Là gì?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Bạn đang xem: Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục phải đáp ứng các đủ các tiêu chuẩn gì? Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng gồm những thành phần nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).

Hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục phải đáp ứng các đủ các tiêu chuẩn gì?

Theo khoản 2 Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định về hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng như sau:

Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng

2. Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

d) Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập.

Theo đó, hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục phải đáp ứng các đủ các điều kiện như sau:

– Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

– Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

– Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập.

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? (hình từ internet)

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng như sau:

Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng

2. Đối với hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục

a) Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

b) Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Theo đó, việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như sau:

– Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

– Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục gồm những thành phần nào?

Theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng như sau:

Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng

3. Hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục gồm những thành phần như sau:

– Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH;

– Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Video về Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Wiki về Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? -

Cho tôi hỏi hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục phải đáp ứng các đủ các tiêu chuẩn gì? Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng gồm những thành phần nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).

Hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục phải đáp ứng các đủ các tiêu chuẩn gì?

Theo khoản 2 Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định về hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng như sau:

Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng

...

2. Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

d) Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập.

Theo đó, hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục phải đáp ứng các đủ các điều kiện như sau:

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

- Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập.

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? (hình từ internet)

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng như sau:

Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng

...

2. Đối với hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục

a) Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

b) Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

...

Theo đó, việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như sau:

- Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

- Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục gồm những thành phần nào?

Theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng như sau:

Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng

...

3. Hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục gồm những thành phần như sau:

- Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH;

- Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Việc #thôi #công #nhận #hiệu #trưởng #trường #cao #đẳng #tư #thục #được #thực #hiện #theo #thủ #tục #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button