Giáo Dục

Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm Tổng quan về lịch sử Việt Nam (có đáp án) tốt nhất. Cùng Trường ĐH KD & CN Hà Nội làm bài tập trắc nghiệm Ngữ Văn 10 nhé.

Câu hỏi 1 : Dòng nào nêu đúng vai trò của tiếng Việt?

A. Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt Nam, một trong 54 dân tộc Việt Nam.

B. Tiếng Việt được các dân tộc sử dụng làm ngôn ngữ chung trong giao tiếp xã hội.

C. Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam – chiếm đa số trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

D. Tiếng Việt có lịch sử phát triển lâu đời gắn liền với nền văn minh lúa nước có nguồn gốc xa xưa.

Chọn câu trả lời: KHÔNG


Câu 2: Dòng nào chưa thể hiện rõ vai trò quan trọng của tiếng Việt?

A. Các dân tộc giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.

B. Tất cả các tài liệu quốc gia đều được xuất bản bằng tiếng Việt.

C. Trường học các cấp dạy bằng tiếng Việt.

D. Văn học, nghệ thuật viết bằng tiếng Việt tiếp tục phát triển.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Dòng nào nêu đúng các nhóm ngôn ngữ có cùng họ Austroasiatic với tiếng Việt?

A. Việt Mường, Môn – Khơme, Tày – Thái

B. Việt Mường, Môn – Khơ me

C. Việt Mường, Malaysia – Đa Đảo

D. Môn – Khơme, Mã Lai – Polynesia

Chọn câu trả lời: A

Câu 4: Nhóm ngôn ngữ nào không có quan hệ với tiếng Việt?

A. Butt – Dao

B. Malaysia – Polynesia

C. Tày – Thái

D. Môn – Khơ me

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu hỏi 5: Trong thời Bắc thuộc, tiếng Việt vay mượn nhiều nhất từ ​​ngôn ngữ nào?

A. Trung Quốc

B. Thái

C. Malay

D. Khơme

Chọn câu trả lời: A

Câu hỏi 6: Câu nào sau đây có thể dùng làm câu chủ đề cho phần còn lại?

A. Nhiều từ Hán đã thay đổi sắc thái tu từ khi dùng trong tiếng Việt.

B. Nhiều từ Hán được dùng làm yếu tố cấu tạo từ để tạo nên nhiều từ ghép chỉ thông dụng trong tiếng Việt.

C. Xu hướng vay mượn tiếng Trung chủ đạo là Việt hóa.

D. Nhiều từ Hán Việt được Việt hóa dưới dạng phiên âm và dịch nghĩa.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 7: Tác phẩm văn học lớn đầu tiên bằng chữ Nôm là gì?

A. Truyện Kiều

B. Chinh phụ ngâm (dịch)

C. Quốc âm thi tập.

D. Thơ Hồ Xuân Hương

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 8: Thời Pháp thuộc, những yếu tố nào đã giúp tiếng Việt phát triển mạnh mẽ?

A. tiếng Pháp

B. Trung Quốc

C. Chữ Nôm

D. Chữ quốc ngữ

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 9: Sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt thời Pháp thuộc để lại ấn tượng rõ nét nhất ở lĩnh vực nào?

A. Nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến khoa học bằng tiếng Việt.

B. Thơ mới và văn xuôi lãng mạn.

C. Văn bản hành chính, ngoại giao, giáo dục.

D. Thơ văn tuyên truyền cách mạng.

Chọn câu trả lời: A

Câu 10: Câu nào tóm tắt vai trò của tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay?

A. Trong thời kỳ này, tiếng Việt thay thế hoàn toàn tiếng Pháp.

B. Tiếng Việt được dạy trong nhà trường các cấp.

C. Tiếng Việt được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống.

D. Tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản hành chính, ngoại giao.

Lựa chọn câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 10, Ngữ văn 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10

Video về Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10

Wiki về Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10

Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10

Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10 -

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm Tổng quan về lịch sử Việt Nam (có đáp án) tốt nhất. Cùng Trường ĐH KD & CN Hà Nội làm bài tập trắc nghiệm Ngữ Văn 10 nhé.

