Là gì?Tổng Hợp

Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

(Cập nhật lần cuối vào: 02/04/2022 bởi Lytuong.net)

Việc hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá sản xuất dựa trên sự cạnh tranh nội ngành và giữa các ngành.

1. Sự hình thành tỷ suất sinh lợi bình quân

một. Cạnh tranh nội ngành và hình thành giá thị trường

Cạnh tranh nội ngành là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, sản xuất cùng một loại hàng hoá nhằm giành lợi thế trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nhằm thu được tỷ suất lợi nhuận siêu ngạch.

Cạnh tranh trong nội bộ ngành thể hiện: Cải tiến công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã,… làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị xã hội. hiệp hội để thu lợi nhuận siêu ngạch.

Kết quả của cạnh tranh trong ngành dẫn đến sự hình thành giá trị xã hội của hàng hoá (hay giá trị thị trường của hàng hoá), làm cho điều kiện sản xuất bình quân của một ngành thay đổi, giá trị xã hội của hàng hoá giảm xuống, chất lượng hàng hóa được cải tiến, mặt hàng đa dạng.

b. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.

Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tư bản kinh doanh trong các ngành sản xuất khác nhau, nhằm tìm nơi đầu tư có lợi hơn.

Do điều kiện sản xuất giữa các ngành sản xuất trong xã hội không giống nhau nên lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của chúng cũng không giống nhau nên nhà tư bản phải chọn ngành có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. để đầu tư.

Ví dụ: Trong xã hội có 3 ngành sản xuất khác nhau: Cơ khí, dệt, da, đầu tư tư bản là 100, tỷ suất giá trị thặng dư là 100%. Tư bản ứng trước chuyển toàn bộ giá trị của nó vào sản phẩm. Do đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng ngành khác nhau nên cơ cấu hữu cơ của các doanh nghiệp cũng khác nhau. Nếu lợi nhuận bằng giá trị thặng dư, tỷ lệ các ngành sẽ khác (xem bảng).

Chế tạo Chi phí sản xuất thiết bị vốn m (m ‘= 100%) Giá trị của sản phẩm P’ % P P Giá sản xuất
Cơ khí 80c + 20v 20 120 20 30 30 130
Dệt 70c + 30v 30 130 30 30 30 130
Làn da 60c + 40v 40 140 40 30 30 130

Theo bảng trên, ngành da có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, vốn từ các ngành khác sẽ chuyển sang ngành da làm cho quy mô sản xuất của ngành da được mở rộng, sản phẩm da nhiều hơn khiến cung lớn hơn cầu, giá cả sẽ giảm. . xuống. Ngược lại, quy mô sản xuất trong những ngành mà vốn luân chuyển sẽ co lại, cung nhỏ hơn cầu, giá cả tăng, do đó tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng lên. Việc tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác để thu được lợi nhuận cao đã dẫn đến tỷ suất sinh lợi bằng nhau, 30% là tỷ suất lợi nhuận mà mỗi ngành nhận được, tức là tỷ suất lợi nhuận bình quân, ký P .

Tỷ suất lợi nhuận bình quân là trung bình cộng của tất cả các tỷ suất lợi nhuận khác nhau, hay tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ lệ phần trăm giữa tổng giá trị thặng dư và tổng tư bản xã hội.

Khi xây dựng tỷ suất lợi nhuận bình quân, có thể tính được lợi nhuận bình quân của từng ngành:

Trong đó K là vốn ứng trước của từng ngành. Lợi tức bình quân là tỷ suất sinh lợi bằng nhau của số vốn như nhau được đầu tư vào các ngành khác nhau. Đó là lợi nhuận mà nhà tư bản thu được trên cơ sở tổng số vốn đầu tư sinh lời theo tỷ suất sinh lợi bình quân, không phụ thuộc vào thành phần hữu cơ của nó.

