Là gì?

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Bạn đang xem: Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày? Hồ sơ đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ sẽ cần những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh Bình từ Đà Nẵng

Học sinh trường giáo dưỡng được công nhận rèn luyệt tiến bộ trong thời gian thử thách nếu thuộc trường hợp nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về những trường hợp học sinh trường giáo dưỡng được công nhận rèn luyện tiến bộ như sau:

Công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ

1. Học sinh, trại viên bị xử lý kỷ luật phải có thời gian thử thách để được công nhận rèn luyện tiến bộ. Đối với hình thức kỷ luật khiển trách thì thời gian thử thách là 01 tháng. Đối với các hình thức kỷ luật còn lại thì thời gian thử thách là 02 tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày quyết định kỷ luật học sinh, trại viên được tổ chức thi hành.

2. Trong thời gian thử thách nếu học sinh, trại viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện, sửa chữa lỗi lầm thì khi hết thời hạn thử thách sẽ được công nhận rèn luyện tiến bộ.

Trường hợp học sinh, trại viên đã chấp hành được một nửa thời gian thử thách quy định tại khoản 1 Điều này mà có quyết định khen thưởng thì được xem xét, công nhận rèn luyện tiến bộ.

Trường hợp học sinh, trại viên lập công thì được xem xét, công nhận rèn luyện tiến bộ ngay khi có văn bản xác nhận lập công.

Quyết định công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ là căn cứ để xem xét, đánh giá xếp loại thi đua đối với học sinh, trại viên

Trong thời gian thử thách, học sinh trường giáo dưỡng sẽ được công nhận là rèn luyện tiến bộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Học sinh tích cực tu dưỡng, rèn luyện, sửa chữa lỗi lầm thì khi hết thời hạn thử thách sẽ được công nhận rèn luyện tiến bộ.

(2) Học sinh, trại viên đã chấp hành được một nửa thời gian thử thách quy định mà có quyết định khen thưởng thì được xem xét, công nhận rèn luyện tiến bộ.

(3) Học sinh lập công thì được xem xét, công nhận rèn luyện tiến bộ ngay khi có văn bản xác nhận lập công.

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy đinh về việc viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ như sau:

Công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ

3. Trước khi hết thời hạn thử thách 05 ngày làm việc, nếu học sinh, trại viên đủ điều kiện được công nhận rèn luyện tiến bộ thì Giáo viên chủ nhiệm, Cảnh sát quản giáo hướng dẫn học sinh, trại viên viết đơn đề nghị được công nhận rèn luyện tiến bộ, bản tự kiểm điểm và tổ chức họp đội học sinh, trại viên. Học sinh, trại viên bị kỷ luật tự kiểm điểm trước tập thể đội để học sinh, trại viên đóng góp ý kiến và biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nếu được ít nhất hai phần ba số học sinh, trại viên dự họp trở lên nhất trí đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ thì Giáo viên chủ nhiệm, Cảnh sát quản giáo hoàn thiện hồ sơ chuyển cho đội nghiệp vụ có liên quan kiểm tra, đề nghị Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc xem xét, quyết định công nhận rèn luyện tiến bộ cho học sinh, trại viên.

Theo quy định trên thì trước khi hết thời hạn thử thách 05 ngày làm việc, giáo viên chủ nhiệm phải hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng đủ điều kiện được được công nhận rèn luyện tiến bộ viết đơn đề nghị.

Học sinh bị kỷ luật tự kiểm điểm trước tập thể đội để học sinh đóng góp ý kiến và biểu quyết bằng hình thức giơ tay,.

Nếu được ít nhất hai phần ba số học sinh dự họp trở lên nhất trí đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ thì Giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ chuyển cho đội nghiệp vụ có liên quan kiểm tra, đề nghị Hiệu trưởng trường giáo dưỡng xem xét, quyết định công nhận rèn luyện tiến bộ cho học sinh.

Hồ sơ đề nghị công nhận học sinh trường giáo dưỡng rèn luyện tiến bộ gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 26 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về hồ sơ đề nghị công nhận học sinh rèn luyện tiến bộ như sau:

Hồ sơ đề nghị công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ

1. Hồ sơ đề nghị công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ gồm:

a) Đơn đề nghị công nhận đã rèn luyện tiến bộ của học sinh, trại viên;

b) Bản tự kiểm điểm của học sinh, trại viên;

c) Biên bản họp đội học sinh, trại viên đề nghị công nhận đã rèn luyện tiến bộ, quyết định khen thưởng hoặc xác nhận lập công (nếu có);

d) Báo cáo đề nghị công nhận học sinh, trại viên đã rèn luyện tiến bộ của Đội trưởng Đội nghiệp vụ có liên quan.

2. Hồ sơ công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ phải được lưu trữ, quản lý theo chế độ công tác hồ sơ của Bộ Công an.

Theo đó, hồ sơ đề nghị công nhận học sinh trường giáo dưỡng rèn luyện tiến bộ gồm:

(1) Đơn đề nghị công nhận đã rèn luyện tiến bộ của học sinh;

(2) Bản tự kiểm điểm của học sinh;

(3) Biên bản họp đội học sinh đề nghị công nhận đã rèn luyện tiến bộ, quyết định khen thưởng hoặc xác nhận lập công (nếu có);

(4) Báo cáo đề nghị công nhận học sinh đã rèn luyện tiến bộ của Đội trưởng Đội nghiệp vụ có liên quan.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Video về Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Wiki về Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày? -

Cho tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày? Hồ sơ đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ sẽ cần những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh Bình từ Đà Nẵng

Học sinh trường giáo dưỡng được công nhận rèn luyệt tiến bộ trong thời gian thử thách nếu thuộc trường hợp nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về những trường hợp học sinh trường giáo dưỡng được công nhận rèn luyện tiến bộ như sau:

Công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ

1. Học sinh, trại viên bị xử lý kỷ luật phải có thời gian thử thách để được công nhận rèn luyện tiến bộ. Đối với hình thức kỷ luật khiển trách thì thời gian thử thách là 01 tháng. Đối với các hình thức kỷ luật còn lại thì thời gian thử thách là 02 tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày quyết định kỷ luật học sinh, trại viên được tổ chức thi hành.

