Giáo Dục

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 có đáp án chi tiết

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9

Câu hỏi 1. Vui lòng chọn tùy chọn phù hợp nhất. Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong một thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình cấp cao sử dụng. bản tường trình NẾU – THÌsau NẾU được . Điều kiện là

A, biểu thức logic;

B, biểu thức số học;

C, biểu thức quan hệ;

D, một lệnh;

Câu 2. Chọn sự kết hợp chính xác. Với cấu trúc phân nhánh NẾU SAU ĐÓ lệnh sau SAU ĐÓ hoàn thành khi


A, điều kiện đã được tính toán;

B, điều kiện được tính toán và đúng;

C, điều kiện không thể tính được;

D, điều kiện được tính toán và trả về false;

Câu 3. Chọn sự kết hợp chính xác. Với cấu trúc phân nhánh NẾU SAU ĐÓ KHÁC câu lệnh 2 được thực hiện khi

A, biểu thức điều kiện là true và câu lệnh 1 được thực hiện;

B, câu lệnh 1 được thực hiện;

C, biểu thức điều kiện là sai;

D, biểu thức điều kiện là true;

Câu 4. Vui lòng chọn cách sử dụng sai. Muốn dùng biến X để lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A. B có thể sử dụng cấu trúc rẽ nhánh như sau:

A, nếu A

B, nếu A

C, X: = B; nếu một

D, nếu A

Câu hỏi 5. Câu lệnh nào sau đây có thể được sử dụng như một biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

A, A + B

B, A> HẾT

C, N mod 100

D, “A nhỏ hơn B”

Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là Chính xác với lệnh rẽ nhánh nếu… thì… khác…?

A, Nếu muộn hơn khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều câu lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;

B, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều câu lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;

C, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa Bắt đầuChấm dứt;

D, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa Bắt đầu Chấm dứt

Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây đúng về mặt cú pháp:

Ah,

Bắt đầu :

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

B,

Bắt đầu ;

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

C,

Bắt đầu

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt :

D,

Bắt đầu

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của AB C có lớn hơn 0 hay không thì ta viết câu lệnh If như thế nào? Chính xác ?

A, Nếu AB C> 0 thì ……

B, Nếu (A> 0) và (B> 0) và (C> 0) thì ……

C, Nếu A> 0 và B> 0 và C> 0 thì ……

D, Nếu (A> 0) hoặc (B> 0) hoặc (C> 0) thì ……

Câu 9. Đối với phân đoạn chương trình:

x: = 2;

y: = 3;

NẾU x> y THÌ F: = 2 * x – y ELSE

IF x = y THEN F: = 2 * x ELSE F: = x * x + y * y;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của F là:

A, F = 13.

B, F = 1.

C, F = 4.

D, Không xác định

Câu 10. Tình trạng trong Pascal được biểu diễn bằng biểu thức:

A, (2 x) hoặc (x

B, (x

C, (x> = 2) và (x

D, (x> = 2) hoặc (x

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 có đáp án chi tiết

Video về Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 có đáp án chi tiết

Wiki về Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 có đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 có đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 có đáp án chi tiết -

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9

Câu hỏi 1. Vui lòng chọn tùy chọn phù hợp nhất. Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong một thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình cấp cao sử dụng. bản tường trình NẾU - THÌsau NẾU được . Điều kiện là

A, biểu thức logic;

B, biểu thức số học;

C, biểu thức quan hệ;

D, một lệnh;

Câu 2. Chọn sự kết hợp chính xác. Với cấu trúc phân nhánh NẾU SAU ĐÓ lệnh sau SAU ĐÓ hoàn thành khi


A, điều kiện đã được tính toán;

B, điều kiện được tính toán và đúng;

C, điều kiện không thể tính được;

D, điều kiện được tính toán và trả về false;

Câu 3. Chọn sự kết hợp chính xác. Với cấu trúc phân nhánh NẾU SAU ĐÓ KHÁC câu lệnh 2 được thực hiện khi

A, biểu thức điều kiện là true và câu lệnh 1 được thực hiện;

B, câu lệnh 1 được thực hiện;

C, biểu thức điều kiện là sai;

D, biểu thức điều kiện là true;

Câu 4. Vui lòng chọn cách sử dụng sai. Muốn dùng biến X để lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A. B có thể sử dụng cấu trúc rẽ nhánh như sau:

A, nếu A

B, nếu A

C, X: = B; nếu một

D, nếu A

Câu hỏi 5. Câu lệnh nào sau đây có thể được sử dụng như một biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

A, A + B

B, A> HẾT

C, N mod 100

D, "A nhỏ hơn B"

Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là Chính xác với lệnh rẽ nhánh nếu… thì… khác…?

