Giáo Dục

Thế nào là nhóm gen liên kết?

Câu hỏi: Nhóm gen liên kết là gì?

A. Các gen alen nằm trong nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

B. Các gen không alen nằm trên các nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

C. Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

D. Các gen alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

Câu trả lời:

Giải pháp chi tiết:


Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân và tạo thành một nhóm gen liên kết. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

Chọn C.

Cùng với nhau Trường ĐH KD & CN Hà Nội Tìm hiểu thêm về bài học Liên kết gen (kế thừa liên kết đầy đủ)

1. Thí nghiệm của Morgan

Lý do chọn ruồi thí nghiệm để quan sát:

Ruồi giấm (ruồi giấm) là đối tượng thử nghiệm di truyền lý tưởng vì:

– Dễ trồng trong phòng thí nghiệm. Thức ăn cho ruồi giấm có thể là các loại trái cây như chuối, xoài, v.v.

– Vòng đời ngắn. Chỉ cần hai tuần là chúng có thể nhanh chóng đến tuổi trưởng thành để tham gia sinh sản. Thậm chí, vòng đời có thể giảm xuống còn 10 ngày, nếu ở nhiệt độ 25oC => Dễ dàng quan sát được nhiều thế hệ trong thời gian ngắn.

– Sinh sản nhanh và phong phú. Mỗi cặp ruồi giấm sinh ra hàng trăm con trong một lứa. Con cái thành thục sinh dục trong 12 giờ, trứng thành nhộng trong hai ngày.

Hơn nữa, tế bào của chúng chỉ chứa 4 cặp NST (2n = 8) trong đó có 3 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính, đối với ruồi đực là XY và đối với ruồi cái là XX => Dễ quan sát. gần với nhiễm sắc thể của chúng.

– Dễ dàng nhận thấy các thể đột biến về màu mắt, hình dạng cánh.

Moocgan lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản:
– Pt / c: (Con cái) Ruồi thân xám, cánh dài x (Con đực) Ruồi thân đen, cánh cụt
F1 Ruồi cái thân xám, cánh dài.
– Dùng phép lai phân tích để kiểm tra cấu trúc di truyền của ruồi đực F1:
Ruồi (đực) F − 1 thân xám, cánh dài x Ruồi đen (cái) ruồi, cánh cụt
→ FB: 1 con thân xám, cánh dài: 1 con thân đen, cánh cụt.

Kết quả thử nghiệm cho thấy:

– Thân xám là trội (B) so với thân đen (b); Cánh dài (V) trội hơn cánh cụt (v).

– Tính trạng thân xám luôn đi kèm với tính trạng cánh dài, tính trạng thân đen luôn đi kèm với tính trạng cánh cụt.

2. Lời giải thích của Mooggan

Nhóm gen liên kết là gì?  ảnh 2

Từ kết quả lai phân tích (FB) Moocgan cho rằng: Tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh có liên quan đến di truyền.

Trong quá trình nguyên phân, các giao tử đực được tạo ra ở F1:

+ Gen B và gen V cùng nằm trên 1 NST, liên kết hoàn toàn.

+ Gen b và gen v cùng nằm trên 1 NST, liên kết hoàn toàn.

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh, dẫn đến sự di truyền đồng thời các tính trạng do chúng quy định.
– Sơ đồ lai:

Quy ước: A – thân xám trội hoàn toàn so với a – thân đen

B – cánh dài trội hoàn toàn với b – cánh cụt

Nhóm gen liên kết là gì?  ảnh 33. Kết luận:

Liên kết gen là sự có mặt của các gen trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau.

Các gen nằm trên một nhiễm sắc thể tạo thành một nhóm gen liên kết.

– Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

4. Cơ sở tế bào học của sự di truyền liên kết gen

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể sẽ phân li và kết hợp với nhau trong quá trình nguyên phân và thụ tinh, dẫn đến sự di truyền đồng thời của bộ tính trạng do chúng quy định.

5. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

– Các gen nằm trên cùng một NST thường di truyền cùng nhau → hạn chế phát sinh các biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng do các gen trên quy định.

– Trong công tác chọn giống để chọn được những giống có tính trạng tốt luôn đi đôi với nhau, các nhà khoa học còn sử dụng phương pháp gây đột biến chuyển gen để chuyển các gen có lợi vào cùng một nhiễm sắc thể. .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Thế nào là nhóm gen liên kết?

Video về Thế nào là nhóm gen liên kết?

