Học Tiếng Trung

Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Ngoại thương ⇒by tiếng Trung Chinese

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Ngoại thương ⇒by tiếng Trung Chinese phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các ứng dụng học trực tuyến khác tại đây => Học tiếng trung

4 Bảng kê khai hàng hóa trên tàu (manifest) 舱单 cāng dān 5 Báo giá 报价 bàojià 6 Bên bán 卖方 màifāng 7 Bên mua 买方 mǎifāng 8 Biên mậu, mậu dịch biên giới 边境贸易 biānjìng màoyì 9 Bồi thường 赔偿 péicháng 10 Cảng bốc dỡ, cảng chất hàng 装货口岸 zhuāng huò kǒu’àn 11 Cảng bốc hàng 装运港 zhuāngyùn gǎng 12 Cảng đăng ký (tàu thuyền) 船籍港 chuánjí gǎng 13 Cảng đến 到达港 dàodá gǎng 14 Cảng giao hàng 交货港 jiāo huò gǎng 15 Cảng nhập khẩu 进口港 jìnkǒu gǎng 16 Cảng theo hiệp ước 条约口岸 tiáoyuē kǒu’àn 17 Cảng thông thương, cảng thương mại 通商口岸 tōngshāng kǒu’àn 18 Cảng tự do 自由港 zìyóugǎng 19 Cảng xuất phát, cảng đi 出发港 chūfā gǎng 20 Chấp nhận (hối phiếu) 承兑; 接受 chéngduì; jiēshòu 21 Chất lượng 质量 zhìliàng 22 Chế độ hạn ngạch nhập khẩu 进口限额制度 jìnkǒu xiàn’é zhìdù 23 Chế độ hạn ngạch xuất khẩu 出口限额制度 chūkǒu xiàn’é zhìdù 24 Chi trả 支付 zhīfù 25 Chi trả bằng đổi hàng 易货支付 yì huò zhīfù 26 Chi trả bằng tiền mặt 现金支付 xiànjīn zhīfù 27 Chi trả bằng tín dụng 信用支付 xìnyòng zhīfù 28 Chỉ số ngoại thương 外贸指数 wàimào zhǐshù 29 Chiến tranh thương mại (mậu dịch) 贸易战 màoyì zhàn 30 Chứng nhận bảo hiềm 保险单; 保单 bǎoxiǎn dān; bǎodān 31 Chứng nhận chất lượng (hàng hóa) (货物)品质证明书 (huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū 32 Chứng nhận xuất xứ 产地证书; 原产地证明书 chǎndì zhèngshū; yuán chǎndì zhèngmíng shū 33 Chuyển tiền bằng thư 信汇 xìn huì 34 Chuyển tiền qua điện báo 电汇 diànhuì 35 Con đường mậu dịch 贸易途径 màoyì tújìng 36 Công ty ngoại thương của huyện 县外贸公司 xiàn wàimào gōngsī 37 Công ty ngoại thương của thành phố 市外贸公司 shì wàimào gōngsī 38 Công ty ngoại thương của tỉnh 省外贸公司 shěng wàimào gōngsī 39 Công ty ngoại thương quốc tế 国际贸易公司 guójì màoyì gōngsī 40 Công ty xuất nhập khẩu 进出口公司 jìn chūkǒu gōngsī 41 Cục kiểm nghiệm hàng hóa 商品检索局 shāngpǐn jiǎnsuǒ jú 42 Cục ngoại thương 外贸局 wàimào jú 43 Danh mục hàng nhập khẩu 进口商品目录 jìnkǒu shāngpǐn mùlù 44 Danh mục hàng xuất khẩu 出口商品目录 chūkǒu shāngpǐn mùlù 45 Đại biểu đàm phán 谈判代表 tánpàn dàibiǎo 46 Đàm phán giá cả 价格谈判 jiàgé tánpàn 47 Đàm phán mậu dịch 贸易谈判 màoyì tánpàn 48 Đặc sản 特产品 tè chǎnpǐn 49 Địa điếm giao hàng 交货地点 jiāo huò dìdiǎn 50 Điều khoản tối huệ quốc 最惠国条款 zuìhuìguó tiáokuǎn 51 Điều kiện mậu dịch 贸易条件 màoyì tiáojiàn 52 Định giá 定价 dìngjià 53 Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại 