Giáo Dục

Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 3

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 1

Chuyên đề 3: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

ĐỀ BÀI

Câu 61: Khái niệm về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

 1. Là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước để xây dựng và đi lên CNXH.

 2. Là quá trình sử dụng tiềm lực quốc phòng an ninh để xây dựng đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 3. Là quá trình sử dụng tiềm lực quốc phòng an ninh để ứng phó với mọi tình huống chiến tranh.

 4. Là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước

Câu 62: Một số nội dung về mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :  

1/  Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo       vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2/  Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3/  Bảo vệ giai cấp, chế độ và biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển.

4/  Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng

 2. Nội dung 2, 3 và 4 đều đúng

 3. Nội dung 1,2,3  và 4 đều đúng

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.


Câu 63: Một số nội dung về mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2/  Bảo vệ sự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa.

3/  Bảo vệ Giai cấp, chế độ và biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển.

4/  Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1,2,3  và 4 đều đúng .

 4. Nội dung 1,2 và 4 đều đúng.

Câu 64: Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

1/  Chủ nghĩa đế quốc.

2/  Các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược lật đổ cách mạng.

3/  Chủ nghĩa khủng bố và ly khai cực đoan.

4/  Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa nước lớn.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

Câu 65: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực.

 3. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 66: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự,chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 67: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

Câu 68: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn.

 2. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 69: Một trong những nội dung của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:   

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

 3. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 70:  Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

2/  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

3/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

4/  Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

Câu 71: Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốclà:

1/  Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

2/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

3/  Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

4/  Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

Câu 72: Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực.

2/  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

3/  Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

4/  Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 73:  Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

2/  Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân.

3/  Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tấn công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ từ bên trong.

4/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động đánh địch ngay từ đầu.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 74:  Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tấn công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ từ bên trong.

2/  Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân.

3/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động đánh địch ngay từ đầu.

4/  Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

 1. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

Câu 75: Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Chủ nghĩa Đế quốc mà đứng đầu là Đế quốc Mỹ.

 2. Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược , lật đổ cách mạng.

 3. Các thế lực phản động bên ngoài và bên trong quốc gia.

 4. Chủ nghĩa Đế quốc và thực dân phản động, muốn biến nước ta thành thuộc địa của chúng.

Câu 76: Âm mưu thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi tiến hành xâm lược nước ta là:

 1. Thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh.

 2. Kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài với hoạt động lật đổ từ bên trong.

 3. Sử dụng các biện pháp phi vũ trang.

 4. Cả A,B và C đều đúng.

Câu 77:  Đặc điểm chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc có mấy nội dung:

 1. Có 3 nội dung.

 2. Có 4 nội dung.

 3. Có 5 nội dung.

 4. Có 6 nội dung.

Câu 78: Một trong những tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Chiến tranh chống lại kẻ thù xâm lược bảo vệ Tổ quốc.

 2. Chiến tranh cách mạng giành độc lập.

 3. Chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng.

 4. Cuộc chiến tranh bảo vệ xã hội Xã hội chủ nghĩa.

Câu 79: Nếu chiến tranh xảy ra, ta đánh giá quân địch có điểm yếu nào là cơ bản?

 1. Vấp phải ý chí kiên cường , chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc ta.

 2. Phải đương đầu với dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước , chống xâm lược,kiên cường bất khuất.

 3. Phải đối phó với cách đánh năng động, sáng tạo của quân đội ta.

 4. Phải đương đầu với một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn.

Câu 80: Thế trận chiến tranh nhân dân là gì?

 1. Là sự tổ chức,bố trí lực lượng để tiến hành chiến tranh và hoạt động tác chiến.

 2. Là tổ chức , bố trí lực lượng vũ trang.

 3. Là sự tổ chức bố trí lực lượng để phòng thủ đất nước.

 4. Là tổ chức , bố trí lực lượng vũ trang trong ý đồ chiến lược.

Câu 81:  Một trong những mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất của Tổ quốc.

