Giáo Dục

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10 có đáp án chi tiết

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10

Câu hỏi 1: Vòng lặp While – do kết thúc khi

A, Khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn

B, Khi đủ vòng

C, Khi tôi tìm thấy Đầu ra

D, Tất cả các tùy chọn

Câu 2: Mọi quy trình tính toán đều có thể được mô tả và thực hiện dựa trên cấu trúc cơ bản của:


A, Cấu trúc tuần tự

B, Cấu trúc phân nhánh

C, Cấu trúc lặp lại

D, Cả ba cấu trúc

Câu hỏi 3: Tính tổng S = 1 + 2 + 3 +… + n +… cho đến khi S> 108. Điều kiện nào sau đây đối với vòng lặp while-do là đúng:

A, Trong khi S> = 10số 8 làm

B, Trong khi S 8 làm

C, Trong khi SẼ

D, Trong khi S> = E8 làm

Câu hỏi 4: Câu lệnh sau giải quyết vấn đề nào?

Trong khi MN làm

If M> N then M: = MN else N: = NM;

A, Tìm ƯCLN của M và M

B, Tìm bảng cân đối trạng thái của M và N

C, Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D, Tìm hiệu số lớn nhất của M và N

Câu hỏi 5: Đoạn chương trình sau giải quyết vấn đề gì?

Đối với I: = 1 to M do

Nếu (tôi mod 3 = 0) và (tôi mod 5 = 0) thì

T: = T + I;

A, Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M

B, Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M

C, Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M

D, Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M

Câu hỏi 6: Cú pháp lặp For – do dạng đảo ngược:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, cho = xuống làm;

D, for: = downto do;

Câu 7: Cú pháp của vòng lặp For – do ở dạng chuyển tiếp:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, cho = xuống làm;

D, for: = to do;

Câu 8: Trong vòng lặp For – biểu mẫu chuyển tiếp. Giá trị của biến bộ đếm

A, Tự động giảm 1

B, Tự động điều chỉnh

C, Chỉ tăng khi có câu lệnh thay đổi giá trị

D, được bảo tồn

Câu 9: Kiểu dữ liệu của biến đếm trong câu lệnh lặp For – do:

A, Cùng loại với giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc

B, Chỉ khác loại với giá trị ban đầu

C, Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh

D, Không cần chỉ định kiểu dữ liệu

Câu 10: Trong vòng lặp For – do: (chọn tùy chọn tốt nhất)

A, Giá trị bắt đầu phải nhỏ hơn giá trị kết thúc

B, Giá trị bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị kết thúc

C, Giá trị bắt đầu phải lớn hơn giá trị kết thúc

D, Giá trị bắt đầu phải bằng giá trị kết thúc

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10 có đáp án chi tiết

Video về Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10 có đáp án chi tiết

Wiki về Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10 có đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10 có đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10 có đáp án chi tiết -

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10

Câu hỏi 1: Vòng lặp While - do kết thúc khi

A, Khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn

B, Khi đủ vòng

C, Khi tôi tìm thấy Đầu ra

D, Tất cả các tùy chọn

Câu 2: Mọi quy trình tính toán đều có thể được mô tả và thực hiện dựa trên cấu trúc cơ bản của:


A, Cấu trúc tuần tự

B, Cấu trúc phân nhánh

C, Cấu trúc lặp lại

D, Cả ba cấu trúc

Câu hỏi 3: Tính tổng S = 1 + 2 + 3 +… + n +… cho đến khi S> 108. Điều kiện nào sau đây đối với vòng lặp while-do là đúng:

A, Trong khi S> = 10số 8 làm

B, Trong khi S 8 làm

C, Trong khi SẼ

D, Trong khi S> = E8 làm

Câu hỏi 4: Câu lệnh sau giải quyết vấn đề nào?

Trong khi MN làm

If M> N then M: = MN else N: = NM;

A, Tìm ƯCLN của M và M

B, Tìm bảng cân đối trạng thái của M và N

C, Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D, Tìm hiệu số lớn nhất của M và N

Câu hỏi 5: Đoạn chương trình sau giải quyết vấn đề gì?