贸易代表团 màoyì dàibiǎo tuán 54 Doanh nghiệp đại lý 代理商 dàilǐ shāng 55 Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất 制造商 zhìzào shāng 56 Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu 出口商 chūkǒu shāng 57 Doanh nghiệp xuất nhập khẩu 进出口商行 jìn chūkǒu shāngháng 58 Đòi bồi thường 索赔 suǒpéi 59 Đối thủ cạnh tranh thương mại 贸易竞争对手 màoyì jìngzhēng duìshǒu 60 Đơn đặt hàng 定单 dìngdān 61 Đơn đặt hàng dài hạn 长期定单 chángqí dìngdān 62 Đơn đặt hàng tơ lụa 丝绸定货单 sīchóu dìnghuò dān 63 Đồng tiền thanh toán 支付货币 zhīfù huòbì 64 Đồng tiền thanh toán 结算货币 jiésuàn huòbì 65 Giá bán buôn (bán sỉ) 批发价 pīfā jià 66 Giá cả hàng hóa 商品价格 shāngpǐn jiàgé 67 Giá CIF (giá nhập khẩu đến cảng – giá bao gồm giá thành, phí bảo hiêm và cước vận chuyển) 到岸价格 dào àn jiàgé 68 Giá FOB, giá giao hàng trên tàu, giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển 离岸价格 lí àn jiàgé 69 Giá giao hàng 交货价格 jiāo huò jiàgé 70 Giá trị nhập khẩu 进口值 jìnkǒu zhí 71 Giá trị xuất khẩu 出口值 chūkǒu zhí 72 Giá ưu đãi 优惠价格 yōuhuì jiàgé 73 Giao cho người vận tải (địa điểm chỉ định) 货交承运人 (指定地点) huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) 74 Giao dọc mạn tàu (启运港)船边 交货 (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò 75 Giao hàng định kỳ 定期交货 dìngqí jiāo huò 76 Giao hàng kỳ hạn, giao sau 远期交货 yuǎn qí jiāo huò 77 Giao hàng tại kho 仓库交货 cāngkù jiāo huò 78 Giao hàng tại xưởng 工厂交货 gōngchǎng jiāo huò 79 Giao hàng trên tàu 船上交货 chuánshàng jiāo huò 80 Giao hàng vào thời gian gần, giao hạn gần 近期交货 jìnqí jiāo huò 81 Giao tại biên giới 边境交货 biānjìng jiāo huò 82 Giấy phép nhập khẩu 进口许可证 jìnkǒu xǔkě zhèng 83 Giấy phép xuất khẩu 出口许可证 chūkǒu xǔkě zhèng 84 Hàng công nghiệp 工业品 gōngyè pǐn 85 Hàng công nghiệp nặng 重工业品 zhònggōngyè pǐn 86 Hàng công nghiệp nhẹ 轻工业品 qīnggōngyè pǐn 87 Hàng hóa nhập khẩu 进口商品 jìnkǒu shāngpǐn 88 Hàng hóa xuất khẩu 出口商品 chūkǒu shāngpǐn 89 Hàng khoáng sản 矿产品 kuàng chǎnpǐn 90 Hạng mục nhập khẩu 进口项目 jìnkǒu xiàngmù 91 Hạng mục xuất khấu 出口项目 chūkǒu xiàngmù 92 Hàng ngoại 外国商品 wàiguó shāngpǐn 93 Hàng nhập khẩu 进口货物 jìnkǒu huòwù 94 Hàng nông sản 农产品 nóngchǎnpǐn 95 (Hàng) nước ngoài sản xuất 外国制造的 wàiguó zhìzào de 96 Hàng quá cảnh 过境货物 guòjìng huòwù 97 (Hàng) sản xuất ngay tại chồ 当地制造的 dāngdì zhìzào de 98 Hàng sản xuất xuất khẩu 出口的制造品 chūkǒu de zhìzào pǐn 99 Hàng thủ công mỹ nghệ 工艺美术品 gōngyì měishù pǐn 100 (Hàng) trong nước sản xuất 本国制造的 běnguó zhìzào de 101 (Hàng) Trung Quốc sản xuất 中国制造的 zhōngguó zhìzào de 102 Hàng xuất khẩu 出口货物 chūkǒu huòwù 103 Hiệp định mậu dịch song phương 双边贸易协定 shuāngbiān màoyì xiédìng 104 Hóa đơn 发票;