 2. Bảo vệ sự toàn vẹn của Tổ quốc.

 3. Bảo vệ vững chắc độc lập,chủ quyền,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 4. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc.

Câu 82:  Một trong những đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Đất nước thống nhất , đi lên CNXH.

 2. An ninh quốc phòng được tăng cường, củng cố vững chắc.

 3. Hình thái đất nước được chuẩn bị sẵn sàng,thế trận quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố vững chắc.

 4. Các tuyến phòng thủ chiến lược được củng cố vững chắc.

Câu 83: Một trong những tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

 1. Là cuộc chiến tranh toàn dân. Lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

 2. Là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện , lực lượng vũ trang làm nòng cốt,dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 3. Là cuộc đấu tranh của nhân dân mà quân sự đóng vai trò quyết định.

 4. Là cuộc chiến tranh cách mạng chống lại các thế lực phản cách mạng.

Câu 84:  Tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, cần quán triệt mấy quan điểm chỉ đạo?

 1. 6 quan điểm chỉ đạo.

 2. 5 quan điểm chỉ đạo.

 3. 4 quan điểm chỉ đạo.

 4. 3 quan điểm chỉ đạo.

Câu 85: Nếu chiến tranh xảy ra, cùng với bọn Đế quốc, lực lượng nào là đối tượng tác chiến của quân dân ta?

 1. Lực lượng khủng bố và xâm lược.

 2. Lực lượng phản động gây bạo loạn , lật đổ, gây xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược.

 3. Lực lượng phản động bạo loạn , lật đổ và  các thế lực sử dụng sức mạnh quân sự xâm lược nước ta.

 4. Lực lượng phản động tiến hành bạo loạn , lật đổ phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân ta.

Câu 86: Nếu chiến tranh xảy ra, ta đánh giá địch có điểm yếu cơ bản nào?

 1. Là cuộc chiến tranh hiếu chiến , tàn ác , sẽ bị nhân loại phản đối.

 2. Là cuộc chiến tranh xâm lược , sẽ bị thế giới lên án.

 3. Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn bị nhân loại phản đối .

 4. Là cuộc chiến tranh phi nhân đạo , sẽ bị nhân dân thế giới lên án.

Câu 87: Tiến hành chiến tranh xâm lược , địch sẽ có điểm mạnh nào sau đây:

1/  Có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự , kinh tế và tiềm lực khoa học công nghệ.

2/  Có khả năng về vũ khí công nghệ cao.

3/  Có thể câu kết với lực lượng phản động nội địa , thực hiện trong đánh ra, Ngoài đánh vào.

4/  Có sự hậu thuẫn của quân đồng minh hùng mạnh.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đúng.

 2. Nội dung 1 và 3 đúng.

 3. Nội dung 1, 3 và 4 đúng.

 4. Nội dung 1 và 2 đúng.

Câu 88: Một trong những nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Tổ chức thế trận toàn dân đánh giặc.

 2. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

 3. Tổ chức bố trí cách đánh giặc.

 4. Tổ chức thế trận phòng thủ của chiến tranh nhân dân.

Câu 89 : Tính chất của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện,

 2. Là cuộc chiến tranh chính nghĩa , tự vệ cách mạng.

 3. Là cuộc chiến tranh mang tính hiện đại.

 4. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 90: Chọn một phương án để điền vào chỗ trống trong khái niệm sau: “Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình …………. , nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước ta.”

 1. sử dụng sức mạnh quân sự được huy động trên cả nước

 2. sử dụng tiềm lực của đất nước , nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh

 3. huy động lực lượng vũ trang toàn dân

 4. huy động lực lượng vũ trang kết hợp với toàn dân

ĐÁP ÁN

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D D D A B C D A B D
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
B D A D B D B C B A
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
C C B A B C B B D B

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 3

Video về Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 3

Wiki về Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 3

Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 3

Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 3 -

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 1

Chuyên đề 3: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

ĐỀ BÀI

Câu 61: Khái niệm về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

 1. Là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước để xây dựng và đi lên CNXH.

 2. Là quá trình sử dụng tiềm lực quốc phòng an ninh để xây dựng đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 3. Là quá trình sử dụng tiềm lực quốc phòng an ninh để ứng phó với mọi tình huống chiến tranh.

