Là gì?

Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo?

Bạn đang xem: Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi ai có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về tài liệu học tập tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên? – Câu hỏi của Thanh Vi (Lào Cai).

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có quyền gì với tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm?

Theo khoản 5 Điều 4 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

5. Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật và một số quy định cụ thể sau đây:

a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm;

b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm;

c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học theo các quy định về tự chủ tài chính đối với Trung tâm;

d) Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình giáo dục; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng chương trình; quản lý và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm; đảm bảo chất lượng giáo dục của Trung tâm; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định.

6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng, đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo yêu cầu của chương trình giáo dục, đào tạo.

8. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức; tổ chức cho nhà giáo cập nhật, nâng cao kỹ nghề nghiệp; tổ chức cho nhà giáo, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

9. Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền, người học và xã hội.

11. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Trung tâm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có quyền tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng chương trình.

tài liệu học gdtx

Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo? (Hình từ Internet)

Ai có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên?

Căn cứ Điều 11 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập

1. Trung tâm sử dụng chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập các chương trình giáo dục lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đã thẩm định.

2. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, Trung tâm lựa chọn, sử dụng các tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế đã xuất bản theo quy định hoặc các chương trình, tài liệu do Trung tâm xây dựng phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại Trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại Trung tâm.

Như vậy, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại Trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại Trung tâm.

Giáo viên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có trách nhiệm biên soạn tài liệu học tập tại Trung tâm hay không?

Tại Điều 20 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên

1. Giáo viên tại Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn như giáo viên tại trường phổ thông. Ngoài ra, giáo viên tại Trung tâm có thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Tham gia điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng:

b) Biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên do Trung tâm tổ chức;

c) Tham gia công tác tuyển sinh và công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục;

d) Tham gia quản lý các lớp học, các lớp liên kết đào tạo của Trung tâm;

d) Tham gia hoạt động đảm bảo chất: lượng giáo dục của Trung tâm;

e) Hỗ trợ hoạt động chuyên môn tại các trung tâm học tập cộng đồng;

g) Phụ đạo, hỗ trợ học tập đối với học viên khuyết tật.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm tại Trung tâm ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này còn có thêm những nhiệm vụ và quyền hạn như giáo viên làm công tác chủ nhiệm tại trường phổ thông.

3. Chế độ làm việc đối với giáo viên tại Trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ quy định trên, giáo viên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ tham gia vào quá trình biên soạn tài liệu học tập tại Trung tâm.

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 22/02/2023.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo?

Video về Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo?

Wiki về Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo?

Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo?

Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo? -

Cho tôi hỏi ai có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về tài liệu học tập tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên? - Câu hỏi của Thanh Vi (Lào Cai).

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có quyền gì với tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm?

Theo khoản 5 Điều 4 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

...

5. Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật và một số quy định cụ thể sau đây:

a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm;

b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm;

c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học theo các quy định về tự chủ tài chính đối với Trung tâm;

d) Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình giáo dục; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng chương trình; quản lý và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm; đảm bảo chất lượng giáo dục của Trung tâm; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định.

6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng, đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo yêu cầu của chương trình giáo dục, đào tạo.

8. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức; tổ chức cho nhà giáo cập nhật, nâng cao kỹ nghề nghiệp; tổ chức cho nhà giáo, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

9. Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền, người học và xã hội.

11. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Trung tâm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có quyền tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng chương trình.

tài liệu học gdtx

Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo? (Hình từ Internet)

Ai có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên?

Căn cứ Điều 11 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập

1. Trung tâm sử dụng chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập các chương trình giáo dục lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đã thẩm định.

2. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, Trung tâm lựa chọn, sử dụng các tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế đã xuất bản theo quy định hoặc các chương trình, tài liệu do Trung tâm xây dựng phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại Trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại Trung tâm.

Như vậy, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại Trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại Trung tâm.

Giáo viên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có trách nhiệm biên soạn tài liệu học tập tại Trung tâm hay không?

Tại Điều 20 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên

1. Giáo viên tại Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn như giáo viên tại trường phổ thông. Ngoài ra, giáo viên tại Trung tâm có thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Tham gia điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng:

b) Biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên do Trung tâm tổ chức;

c) Tham gia công tác tuyển sinh và công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục;

d) Tham gia quản lý các lớp học, các lớp liên kết đào tạo của Trung tâm;

d) Tham gia hoạt động đảm bảo chất: lượng giáo dục của Trung tâm;

e) Hỗ trợ hoạt động chuyên môn tại các trung tâm học tập cộng đồng;

g) Phụ đạo, hỗ trợ học tập đối với học viên khuyết tật.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm tại Trung tâm ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này còn có thêm những nhiệm vụ và quyền hạn như giáo viên làm công tác chủ nhiệm tại trường phổ thông.

3. Chế độ làm việc đối với giáo viên tại Trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ quy định trên, giáo viên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ tham gia vào quá trình biên soạn tài liệu học tập tại Trung tâm.

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 22/02/2023.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tài liệu học tập sử dụng tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ do ai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Tài #liệu #học #tập #sử #dụng #tại #Trung #tâm #giáo #dục #nghề #nghiệp #giáo #dục #thường #xuyên #sẽ #báo #cáo #Sở #Giáo #dục #và #Đào #tạo

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button