 1936-1939và chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong bài thi.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu:

Mục tiêu bài học

– Trình bày sự thành lập của các vương triều Đêli, Mogolin và các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá của họ.

– Nhận xét về vai trò của các triều đại này đối với lịch sử Ấn Độ

– Trình bày và phân tích sự lan tỏa của Văn hoá Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới.


Trả lời câu hỏi thảo luận Lịch sử 10 bài 20 ngắn nhất

Câu hỏi trang 41 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Sự phát triển văn hóa của thời kỳ Gupta đã dẫn đến điều gì?

Câu trả lời:

Sau thời kỳ Gup-ta, văn hóa truyền thống Ấn Độ được hình thành. Nền văn hóa đó tiếp tục được phát triển vào thời hậu Gup-ta và Hacsha, được mở rộng ra khắp Ấn Độ và tiếp tục được duy trì trong các thời kỳ sau đó cùng với các nền văn hóa khác.

+ Đạo Phật tiếp tục được phát triển và truyền bá khắp Ấn Độ ra bên ngoài.

+ Đạo Hinđu ra đời và phát triển.

+ Phạn ngữ hoàn chỉnh và được sử dụng phổ biến.

+ Văn học nghệ thuật Hinđu rất phát triển.

– Văn hóa thời Gúp phát triển – chúng ta đã định hình nền văn hóa truyền thống Ấn Độ với các tôn giáo truyền thống Ấn Độ, các công trình kiến ​​trúc, tượng, tác phẩm văn học tuyệt vời, làm nền tảng cho văn hóa truyền thống. Hệ thống Ấn Độ có giá trị văn hóa muộn hơn.

Câu hỏi trang 42 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Đặc điểm chính của Vương quốc Hồi giáo Delhi.

Câu trả lời:

– Thành lập: Người Hồi giáo gốc Trung Á, tiến hành chiến tranh trên vùng đất Ấn Độ và thành lập Vương quốc Hồi giáo Delhi (1206-1526).

– Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương quốc Hồi giáo Delhi đã truyền bá và áp đặt đạo Hồi lên những cư dân theo đạo Phật và đạo Hinđu, dành cho mình những ưu tiên về đất đai, địa vị trong bộ máy hành chính. Mặc dù các vị vua đã thi hành nhiều chính sách mềm mỏng để giữ yên nước, nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo vẫn không thể xoa dịu được sự bất bình của người dân.

– Văn hóa Hồi giáo – cũng được du nhập vào Ấn Độ, làm phong phú và đa dạng nền văn hóa.

– Sự giao lưu văn hóa Đông Tây cũng được đẩy mạnh, các thương nhân Ấn Độ đã tích cực truyền bá đạo Hồi đến một số nơi, đặc biệt là một số nước ở Đông Nam Á.

Câu hỏi trang 44 Lịch sử mười Bài 7 ngắn nhất: Những nét chính về triều đại Mughal.

Câu trả lời:

– Vào thế kỷ 15, một bộ phận người Trung Á khác tự xưng là người gốc Mông Cổ tấn công Ấn Độ, chiếm Delhi, thành lập vương triều mới gọi là Mughal (gốc Mông Cổ).

– Vương triều Mughal (1526 – 1707) là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​Ấn Độ. Các vị vua ban đầu đã cố gắng củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước, đến thời kỳ trị vì của Acoba, Ấn Độ đã đạt được bước phát triển mới. Akbar đã thực hiện một loạt các chính sách tích cực nhằm làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa đạt được những thành tựu mới và đất nước thịnh vượng.

Tuy nhiên, hầu hết các vị vua của triều đại này đều cai trị một cách chuyên quyền, độc đoán, khiến sự đối kháng của nhân dân ngày càng tăng, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu được xây dựng dưới thời kỳ này là: Lăng mộ Tagio Mahan, lâu đài Thành đỏ (La Kila), ..

Soạn phần câu hỏi và bài tập ngắn nhất. Lịch sử 10 bài 7

Bài 1 trang 44 Lịch Sử mười Bài 20 ngắn nhất: Mô tả các chính sách của Acoba và ý nghĩa của chúng.

Câu trả lời:

– Các chính sách của Acoba

+ Xây dựng chính quyền vững mạnh, dựa trên sự liên kết của các tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế phân biệt dân tộc, tôn giáo. Hạn chế sự bóc lột quá mức của giới chủ đất và quý tộc.

+ Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để xác định mức thuế hợp lý, thống nhất hệ thống đo đạc đo đạc.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

– Có ý nghĩa:

Những chính sách đó đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước phát triển thịnh vượng. Acoba được coi là một anh hùng dân tộc, Đấng tối cao.

