Là gì?

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Bạn đang xem: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Xin hỏi các hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là gì? – Câu hỏi của Thuý Vy (Đồng Tháp).

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Căn cứ Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Hoạt động dạy học

1. Học viên học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, các lớp phó và các học viên. Lớp trưởng và lớp phó do học viên trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ. Học viên được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ và của lớp học với sự hỗ trợ của giáo viên. Sĩ số học viên mỗi lớp học ở các cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông không quá 45 học viên.

2. Hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm bao gồm: vừa học vừa làm; học trực tuyến; tự học có hướng dẫn và các hình thức học khác theo nhu cầu của người học. Hình thức vừa học vừa làm, học trực tuyến, tự học có hướng dẫn được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên như sau:

– Vừa học vừa làm;

– Học trực tuyến;

– Tự học có hướng dẫn

– Các hình thức học khác theo nhu cầu của người học.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào? (Hình từ Internet)

Ai chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên?

Căn cứ Điều 11 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập

1. Trung tâm sử dụng chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập các chương trình giáo dục lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đã thẩm định.

2. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, Trung tâm lựa chọn, sử dụng các tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế đã xuất bản theo quy định hoặc các chương trình, tài liệu do Trung tâm xây dựng phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại Trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại Trung tâm.

Theo đó, giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình học tại trung tâm.

Các chương trình giáo dục, đào tạo dạy học nào được tổ chức thực hiện tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên?

Tại khoản 1 Điều 4 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về các chương trình giáo dục, đào tạo dạy học được tổ chức thực hiện tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo:

a) Chương trình xóa mù chữ.

b) Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, đối tượng trong độ tuổi học phổ thông theo kế hoạch hằng năm của địa phương, người lao động có nhu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

c) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực: giáo dục pháp luật, văn hóa, xã hội, thể thao, nghệ thuật, môi trường, sức khỏe, kinh tế, tài chính; các chương trình giáo dục kỹ năng; các chương trình chuyển giao công nghệ trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động.

d) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp bao gồm: bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kiến thức văn hóa; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho căn hộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi: bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; các chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: các chương trình bồi dưỡng khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch của địa phương và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Căn cứ quy định trên, các chương trình giáo dục, đào tạo dạy học được tổ chức thực hiện tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

– Chương trình xóa mù chữ.

– Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

– Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực.

– Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp.

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 22/02/2023.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Video về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Wiki về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào? -

Xin hỏi các hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là gì? - Câu hỏi của Thuý Vy (Đồng Tháp).

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Căn cứ Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Hoạt động dạy học

1. Học viên học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, các lớp phó và các học viên. Lớp trưởng và lớp phó do học viên trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ. Học viên được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ và của lớp học với sự hỗ trợ của giáo viên. Sĩ số học viên mỗi lớp học ở các cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông không quá 45 học viên.

2. Hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm bao gồm: vừa học vừa làm; học trực tuyến; tự học có hướng dẫn và các hình thức học khác theo nhu cầu của người học. Hình thức vừa học vừa làm, học trực tuyến, tự học có hướng dẫn được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên như sau:

- Vừa học vừa làm;

- Học trực tuyến;

- Tự học có hướng dẫn

- Các hình thức học khác theo nhu cầu của người học.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào?

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào? (Hình từ Internet)

Ai chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên?

Căn cứ Điều 11 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập

1. Trung tâm sử dụng chương trình, sách giáo khoa và tài liệu học tập các chương trình giáo dục lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đã thẩm định.

2. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, Trung tâm lựa chọn, sử dụng các tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế đã xuất bản theo quy định hoặc các chương trình, tài liệu do Trung tâm xây dựng phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại Trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại Trung tâm.

Theo đó, giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình học tại trung tâm.

Các chương trình giáo dục, đào tạo dạy học nào được tổ chức thực hiện tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên?

Tại khoản 1 Điều 4 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định về các chương trình giáo dục, đào tạo dạy học được tổ chức thực hiện tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo:

a) Chương trình xóa mù chữ.

b) Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, đối tượng trong độ tuổi học phổ thông theo kế hoạch hằng năm của địa phương, người lao động có nhu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

c) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực: giáo dục pháp luật, văn hóa, xã hội, thể thao, nghệ thuật, môi trường, sức khỏe, kinh tế, tài chính; các chương trình giáo dục kỹ năng; các chương trình chuyển giao công nghệ trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động.

d) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp bao gồm: bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kiến thức văn hóa; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho căn hộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi: bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; các chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: các chương trình bồi dưỡng khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch của địa phương và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Căn cứ quy định trên, các chương trình giáo dục, đào tạo dạy học được tổ chức thực hiện tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

- Chương trình xóa mù chữ.

- Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực.

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp.

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 22/02/2023.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên qua những hình thức nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Trung #tâm #giáo #dục #nghề #nghiệp #giáo #dục #thường #xuyên #thực #hiện #các #chương #trình #giáo #dục #thường #xuyên #qua #những #hình #thức #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button