发单;
装货淸单 fāpiào;
fā dān;
zhuāng huò qīngdān 105 Hóa đơn chiếu lệ 假定发票, 形式发票 jiǎdìng fāpiào, xíngshì fǎ piào 106 Hóa đơn chính thức 确定发票, 最终发票 quèdìng fāpiào, zuìzhōng fāpiào 107 Hóa đơn lãnh sự 领事发票, 领事签证发栗 lǐngshì fāpiào, lǐngshì qiānzhèng fā lì 108 Hóa đơn tạm thời 临时发票 línshí fāpiào 109 Hóa đơn thương mại 商业发票 shāngyè fāpiào 110 Hội chợ giao dịch hàng hóa, hội chợ thương mại 商品交易会: shāngpǐn jiāoyì huì: 111 Hối phiếu 汇票 Huìpiào 112 Hối phiếu có kỳ hạn 远期汇票 yuǎn qí huìpiào 113 Hối phiếu kèm chứng từ 跟单汇票 gēn dān huìpiào 114 (Hối phiếu) nhờ thu theo chứng từ 跟单托受 gēn dān tuō shòu 115 Hổi phiếu trả cho người cầm phiếu 执票人汇票; 执票人票据 zhí piào rén huìpiào; zhí piào rén piàojù 116 Hối phiếu trơn 光票 guāng piào 117 Hợp đồng đôi bên cùng có lợi 互惠合同 hùhuì hétóng 118 Hợp đồng mua hàng 购货合同 gòu huò hétóng 119 Hợp đồng ngoại thương 外贸合同 wàimào hétóng 120 Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán 销售合同 xiāoshòu hétóng 121 Kết toán, thanh toán 结算 jiésuàn 122 Khu ngoại thương, khu vực thương mại nước ngoài 对外贸易区 duìwàimàoyì qū 123 Khu vực mậu dịch tự do 自由贸易区 zìyóu màoyì qū 124 Kiểm nghiệm hàng hóa 商品检验 shāngpǐn jiǎnyàn 125 Kiểm nghiệm nhập khẩu 进口检验 jìnkǒu jiǎnyàn 126 Kiểm nghiệm xuất khẩu 出口检验 chūkǒu jiǎnyàn 127 Kiểm soát nhập khẩu 进口管制 jìnkǒu guǎnzhì 128 Kiểm soát xuất khẩu 出口管制 chūkǒu guǎnzhì 129 Ký hậu 背书; 批单 bèishū; pī dān 130 Ký hậu để trống 空白背书; 不记名背书 kòngbái bèishū; bù jìmíng bèishū 131 Ký hậu hạn chế 限制性背书 xiànzhì xìng bèishū 132 Kỳ phiếu 本票; 期票 běn piào; qí piào 133 Lệ phí kiếm nghiệm hàng hóa 商品检验费 shāngpǐn jiǎnyàn fèi 134 Mậu dịch bù trừ 补偿贸易 bǔcháng màoyì 135 Mậu dịch chuyển khẩu 转口贸易 zhuǎnkǒu màoyì 136 Mậu dịch đa phương 多边贸易 duōbiān màoyì 137 Mậu dịch đối ngoại, ngoại thương 对外贸易 duìwàimàoyì 138 Mậu dịch đường biên 海运贸易 hǎiyùn màoyì 139 Mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng 易货贸易 yì huò màoyì 140 Mậu dịch hữu hình 有形贸易 yǒuxíng màoyì 141 Mậu dịch quá cảnh 过境贸易 guòjìng màoyì 142 Mậu dịch qua trung gian 中介贸易 zhōngjiè màoyì 143 Mậu dịch song phương 双边贸易 shuāngbiān màoyì 144 Mậu dịch trong nước 国内贸易 guónèi màoyì 145 Mậu dịch tự do 自由贸易 zìyóu màoyì 146 Mậu dịch vô hình 无形贸易 wúxíng màoyì 147 Mức nhập khẩu 进口额 jìnkǒu é 148 Mức xuất khẩu 出口额 chūkǒu é 149 Người đàm phán 谈判人 tánpàn rén 150 Người gửi hàng 发货人 fā huò rén 151 Người nhận hàng 收货人 shōu huò rén 152 Nhà buôn sỉ, nhà phân phối 批发商 pīfā shāng 153 Nhập khẩu gián tiếp 间接进口 jiànjiē jìnkǒu 154 Nhập khẩu miễn thuế 免税进口 miǎnshuì jìnkǒu 155 Nhập khẩu trực tiếp 直接进口 zhíjiē jìnkǒu 156 Nhập