2. Sự hình thành giá cả của người sản xuất

Khi tỷ suất lợi nhuận bình quân được hình thành thì giá trị hàng hoá được chuyển thành giá cả sản xuất. Giá sản xuất là giá bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân.

Giá trị là cơ sở của giá cả sản xuất. Giá của người sản xuất là cơ sở của giá thị trường, giá của người sản xuất quy định giá thị trường, giá thị trường xoay quanh giá của người sản xuất. Khi giá trị hàng hoá chuyển hoá thành giá cả sản xuất thì quy luật giá trị có hình thức biểu hiện là quy luật giá cả sản xuất.

* Ý nghĩa nghiên cứu

 • Sự hình thành lợi nhuận bình quân biểu thị sự cạnh tranh về quyền lợi giữa các nhà tư bản. Vạch ra toàn bộ giai cấp tư sản tham gia bóc lột toàn bộ giai cấp công nhân, giai cấp công nhân phải đấu tranh với tư cách là đấu tranh giai cấp, kinh tế và chính trị.
 • Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất che giấu nguồn gốc của giá trị thặng dư, khiến người ta lầm tưởng rằng cùng một lượng tư bản sẽ mang lại lợi nhuận như nhau, dẫn đến quan điểm rằng tư bản là sinh lời. lợi nhuận.
 • Sự hình thành lợi nhuận bình quân cho thấy cạnh tranh gay gắt có tác dụng ngăn cản độc quyền, mặt khác cạnh tranh thúc giục nhà tư bản cải tiến kỹ thuật sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
 • Cạnh tranh dẫn đến đa dạng hoá hàng hoá, giá cả rẻ hơn, mở rộng các ngành công nghiệp, tăng sản phẩm mới.

Liên quan đến:

 • Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa
 • Lợi nhuận là gì? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]
 • Tỷ suất lợi nhuận là gì? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]
 • Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Xem thêm thông tin chi tiết về Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Hình Ảnh về Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Video về Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Wiki về Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất -

(Cập nhật lần cuối vào: 02/04/2022 bởi Lytuong.net)

Việc hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá sản xuất dựa trên sự cạnh tranh nội ngành và giữa các ngành.

1. Sự hình thành tỷ suất sinh lợi bình quân

một. Cạnh tranh nội ngành và hình thành giá thị trường

Cạnh tranh nội ngành là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, sản xuất cùng một loại hàng hoá nhằm giành lợi thế trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nhằm thu được tỷ suất lợi nhuận siêu ngạch.

Cạnh tranh trong nội bộ ngành thể hiện: Cải tiến công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã,… làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị xã hội. hiệp hội để thu lợi nhuận siêu ngạch.

Kết quả của cạnh tranh trong ngành dẫn đến sự hình thành giá trị xã hội của hàng hoá (hay giá trị thị trường của hàng hoá), làm cho điều kiện sản xuất bình quân của một ngành thay đổi, giá trị xã hội của hàng hoá giảm xuống, chất lượng hàng hóa được cải tiến, mặt hàng đa dạng.

b. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.

Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tư bản kinh doanh trong các ngành sản xuất khác nhau, nhằm tìm nơi đầu tư có lợi hơn.

Do điều kiện sản xuất giữa các ngành sản xuất trong xã hội không giống nhau nên lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của chúng cũng không giống nhau nên nhà tư bản phải chọn ngành có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. để đầu tư.

Ví dụ: Trong xã hội có 3 ngành sản xuất khác nhau: Cơ khí, dệt, da, đầu tư tư bản là 100, tỷ suất giá trị thặng dư là 100%. Tư bản ứng trước chuyển toàn bộ giá trị của nó vào sản phẩm. Do đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng ngành khác nhau nên cơ cấu hữu cơ của các doanh nghiệp cũng khác nhau. Nếu lợi nhuận bằng giá trị thặng dư, tỷ lệ các ngành sẽ khác (xem bảng).

