Giáo Dục

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5

Câu hỏi 1: Chương trình dịch là chương trình:

A, Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình cấp cao

B, Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình cấp cao sang ngôn ngữ máy

C, Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình cấp cao

D, Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Câu 2: Ngôn ngữ máy là gì?


A, Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào có thể mô tả các thuật toán được thực thi bởi máy tính

B, Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực thi

C, Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào máy móc

D, Một giải pháp thay thế khác

Câu hỏi 3: Hợp ngữ là:

A, Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B, Ngôn ngữ máy tính có thể được hiểu trực tiếp

C, Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào máy móc cụ thể

D, Ngôn ngữ trong câu lệnh có sử dụng một số từ tiếng Việt

Câu hỏi 4: Ngôn ngữ lập trình cấp cao là gì?

A, Là một ngôn ngữ máy tính có thể hiểu và thực thi trực tiếp

B, Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào máy móc cụ thể

C là một ngôn ngữ có thể mô tả tất cả các thuật toán

D, Là ngôn ngữ mô tả thuật toán ở dạng văn bản

Câu hỏi 5: Phát biểu nào sau đây là sai về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao?

A, Các chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao phải được dịch bởi các chương trình dịch máy để hiểu và thực thi

B, Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên

C, Độc lập cao, ít phụ thuộc vào các máy cụ thể

D, Có thể thực hiện trên tất cả các loại máy

Câu hỏi 6: Các ngôn ngữ lập trình không cần phiên dịch là:

A, Hợp ngữ

B, Ngôn ngữ lập trình cấp cao

C, Ngôn ngữ máy

D, Pascal

Câu 7: Ngôn ngữ lập trình là:

A, Ngôn ngữ khoa học

B, Ngôn ngữ tự nhiên

C, Ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày

D, Ngôn ngữ để viết chương trình

Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

A, Ngôn ngữ cấp cao

B, Hợp ngữ

C, Ngôn ngữ máy

D, Cả A, B, C đều sai

Câu 9: Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

A, Hợp ngữ, ngôn ngữ cấp cao

B, Ngôn ngữ máy, hợp ngữ

C, Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ cấp cao

D, Ngôn ngữ cấp cao, ngôn ngữ máy

Câu 10: Máy có thể hiểu và thực hiện trực tiếp ngôn ngữ nào sau đây?

A, Ngôn ngữ cấp cao

B, Hợp ngữ

C, Pascal

D, Ngôn ngữ máy

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng về ngôn ngữ bậc cao?

A, là một ngôn ngữ mô tả các thuật toán dưới dạng văn bản theo các quy ước nhất định và hoàn toàn độc lập với các máy tính cụ thể.

B, là một ngôn ngữ không thể được thực hiện trực tiếp bởi máy tính. Trước khi thực hiện, nó phải được dịch sang ngôn ngữ máy.

C, gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào máy móc

D, là một ngôn ngữ có thể mô tả bất kỳ thuật toán nào

Câu 12: Chọn câu đúng. Ngôn ngữ lập trình là:

A, Ngôn ngữ máy

B, Hợp ngữ

C, Ngôn ngữ cấp cao

D, Cả 3 câu đều đúng.

Câu 13: Vui lòng chọn tùy chọn phù hợp nhất. Một chương trình là:

A, một chuỗi các lệnh hướng dẫn máy tính tìm Đầu ra từ Đầu vào

B, sản phẩm của việc thể hiện một thuật toán bằng ngôn ngữ máy tính thực thi

C, một hướng dẫn (lệnh) cho máy tính để giải quyết vấn đề

D, mô tả thuật toán được viết bằng ngôn ngữ lập trình

Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Kết quả của việc mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể thực hiện được gọi là chương trình.

B, Ngôn ngữ để viết chương trình được gọi là ngôn ngữ lập trình.

C, Thuật toán có thể được mô tả bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối.

D, Câu a, b đúng và câu c sai.

Câu 15: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng, là ngôn ngữ máy duy nhất để viết các chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện.

B. Để một chương trình hợp ngữ hoạt động trên máy tính, nó phải được dịch sang ngôn ngữ máy bởi một chương trình hợp ngữ.

C, Cả a và b đều sai

D, Cả a và b đều đúng.