 4. Là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước

Câu 62: Một số nội dung về mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :  

1/  Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo       vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2/  Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3/  Bảo vệ giai cấp, chế độ và biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển.

4/  Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng

 2. Nội dung 2, 3 và 4 đều đúng

 3. Nội dung 1,2,3  và 4 đều đúng

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.


Câu 63: Một số nội dung về mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2/  Bảo vệ sự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa.

3/  Bảo vệ Giai cấp, chế độ và biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển.

4/  Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1,2,3  và 4 đều đúng .

 4. Nội dung 1,2 và 4 đều đúng.

Câu 64: Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

1/  Chủ nghĩa đế quốc.

2/  Các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược lật đổ cách mạng.

3/  Chủ nghĩa khủng bố và ly khai cực đoan.

4/  Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa nước lớn.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

Câu 65: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực.

 3. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 66: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự,chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 67: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

Câu 68: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn.

 2. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 69: Một trong những nội dung của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:   

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

 3. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 70:  Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

2/  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

3/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

4/  Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

Câu 71: Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốclà:

1/  Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

2/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

3/  Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

4/  Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

Câu 72: Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực.

2/  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

3/  Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

4/  Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 73:  Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

2/  Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân.

3/  Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tấn công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ từ bên trong.

4/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động đánh địch ngay từ đầu.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 74:  Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tấn công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ từ bên trong.

2/  Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân.

3/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động đánh địch ngay từ đầu.

4/  Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

 1. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

Câu 75: Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Chủ nghĩa Đế quốc mà đứng đầu là Đế quốc Mỹ.

 2. Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược , lật đổ cách mạng.

 3. Các thế lực phản động bên ngoài và bên trong quốc gia.

 4. Chủ nghĩa Đế quốc và thực dân phản động, muốn biến nước ta thành thuộc địa của chúng.

Câu 76: Âm mưu thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi tiến hành xâm lược nước ta là:

 1. Thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh.

 2. Kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài với hoạt động lật đổ từ bên trong.

 3. Sử dụng các biện pháp phi vũ trang.

 4. Cả A,B và C đều đúng.

Câu 77:  Đặc điểm chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc có mấy nội dung:

 1. Có 3 nội dung.

 2. Có 4 nội dung.

 3. Có 5 nội dung.

 4. Có 6 nội dung.

Câu 78: Một trong những tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Chiến tranh chống lại kẻ thù xâm lược bảo vệ Tổ quốc.

 2. Chiến tranh cách mạng giành độc lập.

 3. Chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng.

 4. Cuộc chiến tranh bảo vệ xã hội Xã hội chủ nghĩa.

Câu 79: Nếu chiến tranh xảy ra, ta đánh giá quân địch có điểm yếu nào là cơ bản?

 1. Vấp phải ý chí kiên cường , chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc ta.

 2. Phải đương đầu với dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước , chống xâm lược,kiên cường bất khuất.

 3. Phải đối phó với cách đánh năng động, sáng tạo của quân đội ta.

 4. Phải đương đầu với một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn.

Câu 80: Thế trận chiến tranh nhân dân là gì?

 1. Là sự tổ chức,bố trí lực lượng để tiến hành chiến tranh và hoạt động tác chiến.

 2. Là tổ chức , bố trí lực lượng vũ trang.

 3. Là sự tổ chức bố trí lực lượng để phòng thủ đất nước.

 4. Là tổ chức , bố trí lực lượng vũ trang trong ý đồ chiến lược.

Câu 81:  Một trong những mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất của Tổ quốc.

 2. Bảo vệ sự toàn vẹn của Tổ quốc.

 3. Bảo vệ vững chắc độc lập,chủ quyền,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 4. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc.