Câu hỏi 1 : Dòng nào nêu đúng vai trò của tiếng Việt?

A. Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt Nam, một trong 54 dân tộc Việt Nam.

B. Tiếng Việt được các dân tộc sử dụng làm ngôn ngữ chung trong giao tiếp xã hội.

C. Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam - chiếm đa số trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

D. Tiếng Việt có lịch sử phát triển lâu đời gắn liền với nền văn minh lúa nước có nguồn gốc xa xưa.

Chọn câu trả lời: KHÔNG


Câu 2: Dòng nào chưa thể hiện rõ vai trò quan trọng của tiếng Việt?

A. Các dân tộc giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.

B. Tất cả các tài liệu quốc gia đều được xuất bản bằng tiếng Việt.

C. Trường học các cấp dạy bằng tiếng Việt.

D. Văn học, nghệ thuật viết bằng tiếng Việt tiếp tục phát triển.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Dòng nào nêu đúng các nhóm ngôn ngữ có cùng họ Austroasiatic với tiếng Việt?

A. Việt Mường, Môn - Khơme, Tày - Thái

B. Việt Mường, Môn - Khơ me

C. Việt Mường, Malaysia - Đa Đảo

D. Môn - Khơme, Mã Lai - Polynesia

Chọn câu trả lời: A

Câu 4: Nhóm ngôn ngữ nào không có quan hệ với tiếng Việt?

A. Butt - Dao

B. Malaysia - Polynesia

C. Tày - Thái

D. Môn - Khơ me

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu hỏi 5: Trong thời Bắc thuộc, tiếng Việt vay mượn nhiều nhất từ ​​ngôn ngữ nào?

A. Trung Quốc

B. Thái

C. Malay

D. Khơme

Chọn câu trả lời: A

Câu hỏi 6: Câu nào sau đây có thể dùng làm câu chủ đề cho phần còn lại?

A. Nhiều từ Hán đã thay đổi sắc thái tu từ khi dùng trong tiếng Việt.

B. Nhiều từ Hán được dùng làm yếu tố cấu tạo từ để tạo nên nhiều từ ghép chỉ thông dụng trong tiếng Việt.

C. Xu hướng vay mượn tiếng Trung chủ đạo là Việt hóa.

D. Nhiều từ Hán Việt được Việt hóa dưới dạng phiên âm và dịch nghĩa.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 7: Tác phẩm văn học lớn đầu tiên bằng chữ Nôm là gì?

A. Truyện Kiều

B. Chinh phụ ngâm (dịch)

C. Quốc âm thi tập.

D. Thơ Hồ Xuân Hương

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 8: Thời Pháp thuộc, những yếu tố nào đã giúp tiếng Việt phát triển mạnh mẽ?

A. tiếng Pháp

B. Trung Quốc

C. Chữ Nôm

D. Chữ quốc ngữ

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 9: Sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt thời Pháp thuộc để lại ấn tượng rõ nét nhất ở lĩnh vực nào?

A. Nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến khoa học bằng tiếng Việt.

B. Thơ mới và văn xuôi lãng mạn.

C. Văn bản hành chính, ngoại giao, giáo dục.

D. Thơ văn tuyên truyền cách mạng.

Chọn câu trả lời: A

Câu 10: Câu nào tóm tắt vai trò của tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay?

A. Trong thời kỳ này, tiếng Việt thay thế hoàn toàn tiếng Pháp.

B. Tiếng Việt được dạy trong nhà trường các cấp.

C. Tiếng Việt được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống.

D. Tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản hành chính, ngoại giao.

Lựa chọn câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 10, Ngữ văn 10

[rule_{ruleNumber}]

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm Tổng quan về lịch sử Việt Nam (có đáp án) tốt nhất. Cùng Trường ĐH KD & CN Hà Nội làm bài tập trắc nghiệm Ngữ Văn 10 nhé.