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Một

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

Câu trả lời

DỄ

Một

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10

Video về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10

Wiki về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10 -

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5

Câu hỏi 1: Chương trình dịch là chương trình:

A, Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình cấp cao

B, Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình cấp cao sang ngôn ngữ máy

C, Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình cấp cao

D, Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Câu 2: Ngôn ngữ máy là gì?


A, Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào có thể mô tả các thuật toán được thực thi bởi máy tính

B, Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực thi

C, Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào máy móc

D, Một giải pháp thay thế khác

Câu hỏi 3: Hợp ngữ là:

A, Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B, Ngôn ngữ máy tính có thể được hiểu trực tiếp

C, Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào máy móc cụ thể

D, Ngôn ngữ trong câu lệnh có sử dụng một số từ tiếng Việt

Câu hỏi 4: Ngôn ngữ lập trình cấp cao là gì?

A, Là một ngôn ngữ máy tính có thể hiểu và thực thi trực tiếp

B, Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào máy móc cụ thể

C là một ngôn ngữ có thể mô tả tất cả các thuật toán

D, Là ngôn ngữ mô tả thuật toán ở dạng văn bản

Câu hỏi 5: Phát biểu nào sau đây là sai về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao?

A, Các chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao phải được dịch bởi các chương trình dịch máy để hiểu và thực thi

B, Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên

C, Độc lập cao, ít phụ thuộc vào các máy cụ thể

D, Có thể thực hiện trên tất cả các loại máy

Câu hỏi 6: Các ngôn ngữ lập trình không cần phiên dịch là:

A, Hợp ngữ

B, Ngôn ngữ lập trình cấp cao

C, Ngôn ngữ máy

D, Pascal

Câu 7: Ngôn ngữ lập trình là:

A, Ngôn ngữ khoa học

B, Ngôn ngữ tự nhiên

C, Ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày

D, Ngôn ngữ để viết chương trình

Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

A, Ngôn ngữ cấp cao

B, Hợp ngữ

C, Ngôn ngữ máy

D, Cả A, B, C đều sai

Câu 9: Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

A, Hợp ngữ, ngôn ngữ cấp cao

B, Ngôn ngữ máy, hợp ngữ

C, Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ cấp cao

D, Ngôn ngữ cấp cao, ngôn ngữ máy

Câu 10: Máy có thể hiểu và thực hiện trực tiếp ngôn ngữ nào sau đây?

A, Ngôn ngữ cấp cao

B, Hợp ngữ

C, Pascal

D, Ngôn ngữ máy

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng về ngôn ngữ bậc cao?

A, là một ngôn ngữ mô tả các thuật toán dưới dạng văn bản theo các quy ước nhất định và hoàn toàn độc lập với các máy tính cụ thể.

B, là một ngôn ngữ không thể được thực hiện trực tiếp bởi máy tính. Trước khi thực hiện, nó phải được dịch sang ngôn ngữ máy.

C, gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào máy móc

D, là một ngôn ngữ có thể mô tả bất kỳ thuật toán nào

Câu 12: Chọn câu đúng. Ngôn ngữ lập trình là:

A, Ngôn ngữ máy

B, Hợp ngữ

C, Ngôn ngữ cấp cao

D, Cả 3 câu đều đúng.

Câu 13: Vui lòng chọn tùy chọn phù hợp nhất. Một chương trình là:

A, một chuỗi các lệnh hướng dẫn máy tính tìm Đầu ra từ Đầu vào

B, sản phẩm của việc thể hiện một thuật toán bằng ngôn ngữ máy tính thực thi

C, một hướng dẫn (lệnh) cho máy tính để giải quyết vấn đề

D, mô tả thuật toán được viết bằng ngôn ngữ lập trình

Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Kết quả của việc mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể thực hiện được gọi là chương trình.

B, Ngôn ngữ để viết chương trình được gọi là ngôn ngữ lập trình.

C, Thuật toán có thể được mô tả bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối.

D, Câu a, b đúng và câu c sai.

Câu 15: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng, là ngôn ngữ máy duy nhất để viết các chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện.

B. Để một chương trình hợp ngữ hoạt động trên máy tính, nó phải được dịch sang ngôn ngữ máy bởi một chương trình hợp ngữ.

C, Cả a và b đều sai

D, Cả a và b đều đúng.

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Một

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

Câu trả lời

DỄ

Một

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5

Câu hỏi 1: Chương trình dịch là chương trình:

A, Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình cấp cao

B, Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình cấp cao sang ngôn ngữ máy

C, Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình cấp cao

D, Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Câu 2: Ngôn ngữ máy là gì?


A, Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào có thể mô tả các thuật toán được thực thi bởi máy tính

B, Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực thi

C, Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào máy móc

D, Một giải pháp thay thế khác

Câu hỏi 3: Hợp ngữ là:

A, Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B, Ngôn ngữ máy tính có thể được hiểu trực tiếp

C, Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào máy móc cụ thể

D, Ngôn ngữ trong câu lệnh có sử dụng một số từ tiếng Việt

Câu hỏi 4: Ngôn ngữ lập trình cấp cao là gì?

A, Là một ngôn ngữ máy tính có thể hiểu và thực thi trực tiếp

B, Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào máy móc cụ thể

C là một ngôn ngữ có thể mô tả tất cả các thuật toán

D, Là ngôn ngữ mô tả thuật toán ở dạng văn bản

Câu hỏi 5: Phát biểu nào sau đây là sai về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao?

A, Các chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao phải được dịch bởi các chương trình dịch máy để hiểu và thực thi

B, Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên

C, Độc lập cao, ít phụ thuộc vào các máy cụ thể

D, Có thể thực hiện trên tất cả các loại máy

Câu hỏi 6: Các ngôn ngữ lập trình không cần phiên dịch là:

A, Hợp ngữ

B, Ngôn ngữ lập trình cấp cao

C, Ngôn ngữ máy

D, Pascal

Câu 7: Ngôn ngữ lập trình là:

A, Ngôn ngữ khoa học

B, Ngôn ngữ tự nhiên

C, Ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày

D, Ngôn ngữ để viết chương trình

Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

A, Ngôn ngữ cấp cao

B, Hợp ngữ

C, Ngôn ngữ máy

D, Cả A, B, C đều sai

Câu 9: Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

A, Hợp ngữ, ngôn ngữ cấp cao

B, Ngôn ngữ máy, hợp ngữ

C, Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ cấp cao

D, Ngôn ngữ cấp cao, ngôn ngữ máy

Câu 10: Máy có thể hiểu và thực hiện trực tiếp ngôn ngữ nào sau đây?

A, Ngôn ngữ cấp cao

B, Hợp ngữ

C, Pascal

D, Ngôn ngữ máy

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng về ngôn ngữ bậc cao?

A, là một ngôn ngữ mô tả các thuật toán dưới dạng văn bản theo các quy ước nhất định và hoàn toàn độc lập với các máy tính cụ thể.

B, là một ngôn ngữ không thể được thực hiện trực tiếp bởi máy tính. Trước khi thực hiện, nó phải được dịch sang ngôn ngữ máy.

C, gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào máy móc

D, là một ngôn ngữ có thể mô tả bất kỳ thuật toán nào

Câu 12: Chọn câu đúng. Ngôn ngữ lập trình là:

A, Ngôn ngữ máy

B, Hợp ngữ

C, Ngôn ngữ cấp cao

D, Cả 3 câu đều đúng.

Câu 13: Vui lòng chọn tùy chọn phù hợp nhất. Một chương trình là:

A, một chuỗi các lệnh hướng dẫn máy tính tìm Đầu ra từ Đầu vào

B, sản phẩm của việc thể hiện một thuật toán bằng ngôn ngữ máy tính thực thi

C, một hướng dẫn (lệnh) cho máy tính để giải quyết vấn đề

D, mô tả thuật toán được viết bằng ngôn ngữ lập trình

Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Kết quả của việc mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể thực hiện được gọi là chương trình.

B, Ngôn ngữ để viết chương trình được gọi là ngôn ngữ lập trình.

C, Thuật toán có thể được mô tả bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối.

D, Câu a, b đúng và câu c sai.

Câu 15: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng, là ngôn ngữ máy duy nhất để viết các chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện.

B. Để một chương trình hợp ngữ hoạt động trên máy tính, nó phải được dịch sang ngôn ngữ máy bởi một chương trình hợp ngữ.

C, Cả a và b đều sai

D, Cả a và b đều đúng.

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Một

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

Câu trả lời

DỄ

Một

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Tin #học #Bài #có #đáp #án #chi #tiết #Giải #bài #tập #SGK #Tin #học

Xem thêm bài viết hay:  Ý nghĩa lớn nhất của những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button