Giáo Dục

Tại sao phải mã hóa thông tin? | Tin học 10

Câu hỏi: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Câu trả lời:

Đáp án: D. Tất cả đều đúng


Giải thích :

Để máy tính hiểu được thông tin đưa vào máy, con người cần mã hóa thông tin dưới dạng lệnh ngôn ngữ máy khớp thông tin với dữ liệu trong máy và thay đổi lượng thông tin đó.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm các thông tin về mã hóa và các bài tập liên quan:

1. Khái niệm thông tin và dữ liệu

Thông tin là tất cả các dữ kiện, sự kiện, ý tưởng, nhận định bổ sung cho sự hiểu biết của con người.

– Thông tin là kiến ​​thức có thể thu được về một thực thể, được gọi là thông tin về thực thể đó.

Để đưa thông tin vào máy tính, con người phải tìm cách biểu diễn thông tin để máy tính có thể hiểu và xử lý được. Trong tin học, dữ liệu là thông tin đã được nhập vào máy tính.

2. Đơn vị đo lường thông tin

– Mỗi hiện tượng được biểu diễn bằng một lượng thông tin.

– Đơn vị đo thông tin cơ bản là bit

– Thuật ngữ bit được dùng để chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính để lưu trữ một trong hai ký hiệu 0 và 1.

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin?

– Ví dụ có 8 bóng đèn, mỗi bóng sáng tương ứng là 1 bit, đèn tắt là 0 bit thì ta có dãy 8 bit: 01101001.

– Bảng các đơn vị đo lường thường dùng:

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 2)

3. Các loại thông tin

Bao gồm: kiểu số (số nguyên, số thực, ..) và kiểu không phải số (văn bản, hình ảnh, âm thanh, ..). Tìm hiểu về một số dạng của kiểu không phải số

a) Định dạng văn bản

– Là hình thức quen thuộc và thông dụng nhất trên các phương tiện thông tin như báo, sách, vở, ..

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 3)

b) Định dạng hình ảnh

– Tranh, ảnh, bản đồ, băng ghi hình, … là những phương tiện truyền tải thông tin dưới dạng hình ảnh.

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 4)

c) Dạng âm thanh

– Tiếng người, tiếng sóng biển, tiếng đàn,… là thông tin âm thanh. Băng từ, đĩa từ, .. có thể dùng làm vật chứa thông tin dưới dạng âm thanh.

4. Mã hóa thông tin trong máy tính

Khái niệm mã hoá thông tin: là quá trình biến đổi thông tin thành dạng bit để máy tính có thể hiểu và xử lý được.

– Thông tin phải được mã hóa dưới dạng: văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

– Để mã hóa thông tin văn bản, ta sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa các ký tự. Mã ASCII cho các ký tự được đánh số: 0 đến 255

5. Bài tập

Câu hỏi 1: Một cuốn sách A có 200 trang nếu dung lượng đĩa chiếm khoảng 5MB. Có bao nhiêu cuốn sách có thể được lưu trữ trên một đĩa cứng 40GB có cùng dung lượng thông tin với cuốn sách A?

A. 8000

B. 8129

C. 8291

D. 8192

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích :

Đĩa cứng 40GB có thể lưu trữ số lượng sách như sau:

(40 x 1024): 5 = 8192 (cuốn sách)

Câu 2: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. 1MB = 1024KB

B. 1B = 1024 Bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1Bit = 1024B

Trả lời: A

Giải thích :

Đơn vị đo thông tin theo thứ tự giảm dần là: PB, TB, GB, MB, KB, B, Bit. Các đơn vị cách nhau 1024 đơn vị trừ đi 1b = 8 Bit

Câu hỏi 3: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được chuyển thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Chuỗi bit

D. Âm thanh

Câu trả lời:

Giải thích :

Các dạng thông tin thường gặp là: hình ảnh, văn bản, âm thanh,… Khi đưa vào máy tính, chúng được mã hoá thành một dạng chung là chuỗi bit.

Câu hỏi 4: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về khái niệm bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến ​​thức

B. Chữ số 1. chính nó

C. Đơn vị đo thông tin

D. Số có 1 chữ số

Câu trả lời:

Giải thích :

Đơn vị đo thông tin cơ bản là bit. Ngoài ra còn có các đơn vị đo thông tin khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

Câu hỏi 5: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích :

Để máy tính hiểu được thông tin đưa vào máy, con người cần mã hóa thông tin dưới dạng lệnh ngôn ngữ máy để khớp thông tin với dữ liệu trong máy và thay đổi lượng thông tin đó.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tại sao phải mã hóa thông tin?

| Tin học 10

Video về Tại sao phải mã hóa thông tin?

| Tin học 10

Wiki về Tại sao phải mã hóa thông tin?

