Là gì?

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo?

Bạn đang xem: Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Tôi có câu hỏi thắc mắc là trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo? Câu hỏi của chị Mai Phương đến từ Đồng Nai.

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào?

Căn cứ tại Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT năm 2012, có quy định về nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo như sau:

Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

a) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo;

b) Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo;

c) Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;

d) Triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo và quyết định họp đột xuất khi cần thiết;

đ) Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, theo quy định trên thì trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như sau:

– Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo;

– Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo;

– Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;

– Triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo và quyết định họp đột xuất khi cần thiết;

– Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nhập quốc tế

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? (Hình từ Internet)

Tổ thư ký của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào?

Căn cứ tại Điều 7 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT năm 2012, có quy định về nhiệm vụ của Tổ thư ký như sau:

Nhiệm vụ của Tổ thư ký

Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch 6 tháng của Ban Chỉ đạo.

2. Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Phối hợp chặt chẽ với ủy viên thường trực và ủy viên chuyên trách trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quy chế này.

4. Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

5. Cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

6. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động theo lĩnh vực của Ban Chỉ đạo.

Như vậy, theo quy định trên thì tổ thư ký của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có các nhiệm vụ sau:

– Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch 6 tháng của Ban Chỉ đạo.

– Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

– Phối hợp chặt chẽ với ủy viên thường trực và ủy viên chuyên trách trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quy chế này.

– Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

– Cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

– Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động theo lĩnh vực của Ban Chỉ đạo.

Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo?

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT năm 2012, có quy định về chế độ làm việc như sau:

Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hợp thông qua các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm được giao của mỗi thành viên.

2. Ban Chỉ đạo họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo.

a) Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi Trưởng Ban ủy quyền) triệu tập theo kế hoạch;

b) Trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể thông báo và xin ý kiến các ủy viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản;

c) Tuỳ theo yêu cầu và nội dung của cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập cuộc họp với thành phần phù hợp, khi cần sẽ mời các chuyên gia tham dự, đóng góp ý kiến.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo được cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan đến công tác chỉ đạo, tình hình triển khai và kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ định kỳ 6 tháng và hàng năm; trao đổi ý kiến tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham gia các đoàn tham quan, nghiên cứu; kiểm tra công tác hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ở các địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Như vậy, theo quy định trên thì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi Trưởng Ban ủy quyền) triệu tập theo kế hoạch.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo?

Video về Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo?

Wiki về Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo?

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo?

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo? -

Tôi có câu hỏi thắc mắc là trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo? Câu hỏi của chị Mai Phương đến từ Đồng Nai.

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào?

Căn cứ tại Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT năm 2012, có quy định về nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo như sau:

Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

a) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo;

b) Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo;

c) Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;

d) Triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo và quyết định họp đột xuất khi cần thiết;

đ) Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, theo quy định trên thì trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như sau:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo;

- Tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo;

- Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;

- Triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo và quyết định họp đột xuất khi cần thiết;

- Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nhập quốc tế

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? (Hình từ Internet)

Tổ thư ký của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào?

Căn cứ tại Điều 7 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT năm 2012, có quy định về nhiệm vụ của Tổ thư ký như sau:

Nhiệm vụ của Tổ thư ký

Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch 6 tháng của Ban Chỉ đạo.

2. Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Phối hợp chặt chẽ với ủy viên thường trực và ủy viên chuyên trách trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quy chế này.

4. Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

5. Cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

6. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động theo lĩnh vực của Ban Chỉ đạo.

Như vậy, theo quy định trên thì tổ thư ký của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch 6 tháng của Ban Chỉ đạo.

- Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp chặt chẽ với ủy viên thường trực và ủy viên chuyên trách trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quy chế này.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

- Cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động theo lĩnh vực của Ban Chỉ đạo.

Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo?

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT năm 2012, có quy định về chế độ làm việc như sau:

Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hợp thông qua các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm được giao của mỗi thành viên.

2. Ban Chỉ đạo họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo.

a) Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi Trưởng Ban ủy quyền) triệu tập theo kế hoạch;

b) Trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể thông báo và xin ý kiến các ủy viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản;

c) Tuỳ theo yêu cầu và nội dung của cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập cuộc họp với thành phần phù hợp, khi cần sẽ mời các chuyên gia tham dự, đóng góp ý kiến.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo được cung cấp những thông tin cần thiết, có liên quan đến công tác chỉ đạo, tình hình triển khai và kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ định kỳ 6 tháng và hàng năm; trao đổi ý kiến tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham gia các đoàn tham quan, nghiên cứu; kiểm tra công tác hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ở các địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Như vậy, theo quy định trên thì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi Trưởng Ban ủy quyền) triệu tập theo kế hoạch.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục có nhiệm vụ như thế nào? Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục do ai chỉ đạo? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Trưởng #Ban #Chỉ #đạo #quốc #gia #Hội #nhập #quốc #tế #về #giáo #dục #có #nhiệm #vụ #như #thế #nào #Các #cuộc #họp #của #Ban #Chỉ #đạo #quốc #gia #Hội #nhập #quốc #tế #về #giáo #dục #chỉ #đạo

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button