Là gì?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Bạn đang xem: Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục gồm những thành phần nào? Ai có quyền lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng? Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).

Hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục gồm những thành phần nào?

Theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục như sau:

Thủ tục, thẩm quyền công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

2. Hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận giữ chức hiệu trưởng.

Theo đó, hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục gồm những thành phần như sau:

– Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH;

– Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận giữ chức hiệu trưởng.

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ thục như thế nào?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? (hình từ internet)

Ai có quyền lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục?

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục như sau:

Thủ tục, thẩm quyền công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

1. Đề xuất nhân sự giữ chức hiệu trưởng

Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.

Theo đó, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường tư thục có quyền lựa chọn, lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục như sau:

Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp

2. Đối với hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

a) Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

b) Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.

Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Theo đó, việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện như sau:

– Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

– Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.

Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Video về Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Wiki về Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? -

Cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục gồm những thành phần nào? Ai có quyền lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng? Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).

Hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục gồm những thành phần nào?

Theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục như sau:

Thủ tục, thẩm quyền công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

...

2. Hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận giữ chức hiệu trưởng.

...

Theo đó, hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục gồm những thành phần như sau:

- Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH;

- Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận giữ chức hiệu trưởng.

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ thục như thế nào?

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? (hình từ internet)

Ai có quyền lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục?

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục như sau:

Thủ tục, thẩm quyền công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

...

1. Đề xuất nhân sự giữ chức hiệu trưởng

Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.

...

Theo đó, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường tư thục có quyền lựa chọn, lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.

Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục như sau:

Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp

...

2. Đối với hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

a) Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

b) Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.

Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

...

Theo đó, việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện như sau:

- Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

- Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.

Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được thực hiện theo thủ tục như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Việc #thôi #công #nhận #hiệu #trưởng #trường #trung #cấp #tư #thục #được #thực #hiện #theo #thủ #tục #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button