2. Trong thời gian thử thách nếu học sinh, trại viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện, sửa chữa lỗi lầm thì khi hết thời hạn thử thách sẽ được công nhận rèn luyện tiến bộ.

Trường hợp học sinh, trại viên đã chấp hành được một nửa thời gian thử thách quy định tại khoản 1 Điều này mà có quyết định khen thưởng thì được xem xét, công nhận rèn luyện tiến bộ.

Trường hợp học sinh, trại viên lập công thì được xem xét, công nhận rèn luyện tiến bộ ngay khi có văn bản xác nhận lập công.

Quyết định công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ là căn cứ để xem xét, đánh giá xếp loại thi đua đối với học sinh, trại viên

...

Trong thời gian thử thách, học sinh trường giáo dưỡng sẽ được công nhận là rèn luyện tiến bộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Học sinh tích cực tu dưỡng, rèn luyện, sửa chữa lỗi lầm thì khi hết thời hạn thử thách sẽ được công nhận rèn luyện tiến bộ.

(2) Học sinh, trại viên đã chấp hành được một nửa thời gian thử thách quy định mà có quyết định khen thưởng thì được xem xét, công nhận rèn luyện tiến bộ.

(3) Học sinh lập công thì được xem xét, công nhận rèn luyện tiến bộ ngay khi có văn bản xác nhận lập công.

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)

Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày?

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy đinh về việc viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ như sau:

Công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ

...

3. Trước khi hết thời hạn thử thách 05 ngày làm việc, nếu học sinh, trại viên đủ điều kiện được công nhận rèn luyện tiến bộ thì Giáo viên chủ nhiệm, Cảnh sát quản giáo hướng dẫn học sinh, trại viên viết đơn đề nghị được công nhận rèn luyện tiến bộ, bản tự kiểm điểm và tổ chức họp đội học sinh, trại viên. Học sinh, trại viên bị kỷ luật tự kiểm điểm trước tập thể đội để học sinh, trại viên đóng góp ý kiến và biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nếu được ít nhất hai phần ba số học sinh, trại viên dự họp trở lên nhất trí đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ thì Giáo viên chủ nhiệm, Cảnh sát quản giáo hoàn thiện hồ sơ chuyển cho đội nghiệp vụ có liên quan kiểm tra, đề nghị Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc xem xét, quyết định công nhận rèn luyện tiến bộ cho học sinh, trại viên.

Theo quy định trên thì trước khi hết thời hạn thử thách 05 ngày làm việc, giáo viên chủ nhiệm phải hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng đủ điều kiện được được công nhận rèn luyện tiến bộ viết đơn đề nghị.

Học sinh bị kỷ luật tự kiểm điểm trước tập thể đội để học sinh đóng góp ý kiến và biểu quyết bằng hình thức giơ tay,.

Nếu được ít nhất hai phần ba số học sinh dự họp trở lên nhất trí đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ thì Giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ chuyển cho đội nghiệp vụ có liên quan kiểm tra, đề nghị Hiệu trưởng trường giáo dưỡng xem xét, quyết định công nhận rèn luyện tiến bộ cho học sinh.

Hồ sơ đề nghị công nhận học sinh trường giáo dưỡng rèn luyện tiến bộ gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 26 Thông tư 49/2022/TT-BCA quy định về hồ sơ đề nghị công nhận học sinh rèn luyện tiến bộ như sau:

Hồ sơ đề nghị công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ

1. Hồ sơ đề nghị công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ gồm:

a) Đơn đề nghị công nhận đã rèn luyện tiến bộ của học sinh, trại viên;

b) Bản tự kiểm điểm của học sinh, trại viên;

c) Biên bản họp đội học sinh, trại viên đề nghị công nhận đã rèn luyện tiến bộ, quyết định khen thưởng hoặc xác nhận lập công (nếu có);

d) Báo cáo đề nghị công nhận học sinh, trại viên đã rèn luyện tiến bộ của Đội trưởng Đội nghiệp vụ có liên quan.

2. Hồ sơ công nhận học sinh, trại viên rèn luyện tiến bộ phải được lưu trữ, quản lý theo chế độ công tác hồ sơ của Bộ Công an.

Theo đó, hồ sơ đề nghị công nhận học sinh trường giáo dưỡng rèn luyện tiến bộ gồm:

(1) Đơn đề nghị công nhận đã rèn luyện tiến bộ của học sinh;

(2) Bản tự kiểm điểm của học sinh;

(3) Biên bản họp đội học sinh đề nghị công nhận đã rèn luyện tiến bộ, quyết định khen thưởng hoặc xác nhận lập công (nếu có);

(4) Báo cáo đề nghị công nhận học sinh đã rèn luyện tiến bộ của Đội trưởng Đội nghiệp vụ có liên quan.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Việc hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng viết đơn đề nghị công nhận rèn luyện tiến bộ phải được thực hiện trước khi hết thời gian thử thách bao nhiêu ngày? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Việc #hướng #dẫn #học #sinh #trường #giáo #dưỡng #viết #đơn #đề #nghị #công #nhận #rèn #luyện #tiến #bộ #phải #được #thực #hiện #trước #khi #hết #thời #gian #thử #thách #bao #nhiêu #ngày

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button