| Tin học 10

Tại sao phải mã hóa thông tin?

| Tin học 10

Tại sao phải mã hóa thông tin?

| Tin học 10 -

Câu hỏi: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Câu trả lời:

Đáp án: D. Tất cả đều đúng


Giải thích :

Để máy tính hiểu được thông tin đưa vào máy, con người cần mã hóa thông tin dưới dạng lệnh ngôn ngữ máy khớp thông tin với dữ liệu trong máy và thay đổi lượng thông tin đó.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm các thông tin về mã hóa và các bài tập liên quan:

1. Khái niệm thông tin và dữ liệu

Thông tin là tất cả các dữ kiện, sự kiện, ý tưởng, nhận định bổ sung cho sự hiểu biết của con người.

- Thông tin là kiến ​​thức có thể thu được về một thực thể, được gọi là thông tin về thực thể đó.

Để đưa thông tin vào máy tính, con người phải tìm cách biểu diễn thông tin để máy tính có thể hiểu và xử lý được. Trong tin học, dữ liệu là thông tin đã được nhập vào máy tính.

2. Đơn vị đo lường thông tin

- Mỗi hiện tượng được biểu diễn bằng một lượng thông tin.

- Đơn vị đo thông tin cơ bản là bit

- Thuật ngữ bit được dùng để chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính để lưu trữ một trong hai ký hiệu 0 và 1.

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin?

- Ví dụ có 8 bóng đèn, mỗi bóng sáng tương ứng là 1 bit, đèn tắt là 0 bit thì ta có dãy 8 bit: 01101001.

- Bảng các đơn vị đo lường thường dùng:

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 2)

3. Các loại thông tin

Bao gồm: kiểu số (số nguyên, số thực, ..) và kiểu không phải số (văn bản, hình ảnh, âm thanh, ..). Tìm hiểu về một số dạng của kiểu không phải số

a) Định dạng văn bản

- Là hình thức quen thuộc và thông dụng nhất trên các phương tiện thông tin như báo, sách, vở, ..

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 3)

b) Định dạng hình ảnh

- Tranh, ảnh, bản đồ, băng ghi hình, ... là những phương tiện truyền tải thông tin dưới dạng hình ảnh.

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 4)

c) Dạng âm thanh

- Tiếng người, tiếng sóng biển, tiếng đàn,… là thông tin âm thanh. Băng từ, đĩa từ, .. có thể dùng làm vật chứa thông tin dưới dạng âm thanh.

4. Mã hóa thông tin trong máy tính

Khái niệm mã hoá thông tin: là quá trình biến đổi thông tin thành dạng bit để máy tính có thể hiểu và xử lý được.

- Thông tin phải được mã hóa dưới dạng: văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

- Để mã hóa thông tin văn bản, ta sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa các ký tự. Mã ASCII cho các ký tự được đánh số: 0 đến 255

5. Bài tập

Câu hỏi 1: Một cuốn sách A có 200 trang nếu dung lượng đĩa chiếm khoảng 5MB. Có bao nhiêu cuốn sách có thể được lưu trữ trên một đĩa cứng 40GB có cùng dung lượng thông tin với cuốn sách A?

A. 8000

B. 8129

C. 8291

D. 8192

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích :

Đĩa cứng 40GB có thể lưu trữ số lượng sách như sau:

(40 x 1024): 5 = 8192 (cuốn sách)

Câu 2: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. 1MB = 1024KB

B. 1B = 1024 Bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1Bit = 1024B

Trả lời: A

Giải thích :

Đơn vị đo thông tin theo thứ tự giảm dần là: PB, TB, GB, MB, KB, B, Bit. Các đơn vị cách nhau 1024 đơn vị trừ đi 1b = 8 Bit

Câu hỏi 3: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được chuyển thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Chuỗi bit

D. Âm thanh

Câu trả lời:

Giải thích :

Các dạng thông tin thường gặp là: hình ảnh, văn bản, âm thanh,… Khi đưa vào máy tính, chúng được mã hoá thành một dạng chung là chuỗi bit.

Câu hỏi 4: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về khái niệm bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến ​​thức

B. Chữ số 1. chính nó

C. Đơn vị đo thông tin

D. Số có 1 chữ số

Câu trả lời:

Giải thích :

Đơn vị đo thông tin cơ bản là bit. Ngoài ra còn có các đơn vị đo thông tin khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

Câu hỏi 5: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích :

Để máy tính hiểu được thông tin đưa vào máy, con người cần mã hóa thông tin dưới dạng lệnh ngôn ngữ máy để khớp thông tin với dữ liệu trong máy và thay đổi lượng thông tin đó.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Câu trả lời:

Đáp án: D. Tất cả đều đúng


Giải thích :

Để máy tính hiểu được thông tin đưa vào máy, con người cần mã hóa thông tin dưới dạng lệnh ngôn ngữ máy khớp thông tin với dữ liệu trong máy và thay đổi lượng thông tin đó.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm các thông tin về mã hóa và các bài tập liên quan:

1. Khái niệm thông tin và dữ liệu

Thông tin là tất cả các dữ kiện, sự kiện, ý tưởng, nhận định bổ sung cho sự hiểu biết của con người.