Câu hỏi 1 : Dòng nào nêu đúng vai trò của tiếng Việt?

A. Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt Nam, một trong 54 dân tộc Việt Nam.

B. Tiếng Việt được các dân tộc sử dụng làm ngôn ngữ chung trong giao tiếp xã hội.

C. Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam – chiếm đa số trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

D. Tiếng Việt có lịch sử phát triển lâu đời gắn liền với nền văn minh lúa nước có nguồn gốc xa xưa.

Chọn câu trả lời: KHÔNG


Câu 2: Dòng nào chưa thể hiện rõ vai trò quan trọng của tiếng Việt?

A. Các dân tộc giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.

B. Tất cả các tài liệu quốc gia đều được xuất bản bằng tiếng Việt.

C. Trường học các cấp dạy bằng tiếng Việt.

D. Văn học, nghệ thuật viết bằng tiếng Việt tiếp tục phát triển.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Dòng nào nêu đúng các nhóm ngôn ngữ có cùng họ Austroasiatic với tiếng Việt?

A. Việt Mường, Môn – Khơme, Tày – Thái

B. Việt Mường, Môn – Khơ me

C. Việt Mường, Malaysia – Đa Đảo

D. Môn – Khơme, Mã Lai – Polynesia

Chọn câu trả lời: A

Câu 4: Nhóm ngôn ngữ nào không có quan hệ với tiếng Việt?

A. Butt – Dao

B. Malaysia – Polynesia

C. Tày – Thái

D. Môn – Khơ me

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu hỏi 5: Trong thời Bắc thuộc, tiếng Việt vay mượn nhiều nhất từ ​​ngôn ngữ nào?

A. Trung Quốc

B. Thái

C. Malay

D. Khơme

Chọn câu trả lời: A

Câu hỏi 6: Câu nào sau đây có thể dùng làm câu chủ đề cho phần còn lại?

A. Nhiều từ Hán đã thay đổi sắc thái tu từ khi dùng trong tiếng Việt.

B. Nhiều từ Hán được dùng làm yếu tố cấu tạo từ để tạo nên nhiều từ ghép chỉ thông dụng trong tiếng Việt.

C. Xu hướng vay mượn tiếng Trung chủ đạo là Việt hóa.

D. Nhiều từ Hán Việt được Việt hóa dưới dạng phiên âm và dịch nghĩa.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 7: Tác phẩm văn học lớn đầu tiên bằng chữ Nôm là gì?

A. Truyện Kiều

B. Chinh phụ ngâm (dịch)

C. Quốc âm thi tập.

D. Thơ Hồ Xuân Hương

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 8: Thời Pháp thuộc, những yếu tố nào đã giúp tiếng Việt phát triển mạnh mẽ?

A. tiếng Pháp

B. Trung Quốc

C. Chữ Nôm

D. Chữ quốc ngữ

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 9: Sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt thời Pháp thuộc để lại ấn tượng rõ nét nhất ở lĩnh vực nào?

A. Nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến khoa học bằng tiếng Việt.

B. Thơ mới và văn xuôi lãng mạn.

C. Văn bản hành chính, ngoại giao, giáo dục.

D. Thơ văn tuyên truyền cách mạng.

Chọn câu trả lời: A

Câu 10: Câu nào tóm tắt vai trò của tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay?

A. Trong thời kỳ này, tiếng Việt thay thế hoàn toàn tiếng Pháp.

B. Tiếng Việt được dạy trong nhà trường các cấp.

C. Tiếng Việt được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống.

D. Tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản hành chính, ngoại giao.

Lựa chọn câu trả lời:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 10, Ngữ văn 10

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm bài Khái quát lịch sử tiếng Việt (có đáp án) – Ngữ Văn 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #bài #Khái #quát #lịch #sử #tiếng #Việt #có #đáp #án #Ngữ #Văn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button