Câu 82:  Một trong những đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Đất nước thống nhất , đi lên CNXH.

 2. An ninh quốc phòng được tăng cường, củng cố vững chắc.

 3. Hình thái đất nước được chuẩn bị sẵn sàng,thế trận quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố vững chắc.

 4. Các tuyến phòng thủ chiến lược được củng cố vững chắc.

Câu 83: Một trong những tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

 1. Là cuộc chiến tranh toàn dân. Lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

 2. Là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện , lực lượng vũ trang làm nòng cốt,dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 3. Là cuộc đấu tranh của nhân dân mà quân sự đóng vai trò quyết định.

 4. Là cuộc chiến tranh cách mạng chống lại các thế lực phản cách mạng.

Câu 84:  Tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, cần quán triệt mấy quan điểm chỉ đạo?

 1. 6 quan điểm chỉ đạo.

 2. 5 quan điểm chỉ đạo.

 3. 4 quan điểm chỉ đạo.

 4. 3 quan điểm chỉ đạo.

Câu 85: Nếu chiến tranh xảy ra, cùng với bọn Đế quốc, lực lượng nào là đối tượng tác chiến của quân dân ta?

 1. Lực lượng khủng bố và xâm lược.

 2. Lực lượng phản động gây bạo loạn , lật đổ, gây xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược.

 3. Lực lượng phản động bạo loạn , lật đổ và  các thế lực sử dụng sức mạnh quân sự xâm lược nước ta.

 4. Lực lượng phản động tiến hành bạo loạn , lật đổ phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân ta.

Câu 86: Nếu chiến tranh xảy ra, ta đánh giá địch có điểm yếu cơ bản nào?

 1. Là cuộc chiến tranh hiếu chiến , tàn ác , sẽ bị nhân loại phản đối.

 2. Là cuộc chiến tranh xâm lược , sẽ bị thế giới lên án.

 3. Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn bị nhân loại phản đối .

 4. Là cuộc chiến tranh phi nhân đạo , sẽ bị nhân dân thế giới lên án.

Câu 87: Tiến hành chiến tranh xâm lược , địch sẽ có điểm mạnh nào sau đây:

1/  Có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự , kinh tế và tiềm lực khoa học công nghệ.

2/  Có khả năng về vũ khí công nghệ cao.

3/  Có thể câu kết với lực lượng phản động nội địa , thực hiện trong đánh ra, Ngoài đánh vào.

4/  Có sự hậu thuẫn của quân đồng minh hùng mạnh.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đúng.

 2. Nội dung 1 và 3 đúng.

 3. Nội dung 1, 3 và 4 đúng.

 4. Nội dung 1 và 2 đúng.

Câu 88: Một trong những nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Tổ chức thế trận toàn dân đánh giặc.

 2. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

 3. Tổ chức bố trí cách đánh giặc.

 4. Tổ chức thế trận phòng thủ của chiến tranh nhân dân.

Câu 89 : Tính chất của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện,

 2. Là cuộc chiến tranh chính nghĩa , tự vệ cách mạng.

 3. Là cuộc chiến tranh mang tính hiện đại.

 4. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 90: Chọn một phương án để điền vào chỗ trống trong khái niệm sau: “Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình …………. , nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước ta.”

 1. sử dụng sức mạnh quân sự được huy động trên cả nước

 2. sử dụng tiềm lực của đất nước , nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh

 3. huy động lực lượng vũ trang toàn dân

 4. huy động lực lượng vũ trang kết hợp với toàn dân

ĐÁP ÁN

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D D D A B C D A B D
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
B D A D B D B C B A
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
C C B A B C B B D B

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

[rule_{ruleNumber}]

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 1

Chuyên đề 3: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

ĐỀ BÀI

Câu 61: Khái niệm về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

 1. Là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước để xây dựng và đi lên CNXH.

 2. Là quá trình sử dụng tiềm lực quốc phòng an ninh để xây dựng đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 3. Là quá trình sử dụng tiềm lực quốc phòng an ninh để ứng phó với mọi tình huống chiến tranh.

