Là gì?

Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào?

Bạn đang xem: Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Em ơi cho chị hỏi: Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào? Việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường trung học cơ sở được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Kim Dung đến từ Đà Nẵng.

Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào?

Căn cư theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tập luyện và thi đấu thể thao

1. Thành lập, duy trì tập luyện thường xuyên đội tuyển năng khiếu từng môn thể thao làm nòng cốt cho hoạt động thể thao của nhà trường.

2. Tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; vận dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường và lồng ghép, kết hợp tập luyện trên nền nhạc tạo không khí vui tươi, hứng thú, thu hút học sinh tích cực tham gia.

3. Tổ chức ít nhất một năm một hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên, nội dung và hình thức thi đấu phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi của người học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; cử học sinh, sinh viên tham dự các hoạt động thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Và căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu; đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là nhà trường); cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với trường, lớp dành cho người khuyết tật; trường giáo dưỡng; trường năng khiếu thể dục, thể thao; trường đào tạo chuyên ngành thể dục thể thao.

Theo đó, trường trung học cơ sở phải tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.

Việc tổ chức được vận dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường và lồng ghép, kết hợp tập luyện trên nền nhạc tạo không khí vui tươi, hứng thú, thu hút học sinh tích cực tham gia.

Trường trung học cơ sở

Trường trung học cơ sở (Hình từ Internet)

Việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường trung học cơ sở được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Câu lạc bộ thể thao

1. Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao tuỳ thuộc điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của học sinh, sinh viên. Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, nền nếp.

2. Bố trí thời gian hợp lý, lồng ghép hoạt động câu lạc bộ thể thao với môn học Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục các cấp học, trình độ đào tạo bảo đảm tính liên thông, góp phần phát triển toàn diện thể chất và thể thao trường học.

3. Tổ chức phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống và điều kiện thực tế của địa phương.

Như vậy, việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường trung học cơ sở được quy định như sau:

– Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao tuỳ thuộc điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của học sinh. Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, nền nếp.

– Bố trí thời gian hợp lý, lồng ghép hoạt động câu lạc bộ thể thao với môn học Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục các cấp học, trình độ đào tạo bảo đảm tính liên thông, góp phần phát triển toàn diện thể chất và thể thao trường học.

– Tổ chức phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống và điều kiện thực tế của địa phương.

Học sinh trường trung học cơ sở có những nhiệm vụ gì trong việc tham gia các hoạt động thể thao của nhà trường?

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Người học

1. Nhiệm vụ của người học

a) Tham gia các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao theo kế hoạch của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục các cấp; tham gia câu lạc bộ các môn thể thao theo sở thích, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Người học tham gia các hoạt động thi đấu thể thao do các tổ chức khác đề nghị phải được nhà trường cho phép.

b) Hằng năm, phải hoàn thành các nội dung kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực theo quy định hiện hành.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác của người học theo quy định hiện hành.

Do đó, học sinh trường trung học cơ sở có những nhiệm vụ trong việc tham gia các hoạt động thể thao của nhà trường như sau:

– Tham gia các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao theo kế hoạch của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục các cấp; tham gia câu lạc bộ các môn thể thao theo sở thích, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Người học tham gia các hoạt động thi đấu thể thao do các tổ chức khác đề nghị phải được nhà trường cho phép.

– Hằng năm, phải hoàn thành các nội dung kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực theo quy định hiện hành.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác của người học theo quy định hiện hành.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào?

Video về Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào?

Wiki về Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào?

Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào?

Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào? -

Em ơi cho chị hỏi: Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào? Việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường trung học cơ sở được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Kim Dung đến từ Đà Nẵng.

Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào?

Căn cư theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tập luyện và thi đấu thể thao

1. Thành lập, duy trì tập luyện thường xuyên đội tuyển năng khiếu từng môn thể thao làm nòng cốt cho hoạt động thể thao của nhà trường.

2. Tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; vận dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường và lồng ghép, kết hợp tập luyện trên nền nhạc tạo không khí vui tươi, hứng thú, thu hút học sinh tích cực tham gia.

3. Tổ chức ít nhất một năm một hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên, nội dung và hình thức thi đấu phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi của người học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; cử học sinh, sinh viên tham dự các hoạt động thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Và căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu; đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là nhà trường); cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với trường, lớp dành cho người khuyết tật; trường giáo dưỡng; trường năng khiếu thể dục, thể thao; trường đào tạo chuyên ngành thể dục thể thao.

Theo đó, trường trung học cơ sở phải tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.

Việc tổ chức được vận dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường và lồng ghép, kết hợp tập luyện trên nền nhạc tạo không khí vui tươi, hứng thú, thu hút học sinh tích cực tham gia.

Trường trung học cơ sở

Trường trung học cơ sở (Hình từ Internet)

Việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường trung học cơ sở được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Câu lạc bộ thể thao

1. Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao tuỳ thuộc điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của học sinh, sinh viên. Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, nền nếp.

2. Bố trí thời gian hợp lý, lồng ghép hoạt động câu lạc bộ thể thao với môn học Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục các cấp học, trình độ đào tạo bảo đảm tính liên thông, góp phần phát triển toàn diện thể chất và thể thao trường học.

3. Tổ chức phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống và điều kiện thực tế của địa phương.

Như vậy, việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong trường trung học cơ sở được quy định như sau:

- Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao tuỳ thuộc điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của học sinh. Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, nền nếp.

- Bố trí thời gian hợp lý, lồng ghép hoạt động câu lạc bộ thể thao với môn học Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục các cấp học, trình độ đào tạo bảo đảm tính liên thông, góp phần phát triển toàn diện thể chất và thể thao trường học.

- Tổ chức phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống và điều kiện thực tế của địa phương.

Học sinh trường trung học cơ sở có những nhiệm vụ gì trong việc tham gia các hoạt động thể thao của nhà trường?

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Người học

1. Nhiệm vụ của người học

a) Tham gia các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao theo kế hoạch của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục các cấp; tham gia câu lạc bộ các môn thể thao theo sở thích, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Người học tham gia các hoạt động thi đấu thể thao do các tổ chức khác đề nghị phải được nhà trường cho phép.

b) Hằng năm, phải hoàn thành các nội dung kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực theo quy định hiện hành.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác của người học theo quy định hiện hành.

...

Do đó, học sinh trường trung học cơ sở có những nhiệm vụ trong việc tham gia các hoạt động thể thao của nhà trường như sau:

- Tham gia các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao theo kế hoạch của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục các cấp; tham gia câu lạc bộ các môn thể thao theo sở thích, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Người học tham gia các hoạt động thi đấu thể thao do các tổ chức khác đề nghị phải được nhà trường cho phép.

- Hằng năm, phải hoàn thành các nội dung kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người học theo quy định hiện hành.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trong trường trung học cơ sở thì có phải tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ không? Nếu có thì được tổ chức như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Trong #trường #trung #học #cơ #sở #thì #có #phải #tổ #chức #tập #thể #dục #buổi #sáng #thể #dục #giữa #giờ #không #Nếu #có #thì #được #tổ #chức #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button