siêu 入超, 逆差 rù chāo, nìchā 157 Nhập siêu, thâm hụt thương mại, thâm hụt mậu dịch 贸易逆差 màoyì nìchā 158 Nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch) 贸易大国 màoyì dàguó 159 Nước nhập khẩu 进口国 jìnkǒu guó 160 Nước xuất khẩu 出口国 chūkǒu guó 161 Phí bảo quản hàng hóa 货物保管费 huòwù bǎoguǎn fèi 162 Phí vận chuyển hàng hóa 货物运费 huòwù yùnfèi 163 Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm 检验合格证书 jiǎnyàn hégé zhèngshū 164 Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa 商品检验证明书 shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū 165 Phiếu đóng gói 装箱单;
包装清单;
花色码单 zhuāng xiāng dān;
bāozhuāng qīng dān;
huāsè mǎ dān 166 Phiếu gửi hàng (承运人的)发货通知书;
托运单;
寄售通知书 (chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū;
tuōyùn dān;
jìshòu tōngzhī shū 167 Phương thức chi trả 支付方式 zhīfù fāngshì 168 Phương thức giao hàng 交货方式 jiāo huò fāngshì 169 Phương thức nhập khẩu 进口方式 jìnkǒu fāngshì 170 Phương thức thanh toán 结算方式 jiésuàn fāngshì 171 Phương thức xuất khẩu 出口方式 chūkǒu fāngshì 172 Quy cách 规格 guīgé 173 Sản phâm chăn nuôi 畜产品 xù chǎnpǐn 174 Sản phẩm địa phương 土产品 tǔ chǎnpǐn 175 Séc, chi phiếu 支票 zhīpiào 176 Séc du lịch 旅行支票 lǚxíng zhīpiào 177 Séc gạch chéo 划线支票 huá xiàn zhīpiào 178 Séc gạch chéo đặc biệt 特别划线支票 tèbié huá xiàn zhīpiào 179 Séc gạch chéo thông thường 普通划线支票 pǔtōng huá xiàn zhīpiào 180 Séc theo lệnh 记名支票;
指定人支票 jìmíng zhīpiào;
zhǐdìng rén zhīpiào 181 Séc xác nhận 保付支票;
保兑支票 bǎo fù zhīpiào;
bǎo duì zhīpiào 182 Số lượng 数量 shùliàng 183 Sự chấm dứt hợp đồng 合同的终止 hétóng de zhōngzhǐ 184 Sự ký kết hợp đồng 合同的签订 hétóng de qiāndìng 185 Sự vi phạm hợp đồng 合同的违反 hétóng de wéifǎn 186 Tên thương hiệu 商标名 shāngbiāo míng 187 Thâm hụt ngoại thương 外贸逆差 wàimào nìchā 188 Thặng dư mậu dịch 贸易顺差 màoyì shùnchā 189 Thặng dư ngoại thương 外贸顺差 wàimào shùnchā 190 Thanh toán đa phương 多边结算 duōbiān jiésuàn 191 Thanh toán quốc tế 国际结算 guójì jiésuàn 192 Thanh toán song phương 双边结算 shuāngbiān jiésuàn 193 Thanh toán tiền mặt 现金结算 xiànjīn jiésuàn 194 Thẻ tín dụng 信用卡 xìnyòngkǎ 195 Thị trường ngoài nước 海外市场 hǎiwài shìchǎng 196 Thị trường nhập khẩu 进口市场 jìnkǒu shìchǎng 197 Thị trường quốc tế 国际市场 guójì shìchǎng 198 Thị trường thế giới 世界市场 shìjiè shìchǎng 199 Thị trường xuất khẩu 出口市场 chūkǒu shìchǎng 200 Thời gian giao hàng 交货时间 jiāo huò shíjiān 201 Thời hạn (kỳ hạn) đòi bồi thường 索赔期 suǒpéi qí 202 Thư tín dụng 信用证;
信用状 xìnyòng zhèng;