 4. Là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước

Câu 62: Một số nội dung về mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :  

1/  Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo       vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2/  Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3/  Bảo vệ giai cấp, chế độ và biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển.

4/  Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng

 2. Nội dung 2, 3 và 4 đều đúng

 3. Nội dung 1,2,3  và 4 đều đúng

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.


Câu 63: Một số nội dung về mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2/  Bảo vệ sự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa.

3/  Bảo vệ Giai cấp, chế độ và biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển.

4/  Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1,2,3  và 4 đều đúng .

 4. Nội dung 1,2 và 4 đều đúng.

Câu 64: Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

1/  Chủ nghĩa đế quốc.

2/  Các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược lật đổ cách mạng.

3/  Chủ nghĩa khủng bố và ly khai cực đoan.

4/  Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa nước lớn.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

Câu 65: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực.

 3. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 66: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự,chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 67: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

Câu 68: Một trong những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn.

 2. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 3. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 69: Một trong những nội dung của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:   

 1. Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 2. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

 3. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

 4. Đưa đất nước lên thế phòng ngự chiến tranh, tạo thuận lợi đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

Câu 70:  Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

2/  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

3/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

4/  Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

Câu 71: Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốclà:

1/  Quá trình xây dựng và đi lên CNXH phải chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

2/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ đầu và lâu dài.

3/  Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

4/  Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 1. Nội dung 1 và 2 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

Câu 72: Một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực.

2/  Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

3/  Chuẩn bị trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

4/  Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 73:  Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

2/  Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân.

3/  Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tấn công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ từ bên trong.

4/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động đánh địch ngay từ đầu.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 74:  Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là:

1/  Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tấn công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ từ bên trong.

2/  Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân.

3/  Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động đánh địch ngay từ đầu.

4/  Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

 1. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 2, 3  và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

Câu 75: Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Chủ nghĩa Đế quốc mà đứng đầu là Đế quốc Mỹ.

 2. Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược , lật đổ cách mạng.

 3. Các thế lực phản động bên ngoài và bên trong quốc gia.

 4. Chủ nghĩa Đế quốc và thực dân phản động, muốn biến nước ta thành thuộc địa của chúng.

Câu 76: Âm mưu thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi tiến hành xâm lược nước ta là:

 1. Thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh.

 2. Kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài với hoạt động lật đổ từ bên trong.

 3. Sử dụng các biện pháp phi vũ trang.

 4. Cả A,B và C đều đúng.

Câu 77:  Đặc điểm chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc có mấy nội dung:

 1. Có 3 nội dung.

 2. Có 4 nội dung.

 3. Có 5 nội dung.

 4. Có 6 nội dung.

Câu 78: Một trong những tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Chiến tranh chống lại kẻ thù xâm lược bảo vệ Tổ quốc.

 2. Chiến tranh cách mạng giành độc lập.

 3. Chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng.

 4. Cuộc chiến tranh bảo vệ xã hội Xã hội chủ nghĩa.

Câu 79: Nếu chiến tranh xảy ra, ta đánh giá quân địch có điểm yếu nào là cơ bản?

 1. Vấp phải ý chí kiên cường , chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc ta.

 2. Phải đương đầu với dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước , chống xâm lược,kiên cường bất khuất.

 3. Phải đối phó với cách đánh năng động, sáng tạo của quân đội ta.

 4. Phải đương đầu với một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn.

Câu 80: Thế trận chiến tranh nhân dân là gì?

 1. Là sự tổ chức,bố trí lực lượng để tiến hành chiến tranh và hoạt động tác chiến.

 2. Là tổ chức , bố trí lực lượng vũ trang.

 3. Là sự tổ chức bố trí lực lượng để phòng thủ đất nước.

 4. Là tổ chức , bố trí lực lượng vũ trang trong ý đồ chiến lược.

Câu 81:  Một trong những mục đích của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất của Tổ quốc.

