Là gì?

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không?

Bạn đang xem: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp hay không? – Câu hỏi của Như Ý (Thái Nguyên).

Nguồn tài chính của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được lấy từ đâu?

Tại khoản 2 Điều 27 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định nguồn tài chính của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Tài chính và nguồn tài chính của Trung tâm

1. Thực hiện thu chi tài chính theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

2. Nguồn tài chính của Trung tâm

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm: học phí; nguồn thu tự hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;

c) Các nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

d) Các nguồn thu hợp pháp khác.

Như vậy, nguồn tài chính của trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên từ:

– Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

– Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm:

+ Học phí;

+ Nguồn thu tự hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

+ Các hoạt động sự nghiệp khác.

– Các nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

– Các nguồn thu hợp pháp khác.

trung tâm giáo dục thường xuyên

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? (Hình từ Internet)

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Căn cứ Điều 2 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Vị trí pháp lí và quản lý nhà nước đối với Trung tâm

1. Trung tâm là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

3. Trung tâm thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên là là đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, trung tâm này là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và thư viện của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như thế nào?

Tại Điều 28 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và thư viện của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

– Cơ sở vật chất

+ Trung tâm có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất và có đủ các phòng học, đủ bàn ghế, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng chức năng, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập các chương trình giáo dục.

+ Trung tâm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt các mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn.

+ Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm, tránh lãng phí; định kỳ có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định; tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn khi chưa cải tạo, sửa chữa.

– Thiết bị giáo dục

+ Trung tâm được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu quả thiết bị giáo dục của Trung tâm vào các hoạt động dạy học, giáo dục; khuyến khích giáo viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp dạy học, giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục thường xuyên.

– Thư viện

+ Thư viện của Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thư viện của Trung tâm phục vụ hoạt động học tập, dạy học, nghiên cứu khoa học cho học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người lao động.

+ Thư viện của Trung tâm được sắp xếp, bố trí an toàn, khoa học, thuận tiện. Khuyến khích các Trung tâm xây dựng thư viện mở, tạo không gian đọc riêng dành cho học viên. Phát triển thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện.

+ Khuyến khích xã hội hóa trong phát triển thư viện.

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 22/02/2023.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không?

Video về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không?

Wiki về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không?

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không?

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? -

Cho tôi hỏi trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp hay không? - Câu hỏi của Như Ý (Thái Nguyên).

Nguồn tài chính của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được lấy từ đâu?

Tại khoản 2 Điều 27 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định nguồn tài chính của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Tài chính và nguồn tài chính của Trung tâm

1. Thực hiện thu chi tài chính theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước.

2. Nguồn tài chính của Trung tâm

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm: học phí; nguồn thu tự hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp khác;

c) Các nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

d) Các nguồn thu hợp pháp khác.

Như vậy, nguồn tài chính của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ:

- Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

- Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm, bao gồm:

+ Học phí;

+ Nguồn thu tự hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

+ Các hoạt động sự nghiệp khác.

- Các nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

trung tâm giáo dục thường xuyên

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? (Hình từ Internet)

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Căn cứ Điều 2 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Vị trí pháp lí và quản lý nhà nước đối với Trung tâm

1. Trung tâm là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

3. Trung tâm thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là là đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, trung tâm này là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và thư viện của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như thế nào?

Tại Điều 28 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và thư viện của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

- Cơ sở vật chất

+ Trung tâm có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất và có đủ các phòng học, đủ bàn ghế, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng chức năng, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập các chương trình giáo dục.

+ Trung tâm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt các mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn.

+ Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm, tránh lãng phí; định kỳ có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định; tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn khi chưa cải tạo, sửa chữa.

- Thiết bị giáo dục

+ Trung tâm được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu quả thiết bị giáo dục của Trung tâm vào các hoạt động dạy học, giáo dục; khuyến khích giáo viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp dạy học, giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục thường xuyên.

- Thư viện

+ Thư viện của Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thư viện của Trung tâm phục vụ hoạt động học tập, dạy học, nghiên cứu khoa học cho học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người lao động.

+ Thư viện của Trung tâm được sắp xếp, bố trí an toàn, khoa học, thuận tiện. Khuyến khích các Trung tâm xây dựng thư viện mở, tạo không gian đọc riêng dành cho học viên. Phát triển thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện.

+ Khuyến khích xã hội hóa trong phát triển thư viện.

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 22/02/2023.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Trung #tâm #giáo #dục #nghề #nghiệp #giáo #dục #thường #xuyên #có #phải #là #đơn #vị #sự #nghiệp #công #lập #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button