Đối với I: = 1 to M do

Nếu (tôi mod 3 = 0) và (tôi mod 5 = 0) thì

T: = T + I;

A, Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M

B, Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M

C, Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M

D, Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M

Câu hỏi 6: Cú pháp lặp For - do dạng đảo ngược:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, cho = xuống làm;

D, for: = downto do;

Câu 7: Cú pháp của vòng lặp For - do ở dạng chuyển tiếp:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, cho = xuống làm;

D, for: = to do;

Câu 8: Trong vòng lặp For - biểu mẫu chuyển tiếp. Giá trị của biến bộ đếm

A, Tự động giảm 1

B, Tự động điều chỉnh

C, Chỉ tăng khi có câu lệnh thay đổi giá trị

D, được bảo tồn

Câu 9: Kiểu dữ liệu của biến đếm trong câu lệnh lặp For - do:

A, Cùng loại với giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc

B, Chỉ khác loại với giá trị ban đầu

C, Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh

D, Không cần chỉ định kiểu dữ liệu

Câu 10: Trong vòng lặp For - do: (chọn tùy chọn tốt nhất)

A, Giá trị bắt đầu phải nhỏ hơn giá trị kết thúc

B, Giá trị bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị kết thúc

C, Giá trị bắt đầu phải lớn hơn giá trị kết thúc

D, Giá trị bắt đầu phải bằng giá trị kết thúc

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10

Câu hỏi 1: Vòng lặp While – do kết thúc khi

A, Khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn

B, Khi đủ vòng

C, Khi tôi tìm thấy Đầu ra

D, Tất cả các tùy chọn

Câu 2: Mọi quy trình tính toán đều có thể được mô tả và thực hiện dựa trên cấu trúc cơ bản của:


A, Cấu trúc tuần tự

B, Cấu trúc phân nhánh

C, Cấu trúc lặp lại

D, Cả ba cấu trúc

Câu hỏi 3: Tính tổng S = 1 + 2 + 3 +… + n +… cho đến khi S> 108. Điều kiện nào sau đây đối với vòng lặp while-do là đúng:

A, Trong khi S> = 10số 8 làm

B, Trong khi S 8 làm

C, Trong khi SẼ

D, Trong khi S> = E8 làm

Câu hỏi 4: Câu lệnh sau giải quyết vấn đề nào?

Trong khi MN làm

If M> N then M: = MN else N: = NM;

A, Tìm ƯCLN của M và M

B, Tìm bảng cân đối trạng thái của M và N

C, Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D, Tìm hiệu số lớn nhất của M và N

Câu hỏi 5: Đoạn chương trình sau giải quyết vấn đề gì?

Đối với I: = 1 to M do

Nếu (tôi mod 3 = 0) và (tôi mod 5 = 0) thì

T: = T + I;

A, Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M

B, Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M

C, Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M

D, Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M

Câu hỏi 6: Cú pháp lặp For – do dạng đảo ngược:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, cho = xuống làm;

D, for: = downto do;

Câu 7: Cú pháp của vòng lặp For – do ở dạng chuyển tiếp:

A, for = downto do;

B, for: = downto do;

C, cho = xuống làm;

D, for: = to do;

Câu 8: Trong vòng lặp For – biểu mẫu chuyển tiếp. Giá trị của biến bộ đếm

A, Tự động giảm 1

B, Tự động điều chỉnh

C, Chỉ tăng khi có câu lệnh thay đổi giá trị

D, được bảo tồn

Câu 9: Kiểu dữ liệu của biến đếm trong câu lệnh lặp For – do:

A, Cùng loại với giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc

B, Chỉ khác loại với giá trị ban đầu

C, Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh

D, Không cần chỉ định kiểu dữ liệu

Câu 10: Trong vòng lặp For – do: (chọn tùy chọn tốt nhất)

A, Giá trị bắt đầu phải nhỏ hơn giá trị kết thúc

B, Giá trị bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị kết thúc

C, Giá trị bắt đầu phải lớn hơn giá trị kết thúc

D, Giá trị bắt đầu phải bằng giá trị kết thúc

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10 có đáp án chi tiết có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 10 có đáp án chi tiết bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Tin #học #Bài #có #đáp #án #chi #tiết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button