– Thông tin là kiến ​​thức có thể thu được về một thực thể, được gọi là thông tin về thực thể đó.

Để đưa thông tin vào máy tính, con người phải tìm cách biểu diễn thông tin để máy tính có thể hiểu và xử lý được. Trong tin học, dữ liệu là thông tin đã được nhập vào máy tính.

2. Đơn vị đo lường thông tin

– Mỗi hiện tượng được biểu diễn bằng một lượng thông tin.

– Đơn vị đo thông tin cơ bản là bit

– Thuật ngữ bit được dùng để chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính để lưu trữ một trong hai ký hiệu 0 và 1.

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin?

– Ví dụ có 8 bóng đèn, mỗi bóng sáng tương ứng là 1 bit, đèn tắt là 0 bit thì ta có dãy 8 bit: 01101001.

– Bảng các đơn vị đo lường thường dùng:

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 2)

3. Các loại thông tin

Bao gồm: kiểu số (số nguyên, số thực, ..) và kiểu không phải số (văn bản, hình ảnh, âm thanh, ..). Tìm hiểu về một số dạng của kiểu không phải số

a) Định dạng văn bản

– Là hình thức quen thuộc và thông dụng nhất trên các phương tiện thông tin như báo, sách, vở, ..

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 3)

b) Định dạng hình ảnh

– Tranh, ảnh, bản đồ, băng ghi hình, … là những phương tiện truyền tải thông tin dưới dạng hình ảnh.

[CHUẨN NHẤT]  Tại sao phải mã hóa thông tin? (ảnh 4)

c) Dạng âm thanh

– Tiếng người, tiếng sóng biển, tiếng đàn,… là thông tin âm thanh. Băng từ, đĩa từ, .. có thể dùng làm vật chứa thông tin dưới dạng âm thanh.

4. Mã hóa thông tin trong máy tính

Khái niệm mã hoá thông tin: là quá trình biến đổi thông tin thành dạng bit để máy tính có thể hiểu và xử lý được.

– Thông tin phải được mã hóa dưới dạng: văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

– Để mã hóa thông tin văn bản, ta sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa các ký tự. Mã ASCII cho các ký tự được đánh số: 0 đến 255

5. Bài tập

Câu hỏi 1: Một cuốn sách A có 200 trang nếu dung lượng đĩa chiếm khoảng 5MB. Có bao nhiêu cuốn sách có thể được lưu trữ trên một đĩa cứng 40GB có cùng dung lượng thông tin với cuốn sách A?

A. 8000

B. 8129

C. 8291

D. 8192

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích :

Đĩa cứng 40GB có thể lưu trữ số lượng sách như sau:

(40 x 1024): 5 = 8192 (cuốn sách)

Câu 2: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. 1MB = 1024KB

B. 1B = 1024 Bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1Bit = 1024B

Trả lời: A

Giải thích :

Đơn vị đo thông tin theo thứ tự giảm dần là: PB, TB, GB, MB, KB, B, Bit. Các đơn vị cách nhau 1024 đơn vị trừ đi 1b = 8 Bit

Câu hỏi 3: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được chuyển thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Chuỗi bit

D. Âm thanh

Câu trả lời:

Giải thích :

Các dạng thông tin thường gặp là: hình ảnh, văn bản, âm thanh,… Khi đưa vào máy tính, chúng được mã hoá thành một dạng chung là chuỗi bit.

Câu hỏi 4: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về khái niệm bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến ​​thức

B. Chữ số 1. chính nó

C. Đơn vị đo thông tin

D. Số có 1 chữ số

Câu trả lời:

Giải thích :

Đơn vị đo thông tin cơ bản là bit. Ngoài ra còn có các đơn vị đo thông tin khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

Câu hỏi 5: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích :

Để máy tính hiểu được thông tin đưa vào máy, con người cần mã hóa thông tin dưới dạng lệnh ngôn ngữ máy để khớp thông tin với dữ liệu trong máy và thay đổi lượng thông tin đó.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Bạn thấy bài viết Tại sao phải mã hóa thông tin?

| Tin học 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tại sao phải mã hóa thông tin?

| Tin học 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tại #sao #phải #mã #hóa #thông #tin #Tin #học

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button