Bài 2 trang 44 Lịch Sử mười Bài 20 ngắn nhất: Cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Delhi và Vương triều Mughal trong lịch sử Ấn Độ.

Câu trả lời:

Nơi đặt Vương triều Hồi giáo Delhi và Vương triều Mughal trong lịch sử Ấn Độ:

– Vương quốc Hồi giáo Delhi (1206 – 1526) tồn tại và phát triển hơn 300 năm và đóng vai trò to lớn trong việc truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với dân chúng theo đạo Phật và đạo Hinđu. Nhờ đó, đạo Hồi trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ.

– Vương triều Mughal (1526 – 1707) là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến ​​Ấn Độ. Vương triều Mughal với sự trị vì của Aco-ba đã thực hiện một số chính sách tích cực nhằm làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, phát triển về kinh tế và thành công về văn hóa.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 7

Câu hỏi 1: Một đặc điểm độc đáo trong lịch sử Ấn Độ từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 12 là

A, Đất nước bị chia cắt thành nhiều nước nhỏ.

B, Sự chia cắt đất nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa phát triển trên toàn lãnh thổ.

C, Cuộc ly giáo đã tạo điều kiện cho sự truyền bá văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài.

D, Đất nước bị chia cắt, mỗi vùng miền có sự phát triển văn hóa khác nhau.

Câu 2. Vương quốc Hồi giáo Delhi ở Ấn Độ

A, Người da đỏ thành lập.

B, do người Mông Cổ thành lập.

C, Người Hồi giáo gốc Trung Á.

D, được thành lập bởi Deli.

Câu 3. Vương triều Hồi giáo Delhi và vương triều Mughal có những điểm tương đồng

A, Các triều đại nước ngoài.

B, Thực hiện chính sách áp bức dân tộc và kỳ thị tôn giáo.

C, Sự du nhập của tôn giáo vào Ấn Độ.

D, Khuyến khích sự hòa hợp văn hóa.

Câu 4. Vua Acoba được coi là anh hùng dân tộc vì

A, Chính quyền vững mạnh đã được xây dựng trên cơ sở hòa hợp các dân tộc.

B, Đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, đất nước phồn vinh.

C, Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

D, Thống nhất các đơn vị đo và số đo.

Câu hỏi 5. Để chứng tỏ sức mạnh và ý chí của mình, con cháu của Acobah

A, Chuyên quyền, chuyên quyền.

B, Đàn áp, buộc nhân dân phải phục tùng.

C, Vì đã xây dựng nhiều công trình kiến ​​trúc đắt tiền.

D, Lạm dụng quyền lực, công quỹ, sức lao động của nhân dân.

Câu 6. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia cắt, chia cắt vào thời gian nào?

A, Thế kỷ thứ sáu.

B, Thế kỷ thứ bảy.

C, thế kỉ VIII.

D, Giữa thế kỉ VI.

Câu 7. Nguyên nhân khiến Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, chia cắt là

A, Đất nước rộng lớn nhưng chia thành nhiều vùng kinh tế khác nhau, chính quyền trung ương yếu kém.

B, Đất nước bị xâm lược, xung đột tôn giáo gia tăng.

C, Lãnh thổ rộng lớn nhưng địa hình bị chia cắt.

D, Do tác động của ngoại lực.

Câu 8. Được gọi là Vương quốc Hồi giáo Delhi vì

A, Vị vua đầu tiên của vương triều tên là Deli.

B, Đê-li là chiến công lớn nhất của vương triều khi xâm lược và chiếm đóng Ấn Độ.

C, Nhà vua đã đóng đô ở Delhi, một thành phố ở Bắc Ấn Độ.

D, Deli là tên vị thần được nhân dân tôn thờ.

Câu 9. Vua Acoba được coi là anh hùng dân tộc với danh hiệu Chúa tể tối cao vì ông

A, Đã tiến hành nhiều cuộc xâm lược mở rộng lãnh thổ.

B, Tạo điều kiện cho đạo Hồi phát triển.

C, Khuyến khích các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

D, Thực hiện nhiều chính sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ phồn vinh.

Câu 10. Lăng Taje Mahan được xây dựng dưới thời vua nào?

À, Babu.

B, Acoba.

C, Sha Jahan.

D, Jahangia.

Câu trả lời

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

DỄ

Vậy là chúng ta đã cùng nhau sáng tác xong Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ trong Sách giáo khoa Lịch sử 10. Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết, soạn câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn, từ đó vận dụng để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Bạn thấy bài viết Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Soạn #sử #Bài #Sự #phát #triển #lịch #sử #và #nền #văn #hóa #đa #dạng #của #Ấn #Độ #ngắn #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button