xìnyòng zhuàng 203 Thư tín dụng chứng từ  跟单信用证 gēn dān xìnyòng zhèng 204 Thư tín dụng có thể hủy ngang 可撤销的信用证  kě chèxiāo de xìnyòng zhèng 205 Thư tín dụng điều khoản đỏ  红条款信用证 hóng tiáokuǎn xìnyòng zhèng 206 Thư tín dụng đối ứng  对开信用证 duì kāi xìnyòng zhèng 207 Thư tín dụng dự phòng 备用信用证 bèiyòng xìnyòng zhèng 208 Thư tín dụng giáp lưng 背对背信用证;
转开信用证 bèiduìbèi xìnyòng zhèng;
zhuǎn kāi xìnyòng zhèng 209 Thư tín dụng không thể hủy ngang 不可撤销的信用 证 bùkě chèxiāo de xìnyòng zhèng 210 Thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi 不可撤销的无追 索权信用证 bùkě chèxiāo de wú zhuī suǒ quán xìnyòng zhèng 211 Thư tín dụng tuần hoàn 回复信用证;
循 环伯用证 huífù xìnyòng zhèng;
xúnhuán bó yòng zhèng 212 Thuế nhập khẩu 进口税 jìnkǒu shuì 213 Thuế quá cảnh 转口税 zhuǎnkǒu shuì 214 Thuế xuất khẩu 出口税 chūkǒu shuì 215 Thương mại nhập khẩu 进口贸易 jìnkǒu màoyì 216 Thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu 互惠贸易 hùhuì màoyì 217 Thương mại xuất khấu 出口贸易 chūkǒu màoyì 218 Tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa 货物清单 huòwù qīng dān 219 Tổng giá trị nhập khẩu 进口总值 jìnkǒu zǒng zhí 220 Tổng giá trị xuất khẩu 出口总值 chūkǒu zǒng zhí 221 Tổng kim ngạch ngoại thương 外贸总额 wài mào zǒng’é 222 Trung tâm mậu dịch biên giới 边境贸易屮心 biānjìng màoyì chè xīn

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Ngoại thương ⇒by tiếng Trung Chinese

Video về Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Ngoại thương ⇒by tiếng Trung Chinese

Wiki về Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Ngoại thương ⇒by tiếng Trung Chinese

Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Ngoại thương ⇒by tiếng Trung Chinese

#Từ #vựng #tiếng #Trung #về #chủ #đề #Ngoại #thương #tiếng #Trung #Chinese

[rule_3_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Trung #về #chủ #đề #Ngoại #thương #tiếng #Trung #Chinese

[rule_1_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Trung #về #chủ #đề #Ngoại #thương #tiếng #Trung #Chinese

[rule_2_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Trung #về #chủ #đề #Ngoại #thương #tiếng #Trung #Chinese

[rule_2_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Trung #về #chủ #đề #Ngoại #thương #tiếng #Trung #Chinese

[rule_3_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Trung #về #chủ #đề #Ngoại #thương #tiếng #Trung #Chinese

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Ngoại thương ⇒by tiếng Trung Chinese có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Ngoại thương ⇒by tiếng Trung Chinese bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

https://hubm.edu.vn/

#Từ #vựng #tiếng #Trung #về #chủ #đề #Ngoại #thương #tiếng #Trung #Chinese

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button