Chế tạo Chi phí sản xuất thiết bị vốn m (m '= 100%) Giá trị của sản phẩm P' % P' P Giá sản xuất
Cơ khí 80c + 20v 20 120 20 30 30 130
Dệt 70c + 30v 30 130 30 30 30 130
Làn da 60c + 40v 40 140 40 30 30 130

Theo bảng trên, ngành da có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, vốn từ các ngành khác sẽ chuyển sang ngành da làm cho quy mô sản xuất của ngành da được mở rộng, sản phẩm da nhiều hơn khiến cung lớn hơn cầu, giá cả sẽ giảm. . xuống. Ngược lại, quy mô sản xuất trong những ngành mà vốn luân chuyển sẽ co lại, cung nhỏ hơn cầu, giá cả tăng, do đó tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng lên. Việc tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác để thu được lợi nhuận cao đã dẫn đến tỷ suất sinh lợi bằng nhau, 30% là tỷ suất lợi nhuận mà mỗi ngành nhận được, tức là tỷ suất lợi nhuận bình quân, ký P'- .

Tỷ suất lợi nhuận bình quân là trung bình cộng của tất cả các tỷ suất lợi nhuận khác nhau, hay tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ lệ phần trăm giữa tổng giá trị thặng dư và tổng tư bản xã hội.

Khi xây dựng tỷ suất lợi nhuận bình quân, có thể tính được lợi nhuận bình quân của từng ngành:

Trong đó K là vốn ứng trước của từng ngành. Lợi tức bình quân là tỷ suất sinh lợi bằng nhau của số vốn như nhau được đầu tư vào các ngành khác nhau. Đó là lợi nhuận mà nhà tư bản thu được trên cơ sở tổng số vốn đầu tư sinh lời theo tỷ suất sinh lợi bình quân, không phụ thuộc vào thành phần hữu cơ của nó.

2. Sự hình thành giá cả của người sản xuất

Khi tỷ suất lợi nhuận bình quân được hình thành thì giá trị hàng hoá được chuyển thành giá cả sản xuất. Giá sản xuất là giá bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân.

Giá trị là cơ sở của giá cả sản xuất. Giá của người sản xuất là cơ sở của giá thị trường, giá của người sản xuất quy định giá thị trường, giá thị trường xoay quanh giá của người sản xuất. Khi giá trị hàng hoá chuyển hoá thành giá cả sản xuất thì quy luật giá trị có hình thức biểu hiện là quy luật giá cả sản xuất.

* Ý nghĩa nghiên cứu

 • Sự hình thành lợi nhuận bình quân biểu thị sự cạnh tranh về quyền lợi giữa các nhà tư bản. Vạch ra toàn bộ giai cấp tư sản tham gia bóc lột toàn bộ giai cấp công nhân, giai cấp công nhân phải đấu tranh với tư cách là đấu tranh giai cấp, kinh tế và chính trị.
 • Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất che giấu nguồn gốc của giá trị thặng dư, khiến người ta lầm tưởng rằng cùng một lượng tư bản sẽ mang lại lợi nhuận như nhau, dẫn đến quan điểm rằng tư bản là sinh lời. lợi nhuận.
 • Sự hình thành lợi nhuận bình quân cho thấy cạnh tranh gay gắt có tác dụng ngăn cản độc quyền, mặt khác cạnh tranh thúc giục nhà tư bản cải tiến kỹ thuật sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
 • Cạnh tranh dẫn đến đa dạng hoá hàng hoá, giá cả rẻ hơn, mở rộng các ngành công nghiệp, tăng sản phẩm mới.

Liên quan đến:

 • Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa
 • Lợi nhuận là gì? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]
 • Tỷ suất lợi nhuận là gì? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]
 • Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

[rule_{ruleNumber}]

 • Tỷ suất lợi nhuận là gì? [Kinh tế chính trị Mác Lênin]
 • Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
 • Bạn thấy bài viết Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

  Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

  #Sự #hình #thành #tỉ #suất #lợi #nhuận #bình #quân #và #giá #cả #sản #xuất

  ĐH KD & CN Hà Nội

  Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button