Wiki về Thế nào là nhóm gen liên kết?

Thế nào là nhóm gen liên kết?

Thế nào là nhóm gen liên kết? -

Câu hỏi: Nhóm gen liên kết là gì?

A. Các gen alen nằm trong nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

B. Các gen không alen nằm trên các nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

C. Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

D. Các gen alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

Câu trả lời:

Giải pháp chi tiết:


Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân và tạo thành một nhóm gen liên kết. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

Chọn C.

Cùng với nhau Trường ĐH KD & CN Hà Nội Tìm hiểu thêm về bài học Liên kết gen (kế thừa liên kết đầy đủ)

1. Thí nghiệm của Morgan

Lý do chọn ruồi thí nghiệm để quan sát:

Ruồi giấm (ruồi giấm) là đối tượng thử nghiệm di truyền lý tưởng vì:

- Dễ trồng trong phòng thí nghiệm. Thức ăn cho ruồi giấm có thể là các loại trái cây như chuối, xoài, v.v.

- Vòng đời ngắn. Chỉ cần hai tuần là chúng có thể nhanh chóng đến tuổi trưởng thành để tham gia sinh sản. Thậm chí, vòng đời có thể giảm xuống còn 10 ngày, nếu ở nhiệt độ 25oC => Dễ dàng quan sát được nhiều thế hệ trong thời gian ngắn.

- Sinh sản nhanh và phong phú. Mỗi cặp ruồi giấm sinh ra hàng trăm con trong một lứa. Con cái thành thục sinh dục trong 12 giờ, trứng thành nhộng trong hai ngày.

Hơn nữa, tế bào của chúng chỉ chứa 4 cặp NST (2n = 8) trong đó có 3 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính, đối với ruồi đực là XY và đối với ruồi cái là XX => Dễ quan sát. gần với nhiễm sắc thể của chúng.

- Dễ dàng nhận thấy các thể đột biến về màu mắt, hình dạng cánh.

Moocgan lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản:
- Pt / c: (Con cái) Ruồi thân xám, cánh dài x (Con đực) Ruồi thân đen, cánh cụt
F1 Ruồi cái thân xám, cánh dài.
- Dùng phép lai phân tích để kiểm tra cấu trúc di truyền của ruồi đực F1:
Ruồi (đực) F − 1 thân xám, cánh dài x Ruồi đen (cái) ruồi, cánh cụt
→ FB: 1 con thân xám, cánh dài: 1 con thân đen, cánh cụt.

Kết quả thử nghiệm cho thấy:

- Thân xám là trội (B) so với thân đen (b); Cánh dài (V) trội hơn cánh cụt (v).

- Tính trạng thân xám luôn đi kèm với tính trạng cánh dài, tính trạng thân đen luôn đi kèm với tính trạng cánh cụt.

2. Lời giải thích của Mooggan

Nhóm gen liên kết là gì?  ảnh 2

Từ kết quả lai phân tích (FB) Moocgan cho rằng: Tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh có liên quan đến di truyền.

Trong quá trình nguyên phân, các giao tử đực được tạo ra ở F1:

+ Gen B và gen V cùng nằm trên 1 NST, liên kết hoàn toàn.

+ Gen b và gen v cùng nằm trên 1 NST, liên kết hoàn toàn.

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh, dẫn đến sự di truyền đồng thời các tính trạng do chúng quy định.
- Sơ đồ lai:

Quy ước: A - thân xám trội hoàn toàn so với a - thân đen

B - cánh dài trội hoàn toàn với b - cánh cụt

Nhóm gen liên kết là gì?  ảnh 33. Kết luận:

Liên kết gen là sự có mặt của các gen trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau.

Các gen nằm trên một nhiễm sắc thể tạo thành một nhóm gen liên kết.

- Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

4. Cơ sở tế bào học của sự di truyền liên kết gen

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể sẽ phân li và kết hợp với nhau trong quá trình nguyên phân và thụ tinh, dẫn đến sự di truyền đồng thời của bộ tính trạng do chúng quy định.

5. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

- Các gen nằm trên cùng một NST thường di truyền cùng nhau → hạn chế phát sinh các biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng do các gen trên quy định.

- Trong công tác chọn giống để chọn được những giống có tính trạng tốt luôn đi đôi với nhau, các nhà khoa học còn sử dụng phương pháp gây đột biến chuyển gen để chuyển các gen có lợi vào cùng một nhiễm sắc thể. .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Nhóm gen liên kết là gì?

