Là gì?

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào?

Bạn đang xem: Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho anh hỏi, về dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thì trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên như thế nào? Câu hỏi của anh Trung Nguyên tại Hải Phòng.

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT quy định Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên như sau:

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên

1. Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.

Theo quy định trên, trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 86/2021/NĐ-CP, cụ thể:

– Ứng viên dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan cử đi học. Hồ sơ gồm:

+ Công văn của cơ quan quản lý trực tiếp cử dự tuyển (đối với trường hợp có cơ quan công tác);

+ Cam kết thực hiện trách nhiệm của người được cử đi dự tuyển theo yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác);

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với trường hợp không có cơ quan công tác);

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng;

+ Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài;

+ Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của chương trình học bổng và cơ quan cử đi học.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển, cơ quan cử đi học tổ chức thực hiện tuyển sinh và thông báo kết quả tuyển chọn cho ứng viên, cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác) qua việc thông báo rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thực hiện tuyển sinh.

ứng viên

Tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước (Hình từ Internet)

Danh sách ứng viên đủ điều kiện đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do ai xem xét, phê duyệt?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT quy định Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên như sau:

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên

2. Hội đồng tuyển chọn tổ chức họp xét và thống nhất danh sách ứng viên đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đạt yêu cầu sơ tuyển (đối với chương trình học bổng có sơ tuyển). Đơn vị chủ trì tuyển sinh hoàn thiện danh sách ứng viên đủ điều kiện trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.

Như vậy, Hội đồng tuyển chọn tổ chức họp xét và thống nhất danh sách ứng viên đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đạt yêu cầu sơ tuyển (đối với chương trình học bổng có sơ tuyển).

Đơn vị chủ trì tuyển sinh hoàn thiện danh sách ứng viên đủ điều kiện đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.

Thông báo kết quả tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý bằng hình thức nào?

Căn cứ theo Điều 13 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT và khoản 1 Điều 2 Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Thông báo kết quả tuyển chọn

Đơn vị chủ trì tuyển sinh gửi thông báo tới các ứng viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn theo một hoặc kết hợp các hình thức sau đây:

1. Đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị chủ trì tuyển sinh.

2. Thông báo qua bưu điện theo đường văn thư.

3. Thông báo qua thư điện tử cá nhân (email) của ứng viên.

4. Thông báo trên hệ thống tuyển sinh của Cục Hợp tác quốc tế tại địa chỉ: https://tuyensinh.vied.vn.

5. Các hình thức khác theo quy định của chương trình học bổng.

Theo đó, đơn vị chủ trì tuyển sinh gửi thông báo tới các ứng viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn theo một hoặc kết hợp các hình thức sau đây:

– Đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị chủ trì tuyển sinh.

– Thông báo qua bưu điện theo đường văn thư.

– Thông báo qua thư điện tử cá nhân (email) của ứng viên.

– Thông báo trên hệ thống tuyển sinh của Cục Hợp tác quốc tế tại địa chỉ: https://tuyensinh.vied.vn.

– Các hình thức khác theo quy định của chương trình học bổng.

Lưu ý: Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh đi học nước ngoài theo các đề án, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã có văn bản hướng dẫn triển khai, quy định chi tiết công tác tuyển sinh.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào?

Video về Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào?

Wiki về Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào?

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào?

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào? -

Cho anh hỏi, về dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thì trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên như thế nào? Câu hỏi của anh Trung Nguyên tại Hải Phòng.

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT quy định Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên như sau:

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên

1. Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.

...

Theo quy định trên, trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 86/2021/NĐ-CP, cụ thể:

- Ứng viên dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan cử đi học. Hồ sơ gồm:

+ Công văn của cơ quan quản lý trực tiếp cử dự tuyển (đối với trường hợp có cơ quan công tác);

+ Cam kết thực hiện trách nhiệm của người được cử đi dự tuyển theo yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác);

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với trường hợp không có cơ quan công tác);

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng;

+ Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài;

+ Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của chương trình học bổng và cơ quan cử đi học.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển, cơ quan cử đi học tổ chức thực hiện tuyển sinh và thông báo kết quả tuyển chọn cho ứng viên, cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác) qua việc thông báo rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thực hiện tuyển sinh.

ứng viên

Tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước (Hình từ Internet)

Danh sách ứng viên đủ điều kiện đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do ai xem xét, phê duyệt?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT quy định Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên như sau:

Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên

...

2. Hội đồng tuyển chọn tổ chức họp xét và thống nhất danh sách ứng viên đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đạt yêu cầu sơ tuyển (đối với chương trình học bổng có sơ tuyển). Đơn vị chủ trì tuyển sinh hoàn thiện danh sách ứng viên đủ điều kiện trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.

Như vậy, Hội đồng tuyển chọn tổ chức họp xét và thống nhất danh sách ứng viên đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đạt yêu cầu sơ tuyển (đối với chương trình học bổng có sơ tuyển).

Đơn vị chủ trì tuyển sinh hoàn thiện danh sách ứng viên đủ điều kiện đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.

Thông báo kết quả tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý bằng hình thức nào?

Căn cứ theo Điều 13 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT và khoản 1 Điều 2 Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Thông báo kết quả tuyển chọn

Đơn vị chủ trì tuyển sinh gửi thông báo tới các ứng viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn theo một hoặc kết hợp các hình thức sau đây:

1. Đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị chủ trì tuyển sinh.

2. Thông báo qua bưu điện theo đường văn thư.

3. Thông báo qua thư điện tử cá nhân (email) của ứng viên.

4. Thông báo trên hệ thống tuyển sinh của Cục Hợp tác quốc tế tại địa chỉ: https://tuyensinh.vied.vn.

5. Các hình thức khác theo quy định của chương trình học bổng.

Theo đó, đơn vị chủ trì tuyển sinh gửi thông báo tới các ứng viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn theo một hoặc kết hợp các hình thức sau đây:

- Đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị chủ trì tuyển sinh.

- Thông báo qua bưu điện theo đường văn thư.

- Thông báo qua thư điện tử cá nhân (email) của ứng viên.

- Thông báo trên hệ thống tuyển sinh của Cục Hợp tác quốc tế tại địa chỉ: https://tuyensinh.vied.vn.

- Các hình thức khác theo quy định của chương trình học bổng.

Lưu ý: Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh đi học nước ngoài theo các đề án, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã có văn bản hướng dẫn triển khai, quy định chi tiết công tác tuyển sinh.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trình tự thực hiện dự tuyển và tuyển chọn ứng viên đi học nước ngoài theo chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Trình #tự #thực #hiện #dự #tuyển #và #tuyển #chọn #ứng #viên #đi #học #nước #ngoài #theo #chương #trình #học #bổng #ngân #sách #nhà #nước #Bộ #Giáo #dục #và #Đào #tạo #quản #lý #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button