A, Nếu muộn hơn khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều câu lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;

B, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều câu lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;

C, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa Bắt đầuChấm dứt;

D, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa Bắt đầu Chấm dứt

Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây đúng về mặt cú pháp:

Ah,

Bắt đầu :

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

B,

Bắt đầu ;

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

C,

Bắt đầu

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt :

D,

Bắt đầu

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của AB C có lớn hơn 0 hay không thì ta viết câu lệnh If như thế nào? Chính xác ?

A, Nếu AB C> 0 thì ……

B, Nếu (A> 0) và (B> 0) và (C> 0) thì ……

C, Nếu A> 0 và B> 0 và C> 0 thì ……

D, Nếu (A> 0) hoặc (B> 0) hoặc (C> 0) thì ……

Câu 9. Đối với phân đoạn chương trình:

x: = 2;

y: = 3;

NẾU x> y THÌ F: = 2 * x - y ELSE

IF x = y THEN F: = 2 * x ELSE F: = x * x + y * y;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của F là:

A, F = 13.

B, F = 1.

C, F = 4.

D, Không xác định

Câu 10. Tình trạng trong Pascal được biểu diễn bằng biểu thức:

A, (2 x) hoặc (x

B, (x

C, (x> = 2) và (x

D, (x> = 2) hoặc (x

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9

Câu hỏi 1. Vui lòng chọn tùy chọn phù hợp nhất. Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong một thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình cấp cao sử dụng. bản tường trình NẾU – THÌsau NẾU được . Điều kiện là

A, biểu thức logic;

B, biểu thức số học;

C, biểu thức quan hệ;

D, một lệnh;

Câu 2. Chọn sự kết hợp chính xác. Với cấu trúc phân nhánh NẾU SAU ĐÓ lệnh sau SAU ĐÓ hoàn thành khi


A, điều kiện đã được tính toán;

B, điều kiện được tính toán và đúng;

C, điều kiện không thể tính được;

D, điều kiện được tính toán và trả về false;

Câu 3. Chọn sự kết hợp chính xác. Với cấu trúc phân nhánh NẾU SAU ĐÓ KHÁC câu lệnh 2 được thực hiện khi

A, biểu thức điều kiện là true và câu lệnh 1 được thực hiện;

B, câu lệnh 1 được thực hiện;

C, biểu thức điều kiện là sai;

D, biểu thức điều kiện là true;

Câu 4. Vui lòng chọn cách sử dụng sai. Muốn dùng biến X để lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A. B có thể sử dụng cấu trúc rẽ nhánh như sau:

A, nếu A

B, nếu A

C, X: = B; nếu một

D, nếu A

Câu hỏi 5. Câu lệnh nào sau đây có thể được sử dụng như một biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

A, A + B

B, A> HẾT

C, N mod 100

D, “A nhỏ hơn B”

Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là Chính xác với lệnh rẽ nhánh nếu… thì… khác…?

A, Nếu muộn hơn khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều câu lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;

B, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều câu lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;

C, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa Bắt đầuChấm dứt;

D, Nếu sau khác Nếu bạn muốn thực hiện nhiều lệnh, các câu lệnh phải được đặt giữa Bắt đầu Chấm dứt

Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây đúng về mặt cú pháp:

Ah,

Bắt đầu :

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

B,

Bắt đầu ;

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

C,

Bắt đầu

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt :

D,

Bắt đầu

Đáp: = 1;

B: = 5;

Chấm dứt ;

Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của AB C có lớn hơn 0 hay không thì ta viết câu lệnh If như thế nào? Chính xác ?

A, Nếu AB C> 0 thì ……

B, Nếu (A> 0) và (B> 0) và (C> 0) thì ……

C, Nếu A> 0 và B> 0 và C> 0 thì ……

D, Nếu (A> 0) hoặc (B> 0) hoặc (C> 0) thì ……

Câu 9. Đối với phân đoạn chương trình:

x: = 2;

y: = 3;

NẾU x> y THÌ F: = 2 * x – y ELSE

IF x = y THEN F: = 2 * x ELSE F: = x * x + y * y;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của F là:

A, F = 13.

B, F = 1.

C, F = 4.

D, Không xác định

Câu 10. Tình trạng trong Pascal được biểu diễn bằng biểu thức:

A, (2 x) hoặc (x

B, (x

C, (x> = 2) và (x

D, (x> = 2) hoặc (x

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 11, Tin học 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 có đáp án chi tiết có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 có đáp án chi tiết bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Tin #học #Bài #có #đáp #án #chi #tiết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button