Giáo Dục

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án (Phần 3)

Bài 15: Chính sách đối ngoại

Câu hỏi 1: Chính sách đối ngoại có một vai trò

A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

B. Thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển

C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 2: Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?


A. Tôn trọng, độc lập, tự do, bình đẳng

B. Bình đẳng, tự do, tự nguyện

C. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi

D. Chủ động, tích cực, trách nhiệm

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

D. Nêu cao tinh thần tự chủ trong quan hệ quốc tế

Trả lời: A

Câu hỏi 4: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Duy trì môi trường hòa bình

B. Chủ động tạo quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập

C. Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Trả lời: A

Câu hỏi 5: Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động thế giới

B. Sẵn sàng đối thoại với các nước khác về các vấn đề kinh tế

C. Mở rộng hợp tác kinh tế

D. Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 6: Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

A. Tăng cường quan hệ với các đảng, tổ chức chính trị thế giới

B. Mở rộng quan hệ đối ngoại

C. Phát triển ngoại giao nhân dân

D. Tích cực tham gia vào quá trình hợp tác quốc tế và khu vực

Câu trả lời:

Câu 7: Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APFC) vào năm ngoái

A. Năm 1996

B. 1997

C. 1998

D. 1999

Câu trả lời:

Câu 8: Việt Nam tham gia ASEAN vào

A. 1995

B. 1996

C. 1997

D. 1998

Trả lời: A

Câu 9: Việt Nam không phải là thành viên của tổ chức nào sau đây?

A. FAO

B. EU

C. WTO

D. WHO

Trả lời: BỎ

Câu 10: WTO là viết tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Tổ chức Y tế Thế giới

D. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

Trả lời: BỎ

Câu 11: Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ

A. 1990

B. 1995

C. 1997

D. 2000

Trả lời: BỎ

Câu 12: Mục tiêu của việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại là

A. Thu hút vốn nước ngoài, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến

B. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế

D. Đưa nước ta hội nhập với thế giới

Trả lời: A

Câu 13: Vị trí của nước ta trong chính sách đối ngoại là

A. Đoàn kết, hữu nghị và bình đẳng

B. Đoàn kết, hợp tác, công bằng và bình đẳng

C. Hợp tác, công bằng, dân chủ và văn minh

D. Hợp tác, dân chủ, văn minh và tiến bộ

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án (Phần 3)

Video về Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án (Phần 3)

Wiki về Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án (Phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án (Phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án (Phần 3) -

Bài 15: Chính sách đối ngoại

Câu hỏi 1: Chính sách đối ngoại có một vai trò

A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

B. Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 2: Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?


A. Tôn trọng, độc lập, tự do, bình đẳng

B. Bình đẳng, tự do, tự nguyện

C. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi

D. Chủ động, tích cực, trách nhiệm

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

D. Nêu cao tinh thần tự chủ trong quan hệ quốc tế

Trả lời: A

Câu hỏi 4: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Duy trì môi trường hòa bình

B. Chủ động tạo quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập

C. Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Trả lời: A

Câu hỏi 5: Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động thế giới

B. Sẵn sàng đối thoại với các nước khác về các vấn đề kinh tế

C. Mở rộng hợp tác kinh tế

D. Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 6: Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

A. Tăng cường quan hệ với các đảng, tổ chức chính trị thế giới

B. Mở rộng quan hệ đối ngoại

C. Phát triển ngoại giao nhân dân

D. Tích cực tham gia vào quá trình hợp tác quốc tế và khu vực

Câu trả lời:

Câu 7: Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APFC) vào năm ngoái

A. Năm 1996

B. 1997

C. 1998

D. 1999

Câu trả lời:

Câu 8: Việt Nam tham gia ASEAN vào

A. 1995

B. 1996

C. 1997

D. 1998

Trả lời: A

Câu 9: Việt Nam không phải là thành viên của tổ chức nào sau đây?

A. FAO

B. EU

C. WTO

D. WHO

Trả lời: BỎ

Câu 10: WTO là viết tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Tổ chức Y tế Thế giới

D. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

Trả lời: BỎ

Câu 11: Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ

A. 1990

B. 1995

C. 1997

D. 2000

Trả lời: BỎ

Câu 12: Mục tiêu của việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại là

A. Thu hút vốn nước ngoài, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến

B. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế

D. Đưa nước ta hội nhập với thế giới

Trả lời: A

Câu 13: Vị trí của nước ta trong chính sách đối ngoại là

A. Đoàn kết, hữu nghị và bình đẳng

B. Đoàn kết, hợp tác, công bằng và bình đẳng

C. Hợp tác, công bằng, dân chủ và văn minh

D. Hợp tác, dân chủ, văn minh và tiến bộ

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 15: Chính sách đối ngoại

Câu hỏi 1: Chính sách đối ngoại có một vai trò

A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

B. Thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển

C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

D. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 2: Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?


A. Tôn trọng, độc lập, tự do, bình đẳng

B. Bình đẳng, tự do, tự nguyện

C. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi

D. Chủ động, tích cực, trách nhiệm

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

D. Nêu cao tinh thần tự chủ trong quan hệ quốc tế

Trả lời: A

Câu hỏi 4: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Duy trì môi trường hòa bình

B. Chủ động tạo quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập

C. Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại

D. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Trả lời: A

Câu hỏi 5: Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

A. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động thế giới

B. Sẵn sàng đối thoại với các nước khác về các vấn đề kinh tế

C. Mở rộng hợp tác kinh tế

D. Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 6: Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới

A. Tăng cường quan hệ với các đảng, tổ chức chính trị thế giới

B. Mở rộng quan hệ đối ngoại

C. Phát triển ngoại giao nhân dân

D. Tích cực tham gia vào quá trình hợp tác quốc tế và khu vực

Câu trả lời:

Câu 7: Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APFC) vào năm ngoái

A. Năm 1996

B. 1997

C. 1998

D. 1999

Câu trả lời:

Câu 8: Việt Nam tham gia ASEAN vào

A. 1995

B. 1996

C. 1997

D. 1998

Trả lời: A

Câu 9: Việt Nam không phải là thành viên của tổ chức nào sau đây?

A. FAO

B. EU

C. WTO

D. WHO

Trả lời: BỎ

Câu 10: WTO là viết tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Tổ chức Y tế Thế giới

D. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

Trả lời: BỎ

Câu 11: Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ

A. 1990

B. 1995

C. 1997

D. 2000

Trả lời: BỎ

Câu 12: Mục tiêu của việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại là

A. Thu hút vốn nước ngoài, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến

B. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế

D. Đưa nước ta hội nhập với thế giới

Trả lời: A

Câu 13: Vị trí của nước ta trong chính sách đối ngoại là

A. Đoàn kết, hữu nghị và bình đẳng

B. Đoàn kết, hợp tác, công bằng và bình đẳng

C. Hợp tác, công bằng, dân chủ và văn minh

D. Hợp tác, dân chủ, văn minh và tiến bộ

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án (Phần 3) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án (Phần 3) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #GDCD #Bài #có #đáp #án #Phần

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button