Là gì?

Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao?

Bạn đang xem: Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Điều kiện và thẩm quyền thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần đáp ứng những gì? Và hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao? – Câu hỏi của bạn Ân Hoàn từ Hà Nội.

Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào?

Trung tâm học tập cộng đồng (Hình từ Internet)

Theo quy định tại Điều 2 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT:

Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng

1. Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời phải phát huy mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển các trung tâm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm.

2. Trung tâm học tập cộng đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Vậy trung tâm học tập cộng đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao?

Căn cứ theo Điều 43 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ thủ tục thành lặp trung tâm học tập cộng đồng như sau:

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

2. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;

b) Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

3. Trình tự thực hiện:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ bao gồm:

– Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;

– Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

Thủ tục được thực hiện theo trình tự như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Trường hợp trung tập học tập cộng đồng không hoạt động trong vòng 1 năm thì có bị đình chỉ hoạt động không?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 44 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về các trường hợp đình chỉ hoạt động như sau:

Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

1. Trung tâm học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

c) Trong thời hạn 12 tháng liên tục, trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng.

Như vậy trong trường hợp trung tâm hoạt động cộng đồng được thành lập mà không hoạt động trong 1 năm liên tục (12 tháng) thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đình chỉ hoạt động.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao?

Video về Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao?

Wiki về Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao?

Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao?

Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao? -

Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Điều kiện và thẩm quyền thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần đáp ứng những gì? Và hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao? - Câu hỏi của bạn Ân Hoàn từ Hà Nội.

Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào?

Trung tâm học tập cộng đồng (Hình từ Internet)

Theo quy định tại Điều 2 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT:

Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng

1. Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời phải phát huy mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển các trung tâm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm.

2. Trung tâm học tập cộng đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Vậy trung tâm học tập cộng đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao?

Căn cứ theo Điều 43 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ thủ tục thành lặp trung tâm học tập cộng đồng như sau:

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

2. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;

b) Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

3. Trình tự thực hiện:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ bao gồm:

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;

- Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

Thủ tục được thực hiện theo trình tự như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Trường hợp trung tập học tập cộng đồng không hoạt động trong vòng 1 năm thì có bị đình chỉ hoạt động không?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 44 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về các trường hợp đình chỉ hoạt động như sau:

Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

1. Trung tâm học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

c) Trong thời hạn 12 tháng liên tục, trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng.

Như vậy trong trường hợp trung tâm hoạt động cộng đồng được thành lập mà không hoạt động trong 1 năm liên tục (12 tháng) thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đình chỉ hoạt động.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng được quy định như thế nào? Hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cần chuẩn bị các giấy tờ nào và thủ tục thực hiện ra sao? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Vị #trí #của #trung #tâm #học #tập #cộng #đồng #được #quy #định #như #thế #nào #Hồ #sơ #thành #lập #trung #tâm #học #tập #cộng #đồng #cần #chuẩn #bị #các #giấy #tờ #nào #và #thủ #tục #thực #hiện #sao

Xem thêm bài viết hay:  Zalo web online | Cách đăng nhập và dùng Zalo trên web

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button