A. Các gen alen nằm trong nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

B. Các gen không alen nằm trên các nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

C. Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

D. Các gen alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân.

Câu trả lời:

Giải pháp chi tiết:


Các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình nguyên phân và tạo thành một nhóm gen liên kết. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

Chọn C.

Cùng với nhau Trường ĐH KD & CN Hà Nội Tìm hiểu thêm về bài học Liên kết gen (kế thừa liên kết đầy đủ)

1. Thí nghiệm của Morgan

Lý do chọn ruồi thí nghiệm để quan sát:

Ruồi giấm (ruồi giấm) là đối tượng thử nghiệm di truyền lý tưởng vì:

– Dễ trồng trong phòng thí nghiệm. Thức ăn cho ruồi giấm có thể là các loại trái cây như chuối, xoài, v.v.

– Vòng đời ngắn. Chỉ cần hai tuần là chúng có thể nhanh chóng đến tuổi trưởng thành để tham gia sinh sản. Thậm chí, vòng đời có thể giảm xuống còn 10 ngày, nếu ở nhiệt độ 25oC => Dễ dàng quan sát được nhiều thế hệ trong thời gian ngắn.

– Sinh sản nhanh và phong phú. Mỗi cặp ruồi giấm sinh ra hàng trăm con trong một lứa. Con cái thành thục sinh dục trong 12 giờ, trứng thành nhộng trong hai ngày.

Hơn nữa, tế bào của chúng chỉ chứa 4 cặp NST (2n = 8) trong đó có 3 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính, đối với ruồi đực là XY và đối với ruồi cái là XX => Dễ quan sát. gần với nhiễm sắc thể của chúng.

– Dễ dàng nhận thấy các thể đột biến về màu mắt, hình dạng cánh.

Moocgan lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản:
– Pt / c: (Con cái) Ruồi thân xám, cánh dài x (Con đực) Ruồi thân đen, cánh cụt
F1 Ruồi cái thân xám, cánh dài.
– Dùng phép lai phân tích để kiểm tra cấu trúc di truyền của ruồi đực F1:
Ruồi (đực) F − 1 thân xám, cánh dài x Ruồi đen (cái) ruồi, cánh cụt
→ FB: 1 con thân xám, cánh dài: 1 con thân đen, cánh cụt.

Kết quả thử nghiệm cho thấy:

– Thân xám là trội (B) so với thân đen (b); Cánh dài (V) trội hơn cánh cụt (v).

– Tính trạng thân xám luôn đi kèm với tính trạng cánh dài, tính trạng thân đen luôn đi kèm với tính trạng cánh cụt.

2. Lời giải thích của Mooggan

Nhóm gen liên kết là gì?  ảnh 2

Từ kết quả lai phân tích (FB) Moocgan cho rằng: Tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh có liên quan đến di truyền.

Trong quá trình nguyên phân, các giao tử đực được tạo ra ở F1:

+ Gen B và gen V cùng nằm trên 1 NST, liên kết hoàn toàn.

+ Gen b và gen v cùng nằm trên 1 NST, liên kết hoàn toàn.

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh, dẫn đến sự di truyền đồng thời các tính trạng do chúng quy định.
– Sơ đồ lai:

Quy ước: A – thân xám trội hoàn toàn so với a – thân đen

B – cánh dài trội hoàn toàn với b – cánh cụt

Nhóm gen liên kết là gì?  ảnh 33. Kết luận:

Liên kết gen là sự có mặt của các gen trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau.

Các gen nằm trên một nhiễm sắc thể tạo thành một nhóm gen liên kết.

– Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

4. Cơ sở tế bào học của sự di truyền liên kết gen

Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể sẽ phân li và kết hợp với nhau trong quá trình nguyên phân và thụ tinh, dẫn đến sự di truyền đồng thời của bộ tính trạng do chúng quy định.

5. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

– Các gen nằm trên cùng một NST thường di truyền cùng nhau → hạn chế phát sinh các biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng do các gen trên quy định.

– Trong công tác chọn giống để chọn được những giống có tính trạng tốt luôn đi đôi với nhau, các nhà khoa học còn sử dụng phương pháp gây đột biến chuyển gen để chuyển các gen có lợi vào cùng một nhiễm sắc thể. .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Bạn thấy bài viết Thế nào là nhóm gen liên kết? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Thế nào là nhóm gen liên kết? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Thế #nào #là #nhóm #gen #liên #kết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button