 2. Bảo vệ sự toàn vẹn của Tổ quốc.

 3. Bảo vệ vững chắc độc lập,chủ quyền,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 4. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc.

Câu 82:  Một trong những đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Đất nước thống nhất , đi lên CNXH.

 2. An ninh quốc phòng được tăng cường, củng cố vững chắc.

 3. Hình thái đất nước được chuẩn bị sẵn sàng,thế trận quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố vững chắc.

 4. Các tuyến phòng thủ chiến lược được củng cố vững chắc.

Câu 83: Một trong những tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là gì?

 1. Là cuộc chiến tranh toàn dân. Lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

 2. Là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện , lực lượng vũ trang làm nòng cốt,dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 3. Là cuộc đấu tranh của nhân dân mà quân sự đóng vai trò quyết định.

 4. Là cuộc chiến tranh cách mạng chống lại các thế lực phản cách mạng.

Câu 84:  Tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, cần quán triệt mấy quan điểm chỉ đạo?

 1. 6 quan điểm chỉ đạo.

 2. 5 quan điểm chỉ đạo.

 3. 4 quan điểm chỉ đạo.

 4. 3 quan điểm chỉ đạo.

Câu 85: Nếu chiến tranh xảy ra, cùng với bọn Đế quốc, lực lượng nào là đối tượng tác chiến của quân dân ta?

 1. Lực lượng khủng bố và xâm lược.

 2. Lực lượng phản động gây bạo loạn , lật đổ, gây xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược.

 3. Lực lượng phản động bạo loạn , lật đổ và  các thế lực sử dụng sức mạnh quân sự xâm lược nước ta.

 4. Lực lượng phản động tiến hành bạo loạn , lật đổ phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân ta.

Câu 86: Nếu chiến tranh xảy ra, ta đánh giá địch có điểm yếu cơ bản nào?

 1. Là cuộc chiến tranh hiếu chiến , tàn ác , sẽ bị nhân loại phản đối.

 2. Là cuộc chiến tranh xâm lược , sẽ bị thế giới lên án.

 3. Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn bị nhân loại phản đối .

 4. Là cuộc chiến tranh phi nhân đạo , sẽ bị nhân dân thế giới lên án.

Câu 87: Tiến hành chiến tranh xâm lược , địch sẽ có điểm mạnh nào sau đây:

1/  Có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự , kinh tế và tiềm lực khoa học công nghệ.

2/  Có khả năng về vũ khí công nghệ cao.

3/  Có thể câu kết với lực lượng phản động nội địa , thực hiện trong đánh ra, Ngoài đánh vào.

4/  Có sự hậu thuẫn của quân đồng minh hùng mạnh.

 1. Nội dung 1, 2 và 3 đúng.

 2. Nội dung 1 và 3 đúng.

 3. Nội dung 1, 3 và 4 đúng.

 4. Nội dung 1 và 2 đúng.

Câu 88: Một trong những nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là :

 1. Tổ chức thế trận toàn dân đánh giặc.

 2. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân.

 3. Tổ chức bố trí cách đánh giặc.

 4. Tổ chức thế trận phòng thủ của chiến tranh nhân dân.

Câu 89 : Tính chất của chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc là:

 1. Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện,

 2. Là cuộc chiến tranh chính nghĩa , tự vệ cách mạng.

 3. Là cuộc chiến tranh mang tính hiện đại.

 4. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 90: Chọn một phương án để điền vào chỗ trống trong khái niệm sau: “Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình …………. , nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước ta.”

 1. sử dụng sức mạnh quân sự được huy động trên cả nước

 2. sử dụng tiềm lực của đất nước , nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh

 3. huy động lực lượng vũ trang toàn dân

 4. huy động lực lượng vũ trang kết hợp với toàn dân

ĐÁP ÁN

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D D D A B C D A B D
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
B D A D B D B C B A
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
C C B A B C B B D B

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 3 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 3 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #GDQP #ninh #học #phần #Chuyên #đề

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button